Goudsche Courant, zaterdag 10 januari 1891

ï a BWMD TOW een niaawen aanval op het ijsTUk Van da brug leidde de kapitein de bewegingen Langlaam stoomden we achteruit isrwijl het roer telkens groole qsachoUen ontmoette die in de straks gemaakte geul dreven en die dan knersend langs de buitenbuid schuurden Na een minuut of vijf klonk de schel der kettingtelegraaf in de maohinekamer De machine stopte en deed een schor gefluit hooien Al de qshakkers Melden op met hun werk en begaven zich met hun bqlen naar den wal Volle kracht I werd gecommandeerd De schoorsteen wierp dikke rookwolken nit de schroei snorde en plonst in het water snel schoot de Koningvt Emma vooruit Plotseling werd de wederstand grooter De scherpe ijzeren voorsteven in de sleuf geloopen pleet en brak nu het zware qs met een scheurend gekraak en dof gerommel open en knarsend schoven de geweldige schotsen ter z de op en Qpder het ijsveld dat over de gehoele breedte van bet kanaal in geweldige beweging gebracht werd golfde barste en spleet Het geheele schip sidderde en trilde en de voorsteven bief zich op uit het water om met verdubbelde zwaarte op de brekende ysmassa neer te komen Eindelqk zat zg vast De machine stopte werkte achteruit ea de Emma dreef terug door het open water waarin ijsschotaen en blokken wild dwarrelend londdreren Omstreeks 40 meter komt de boot bg eiken stoot waarvoor een 20 minuten noodig ia vooruit Dit ijsrammen is minder nadeelig voor het schip dan meo denkt De schroef rit zoo diep onder de waterlijn dat ze althans niet met de steeds boven drijvende grootera ü botsen in aanraking komt Bovendien heeft de gezagvoerder kapitein Zomer den voorsteven van binnen met spiereu e spanhoaten tegen den gsdruk doen versterken Buitenlandsche booten schijnen er echter niet door te dnrven De noorsohe driemaster ChruHania lag ï t dag stil en liet het qs in de geul door de Emma gemaakt zoo dik worden dat men er veilig over kon loopen Gisteren echter maakte zg rioom op en ging niet 20nder moeite da Emma achterna tot groot verdriet van de mannen der pont die dag en nacht door tosache de beide kanaaloevers vaart ter vervanging van de sinds drie maanden defecte voetbrug en welke natnarlqk geheel door de ijsblokken verstopt raakte De sluizen te Umuiden leveren geen opwekkend ickauwspel Het ligt er vol schepen die niet verder kunnen en welker masten en raas men uit de verte riet Alle hoop ia gevestigd op de Prinut BopUe van de Haatachappg NederUmd die gisteren binnenkwam en die als de krachtigste de r booten den weg tot de vorige ligplaats der Jimma taaschen Umuiden en Velzen en zoo naar Amsterdam zal openen Onder het opricht van den stadt ingenieor O G Van Niftrik hakken 56 man het ijs in blokken op dezelfde wgs als bg de Emma geschiedt Het werk dat deze boot deed ia grootendeels nutteloos gewaeat daar twee derden van de door dat schip gemaakte geul nu al 3 of 4 dagen st f dicht ligt en Tol groote schotsen rit Buiten de sluizen ia het gs los en de haven is bgna geheel vrg Alleen tegen de piers rit vrg wat ga maar dat hindert niet voor de scheepvaart Als de schepen weldra weder vrijen toegang zul detectives slim geweest dan hadden zg reeds een halve week vroeger moeten weten dat Philip Harvey den nacht dat zgne tante vermoord werd met haar in hetzeltde huis had geslapen Later hoorde ik dat zij het wisten toen het te laat was Zg Tersohenen in het hotel De Neger den dag na ons vertrek en spoedden zich toen caar de kamen van Philip te Londen Mevrouw Simpkinson werd namely Zaterdag namiddag verhoord en wees dadel Philip Harvey als den vermoedelijken moordenaar aan m ding vamam ik tot mgne groote verwondering Austin Harvey die tegenover mg zoo open was geweest had een zeer aarzelende en terughoudende stelling aangenomen tegenover de Engalsche