Goudsche Courant, zaterdag 10 januari 1891

£ 91 tmu 1 M xi 44m GOUOSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekenk De Insendlng van advertentiSn kan gegchleden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave tuaachea liberalen sn clericalen roorgoed herateld eheen begint het weer onrustig te warden Zondag a a moeten de verkieiingen warden gehouden voor den raad aan wien de herziening der grondwet en de uitwerking van een nieuw ontwerp zal worden opgedragen Oel k men sioh zal herinneren werd lie olerioale regeering onder leiding van den heer Respini na de omwenteling door den Bondacommissaris kononel Kuutsli hersteld De grondalsgen waarop deze verkiezingen zullen warden gehouden rijn door de Bondsregeering vastgesteld maar nu beweren de liberalen dat deze door de olerioale regeeriog niet strikt eerlgk worden toegepaat Vandaar dat reeds talrijke protesten en klachten over het opmaken der kiezerslijsten naar Bern zijn gezonden De Bondsregeering heeft toen den heer Beapini nogmaals aangespoord de bepalingeu der wet jegens beide partijen zeer strikt toe te passen en zond een jurist dr Leo Weber als tweeden commiaaaris naar Tessino ten einde de juistheid der klachten te onderzoeken Tevens besloot de Bondsraad dat protesten tegen de geldigheid van verkiezingen niet bij de rogeering van Teaaino of den Bondscommisaaris moeten worden inge liend maar dat de Bondsregeering zelve hierover wil oordeelen Vermoedelijk zullen dus de liberalen nu deze waarborgen gegeven worden bun bedreiging om zich Zondag a s van deeluomiujj aan de verkiezing te onthouden niet ten uitvoer brengen PËTROLKUM iVOTRËRli GËiyj van de Makelairs Cantzlaar SchalkwUk te Kotterdam De markt waa heden vast Loco Tankfuat 8 15 Geïmporteerd fust ƒ 8 80 Januarilevering ƒ 8 05 Februari en Maart leveriug 7 90 KieiDhandel Id Sterken DraDk Burgemeester en wethouders vauöomda Jbrengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Auguatua 1881 Staatabhidno 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoekachnft waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij haren naam vermelde localiteit sterken V in het klein te mogen verkoo pen als Naam van de Verzoekster Aanduiding der localiteit C Huivenaar Vogelenzang echtgenoote van J E H Brink H No 74 GOUDA den 9 Januari 1891 Burgemeester en Wethouders vooruoem VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER ADVERTENTIl N STEDELIJKE H H LBVBBANCIEBS worden rerzocht hanne rekeningen over 1890 vóór den 15 JANUAEI e k in te leveren ten kantore der fabriek Mevrouw OVERBOSCH MABET verlangt een DIENSTBODE Openliare Aanbesteding üe DIRECTIE der Goodschs Machinale GAEEMSFiNiiEKtj te Gouda zal op DINSDAG den 20 JANUARI 1891 bg enkeleinschr ving AANBESTEDEN het MAKEN van een Nieuw Machinegebouw Het bestek met teekeningen tegen betaling van f 5 benevens inlichtingen zyn te verkregen bg de voornoemde Directie ADVERTENTIEN in alleSintien en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Borean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao C3 Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fiibrleatie en uitsluitend gebruik van ne en fijnste grondstoflen garandeeren den verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den infaoud der resp Etiketten De Krma behaalde 27 Brerets als Hofleverancier 44 Ëere Dlploma s gouden enz Medailles een bew s van uitmuntend Qjn brikaat Eeeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nona voos déoemona une Hedallle d or premiire en consideration de votre ezoellenta fabrication de Chocolat bonbons varies etc etc Stollwerck fabrikaat is verkr gbaar bg H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Het groote aantal zenuwkwalen raa ïenuwhoofdpyn f tot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie herseuberoerte toe trotseeren nog steed alle middelen door de mediache w ten oh p aangewend Eerst aan den nieuwen tjjd komt de eer toe dat zg door het gebruik maken van den eeoroudigsten weg namelijk langs de huid eene physiologisohe ontdekking gedaau