Goudsche Courant, vrijdag 9 januari 1891

N 442S Zaterdag tO Jaioari 1891 GOUDSCHE COURANT j ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzeadlng van advertentiön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Blooker s Cacao t Een bedenkelijk verschijnsel Sobier allo couranten maken meldinji van het bericht dat volgens een telenrara uit Rome aan de Kólni che Zeituug Koningin Emma de Regentes van Nederland den Paus en Kardinaal Lavigerie per telegram zou hebben meegedeeld niet alleen dat onze Regeering de acte der Brusselsche antislavenhandelconferentie met de daarby gevoegde verklaring betrrffende de invoerrechten in den Congostaat heeft onderteekend maar z lfs daaraan heeft toegevoegd dat het eerste belangrijke besluit onder de regeering der jonge Koningin eene daad van burgerlijke en godsdienstige mensohenliefde moest zgn Ik weet wel dat men aan do juistheid van dergel ke oourantenberichten geen onvoorwaardelyk vertrouwen mag schenken maar ik weet ódk dat onlangs namens de jeugdige Koningin en de Ko ninginRegentes bolden aau den uitgever o iouel TEEUQOEZONDEN Zijn de prachtig gebonden presentexemplaren der godsdienstige toespraak welke l s Heering alhier naar aanleiding van s Konings overladen heeft uitgesproken en doen drukken in welke warme en innige toespraak geen zweem hoegenaamd voorkom van iets dat eenigen aanstoot kan geven aan wien ook Ën nu vraag ik zijn reeds nu de verkeerde invloeden by ons Koninklijk Hof aan het werk waarboven onze pas overleden Vorst zich altyd hoog verheven heeft getoond Is dat de manier om de zonen van hetzelfde Vaderland eerbied voor en gehechtheid aan ons dierbaar Oranjehuis te doen blijven honden P Videant consules ne quid detrimenti capiat respublioa Z s Hage 7 Jan 91 PËTaOLKUM OTRERlNGFA van de Makelaars CantzUar Sebaikwük te Rotterdam De markt was heden vaat Loco Tankfuat 8 10 Geïmporteerd fust 8 15 Januarilevering f 8 06 Februan levering f 8 Maartlevering ƒ 7 85 MAR TBERICHTBN Gonda S Januan 1891 Veemarkt Melkvee geen aanvoer Vette varkens goede aanroer handel iets vooruit 20 a 23 et per half K j Biggen voor Engeland goede aanvoer handel gewoon 16 a 17 et per half KG Magere Biggen weinig aanvoer handel fiauw f 0 60 a ƒ 0 90 per week Vette schapen tamelijk aanvoer handel traag M k 24 Lammeren weinig aanvoer haadel traag ƒ 12 a 15 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug 6 a ƒ 16 Aangeroerd 19 partijen kaas handel vlug 1de qualiteit ƒ 23 a ƒ 26 Boter veel aanvoer Handel gewoon Goeboter 1 50 a ƒ 1 60 Weiboter 1 30 ii 1 40 MorKeriijlce Stand GEBOKEN 5 Jra Bnlba oooen J id Dgk ea M A fiD der Vlut fl Cornells oiidej s M Steenstra en It C M IJsielstijn Geerlroids ouders A de Zeeaw eii J TaD der Borg 7 Geertroida tiernardiaa ouders G H Straver eo C fsn Uofwegfo Fetrooella Lltzabetb ooders J vau Uijk eo A Jookfaeid Cbristiasn oaders Ij H Lsfeber eo H vao Leeuweo Gerarda Theodora oaders A van Breokelen en C Romgn OVEBLEDES 6 Jao S W P Hogeodoora wed Goedhart 79 j W F Koljk 14 m J Smits 14 m 7 M Boot 67 J A A U van de Favoordt 14 j GEHUWD 7 Jan S H vao der Kraata eo A W Botterop Reeuw k GEBOREN Ggsbertas Johasnea oodeis 3 van Rgo eo H Bokkers Coroelia Mana ouders W Kraao eo G Hordijk Stolwijk Gouda Snelpersdnik v n A KRiNKMiM k Zoov OVERLEDEN P Hoisman 67 j ONDERTROUWD K Dekker eo O Hol J Sliogerlaod eo K G den Hoed ADVERTENtllSN Heden overleed te Gouda ons Zoontje WOUTER PRANpOIS in den ouderdom van 14 maanden W C KÜIJK G D J KÜIJK Kkbkrof TUI 6 Januari 1891 Heden overleed na een langdarig doch gednldig Igden ca tydig voorzien te ign van de H