Goudsche Courant, dinsdag 13 januari 1891

INOl N 4424 Dinsdag 13 Janoari GOUDSCHE COURANT Biieuws en Advertentieblad iwor Gouda en Omstrekem De iniending van advertentien kan Beschleden tot dön nor dea namiddags van den dag der uitgave Openljare Verkooping Tï GOUDA in bet Koffiebnis Hit ScBiAKBOBo aldaar op Maandag 26 Januari 1891 ten Elf are des morgens Tan Een gnnstig gelegen WOON e WINSELEÜIS met annexe WERKPLAATS in de Keizerstraat op den boek van de Komgnsteeg binnen Gouda genummerd K 126 kadaster Sectie D No 420 groot 82 Centiaren Grondlasten 9 30 Aanvaarding bfl de betaling op den 26 Febniari 1891 Nadere informatien geeft de Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen A KAPTIJN te Gouda Vertegenwoordiger v h Huis ERNST FELD MANN RuhroH levert alle soorten vatf STEENKOLEN per waggon in de kortst mogelyke tyd tegen con cnrreerende prgzen Snelpersdmk van A BRINKMAN en Zs Good Hagazgn van Pendnles W BEGEER BDIMB KEUZE ran GOdDEN en ZILVEREN HOBLO ES PENDULES EIT CANSELAEBES in brons marmer cairre poli Eaiito rklokken Regalateurs Naclitkloïijes Wekbrs enz Reparation tan Pendules Klok keuy llarloges ens met garantie 50 fOU Bodega s OVEB de Wereld Pépöts IN EL ROPA Ollze Port Sherry Madera Tokayer en Malaga Wijnen zijo in de voornaamste Uospitaien van Europa oomisbaar geworden Verkrggbaar te Ooufla bg de Firma T CJBEBAS Onovertroffen KWALITEIT Alom verki gbaar In bassen van ƒ 160 085 en ƒ 046 CACAO GHOOTES i Tsr Groot Succes GEEN VLASBAABDENMEEBt GEEN KALE HOOFDEy MEEBf Wilt g een vollen langen baard of een fraaie knevel bezitten gebrmkt daq de sedert jaren in t buitenland bekende AMERIKÜXSGBE MOUSTACHE BALSEM Aanbevelingswaardig voor kale plekken op bet hoofd of in de baard Pr s per doos met Gebmiksaanwgzing f 0 75 en 1 50 Wilt gg nw haar tot in de gevorderdste leefi behouden gebr iikt dan FRAXgOIS TOILETWATER Dit wat r belet het uitvallen der haren doet roos en schubbevorming verdwgnen en bei haar zacht en glansrgk worden Prg per Flacon 1 00 954 Getuigschriften liggen bg de ond ergeteekende ter inzage Tegen toezending van blauwe Postzegels of Postwissel franco door het gebeele rgk under Remjioars 10 Cent verhooging Aanbevdend JpHAN DEUTZ j Baarkundigei Noordwest Bnit4isiiigel 12 Den Haag Chr JongeliBSS Vereeniging te a OTJlD A Bovengenoemde Vareeuiging maakt bekend dat D V de EERSTE Lezing plaaU zal hebbra op DONDERDAG 15 JANUARI 1891 dei avonds ten 8 ure in het Lokaal cTor Bkil dis Volks aan de Peperstraat alhier Spreker de WelEerw jiearGel Heer Dr J H Qunning J Hz Onderwerp Herinneringen uit mgn reis naar Rome Toegangbewgzen geldig voor de 4 lezingen 50 Ot nog verkrijgbaar Voor zoover de plaatsen bet toelaten zgn er voor dien avond aan bet Lokaal kaarten verkrggbaar a 20 et HET BEST DUB A KOK C0MP7 Boekbandelaren Oouda LEESGEZELSCHAP VA Binnen en Buitenlandachê T dschriften en Botnans Prgs per jaar van beide f 6 50 Tgdschriften 5 Romans 5 Nadere inlichtingen worden gaarne vérstrekt Ter ovemama gevraagd een welbeklante ZAAK die een burgerbestaan oplevert onverschillig welk artikel Brieven Peperstraat K 88 TTTitte I=oxt lALASA BH TOKATER aanbevelingswaardig voor zieken Verkrggbaar bg Vl ed C vanOIJE Bg genoegzame deelname zal de ondergeteekende niet FEBRUARI eenen Cursus openen voor Onderwgzers die zich wenschen te bekwamen voor het ezamep Gymnastiek verlichte acte Duur van den Cursus 6 maanden H OUDERKERK Leeraar in de Gymnastiek te Gouda Stedei ke Qasfahriek OOUDA per H L af fabriek 65 cta kloploon per H L 5 ets bezorgloon pe H L 5 ets extra bezorgloon bg sneenw enz 2 ets per H L alles per gemeten H L f too m belooning aan ieder die na gebruik van Prof LEFRIES HKDOOBN TINCTUUB nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Wratten beeft Alleen verkrijgbaar bg den Depflthonder L A OE VLETTER k 60 Cent per flacon metpenseel Dt nitgsve dezer Courant geschiedt dagelgki set uitzondering van Zon n Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 ifioaderl ke Nonuneri VIJF CENTEN BINNENLAND QOUDA 18 Januari 1881 Het is ons aangenaam te kuaoen mededeelen dat de gratfs uitdeeling van brood en koiBe waarover wg in ons nr van Zaterdag jl spraken doorgaat Geheel overeenkomstig onze verwachting waren de geldelgke bgdrageo