politie Men had weinig nit hem kunnen krggen en dat weinige had zelfs nog de gitwtste moeite gekost Men geloofde zooals Francois mij zeide dat Austin inderdaad al heel weinig van de zaak wist Ten minste de oommiasaris zeide tot mij dat Austin met de geheele zaak niets te maken had Mg daarentegen scheen het te oordeelen naar hetgeen ik zag en boorde dat Austin om de een of andere reden wenschte dat ik zooveel mogelijk van de zaak zon weten terwijl hij trachtte de detectives der Engelsohe politie zooveel mogelijk in het onzekere te laten Welke rede kon hg hebben voor deze handel wg ze De Fransche politie had juffrouw Simpkinson toegestaan het penrion te verlaten waar ik haar het len hebben tot Nederland hoofdstad it daartoe allereerst noodig dat de vaargeul die de booten der Msataohappg Nederland maken open bigft en dat het met zooveel moeite en kosten behaalde voordeel niet verloren ga Naar i Z Ct verneemt is het Igk van den zoo vele dagen vermisten heer J van Coeverden van Hazerswoude niet gevonden in een der op Vreewgk itt aanbouw zgnde huizen maar builen tegen den muur van een reeds jaren bestanuil gebouw Daaromheen is eeae schutting met eene deur welke knechts die er eergisternamiddag tegen lier ureu door moesten niet konden openkrggen Terwgl een paar hunner nu eaoe ladder gingen halen om dan over de schutting te klimmen ontdekten de anderen tusacheu de sneeuw uitstekende een menschengesioht De kleederen van het overige gedeelte van het lichaam waren geheel met sneeuw bedekt Blijkbaar had het Igk dat aan den grond en het struikgewas was vastgevroren reeds langen tijd gelegen op deze plaats waar in den laatsten tgd echter zelden iemand kwam Het Igk werd herkend door den opzichter van Vreewgk Deze had nl rerds dikwgls met den ongelukkige gesproken als deze op het bouwterrein kwam waar hij voor de nieuwe perceelen de steeneo rioolbuizeu leverde Men veronderstelt dus dat hij met het terrein niet geheel onbekend was Het Igk werd onder toezicht der politie naar het Igkenhuisje asn de Heerenstraat gebracht waor het gistermiddag werd gekist Ëindelgk ia het dan definitief beslitt dat de Internationale tentoonstelling van 18V3 te Chicago en niet te New ïork zal worden gehouden Zg zal venleeld worden over drie parken he Lake Front Park het Jackson Park en hot Washing tonPark Het eerste dezer parken wordt gevormd door eene langwerpige strook land lacgs het Michiganmoer Men rekent op 40 000 a 50 000 exposanten en om voldoende ruimte te verkrijgen zeilen gebouwen op paalfudeoriux in bet Miohigan meer worden opgesteld bestemd o a voor de eleetricitaittten toonstelling Beschikbaar zuUen zgn 424 hectaren of ongeveer zesmaal de oppervlakte door de Paryache tentoonstelling van 1880 ingenomen Ken spoorweg mot vier banen zal in de gemeenschap tusschen de verschillende onderdeeleo voorzien ia tien minuten zal men lange dezen spoorweg van het Lake Front Park naar de andere parken worden vervoerd Te Chicago zal een hotel gebouwd worden uitaluilemd beateind voor ingenianrs uit de beide werelddeelen Dr Kujrper sehrgft in De Heraut over de hypnose en tiëgl De steeds rassende beteekenis van het hypnotitme eischt in toenemende mate de aandacht van wie de mysteriën van het zielsleven mint Vooral het opzienbarende proces waarin Eyraud en Gabrielle Bompard de ééne tot den dood en de andere tot taiutig jaren tuohthnisstraf veroordeeld zgn toonde opnieuw welk een gewicht almeer aan het hypnotisme gehecht wordt eerst had gevonden en met hare mama haar intrek te nemen in een rustig klein huis tuasohen de Madeleine en het Park Monoeau Vrgdag avond was mevrouw Simpkinson daarheen vervoerd De Ëngelsche gezant had zich borg gesteld voor het goed gedrag der gevangenen en zg hadden haar woord gegeven Pargs niet te verlaten Trouwens zij bleven