Sacramenten der Stervenden onze innig geliefde dochter ALIDA AUNES MAUIA ia den ouderdom van bgna 15 Jaren J V D PAVOOBDT A J v D PAVOOBDT Mrlkikt Ornda 7 Januari 1891 Voor de bewijzen van deelneming ontvangen bg bet overlgden van zgu waarden Broeder PETRUS HENBICÜ8 HABDEBWIJK zegt welmeenend dank C A HABDEBWIJK Pastoor Zg die iets te vorderen hebben van of verschnldigd zgn aan de Nalatenschap van Mejnffroaw MABIA BOECHXA Weduwe van den Heer Albibtus Deickskm gewoond hebbende te Gouda en aldaar 14 December 1890 overleden worden verzocht daarvan vóór den 25 Januari a a opgaaf en betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FOBTÜlJNDBOOGLEEVEBteGoiKio Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de Nalatenschap van IZA K den BOBB in leven Bouwman gewoond hebbende te Waddinxveen en aldaar 31 December 1890 overleden worden verzocht daarvan vóór den 25 Jannari a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C T OHTÜUiNDEOOGLEEVEB te Gouda A KAPTIJN te Gouda Vertegenwoordiger v h Huis ERNST FBLD MANN RuhroH levert alle soorten van STEENKOLEN per waggoA in de kortst mogelgke tgd tegen con cnrreerende prgzen GEVRAAGD eene NETTE DIENSTBODE in een klein gezin Adres Kattensingel Q 193 Zeer ITette Gesteendrukte NAAUmmES worden GELEVERD door A BKIiVKNAN en Zo GEVESTIGD Handels Essaieur Kantoor Wijdatraat 171 DIENSTBODE GEVRAAGD Adres Dubbele Buurt No 7 tegen fa brieksprgs A V OS Azs Kleiweg E 73 en 73 MeJ van Dantzig van Aalst WIJDSTBAAT A 41 vraagt een fatsoenigk Kindermeisje niet beneden de 16 jaar Alom te bekomen SÉ BOÜBSDBE 6LÜ2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Oroote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht fier beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetti OOOE CHBISTIAAN KBAMM Prys 80 Cents A BBINKMAN 19 Algemeeo erkeod als hei beste HONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooala het los ivorden dor tanden tandpyn ontstef ing üVeren bloedend tandvloesoh onaangename reuk uit den mond kallcvoroiing worden ker voorkomen en genezen door het dagelyks gebruik van het echte K K Hof Tandarts in aanmerkelijk vergrooto flesechen voor 60 oenU 1 20 en ƒ 1 7S hetwelk gelgktijdig aangevend mot Dr l ÓPP i Tandpoeder of Tandpaita steeds de tanden ge lond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Ur POPP s Krnirten Zeap tegen eiken buidnitslag en voortreffelijk voor baden POPFi iVenug zeep en Zonnebloemenzeep s I ClekristalUgeerde en Transparant Giycerlnezeepen 7 jn de fijnste Toilet iin gozondheidszeepen welke o ok e en verwonderlijken witten tint te weeg brenge n Utr De namaaksels van Anatherin HoDllwater verwoesten de tanden binnen korten tijd WH Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkele van Nederland 8te merk De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommen VIJF CENTEN I BINNENLAND aOUDA 9 Januari 1891 Met het oog op den zoo buitengewoon strengen winter zgn voorzeker buitengewone maatregelen noodig om die behoeftigen wien het tan eenenmale aan het hoogst noodige ontbreekt althans niet van ebiek te doen omkomen Daarom wil men ook in deze gemeente door gratis uitdeelingen van brdod en koffie zorgen dat niemand in Gouda bepaald honger behoeft te hebben Eenige geachte ingezetenen deze meening toegedaan hebben zich gewend tot de IJtdub tot ondtrtteuning van minvermogenden die dezer dagen met zooveel succes handelend optrad met verzoek ïich opnieuw verdienstelijk te willen maken in het belang der armen voor bedoelde zaak giften in ontvangst te willen nemen en oök deze zaak ter band te nemen Deze het ft zich