heeft die na houderde proefnemingen than over de geheele wereld verbreid is en terwijl ijj in wetenwshappelijka kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blgkt te ïijn voor de aan lenuwkwalen Igdende mensohheid Deie geoeeswgze is uitgevonden door den geweien Officier van Geiondheid Koman Weisamann te ViUhofen en heruit op de onderrindiag opgedaan in eene BO jarigo praktgk Door wasschlng van hot hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmiddeliyk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden Werkelgk schitterende resultaten verkregen en Eg masktu zooveel opgang dat van een door den uitvinder gesehreven werkje OVER ZENUWLIJDEN bn BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tgd reedt de ile druk verschenen u Dit boekje berat niet alleen Voof het irroote nubliek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhoDiw gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelgke virhandelingen uit de medische bIad n die aan deze geneeswijze gewyd zgn zoomede afschrift van tal van Ketuiwchriften ran hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Méaiëre med dr Drofessor aan Ha polykliniek te ParUs rue Rougemont 10 Steinnceber med dr praktiserend g sneesheer aan het krankzmnigen gesticht te Charenton SanftStsrath Ur ohn te Stettm Orossmaon med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P vL restier geneesheer direoteur van het hospitaal te Agen Qehe mrath eSSchering kasteel Gutenfels Bad Ems Darses med dr geneesheOT dirM teur der galvano therapeutische inrichting voor zenuwiljders te Parils rna St Honoré 334 Consul von AschenbaoE med dr te Öbrfu Dr Bnsb h arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jecül med dr te Weenen Dr o Bongayel te La Parnere Eure lid van den Conseil Central d hygiène et dé Santé m Prankryk en vele anderen j Biouo Cl uo Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan Is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteekenen zijn chronl TOhe hoofdpijn migraine schele hoofdpun bloedaandrang groote prikkelbaarheid geja clheW sS loosheid lichamelgke onrust en onbehagelijke toestand verder aiü zieken dS beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlamminffAn nn vermogen tot spreken zware tongval moeielük slikken sti fheid der a wrichten met voortdurende pijn plaatseliika zwakte verzwakking van m heugen enz en ifl die reeds ojder geneeskundige hehandoUng geweest zyn maar door do bekende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoom looi of zeebadeu ire n genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vreeS gevoelen voor beroerte en daartoe reden hebben wegen verschijnselen al zIch aanhoudend ftnffstiiï voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkerinmn en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het vowhoofi Buizmg m de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen vanlanden en voeten aan al deze dne categorien van zenuwlijders al oot aan jonge melsles lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfs aan foMa personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wiUun voorkomen woSt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvraee kosteloos en franco verzonden wordt door Alleen gerechtigd tot verbrei LEMAIRE k Co Apothekers te Parij rue de l Echiquier 30 ding der genseswijze van ROMAN WEIS8MANi Oud Officier van gezondheid eere lid der Italiaansohe Saniteits orde van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door M CLEBAX Co Heiligeweg 42 Arnbem J de BEVER Agent der Scheepvaart Courant Bgnkade 71 Rotterdam F E van SANTEHI KOLFF Apotheker Korto Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBRY PORTOIÏ Oudegraoht bg de Gaardbrug F 160 Op de jongste hygienisch medi iD Tentoonstelling te Gent is de Weissmann sche geneeswijze door de medische jurj uet de Ziiveren Medaille be Gouda Snelpersdrnk van A Bkinxxan k Zoov De aitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met aitzonderittg van Zon en Feestdagen D prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 