onder streng politie toericht Ia dit huis vond ik juffrouw Simpkiason zonder de minste moeite werd ik bg haar toegelaten Ik schrikte toen ik haar gelaat voor het eentweer zag Zij bad blgkboar in die ontzettende weekveel geleden En geen wonder I rietzij zij nog vanPhilip hield of enkel met hem gecoquetteerd had eer zij zgn broeder het jawoord gaf haar toestandwas in beide gevallen versobrikkelgk Zij zou met Austin gaan trouwen eu er was in de familie eenmoord gepleegd Had zij Philip ooit bemind Zg W are dit zoo waarom bad zij zich dan met Aastin verloofd Zij was er toch de vrouw niet naar omzich in die mate te laten leiden zelfs niet door haremoeder Aan den anderen kant was zij een meisje dat tot alles in staat was uit luim of gekwetsten hoogmoed UMg Ediths donkere oogen hadden een gejaagde uitdrukking maar zij bood mij een stoel aan metjeen voorkomen van waardige kalmte Arm meisje Zij brandde stellig van verlangen om te weten wat ik haar Ie zeggen had En toch scheen haar trots niet te gedoogeo mg eene vraag te doen Zij scheen Onder hypnotisme wordt gelQk men eet verstaan de macht die de éiwe mensch schgnt te bezitten om den anderen mensch door zeer eenvoudige bewerking in een magnetischen slaap te brengen en in dien slaap zoo volkomen over zgu ziel te beschikken dat de in slaap gebrachte persoon geen wil meer heeft maar willoos uitvoert al hetgeen degene die hem in slaap bracht inboezemt in zgn bewustzgn Zulk een hypnotiseur bewerkt dan bij den in slaap gebraohten peisoon wat men noemt een fSUg estie d w z brengt bem een gedachte to binnen en herhaalt deze gedachte deze suggestie z66 lang en z 5ó op allerlei wijze dat de in slaap zijnde persoon allengs geheel door die geilaohte beheersoht wordt en nu zouder uit dien slaap te ontwakeu allerlei dingen doet en uitvoert die uit deze gedachten voortvloeien Zoo heeft men in slaap gebrachte personen de gedachte bygebraoht dat ze geen mensch meer waren maar b v een hond of aap en metterdaad gingen deze personen toen bewegingen en grimassen maken die niet bg een mensch maar bg een hond of aap thuis hooren Zoo nu acht men dat aan een in slaap gebracht peraoon ook de gedachte kan worden bijgebracht om een misdaad b v een moord te plegen en dat deze persoon dus geheel willoos en zonder te weten wat hij doet werkelgk den moord zou plegen waarvan men de gedachte in zijn bewustzijn had ingebracht De hypnose raakt slechts zijdelings die zgde van ons menschelgk wezen die in oua lichaam uitkomt maar beweegt zich in de eerste plaats op het terrein der ziel en waar het de ziel en de in haar slutmereude kracht geldt is niet de medicus maar de theoloog en philosoof lot spreken geroepen Al verbigve dus aan de medische faculteit de beslissing in hoeverre de hypnose op medisch terrein dienst kan doeu het verschgnsel als zoodanig mag met aan haar onderzoekingen overgelaten en ook de godgeleerden zullen wel doen zoo ze veel ernstiger dan tot dusver hun oordeel zoeken te vestigen over zoo opzienbarend uiterst gewichtig en in hooge mate gevaarlgk verschgnsel Te loonden had in den loop van 1880 de brandweer onder leiding van kapitein Shaw niet minder dan 2378 koeren uit te rukken ongerekend natuurIgk het ontelbaar aantal malen dat de brandweer valsch gealarmeerd werd Een der vreeselgkste rampen gebeurde al vroeg in t jaar bg het woeden vaa een brand in een schoolgebouw te Forestgate Er kwamen bg die gelegenheid 26 kinderen jongens en meines onder hartverscheurende omstandigheden om het leven IJDe ramp in Woodatreet in Februari waarbg eon geheel blok magazgnen en kantoren inde asoh werd gelegd zal ook niet licht vergeten worden Een der hevigste branden woedde in het laatst van Augustus te Rateliff waar duizenden tonnen steenkool uren lang de vlammen voedden ten spgt van de pogingen