Goudsche Courant, dinsdag 13 januari 1891

Uen aolurgft oit den Haag aan de 2i CL Se politieke toestand zal tich na de bijeenkomst Tao de Tweede Kamer waanchgnlgk nog wel scherper afteekenen dan na het geval is Dit Maat intnsschen vast dat er groot verschil van zienswgze in het kostelgk kabinet heerscht Alle collega s gevoelen dat deze minister van marine onhoudbaar is zooveel onbekwaamheid dat loopt de spuigaten nit I e titularis zelf schgnt dit nog niet in te zien ng hg t in dan zou hg ook niet zoo onoekwaam go Het sohgnt een paradox het is toch ten deele waar Ook de dagen van jbr Hartsen sohgnen geteld te ign maar niet vóór eene bespreking der Congo ak De minister van financiën is er ook niet fel op om aan te bigven en de minister van justitie wordt aangespoord om een cisis niet tegen te houden dan nakt de gehate leg rwét van de baan Dat de kansen dier wet sterk dalen is geen geheim meer De heer Van Houten met een smaldeel der linkerayde tal haar ook bpstoken eu het gaat in de regeeringskringen als bg de spoorwegen raen verliest den kop Bamor ui cam het is de juiste kenschets niet alleen ter rechtertgde maar ook ter linker zondra Ben van het veld der oritiek op dat der practgk wil overstappen Zooals reeds werd medegedeeld zal in de maand Maart of April van dit jaar het examen plaats hebben voor de betrekking van surnumerair bg het vat der poslerijen Wat echter onvermeld bleef is dat de eandidaten die naar aanleiding van dit examen tot surnumerair worden aangesteld alvofens tot bet overgangsexamen veor de betrekking van commies der posterijen te worden toegelaten een aanvulliugsexamen zullen hebben af te leggen en daarbg blyken moeten geven van voldoende bakend te zgn met de beginselen der stelkunst tot en met de tergelgkingen van den eersten graad met een of meeronbekenden en de vierkants vergelijkingen met ééa onbekende de beginselen der meetkunst tot en met de voornaamste eigenschappen en de inbouds berekening der vlakken S de eerste beginselen der natuurkunde Bedriegen we ons niet dan zijn de hier genoemde rakken juist die welke tot nu toe bet programma voor het examen der telegrafisten 2e klasüo meer bevatte dan dat voor commies der posterijen Is dit zoo dan ligt de gevolgtrekking voor de hand dat het voornemen bestaat om op den duur sumumerain te benoemen voor de beide diensten post en telegraaf JnO a Een interessante beschrijving kottit in het Ba d voor van den ijsgang op de grootste onzer rivieren de Waal De schrg ver schetste eerst bet tooneel dat het kalme afdrijven der schotsen den toeschouwer te zien geeft dan hoe de groote en kleine schollen wild dooreen woelen en op elkaar schuiven en voorts het gaan zitten der schotsen zoodat ds rivier bij Tiel had de schrijver zich geplaatst eindelgk ééa vast gsveld is geworden wat sedert 1870 niet is gezien Hij vervolgt daarop zgn verbaal aldus Den volgenden morgen is er reeds een gebaand pad over de rivier gemaakt de Overkanters kunnen middellgk een tweede telegram waarin ik hem rerlocht onrerwijld te Londen te komen en mij tot tien nor op mijne kamers te wachten in geval ik er niet zijn mocht Tan tien ure daaraan twijfelde ik niet zon ik leker gewichtige zaken met hom te verhandelen hebben Aan een tosschenstation verliet ik den trein keek op de Igst der uren van vertrek en aankomst en wachtte tot de trein die Austin vaarschgnlijk naar Londen bracht voorbij vas Toen ging ik met den eerstvolgenden trein naar Southend vaar ik omstreeks drie uur aankvam Niets gemakkeigker dan de voning van den jongen man te vinden De eerste de beste kruier aan het station vees mg het bnis vaar hij kamers had flink doorstappende bereikte ik Austin s voning in tien minuten van het andere einde van het stadje moet de afstand wel een half uur geveest zijn De veg waar hij woonde heette Delacy Crescent en men had mij gezegd dat zgne hospita eene zekere juffrouw Hopkins was Al weer een hospita Zonderling al de personen die bij den moord betrokken waren woonden destgds op kamera juffrouw Baynell de beide Harveys en de twee dames Simpkinson Ik vroeg naar Austin riarvey en vernam wat ik reeds wist dat bij uit was Bij vehiere navraag vernam ik dat hij twee telegrammen had ontvangen en daarna onmiildellijk het huia had rerlaten Zoover ging alles dus goed op hun gemak naar huis wandelen en weldra warden er zware vrachten met goederen naar het land van Maas en Waal gesleept dat aan de igde der rivieren lang van een geregelde gomeelischap verstoken was Op Nieuwjaarsdag reed men vóór Tiel op schaatsen kris en kras dwars over de rivier meer omde eigenaardigheid dan om de mooie baan Tal vanwandelaars begaven zich naar bet Veerhuis te Wamrl en zg die aan overlevering iechten drinkener warm bier Thans rgdi men langs de Waal overde uiterwaarden naar Nijmegen op schaatsenbehoeven wg er met bg te voegen want van eenander rgden is thans bgna geen sprake meer Inhet opperbout der wilgen onder langs de dgken ziet men nog een zoldering hangen van bgna vergaan ijs een overblijfsel van het hooge water