ifioaderlgke Nommen VIJF CBMTBM GOUDA 10 Januari 1891 VERGADEK1N6 VAN DEN GEMEENTERAAD op Dinadag 13 Januari 1891 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Een voorstel betreffende de voldoening der kosten van de zevende algemeeno volkstelling Het voorstel betreffende eene voorloopige uitbreiding van de lesrlokalen en het onderwijzend personeel aan de e Burgerschool voor meisjes Het voorstel betreffende bet gratis aanleggen van gasleidingen in peroeelun van particuliere gasverbruikers Het adres van T N Joosten houdende klachten over verontreiniging van het water der Vlaamsche Haven door de Stearine Kaarsenfabriek Als een bewqs van da sterke vorst kunnen wij mededeelen dat heden de ijsdikte in de Breevaart was 39 fi oM en in de Fluweelensingelgraoht nabg de Uoelebrug 13 cM Qisterennaroiddag overleed alhier in 87 jarigon ouderdom Arie van Hoorn een der strgders van den lO daagscheii veldtocht Gistemamiddsg tóói bet aangaan der school van het B C Liefdegesticht had aldaar het volgende ongeval plaats Terwgl eenige kinderen zioh rond om de kachel stonden te verwarmen zon een meisje de schuif een weinig dicht draaien doch had het ongeluk met bare kleederen tegen de gloeiende kachel te komen waardoor deze dadelijk vlam vatten en het kind herige br indwonden aan de handen en het geiichije bekwam en ook de zuster die dadelgk FEVILLETOX DE TWEE EBOEDEBS 21 Uil iet Engdèch Ja zeide ik koeltjes als hg niet wegkomt wacht hem de galg jEn dat is des te verschrikkelijker vervolgde ik omdat ik veronderstel dat hij onschuldig is Nu viel zij door de mand Zij sprong op hare oogen glinsterden van hoop en vrees beide Onschuldig I riep zij HoezooP Wat bedoelt f Ik zou alles geven willen wat ik bezit als ik ist dat Philip onschuldig is U gelooft dus ook dat hg schuldig is f Kan ik anders barstte zij lo Zijn niet al de omstandigheden tegen hemP Wie zou het anders gedaan hebben P Zou ééae rechtbank hem vrijspreken Ik vrees van neen zeide ik Zg ontstelde En uwe bewijzen P zeide zij Wien verdenkt f Wien verdenkt gg vroeg Edith Laat mij u eerst eene vraag doen zeide ik Zeg mij op uw woord van eer bg alles wat u dierbaar is verdenkt gy iemand Neen zeide zg verrast alleen Philip Mijn nart verzet zioh tegen de gedachte maar mgn ver ter hulp toesnelde en het vuur blueohte bekwam lichte brandwonden Gisterennamiddag liep J S hekelaar langs de Nieuwe Haven en had het ongeluk over een stukje ijs dat op de straat lag te glijden met het ongelukkig geval dat hij zijn been brak Per slede werd hij naar zgi woning in de Lazaruskade vervoerd sf Gisteren ochtend omstreeks 11 uren maakte de ijsbreker van den heer Van der Garden open water voor Botterdam van de Spaansohe kade tot in de Maas voor drie door dien ijsbreker gesleepte vrachtbooten Zoover het oog reikte was de Maas met dicht drijfij bedekt dat hier en daar zioh had vastgezet De ijsbreker die voorzien was van een groot stoomvermogen brak de gsschotaen tot splinters joeg de ijsmassa voor den boeg lol eene groote hoogte op rn bracht de drie gesleepte stoombooten zonder averij in het vaarwater zoadat zij verder de reis konden vervolgen De bevolking der gemeente Haastrecht op 31 December lb89 was 843 mannen en 854 vrouwen totaal 1690 Geboren in 1890 2B M en 26 V totaal 61 Ingekomen in 1890 70 M en 84 V totaal 164 Overleden 24 M en 23 V totaal 47 Vertrokken 75 M en 88 V totaal 163 zoodat de bevolking op 31 December 1890 bedroeg 838 M 853 V totaal 1691 Levenloos aangegeven 4 14 huwelijken werden geslolep De bevolking der gemeen Vlist op 31 December 1889 wa 234 M 223 V totaal 4B7 Geboren in 1890 5 M 9 V totaal 14 Ingekomen 30 M 30 V totaal 60 Overleden 3 M 10 V totaal 13 Vertrokken 28 M 32 V totaal 60 zoodat de be stand zegt mg dat Philip de moordenaar raoet wezen Men ziet wg kwamen zoo langzamerhand op confidentieelen voet Ik geloofde dat zij volkomen te goeder trouw was Het speet mij echter dat zij mg niet helpen kon Verschoon mijne onbescheidenheid zeide ik maar het zou voor mij van het grootste gewicht zijn als u