Goudsche Courant, maandag 12 januari 1891

tok W Amesehot J G Hiddiuk W L Tol D C de Boer en H J de Boer ran Amsterdam en Kq E C P Maaaee an Goes HandelscorreBpondentie in de Ëngelscbe taal 3 eandidaten geslaagd W J Rooseboom en C L W Scbolte van Amsterdam in de Fransohe taal 1 candidaat die werd afgeweten Gisteren herdacht in huiselijken kring dr T J Jansen Schoonhoven predikant bij de hervormde gemeente te Woerden sijn zestiKJarigen evangeliedienst in de gemeenten Gramsbergen Schraanl en Balk waarvan de laatste 34 jaren te Woerden De heer Jansen Schoonhoven is de derde in de r van de thans nog dienstdoende predikanten Uit Neerloon schrijft men aan de Geld Crt Als en nieuwe waarschuwing moge dienen het op 29 Dec jl alhier voorgevallene Van een begrafenis in het sterfhuis teruggekeerd vonden e belangstellenden en de familie twee vertrekken door kachels goed verwarmd terwgl een derde niet geschikt daartoe kon gebracht worden Men bestoot aldus het niet verwarmde vertrek de vrouwen aan te wijzen en te te voorzien van een flinke warme atoof een briquette inhoudende Nadat de vrouwen rich op zoodanige wyze goed verwarmd het middagmaal genuttigd hadden en nog een halfuur geseten waren bracht men weder eenige vonkende briquotten aan daar de vorige voor een gedeelte waren uitgedoofd Nauwelijks was dit gedaan of een vrouw werd onpasselijk waarom men haar in de open lucht bracht terwijl ze Inmiddels zoo ziek werd dat men het ergste vreesde Intusschen zeeg een tweede bewusteloos neer en terwijl een derde het vertrek moest verlaten trachtte een andere dete te helpen en ta verzorgen en ook zij stortte eensklaps neer en verkeerde geruimeu tgd in bewusteloozen toestand Niet vier maar elf dier vrouwen werden ongesteld de eene in meerdere de andere in mindere mate Men kwam tot de ware opmerking dat het vertrek zeker van stikstok moest vervuld zijn door het gebruik van briquetten waarom men zich daaruit verwijderde en de kamer luchtte Gelukkig dat deze geachiedenis geen te betreuren gevolgen heeft gehad Het hieronder volgende rondsohrgven werd dezer dagen te Botterdam en omliggende gemeenten verspreid De ondergeteekenden meenen dat er evenals ioh elders heeft doen gevoelen ook te Botterdam behoefte bestaat aan eene kookschool eene inrichting waar zg die eenmaal geroepen zullen worden het bestuur eener huishouding op zich te nemen zich zullen kunnen bekwamen in de kookkunst in da bepaling van de voedingswaarde der spijzen en in de bereiding van een goeden maaltijd op de minst kostbare wijze Wil eene kookschool zooals de ondergeteekenden rich die voorstellen het meeste nut in uitgebreiden kring verspreiden dan zullen de meisjes uit de gegoede klassen moeten vóórgaan de school te bezoeken ten einde haren dienstboden de gewensehte leiding te kunnen geven De kosten van zulk eene inrichting zullen goedgemaakt moeten worden door inkomsten in hoofdzaak voortvloeiende uit een te heffen schoolgeld van Ik ging naar mijn hotel terug Er was thans niets meer te doen Hat doel van mijne komst te Parijs was bereikt De letters waren juiat bevonden het onderscheid bestond de letters op den koffer waren niel door Philip Harvey geschreven Dit was niet te ontkennen En hoe ongelooflijk het ook scheen eenmaal aangenomen dat het schrift niet Tan Philip was scheen alles ook m verband met de verklaring van juffrouw Simpkinson tot het besluit te leiden dat Austin de letten had geschreven De deskundige had wel het tegendeel beweerd maar ik hechtte niet veel aan zyn oordeel Voor het oogenblik schoot mij niets anden over dan te maken dat Philip naar Marseille kwam Austin kwam dien middag over ofschoon het Zondag was In de opwinding van het oogenblik had hij geheel vergeten de Zondagsrust in acht te nemen Hij voegde rich bg ons dij kon alleen mijne verklaring bevestigen dat de kast in de kamer zqner vermoorde tante vol was met Philip s boeken dezelfde die Philip verklaarde dat hij Zaterdags in rijn koffer had gepakt Zelfs had Austin de minnebrieven in de bedoelde kast gevonden en ze ten overvloede