der brigade met zeventien stoomspuiten en vier drgvende spuiten Acht menschenlerens koste de Clothfair rapp in October en twee menschen kwamen dien zelfden dag bij een brand te Whitechapel om het leren Vermeld moet nog worden de geweldige brand in de Wellingtonkazernen waarby de militairen behoorende tot de Schotacbe en de Ooldstream guards wonderen van moed en zelfopoffering verrichtten Dez rampen te zamen een groote mate van zelfbeheersohing te bezitten Toen ik plaats had genomen zeide ik Ik ben hier mot Philip Harv juffrouw Zoo zeide zg terwgl zg haar japon gladstreek En met welk doel is mijnheer Harvey te Pargs gekomen Hg is hier omdat h j uit Engeland moest vluchten Waarom neemt hij de vlucht en waarheen gaat hgT Laat ik eerst de laatste vraag beantwoorden Hg hoopt morgenochtend Marseille te bereiken en gaat van daar naar Zaid Amerika In dat geval Zou het hem gelukken riep zg plotseling haar hooghartige terughoudendheid opgevende Ik hoop en verwacht het Den hemel zg dank 1 riep zg uit en verviel toen weer tot haar vorig zwggen Toch moet ik u onder het oog brengen dat er niets met zekerheid van te voorspellen is Om u de waarheid te zeggen had de politie hem reeds twee of drie dagen vroeger moeten gevonden hebben Na zg het niet gedaan heeft kan men niets met zeker heid zeggen Wg willen hopen dat het hem gelukt te ontkomen Ik zag dat wij met dit schermen niet verder kwamen Bovendien heb ik geen grooter hekel dan aan dat draaien Ik geloof dat ik meestal slaag omdat ik recht op het doel afga Wordt vervolgd y met de vernielende branden in Queen Victoriaatreet in Aldersgatestreet en nu een week geleden ie Hackneywick maken het jaar 1890 gedenkwaardig in de jaarboeken der Londensobe brandweer Sedert korten tijd is weder een nieuw koffiesurro 1 gaat iD gebruik gekomen de Catha edub De ilrank uit de bladeren dezer plant bereid wordt sederteeuwen in Arabié en Abyssinie als opwekkend middel gebruikt en tevens om den honger te stillen De plant behoort tot de struikgewassen heeft olijfkleurige lancetvormige bladeren die oen scherpenen samentrekkenden smaak hebben en komt in Aziëveel voor Zg groeit ook in Afrika tusschen 15 noorderbreedte 30 zuiderbreedie In den proeftuinte Algiers xija eenige exemplaren der plant geacclimateord i Een Zweedsch kruidkundige Forskal maakte in de j vorige eeuw deze plant bekend en gaf haar den wetenschappolgken naam Er wordt een uitgebreide handel in gedreven in Arabié wordt zg zorgvuldig gekweekt Bg den oogst verzamelt men de takken zonder die van de bladeren te ontdoen Zg worden gedroogd en dan in pakken van veertig tot vijftig takken door de karavanen vervoerd tot aan de Boode Zee In Aden beeft de omzet inzet in dit product zieh sedert de laatste twintig jaar vertienvoudigd niettegenstaande de Engelsohe regeering er een vrij hoog recht van heft De Catha wordt evenals thee toebereid en smaakt niet ooaungenaam ook worden de bladeren gekauwd De koeriers inaken er een veelvuldig gebruik van en zijn daardoor in staat gesteld dagen echtereen onbegrijpelijk grooto afstandenaf te leggen Dr Leloup heeft met de bladereu proefnemingen gedaan Aan eenige personen die zich hiertoe bereid verklaarden gaf hg oen aftreksel in eene hoeveelheid van 15 a 20 gram ook diende hg eene alcoholische tinctuur aan het extract toe Eene naaister die drie gram extract gebruikt bad kon drie nachten achtereen buiten slaap zonder de minste moeite Een student in de medicijnen kauwde een handvol bladeren en bleef eenige nachten wakker Het is nog niet gelakt uit de bladeren een alcalold af te zonderen Maandil tegen de Feni ¥ Thans is de gedenkpenning ter herinnering aan den dood van Z M Koning Willem III gereed die in de Kon Utr fabriek ran tüeeneerken ven den heer C J Begeer te Utrecht vervaardigd en geslagen is