met groote welwillendheid bereid verklaart dat te doen mits de Goadsofae ingezetenen door hunne bgdragen haar daartoe in staat stellen Nu daaraan valt naar onze meening niet te twgfelen De hoeren die zitting hebben in genoemde Club stellen zich van af heden beschikbaar tot het in ontvangst nemen van geldelgke bgdragen Wg hopen spoedig te kunnen melden dat die in zoo ruime mate gegeven werden dat de zaak doorgaat De uitdeelingen ullen waarschgnlijk plaati hebben in het gebouw der Werkinrichting tot viering van bedelarij FEVILLETOX SE TWEE BBOEDEBS Uit het EngeUch 20 Ik onderzocht den koifer nog eens nauwkeurig Ik kon echter niets belangrijks vinden Maar nu ik hem in het volle dag en zonlicht zag vond ik een glimmende plek van waar men een ander etiqnet had verwijderd Toen ik even mijn vinger bevochtigde was er zelfs nog een weinig kleefstof voorhanden Dat besliste alles Hier was een biljet te Southend opgeplakt Het was er öf afgevallen of men had het er afgetrokken eer de koffer Southend bereikte Als dit zoo was dan had dit waarschijnlijk plaats gevonden yó t de koffer Londen verliet Ik redeneerde namelijk aldus De beambte die er het biljet Londen naar Panja had opgeplakt had dit netjes over bet oude Greenwich naar Southend geplakt Had er nog een adres op den koffer gestaan dan zou hjj dit zeker ook overplakt hebben in plaats van het groote biljet met P op een andere plaats te plakken Daaruit leidde ik dus af dat er toen geene andere biljetten op den koffer waren geplakt Het was echter geen afdoend argument ik kon veronder e ea dat men het papier er af had getrokken De heeren waar giften kunnen worden bezorgd zgn de volgende J VAN GALEN Voorzitter M VAN AALST ViceVoorzitter J L VAN EIJK Secretaris E VAN DANTZIG ViceSecretaris A J IJöSELSTIJN Cz Penningmeester C J A KERKHOF VicêPenningmeester O M ADEGEEST A STEENSMA S P VAN DKtt KLEUN J A HOOGENDIJK A C COSIJN J VAN ESSEN Woeasdsg a s zal in eene ovenbaie vi dering van ds afd Gouda van den Nederlandschen Protestantenbond als spreker optreden Ds U K Qrosnewegen uit Doklciim die Sal apt enoverde ootwikkeling van den Godsdienst Te Oudewater bedroegen de gezamenlijke inlagen ter postspaarbank over t jaar 1890 de som van ƒ 47732 355 de gezamenlijke uitbetalingen 39468 665 Er werden 151 spaarboekjes uitgegeven Door den ingenieur A J Krieger te Amersfoort werd aan de regeering aan Gedeputeerde Staten van ZuidHolland en aan de directie der Maatschappij to exploitatie van staatsspoorwegen een nieuw ontwerp voor een looaalspoorweg Gouda Haastreclit Stolwijk Bergambaehl Ammeratol Schoonhoven aangeboden De voorbereiding der nieuwe spoorwegregeling vdór de koffer Londen verliet Ik had oen papier waarop Southend naar Londen stond in een zak van den jas van Austin gevonden waar het weggemoffeld was Dat was nu juist het ontbrekende bagagebiljet Austin Harvey had de overige leden van het gezels hap naar het spoorwegstation te Charing Cross gebracht en daar afscheid van hen genomen Had hij dan het brieve van den koffer getrokken En zoo ja had hij dan de letters P H op Philip s koffer geschreven f Waarom had hij dit pdaan Ik nam haastig uit mijn notitieboeïj u nef dien Austin Harvey mij geschreven ha j mede in bet volle licht aan het raamj waren alle anders dan die op den koffe 4gi Er was een hoofdletter H die veel hadvBtl drukletter Alle letters hadden oogjes maar geen een oogje was toe Door bemiddeling van Francois bekwam ik een deskundige en men legde hem de letters voor Ik voor mij geloof niet aan deskundigen wat iemands schrift betreft Drie hunner zgn bet gemeenlijk met