medegebracht Philip was daardoor als verpletterd Wij brachten hem naar het station en zagen hem met den sneltrein vertrekken Austin gaf hem honderd pond sterling mede en beloofde hem nog meer geld te zenden zootlra hij te Montevideo rm aangekomen Wij hadden onze keus op de Argentijnsche Republiek diegenen die het oiiderwijs ontvangen Een onderzoek elders ingesteld heett doen zien dat het schoolgeld ongeveer ƒ 16 per maand zal moeten bedragen om dat doel te bereiken Een volledige cursus zal vermoedelijk in vier maanden gegeven kunnen worden Onder nader te bepalen voorwaarden zal ook kosteloos onderwijs kunnen worden verschaft Alvorens over ta gaan tot oprichting eener Botterdamsche Kookschool wenschen do ondergeteekenden zich echter te overtuigen of hunne maeoing met betrekking tot de behoefte ssn zulk eene inrichting in uitgebrei ler kring wordt gedeeld Zg verzoeken u mitsdien door invulling van bygaand biljet dat zij vóór 16 Januari van u terug verjoeken hun t willen opgeven voor hoeveel ler lingen door u bij eventueele opening der school in September a s of voor een der drie vierraaandelijksche cureussen in den loop van 1892 te geven plaatsing wordt verlangd F B s Jacob M s Jacob Timpliman tan dib Hoetin C HoïiE Van Waoinikqi W PtATI Enqelbrkcht m van ijsselstein Dit schrqven moet geacht worden ook te zijn gericht aan de dames van in de nabgheid van Rottenlam liggende gemeenten wier afstand tot Botterdam zóó gering is dat hare bewonen zonder bezwaar van de Botterdamsche kookschool zullen kunnen gebruik maken De verzoeken tot plaatsing van leerlingen die worden ingewacht moeten niet beschouwd worden als eene onder sUe omstandigfaedeii onverbreekbare verbintenis De onderteekenaan der circulaire zqn gaarne bereid alle gqwenschte inlichtingen te geven en op aanvrage mier exemplaren van het rondschrgvea toe te zanden Een bewoner ran het eiland Vlieland schreef daier dageu aan zqne familie Door den strengen en langdurigen winter verkeeren wij hier bepaald bijna in nood er ia geen spek troleum ryst zout koffie thee boter of reuzel eer te krijgen Twee bskken kunnen niet meer bskken omdat bun voorraad meel op ia Bg de meesten zgn de aardappels bevroren Het vervoer is door de vorst geheel gestremd de telegraafdraad tossobsn Harlingen is stuk geTroren Laatstleden Zaterdag ontvingen wij een brief die 22 December reeds verzonden was Als er eens een enkele maal iemand met groot levensgevaar grootendeels over bet gs hier aankomt komen er enkele bnevon mede In de vorige week vertrok een schipper met ague twee zoons om met lijn schip proviand te gaan halen maar hg moest na van 11 tot 6 uren getracht te hebben er door t komen onverrichter zake terugkeeren Vele menschen gaan reeds wegens gebrek aan petroleum vóór het donker wordt naar bed Als de kinderen eens grutjes in water voor hun middagmaal krggen dan smullen zg terwijl er ook veel duiveoboonen worden gegeten laten vallen Toen de Irein het station zon verlaten leunde Philip uit eeu der portierraampjes en vroeg oog eens f Austin ik kan hot mij maar niet voontallen geloof je werkelijk dat ik het gedaan heb Austin bantte in tranen uit Er werd verder geen woord gewisseld en de trein was weldra buiten ons gezicht Ik bracht Austin zoo spoedig mogelijk buiten de menigte die reeds nieuwsgierig begon te worden Toen wg naar het Noordentation reden want wij zouden met den nachttrein naar Engeland vertsekkea vroeg ik of de politie nog geen bezoek had gebracht aan het huis in Marino Parade waar men den moord moest gepleegd hebben O ja zeide Austin de politie is daar gisteren geweest l n man hield het buis in het oog toen ik er uit kwam Dan wordl Philip te Marseille in hechtenis genomen zeide ik Austin s gelaat bestierf hij vatte plotseling mijn arm Dat meen je toch niet Dat je niet meenen I riep hij zeer ontsteld uit i oen wij aan het station kwamen nam Austin voor ons beiden de plaatsen Hg ging naar het loket Ik stond naar hem te kgken omdat ik niets beter te doen had en omdat ik sedert dezen margen nog meer belang in Austin