t Is een schoon stuk werk De roorzgde vertoont naar een der boste portretten he uitstekend weergegeven beeld des Konings in admiraals uniform met het omsohrifl Willem III Koning der Nederlanden G H V L De kecrzgde vermeldt de geboorte en sterfdag des Konings omgeven aan de eene tgde met een krans Tan cycasblaren aan de andere met papaverbollen terwgl aan den onderkant een omgelieerde fakkel event s de papaverballen zinnebeeld des doods omgeven met een lauwerkrans is aangebracht Een fraaie bronskleur van het metaal dat voor den penning gebruikt is verdient bg de voortreffelijke uitvoering met lof vermeld te worden In het Leidsch Dbl lezen wg de volgende waanchuwing van de politie welke ook voor andere gemeenten niet geheel overbodig tal zgn Naar aanleiding van de vele langs de huizen ventende personen met postpapier en lucifers veelal geen ingezetenen wordt het publiek ernstig in overweging gegeven zeer voorzichtig te zijn met het uitreiken van giften aan dergelijke individuen daar het nu weder opnieuw gebleken is dat 2 hunner in het bezit waren van 12 en 6 gulden en toch onder allerlei praatjes te kennen garen dat zij aan de grootste armoede ten prooi waren In den regel hebben bedoelde personen met do kolonie Veenhuizen of de gevangenis kennis gemaakt terwijl weder anderen meermalen wegens dronkenschap blijken gesignaleerd te zijn zoodat ondersteuning hoe gering ook niet aan hen is besteed doch beter te stade komt aan behoeftige stadgenooten naar wier antecedenten men desnoods kan informeeren Het publiek kan zich toch maar moeilgk voorstellen dat genoemde papier en lucifersventers en ventsters heel gemokkelijk 3 a 4 gulden daags ophalen eu dat geld niet altijd even nuttig besteden Nog gisteren kon men zien hoe eene vrouw van 76 jaar die io gewone gevallen natuurlijk iedereens medelgden zou opwekken met een mandje negotie in beschonken toestand door twee agenten van politie die haar in het plantsoen vonden liggen naar het bureau werd gebracht Ook zg bleek nog ter zake van dronkenschap gevangenisstraf te moeten ondergaan Dr Schaapman heeft te Hoorn eene politieke lezing gehouden waarvan Het Centrum een uitvoerig verslag bevat Hij verdedigde daorin het ministerie tegen het verwijt dat het weinig of niets verricht heeft Gaarne gaf hg toe dat het ministerie iets minder verricht heeft dan verwacht was misschien meer had kunnen doen Maar dr S pleitte verzachtende omstandighc den èn de ziekte des Konings èu de crisis heeft aan het ministerie voel van zijn werktijd ontroofd ook is het ministerie opgetreden na eene grondwetsherziening en dr S heeft altijd gemeend dat na zulk eene herziening een tijdperk van rust moet volgen Afgescheiden daarvan meciide dr S te mogen zeggen dat deze Kegeering genoeg gedaan en veel goeds tot stand gebracht heeft Wat had men meer verwacht Men had wellicht gehoopt op eene hervorming ook van middelbaar en hooger onderwijs Vroeger in de dagen der toevallige meerdei heid in de Tweede Kamer is eene poging gewaagd om eenige hoogere burgerscholen te doeu opheffen Die poging is toen niet gelukt eu later is zij niet herhaalil want men moet niet uit het oog verliezen dat het heel iets anders is een voorstel te doen vau de groene banken dan een wetsontwerp in te dienen van le regeeringstafol En voor de Eegeering is t geen zaak nu reeds met een plan tot bevordering van het middelbaar onderwijs voor den dag te komen alvorens eerst deugdelijk van alle zijden het ontwerp te bezien Datzelfde moet in aanmerking genomen worden omtrent eene hervorming van het hooger onderwijs Ik geloof wel niet dat ik voorstander ben geworden van meer dan drie rijks universiteiten maar het spgt mij toch zoozeer niet dat mgne motie toentertijd niet is aangenomen Want een enkel onderdeel te verandoren grijpt ook hier