elkaar oneens en blijven toch stokstijf bij hunne meening De Fransche deskundige had slechts twee letters waarnaar hij kon oordeelen maar toch verklaarde hij zeer beslist dat Austin Harvey ze niet geschreven had Het schrijf kundige verschil tusschen het gedraaide oogje en de rechte haal was te groot om hieraan nog te twijfelen Hg verklaarde ook maar scheen daar minder zeker van te zgn daj ADVEBTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LSTTSBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertenlien gratii opgenomen in het ADVEBTBNTIBBLAD t welk des Maandags versehgal was oorzaak dat deze zaak geruimen tijd heeft moeten rusten De Nederl Eijnspoorwegmaataohappg waa bereid zulk eene lijn te huren tegen een minimum bedrag van ƒ 800 per jaarkilometer terwgl de Staten van Zuid Holland reeds eene subsidie van ƒ 137 500 en de gemeenteraad van Schoonhoven ƒ 76 000 in het aandeelen kapitaal voor eene op te nohten maatschappij tot aanleg dier verbinding hebben goedgekeurd Wij lezen in het Sbl Holland op zijn Smalst wordt voor de tweede maal doorgegraven I Schepen oit de tropen terugkeerend vonden zioh eensklaps vaat in het ijs andere die de haven van XJmuiden wilden binnenloopen wendden den steven keerden het ongenaakbare Amsterdam den rug toe en gingen te Hotterdam gastvrijheid vragen Om aan dien toesUnd een einde te maken wordt nu ijveng gewerkt Omstreeks ÏOO man bij Velzen en ruim 50 b IJmuiden t is wel niet veel maar ze arbeiden dagelijks 10 uur 8ink door Twee aas twee ieder met een bijl gewapend hakken zq in het midden van het kanaal drie evenwijdige gleuven door andere gekruist zoodat een weg van groote vierkante ijsblokken gevormd wordt Omstreeks 1000 meter ten oosten van de werkolooze voetbrug bij Velzen lag gisteren de Kontxgi Emma in het midden van het ghmmende witte ijsvlak Een troep mannen werkten daar vóór Hun lichamen bogen heen en weer de armen zwaaiden de blinkende bijlen die scherp m het ijs hakten terwijl de glinsterende splinters den werklieden om de ooren vlogen Do Emma voer zachtjes heen en weer Bon trapje werd aan twee touwen op het glibberige ijs neergelaten en daarlangs bereikte ik het dek De boot zou juist teruggaan om een aanloop te Austin Harvey ze niet geschreven had omdat deze nooit een dicht oogje maakte Hij beschouwde dit nog van meer beteekenis dan het geheele verschil in vorm Ik betaalde den man met vrij groeten weerzin en vertrok om te zien of men mij ook bij juffrouw Simpkinson wilde tooMen De politie was nieMiij machte geweest juffrouw Simpkinson in voorloopig arrest te houden Men had geen bewijzen haar eigen koffer was aangekomen die Philip van Dover naar Parijs had gezonden en dit bewees voldoende de waarheid der verklaringen welke hare kamenier had afgelegd De Londensche detectives stelden alles in het werk om den persoon op te sporen die den koffer van Dover had afgezonden Niets zou hun geinakkelijker gevallen zijn indien mei hen niet reeds dadelijk misleid bad en zij niet door de mensqhen te Dover op een dwaalspoor waren gebracht Mevrouw Simpkinson had vier dagen in zulk een toestaAd van zenuwzwakte verkeerd dat de geneesheeren verboden haar in dien tijd een verhoor te doen ondergaan Ik kon niet nalaten te glimlachen toen ik vernam dat de politie een kaalhoofdig oud heer op bet spoor was die Zaterdag te New York zou landen Dat was de schuld van de menschen te Dover Nu eerst zag ik in hoe voordeelig het voor mij was geweest dat de naam van Philip Harvey niet op de boekea van de koffermakers voorkwam Het uitstel was echter slechts eene quaestie van tijd Waren de