stelde Ik zag hem zijne port feuillo uit den zak halen ik zag hem het Het is te hopen dat er spoedig aan dezen toestand een einde kome want velen kunnen het niet lang meer uithouden en geraken geheel uitgeput De liften die thans zoo veel in gebruik komen schijnen slechts een ongerief to hebbun dit namelijk dat gevoelige peraonen bg het stithcudea door duizeling en onpasselijkheid worden aangetast sommigen zoo erg dat zg niet meer van een lift nilleu gebruik maken De oorzaak is dat op het oogenblik van het stilhouden niet alle deelen des lichaams op het zelfde oogenblik lot stilstaan komen üe voeten die in rechtstreeksche aanraking met den vloer zijn komen t eerst tot stilstaan terwijl de overige deelen lichaams de beweging voortzetten Wanneer men eehter het hoofd en de schouden met eeniwe kracht tegen den wand van de lift drukt don houden alle deelen dos lichaams te gelgk stil Zoo dit laatst juist is zegt La Nature die hut bovenstaande uit het Amerikaansohe tijdschrift Iron overneemt is het ook te verklareu boe het komt dat lyden aan zeeziekte in liggende houding minder lijden dan staande of zittend Ik geloof dat bier vooral te deuken is aan de beweging van het betrekkelijk los in de buikholte liggeud spgskaoaal dal krachtens de vis inartiae noch bg t opreizen nog bg t nederdalen van het lichaam dit geheel te golgkrrtgd volgt en daardoor dat hallottement des eutestins veroorzaakt dut men reeds veel vroeger als oorzaak der zeeziekte heeft beschouwd wolke dan ook t best kan verlicht worden door in liggende houding den buik sturk samen te drukken Bultenlandscti Overzicht Gisteren heeft da Pruisische Landdag den arbeid herval De eerste veruadoring diende echter slechts tot vaststelling van het programma der werkzaamheden Besloten werd Maandag a s te beginnen met de behandeling der begrooting terwijl inmiddels de commissien met hot onderzoek der aanhangig wetsontwerpen zuilen voortgaan Met groote belangstelling wordt de uitslag van deze zitting te Berlijn to gemoet gezien want slechts zelden komen in den Pruisischen Landdag zulke gewichtige zaken aan de orde als nu bet geval is Vooreont moet behalve over de plannen van den minister Miquel tot hervorming van het belastingwezen beslist worden over het ontHerp tot hervor ming van de gemeenten in Oost Pruisen als groud slag voor de hervorming van het lager onderwijs In dit opzicht is da houding der partijen nog niet veranderd De conservatieven blijven weigeren bet Ontwerp te steunen van den Durger miiiister Herrfurt waardoor bun rechten verkort en hnn verplichtingen vermeerderd worden zoodat da besliuing in handia blijft van het centrum Wat de heer Windthont doen zal is nog niet bekend Helpt Windthont de ontevreden grondeigeoaan het ontwerp afstemmen dan is er geen twijfel of de regeering zal haar bedreiging dat zij den I anddsg zal ontbinden ten uitvoer brengen want bet geldt ni alleen de gemeente hervorming maar nog meer het schoolontwerp dat met het andere staat of valt Daarbij is het bekend dat keizer Wilhelm in dit geval aan de zgde staat van zgn I ministen en er niet de man naar is om de uitvoering geld betalen ik zag ham de plaatskaartjes en het geld opnemen En hü deed dat alles mot zijn linkerhand Hij was wel niet iemand die altyd alles links doet ilaar was ik zeker van maar thans zag ik met eigen oogen dat hij zijne linker in plaata van zijne rechterhand gebruikte Van dat oogenblik stond hij by mij onherroepelijk vast dat Austin Harvey maar van da zaak wist dan hi voorgaf Te Charing Cross gingen Austin an ik van elkaar Austin ging naar Southend terug en ik moest te Londen op het bericht wachten dat Philip goed en wel aan boord was Er is eeen uitleveringstraotaat wa t je had Austin gezegd toen wg door Kent stoomden Zoodra wij zekerheid hebban dat bij daar goed en wel is geland dan zullen wij de geschiedenis met de meest verzachtende omstandigheden openbaar maken t Is veel beter eenvoudig de waarheid te vertellen dan te trachten de zaak geheim te houden De politie zal u dien moeite wel besparen antwoordde