die iakwameo voldoende om de uitdeeling te doen plaats hebben Te begiooen met morgen Dinsdag 13 Jann i ari zullen voorloopig dagelgks iiitdeeliognn plaats hebbon in het gebouw der Werkinriehr ting tot wering van bedelarij en wel des morgens van 8 i tot 9 uur voor kinderen en van 9 tot 10 uur voor vöTwasseneo De uitdeeling bestaat dit met boter beameerde boterhammen en een kop koffie Een en ander moet in bet lokaul gebruikt worden en mag nitt worden medegenomen Tot Haiaipeeatar en Haiameeateres in het OudeHanoeahuia alhier zijn benoemd de Heer en Mejoifroaw P A Niermana van Amsterdam Heden veneheen bü de firma O B van Goor Zonen het Adretboek Gouda 1881 Deze uitgave aankondigende mogen wjj niet nv laten daaraan oen woord van lof toe te voegen zoowel voor de goede uitroering alt voor de gemakkelijke inrichting daarvan Het boekje ia onmisbaar voor kantoor winkel en huiakamer en de onder inding heeft geleerd dat wij er moeilijk buiten kunnen telkens en telkens wordt het ter hand genomen FEVILLETOS DE TWEE BEOEDEES UU iet MitgeUch it Hoe langer ik den man gadesloeg hoe meer ik oplette dat hg slechts enkele dingen links deed Blijkbaar had hij in zijne jeugd die gewoonte gehad maar ji h die langzamerhand gewend De oude gewoonte kwam boven zoodrh h in een opgewonden toestand verkeerde Dit verklaarde waarom het mg niet reeds vroeger waa opgevallen Toen wij elkaar aan het Charing Cross atation verlaten hadden ging ik naar mgne kamers Op hot oogenblik kon ik nieU doen en toch had ik oen gevoel alsof ik niet rusten mocht alvorens de waarheid aan het licht was gebracht Zou Austin Harvey zijne tante vermoord hebbon P Waarom Waar Was het niet zonneklaar bewezen dat juffrouw Eaynell en Philip dien Zondagavond in het huis hadden geslapen en dat de koffer met hot lijk er in er den volgenden Maandag ochtend was uitgedragen P Austin waa vo o r het ontbijt bij zijn broeder gekomen maar het was zeker dat de moord toen reeds had plaats gehad Het geheim schoen hoe langer hoe duisterder te worden Ik begon te wanhopen of de waarheid wel ooit aan het licht zou en met succes geraadpleegd Efanals vorige jaren liJn daarin weder tal van advertentien opgauomen die de waarde verhoogen Oiatttea werd door de agenten van politie 3e klasse alhier eene vergadering gehouden met het doel ren vertoekschrift aan den Gemeenteraad in te dienen ten einde te verkrijgon een zoogenaamde brits oen weing glooiend liggende planken met verhoogd dokstuk om daarop qi afloop der ronde zich te knonen uitstrekken welk kdres en verzoekschrift werd raatgestelu en morgen tijia den Baad der Gemeente zal worden aangebojfea Adressanten vermeenen daarop te mogen wijÉu omdat bjj allo wacht ook militaire zoodanige brits aanwezig is en zjj ds daguren uiet kunnen besteden met rusten maar moeten werken In den Gemeenteraad van Oudewater wptd Vrijdag het volgende behandeld Een verzoek van de zangveneniging Folyhymnia em een gvbouw in huur H bekomen van de gemeente B en W stellen voor zulka te verleenen ad ƒ 60 ajaars Dit werd aangenomen In de commissie vany de gasfabriek werden hrrbenoemd da heor D Boer met algemeene stemmen en de heer M L Konings met 6 stemmen Oe heer D Boer werd door den voorzitter gelukgeweuscht met zijne benoeming In het burgerlijk armbestuur werden herbonoerod met algemoene stemmen de heer J L de Kuwe en N J J Nielsen Van B en W is oon voorstel ingekomen tot regeling in verband met art 46 der wot op hot lager onderwijs van do schoolgeldhoffing Voorgesteld wordt lo heffen por maand por kind 60 cent minder gegoeden de helft ODvermogoodon vry Dn heer D Boer vraagt den voorzitter wat minvermogenden zijn De voorzitter zegt dat hot lastig is dit te bepalen doch dat B en W daaromtrent komen Al de omstandigheden schonen Philip als don moordetjaar aan te wijzon maar geen lovende ziel zelfs Philip niet noch juffrouw Simpkinson on het minst van allen de politie had hot geringste vermoeden tegen zijn ouderen broeder Er waren geen redenen om Auslin te verdenken Het was niet te ontkennen dat indien hij rgno tante had vermoord hij een der knapste acteurs on do doortrapste schelm van het vereenigd koninkrijk zijn moest Want hij spande alles in om Pliilip en mij to overtuigen dat Philip de schuldige was