in een geheel stelsel van wetgeving in Ik wil hiermede niet zeggen dat deze Begeering wanneer men haar het leven liet niet in staat zou zijn om in deze punten een hervorming te bewerken dat is een geheel andere zaak maar ik beweer dat men er haar geen verwgton van kan maken dat zij op dit oogenblik daarmede nog niet is gereed gekomen Voor eene hervorming van het kiesrecht acht dr 8 voor de regeering den lijd nog niet gekomen Tegen uitbreiding van kiesrecht heeft hij nooit erg opgezien maar hij zou niet durven verklaren welken weg hg daarbg zou willen volgen men vindt hierbij wederom zooveel verschillende stelsels dat men ze te voren goed dient te kannen Ik kau eeij voorstander zgn van algemeen stemrecht maar ik dien dan ttfcb eerst te weten wat het algemeen stemrecht is wat bet beteekent wat het is voor ons vaderiand En het kan gebeuren dat zg die vroeger dweepten met eene zoogenaamde evenredij e vertegenvioordiging dat zg later bg meer nadenken zich met alle kracht er van afgekeerd hebbeu omdat zij daaruit juist het schromelgkste optreden vreesden vau wat men in letterkundige kringen kliekjes noemt Voordat men goed onderzocht heeft kan ook hierin geen hervorming verwacht worden Dr 8 wees verder op wat de Eegeering heeft tot stand gebracht de Bankwet de pensioenwetten de regeling der spoorweg overeenkomsten Hg gewaagde van de oplossing der schoolquaestie en haalde aan het getuigenis van den maker der wet vau 1878 den oud minister Kappegne det door de nieuwe wet hot mandement der bisschoppen in de Staatswet is opgenomen en de kerk over den modarnon Staat principieel heeft gezegevierd Voorts stipte hij aan de wet op den arbeid van vrouwen en jeugdige personen Komende tot het wetsontwerp tot regeling van onze levende strgdkrachten en daarmede tot de aanleiding van de heerschende verdeeldheid op politiek gebied gaf dr S een overzicht van t geen bet onderwerp bevat Het voornaamste pant de afschaffing der plaatsvervanging of de persoonlgke dienstplicht bewaarde hg tot het laatst hg zeide daarvan Het kost mg moeite hier te herhalen wat ik reeds meermalen betuigd heb dat ik daartegen gekant ben met al de krachten mgner riel en dat ik mg daartegen zal verzetten met alle geoorloofde middelen als eerigk man Maar dit mag niet nu reeds een reden tot oorlogsverklaring zijn Een vergelgk is nog mogelgk ja het moet daartoe komen want de zaak van het leger is eene zaak van heel het volk en geen regeeriog kan eene legorwet wenschen te zien aangenomen waarvan zij vooruit weet dat zg strijdt tegen de wenschen von een groot deels des volks Dr S eindigde met een pleidooi ten gunste van het blijvend samengaan van anti revolutionairen en r katholieken Het is zulk een wonder niet verklaarde hg dat wg in het eerst wat moeilijkheid hebben wg zijn nog niet gewoon meerderheid te wezen de kar der meerdeheid kaa nog niet zoo gemakkelgk door het mulle duinzand rollen wg moeten eerst nog wat over hobbelige wegen Wanneer wg nu echter maar aaneengesloten blgven dan zal dat later beter gaan dan zullen wij vereenig veel vermogen niet altijd door het behalen van oogenblikkelijk succes dat is zoo moeilijk niet maar door onvermoeid te arbeiden voor het duurzaam welzijn en den bloei van ons dierbaar vaderland Bnitenlandsch Overzicht De toestand in het westen der Vereenigde Staten blijft zeer gespannen Eiken dag wordt bg FineEidge een beslissende slag tusschen de merikaausche troepen en de Indianen verwacht De grensbewoners blijven even ongerust en hemen reeds maatregelen ten einde zich te kunnen verdedigen voor het geval de strijd ten nadeele der Amerikanen mocht uit vallen In Nebraska is dp bnrgeimilitie onder de wapenen geroepen en reeds zgn 1000 mta ouder bevel van generasi Colby te Eushville bgeen teneinde zoo noodig een Inval der Indianen