mij in een paar woorden wildet zeggen wat aanleiding gaf dat u met Philip Harvey hebt gebroken en n daarna met zijn broeder hebt verloofd Zij bloosde Ik ben nooit met Philip Harvey verloofd geweest zeide zij t Is niet mogelijk dat u dat gehoord hebtt Mag ik u verzoeken op dit onderwerp niet verder door te gaan Zij had oen te viisten wil om hare ontroering te toonen en daarom bedekte zij hare oogen met de hand die hand beefde Het baatte niets of ik al beproefde iets uit haar te krijgen Toch had zij eer ik haar verliet mg verraden wat ik wenschte te weten Zij beminde Philip Harvey Toen ik deze ontdekking voegde bij hetgeen ik van Philip had vernomen meende ik dat ik de zaak begon te doorzien Waarschgnlijk had de een of andere handeling van Philip haar gekrenkt en had zii zioh gewroken door openlijk zijn broeder als haar verloofde te erkennen Het voortdurend aandringen harer moeder had dit misscjiien bevor ADVBBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels i 60 Centen iedere legel meer 10 Centen GEOOTE LETTSB8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentjen gratis opgenomen in het A DVERTENTIBBLAD t welk des Maandags verschgnt volking op 31 December 1890 bedroeg 238 Jl 220 V totaal 468 Levensloo aangegeven 1 t huwelijken werden gesloten In strgd met de bewering dezer dagen in een ingezonden stuk uit s Hage in ons blad geuit woidt thans bericht dat Ds Heering te Hage namens H M de Konittgitt Bogentes door tusschenkomst van Haar particulier secretaris een vleiend schrijven ontving waarbg hem dank werd betuigd voor de aanbieding van een exemplaar zijner rede uitgesproken bg het overlgden van Z M den Koning Zondag kregen tengevolge van de gladde straten verscheidene oude vrouwen uit het Bestjeshui op den Arastel te Amsterdam aanzegging dat ze dien dag niet mochten uitgaan Anderen welke nog zoo goed ter been waren dat er voor haar minder gevaar bestond om zioh op straat te begeven mochten uitgaan Maar van deze laststen waren er velen die geen lust hadden en alzoo thuis bleven Het gevolg was dat de huishouding veel greater wai dan op andere Zondagen en daar de kok hierop niet gerekend had kwam er eten te kort Hierover begonnen de oudjes te mopperen totdat een der bestjes zag dat een ander die naast haar zat een stukje vleesch in haar soep had Zeker meer door jaloersohhoid dan door honger gedreven begonnen deze twee eerst te kijven daarna te vochten zoodat de geheele zaal in beweging kwam Maandag moesten de hoofdpersonen rich hierover op het kantoor veraniwoorden De uitslag der examens in Boekhouden en Handelscorrespondentie voor de praktijk in December te Amsterdam gehouden vanwege de Vereeniging van Leeraren in het Boekhouden is als volgt Boekhouden 24 oandidaten geslaagd B Schend derd maar hare moeder alMiSn zou haar nooit tot dien stap gebracht hebben Daar het meisje zoo stijfhoofdig en hartstochtelijk was kon ik mg voorstellen dat haar drift haar in het ongeluk had gebracht Ik kon niet gelooren dat zg Austin wenschte te huwen Ik geloofde nog veel minder dat het fortuin zijner tante haar ooit in verzoeking had gebracht Ik geloof dat Philip onschuldig is herhaalde ik toen ik afscheid nam maar voor het oogenblik weet ik niet wien ik dan moet verdenken Mgn vermoedens zijn hoogst onbepaald Plotseling haalde ik de kopie der letters P H uit den zak Is dit het schrift van Philip Harvey vroeg ik of beeft Austin ze geschreven Hoe kan ik over twee letter oordeelen zeide zij dat is immer al te dwaas Ik zou zeggen naar den vorm te oordeelen dal Philip ze heeft geschreven maar het karakter van het schrift is meer bepaald dat van Austin Zij gaf haar verlangen te kennen Philip te zien Zij zou hem stellig onverwachte hebbeu opgezocht al zg maar geweten had waar hem te vinden Daar dit echter zijne onmiddellgke inhebhtenisneming ten gevolge kon hebben zorgde ik wel dat zg het niet te weten kwam Gelukkig voor ons allen begreep ook Philip maar al te goed het gevaar van ign toestand om tegen te stribbelen toen ik hem zeide dat het niet geschieden mocht