Mot het grootste geduld had hij getracht in do door drank benevelde hersenen zijns broeders do meening ingang te doen vindon van onwillekeurigen manslag De omstandigheden en zijne opgedane ondervinding hadden hem zijne taak betrekkelijk zeer gemakkelijk gemaakt De wijze waarop hij Philip bewerkt had begreep ik zeer goed maar hoe hij zelf gelegenheid kon hebben gevonden de misdaad te begaan was en bleef nog altgd een raadsel Do bedoeling waa duidelijk Austin kon gevreesd hebben dat zijne tante een huwelijk tussohen Edith en Philip toch zou tot stand brengen Maar ik kon mij niet veroenigon met jhet vermoeden dat Austin de oude dame daarom had vermoord En dat een zoo beminnenswaardig jongmonsch met zoo openhartige manieren heldere oogen en vriendelijke stem Ik moest do onomatootelgkste bewijzen hebben eer ik mij zelf kon wijs maken dat ik niet ten tweedon male op ADVEBTBNTIBN worden geplartrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LSTTXRB worden berekend naar plaatsruimt Bovendien wordien alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIKBLAO t welk des Maandags verschgnt met njgo igheid zullon handelen Do beer D Boer is hiermee tevreden De heer Van Wgngaarden heeft geen bezwaar doch zou het schoolgeld der gegoeden verhoogd willen zien De voorzitter zegt dat zulks nog niet aan de orde is De heer Boer had liebt het openbaar onderwijs vrij daar iedor die niet genegen is het opeoKaar onderwijs aau zijne kinderen te geven maar moot betalen bij zelf heeft een zoon die hem jaarlijks ƒ 860 kost Ook de voorzitter e onals de heer A O van Aelst toonde zich voorstander van kosteloos openbaar onderwijs doch daar zulka niet kon stelde de heer van Aelst voor dat voor ieder kind 60 cent zou geheven worden met afslag als moor kinderen uit één gezin school gaan mingegoedon 20 cents per kind en per maand andere vr j Zulks werd aangenomen zonder aterammg Daarna kwam hot voorstel van den heor van Wijngaarden tot verhooging van schoolgeld voor gegoeden in behandeling De voorzitter merkte hierbij op dat een schriftelijk voorstel moest worden ingediend dan kon de raad daarover stemmen Hij geloofde na de leden geKiord ta hebben niet dat dit gunstig zou worden opgenomen De heer van Wijnjraarden zag daarvan af omdat hij met zijo hoofd tegen don muur zou loopen De vergadeiing afgeloopen zijnde vroeg de voorzitter of nog iemand het woord verlangde De heer Boer vraagde of het niet dienstig zou zijn eenige gaten moor in het ijs te maken vooral aan de Vischbrug met het oog op brand en den lagen waterstand De voorzitter meende dat er genoog zijn en noemde op waar ze zijn doch de heer Boer meende dat de zulgbuis dor brandspuiten bij brand niet genoeg waterdiopte zou hebben aan de kanton doch wel in hot midden en de zuigfiuizen als dan te kort zouden zijn Do voorzitter vermeende dat zü voldoende zjjn wat ds heer van Wijngaarden als deskundige be estigde een dwaalspoor was Aan don anderen kant stond het bij mij vast dat als de verdenking waarheid bleek te zijn de misdadiger mij niet mocht ontsnappen Geen schurk had dan de galg meer verdiend dan hij Ik moest weten waar Austin dien Zondag avond geweest waa Hij moest een alibi bewgzen Niets gomakkelgker wanneer hij onschuldig was Eer ik dit had uitgemaakt had ik rust noch duur Ik besloot onmiddellijk naar Southend Ie vertrekken Ik was om 6 sm te Londen gekomen on had mij voor een paar uur te bed begeven Thans vertrok ik opnieuw Om tien uur waa ik op weg naar het atadjo Ik telographeerde Austin dat ik om 6 uur bij hom zou zijn Dat gaf mij een voorsprong van een paar uren Ik was nl bang dat ik hom onverwacht op straat lou ontmoeten en argwaan bij hom wekken als ik hem geen bericht van mgne komst zond Het telegram waa pas weg of ik begreep dat ik eene domheid had bogaan Ik vertel dit kleine voorval omdat ik precies alles vertellen wil zboala hot gebeurde Ik begreep dat als ik iets te Southend wilde te weten komen mjjne nasporingea moesten beginnen in het huis waar Austin woonde Daar moest ik zooveel mogelgk trachten uit ta vorschen en wol van zijn onmid lelhjke omgeving Daarom was het wenscbelijk dat hij van het terreia werd gelokt liever dan dat hg op zijn hoede wa en men hem verzocht daar te blijvon Ik zond on