te kunnen afweren Bg generaal Colby bevindt zich ook kolonel Cody beter bekend als Buffalo Bill Kolonel Cody die onlangs de Indianen heeft bezocht verklaart dat het gevecht bij Wounded Knee Creek de opwinding onder de roodhuiden tot een zeer bedenkelijke hoogte beeft doen stijgen Volgens hem dreigt het gevaar dat de Indianen indien zg worden geslagen zich in kleine benden zullen verspreiden en groote schade zullen aanrichten Juist om dit te voorkomen moesten de Amerikaansche troepen zich in een zoo groote linie langs de grenzen van Nebraska verspreiden Evenals in Nebraska heeft ook de gouverneur van Missouri de militie onder de wapens geroepen Hetzelfde zal ook geschieden in Kansas zoodat de burgers dezer grensstaten dan zelven hun grenzen zullen bewaken De Amerikaansche troepen kunnen zich dan beter concentreeren waardoor zij natuurlijk krachtiger kunnen optreden Generaal Miles heeft intusschen nog eenige boden naar het ka p gezonden ten einde nog een laatste poging te wagen om de Indianen te bewegen de wapenen neer te leggen Tot dusver hebben de Indianen zich alleen bereid verklaard uiteen te gaan op voorwaarde dat zij bun wapenen mogen behouden en de Amerikaanse he soldaten zullen terugtrekken Een darde gedeelte der verzamelde Indianen is bereid op deze voorwaarden vrede te sluiten maar de overigen willen zelfs van deze bepaling niets weten Van den uitslag van generaal Miles nieuwe zending heeft men dan ook geen groote verwachtingen Zg die de Behring qnaestie wilden opblazen tot een aanstaanden groeten oorlog tusschen Engeland en Amerika heboen niet veel succes want niemand gelooft meer daaraan integendeel algemeen wordt aangenomen dat met wat papier en wat inkt alles weer in orde zal komen De offioieuse kalmeerende meedeeling door de Ëngelsche Eegeering aan de bladen verstrekt luidt in haar geheelaldus Detelegraphischa mededeelingen betreffende de briefwisseling tusschen de Britsohe Eegeering en die der Vereenigde Staten over de Behringzee quaestie zgn ongegrond Op 30 December werd er een dépêche van den heer Blaine ontvangen houdende voorstellen omtrent de vraagstukken die aan arbitrage zouden kunnen onderworpen worden Behalve dit stuk is er binnen de laatste drie weken geen uiting der Vereenigde Staten over deze aangelegenheid ingekomen en evenmin is er gedurende dit tijdsverloop vanwege Harer Migesteits Eegeering aan de Eegeering der Unie eenigsriei mededeeling gedaan Dit communiqué heeft een goede uitwerking gehad te Londen want de agitatie ie vrg wel bedaard Aangaande het antwoord van Blaine op Salisburys nota wordt nog gemeld dat deze door middel van eenige zeekaarten tracht te bawgien dat de Behringzee altoos als een afzoaderigk water is beschouwd geworden Naar luid van extracten uit arehiefstakken en uit een dagboek van den ex secretaris Adams moet Kosknd in het tractaat waarin het afstand deed van alle aanspraken op Alaska de wateren rondom de Aleutische eilanden hebben uitgezonderd Blaine schgnt echter ten oprichte der Behriogiee te willen afzien van de opvatting van mare clausum en t daarheen te willen leiden dat NoordAmerika tevreden zou zijn met een nominale erkenning zijner rechten benevens afsluiting van robbeuvangst totdat er een internationale regeling zal zgu verkregen waartoe ook Eosland enDuitsohland ter medewerking zouden uitgenoodigd De Amerikaansche bladen die voor al ea partg trekken voor President Harrison schelden intusschen op de meest ploertige wijze op Engeland Nu men is aan dat levenmaken gewoon Dal Blaine het Ëngelsche voorstel betreffende een scheidsgericht niet heeft verworpen sehgnt uitgemaakt scheidsgerechten zijn populair in Amerika en daarom zal een Amerikaansch Minister aiet licht zulk een verwerping publiceeren In het Zwitaersofae kanton Tessino waar de vrede