ik Zij zuUeii je broeder opeolgk beschuldigen lang vóór bij Montividip bereikt Als ie dat denkt wat zullen wij dan doen vroeg Austin Ik antwoordde hem niet Ja wat dan te doen 1 Dat vroeg ik mijzelf onophoudelijk af ITorit vervolgd van voorgenomen herrormitigen door den tegenstand der Jonkerpnrtij te doen mislukken In welken rin de beslissing ook valle hetzij de hervormiug tot stand kome of de Landdag ontbonaen worde in elk geval zal het tweede gedeelte van deze Landdagzitting ongetwijfeld aanleiding geven tot zoo groote beweging op politiek gebied als wellicht sedert den CuUurkampf iu het koninkrgk Pruisen niet is voorgekomen Morgen moeten in het kanton Tessin da verkiezingen plaats hebben naar eeu nieuw proportioneel stelsel Gelijk men weet moet aoor doze vorkielingen ulsuu de Oonstitueereudo Baad worden amengesteld diu zich zal belasten mot de taak der kantonnale grondwetshorzieuing Inmiddels zgu aldaar de booze geesten weder losgebroken Het hierbedoelda kiesstelsel was namulijk aan de beide partijen liberalen en ultraraontani r voorgelegd als een compromis ouder nadrukkelijke toezegging dat het uan olko party eene geévenredigde veriegenwoordigiog in don Cousiitueeruoden Raad zou verzekeren Alleen onder die voorwaarde hebben de liberalen het aangenomen Maar wat hebben uu de ultramontanen gcdiuin Zij hebben rafaldelen lezocht en gevonden om do bedoeling vaa dat compromis te lergdulen Het eerste middel betrof het stemrecht van de minigte Tessiners die zich buiten bet kanton ophouden In het kiesrecht tan die personen is oeiie beperking gebracht waarvan de ultrumontiinun party hebben getrokken om het aantjl ingesohreveU kiezers met ruim 1U 000 te doen verminderen Daardoor moesten voomameUjk de liberalen worden getroffen ledere kiezer wiens usam ten onrechte op do Igst wordt geschrapt kan wel een bezwaarschrift daartegen inzenden en zeer velen doen dit ook maar zal dit vooral den liberalen veel baten Wunt die stukken moeten worden ingediend bg het kantonnaal bestuur waarvan de meerderheid ultramontaansoh is on dat bestuur moet er op beslissen Bovendien daar do verkiezing morgen zal plaats hebben moeten al dia reclames vóór heden avdnii dus in haast worden afgedaan en dan is het bg eene ongunstige beslissing te laat om er op terug te komen Hiarby kumt nog dal terwgl de ultramontanen protest hebben ingediend legen do plaatsing van verscheidene liberalen op de kiezersigsten daarentegen de liberalen geen protest hebben ingezonden tegen de inschrgviog van ultramontanen op die lysten Een tweede middel door de ultramontanen in het werk gesteld betrof de oandidateniyston Zg hebben de hunne geheim gehouden tot die der liberalen waren openbaar gemaakt en toen hebben zij het met hunne Ujst in zeven kiesdistricten zoodanig weten aan te leggen dat het proportioneel stelsel aldaar eigeiiUjk wordt vargdeld Daarby kaam dat da heer Soldati die bg de behandeling van het compromis zoo verzoeoiugsgetind scheen en wiens optreding iu het kantonnaal bestuur daarom door de liberalen zoo werd toegejuicht thans uu hij eenmaal cp het kussen zit eene tegenovergestelde richting volgt en in eene rede te Lugano reeds met blijden ophef heeft gesproken over de verzekerde zegepraal der uitremontaueu op morgen Wegens dit allta is bg de liberalen in het vooruitzicht op hunne m d riaag het denkbeeld geopperd om zich van alle detlnmlng aan de verkiezingen te onthouden en dus e ne tampngne t vermyden omtrent welks uitslag zg geene veractwoordelykheid willen aanvaarben Nu is gis eren per telegraaf nog wel melding gemaakt van conoeuën Welke de ultramontanen zouden hebben gedaan maar die toch door de liberalen niot voldoende worden geacht om aan de stemming deel te nemen Onder deze omstandigheden heeft de bondscommissaris Kiinzli aan da Bondsregeering volmacht gevraagd om zich to menden iu de beslissing op de bezwaarschriften Da Bondsregeoiiug heeft dit echter geweigerd op grond dat er in het kanton nu eenmaal eene gemengd bestuur van ultramontanen en liberalen is ingesteld hetwulk omtrent de bezwsarichrifien het recht van beslissing hoeft Maar tevens heeft de Bondsregeering het bestuur gesomraaard stipt naar wet on recht te handelen terwijl zg zich voorbehoudt zoo noodig zelve omtrent de bezwaarschriften nader te beslissen en naar bevind van taken de verkiezingen ta vernietigen INQEZONDBN Geachte lUdactUI Tot myn genoegeu ontwaar ik dat de o icieele terugzending waarvan in uwe courant van 9 Januari 1 1 in een der ingezonden stukken melding werd gemaakt zooveel moo elyk buiten effect gesteld is door een vleiend schrijven tot dankbetuiging voor do aanbieding Inmiddels is de ofücieele terugt zending werkelijk gudaan Ik constateer dit enkel om te voorkomen dat de inzender geacht zou kun nen worden een onjuist bericht ta hebben ingezonden De kieschheid verbiedt mg om op de zaak zelve verder in te gaan Z tBage XO Jan 91 PETROLKÜM NOTRERINGFA van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 8 20 Geïmporteerd fust ƒ 8 25 Januarilevering ƒ 8 10 Februari eu Maart levering ƒ 7 86 RECLAME Bg het vcelv uldig hoesten der kinderen blaU we hoest kinkhoest stikboest wordt hiermede opmerkzaam gemaakt op de sedert 22 jaren beproefde en ook gi neeskundit als zoodanig erkende alleen echte Rllnlandsche DruiveuBorst honig van W H Zickonheimer te Maiuz den door de wet erkenden uitviniier Zie de advertentie in t nuTimer van heden Barserlljke stand QEHORE N i 8 Jao PeUr ooden H Hooiratijer n J RslioDW Maurilf oiiileri M M Kijzcr en S ScijSérs VlartiDus Jvcubuf ouders F van dsa Ihen ea VI van der Pullen Kgbert ouders U Tikker en F Uijkalru OVERIBDEN 8 Jan W M lonweren 5 m 9 t da Vnef 3 m A van IloorD fc6 j ON DK KTKOUWD Jan B L Baaalrop 26 j en 1 W su der Kriala 28 K J vua Kaalj te Nijmegen 21 1 en A M M Schouten 21 i ADVERTENTIEN Allen die iet te vorderen hebben van of verschuldigd zöa aan de nalatenschap van MeTrouw ORADA WILHELMINA CORSELISSEN eerder Weduwe Tan den Heer B A W DuppiB laatst Echtgenoot van den WelEd ZeerUel Heer U F W Kaabu op den 24 December 1890 te Gouda OTerleden worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen fóór 25 Janaari 1891 ten kantore Tan den Notaris H OEOBNENDAAL te Gouda PAK HL 18 TE HUUR een flink en solied gebouwd PAKHUIS met twee Zolders grondoppervlakte p m 160 □ Meter met Schnur en open terrein De Schuur is tot Paardenstahpn Wsgenloods in te richten Een en ander zeer geschikt tot Kaaspakhnis Fabriek Wasschery etc etc Adres met franco brieren onder No 2076 aan het Bureau van dit blad Loopjongen Ter opleiding n voor loopwerk een fatsoenjken JONGEN in eene Winkelzaak gevraagd Adres aan het Bureau dezer Courant EEN FATSOENLUKE LOOPJONGEN GEVRAAGD Adres BLAAÜWSTRAAT 5 PELTERIJEN BN worden tegen iukooppryzen a contant opge ruimd 8GIIE i Zn Aangekomen EEi WAGOM ECHTE GECARBONISEERDE EOÜTSEOOL EHiaüETTEN verkrijgbaar i 3 Cent per stuk geyen 20 uren TUur en zjjn reukeloos Fabrieksmerk gedeponeerd WederTerkoo ei B genieten rabat A mm en ZONm GOUDA Kantoor Vest Wettig gedeponeerd UU BIB EQEST gebruik DROP uitde BLIKKEN TROMM EL van HandeUoierk N KATER C0 GRONINGEN Elk stukje DROP heeft de vorin Tan een zittende KAT Alom verkrijgbaar tegen f abrieksprg s A 7 os Aza Eleiweg E 73 en73 Eoest Heesclilieid hals borst en longkwalen katarrl kinkhoest kindtrhoest enz Ontelbare attesten Rijnlandscbe DRUIVEN B0RST H0NI6 onderzocht en goedgekeurd door Dr Freytag Koninklgk Professor te Bonn Dr Bischoff te Berlgn Dr Birnbaum hofraad en Professor te Karlsruhe Dr Schulte te Bocham Dr Graefe te Chemnitz en a Volgens oordeel Tan Dr Rust Grootb medicittaalraad te Grabow verdient dit middel bg hoest Terslgming kuchhoest der kinderen de Toorkeur tegen de meeste andere middelen in Flesschen a 65 cents fl 1 enfl 2 verkrggbaar Te Gouda bg F B A Wolff Boskoop by J van Bergeii Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenbnrg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwgk bg C G t d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswoude bg Wed W Hendriks Zeer ITette Qesteendrukte NAAUEMETJES worden GELEVERD door Aa BRINK 1A en Zn