vanvgf weken geleden Aan den toenmaligen rivier stand is thans ook nog het gs te danken dat de uiterwaarden bedekt Als men de dagbladen inxiet leest men dikwgls in de ritierbsrichten het gs onveranderd vaat Deze formule kan oog weken lang dienst doen Zelfs als er dooi in t vooruitzicht is is er van het losgaan der rivier vooreerst geen sprake Het g dat op zich zelf reeds zeer dik is heeft zich hier en daar sierk op gehoopt en menige landbouwer begint reeds toebereidselon te maken voor t geval dat de nood aan den man komt d w z dat hg door een doorbraak wordt verrast Menigeen hefft onder een berg of schuur een oade boot liggen een erfstuk vaak die thans gekalefaterd wordt en maakt of bespreekt een toevluchtsoord voor zgn vee als zgn stallen ten minste niet vloedvrg liggen Als de vlood komt dient men gereed te zgn want dat er in 1861 in het Maas en Waalsche zooveel menschen verdronken was vooral aan de groote lorgeloosheid te wgfen Sedert de laatste de overstrooming aldaar en die aan de Betusche zg in 1865 is het gevaar voor doorbraken echter aanmerkelgk verminder waut de dgken zgn sedert zeer verewaard en vóór het water den top bereikt kan er thans veel meer dan dest ds over de uiterwaarden wegvloeien Wat de de menschen echter benauwd maakt is het bericht in de dagbladen dat de genie zich met het gs in de rivieren zal gaan bemoeien Vermoedelgk zgn de oeverbewooers niet genoeg op de hoogte van hun tgd maar zg die bg onderVmding weten wat gsdammen zgn trekken hun soho udelï op over de zwakke menscbelgke pogingen lelfs met wetenschap tegen de krachten der natuur Zg begrepen dat eeu Bussisch grootront soms voor dynnmie nit den weg mout gafs maar dat de grootvorst der rivieren er zich aan storen zou kan geen nuchtere Oelderschman beseffen Inmiddels begint deze en en gene te gelooven dat bet er spannen zal Op bet platteland aan den huiselöken haard worden de verhaleu opgewarmd van 1809 1820 1827 van welka jareu sommigen bg overlevering nog weten mee te spreken Zeer overdreven en onrustbarende berichten komen dikwgls ia omloop en t en den t jd dat men het losgaan van de rivier te gemöet ziet trekken de binnenwaarts wonende landlieden ia talrgke troepen naar de stad Tiel of hollen sommigen te paard heen om zich persoonigk te overtuigen wat er gaande is Het oogenblik van losgaan van kruien der rivier wordt met spanning verbeid t Is dikwgls een zeer grootsche uiting van de catuurkracbteu Het ijs Jnffrouv Hopkins Was tamelgk üieuvsgierig naarden inhoud der telegrammen Het speet mij zeideik dat ik er haar niets van zeggen kon Daarentegen overstelpte ik haar met allerlei omzichtigevragen betreffende Austin Zg vas gelukkig zeerspraakzaam De heer Austin bleek in den vollenzin des voords een mpdel commejisaal te zgn eengentleman teef rroqnr en terens iemand dia ergoed uitzag Juffrouv Hopküis at zeer gastvrg Zg noodigde mij in de zgkamer en gaf mg een glaa beeaenwgn en een beschuitje Zij stolde mg èan hare dochter Lucy voor een negentienjarig meisje met geelblond haar en een brutaal wipneusje Misschien dacht ik kan zij mij nog van dienst wezen maar voor het oogenblik schoot ik niet met haar opHet was zoo moeilijk naar de waarheid te vragen zonder mij te verraden Spoedig zag ik in dat het onmogelijk wertf daarom sprak ik weldra even ronduit als tegen de juffrouw in wier huis de misdaad was gepleegd Waarom ook niet Ik moest de zaak ophelderen Binnen vier en twintig uur zou Austin al de bgzonderbeden vernemen van mgn gesprek met juffrouw Hopkins Dat was waar maar eer de H uur verstreken waren moest ik bepaald weten of Austin de moordenaar was of niet luffruuw Hopkins zeide ik ik ben detective Men heeft juffrouw Raynell zooals u weet vermoord Mijnheer Harvey is haar erfgenaam Hij heeft niets met de misdaad te stellen maar om dit nit te ma ontworstelt en ontwindt zich dan met geveld aan zgo banden vernielt alles wat het op zgn weg ontmoet en sngdt vaak do dikste boomen doormidden als staafjes glas Door kamnschoten wordt dit gewichtige oogenblik van losgaan aangeduid on vrie niet aan de rivier ia rept er zich heen om oog wat van het zeldzame schouwspel te genieten E dit jaar zal de belangstelling dubbel groot zgn on er een aantal schepen en stoomboten ligt voor den mond van de haven omdat zij daarbinnen geen plaats konden vinden en zonder Bedekking blootge steld zgn aan den eersten aanval van den overmaohtigen stroom Hollandscbe en andere gastvrouwen hebben bij baar winterpartgen vaak moeite om aan jongelui te komen De beschikbare beeren verkiezen of hun glas bier of hun sigaar 6 bun wandeling of bus rust boven het zich aankleeden om lie eden te zeggen tegen jonge dames met do vrfees dat deze bot nog liever zullen opnemen dan bedoeld was In Londen is het vraagstuk weer practiseh opgelost Indertgd is er door Monnier een stukje geschreven over Ie quatorzième die zich beschikbaar stelde om by bijgeloovige lieden te gaan dineeren als men vreesde met dertien aan tafel te zgn ook later is er vaak met het id getpot maar het is thans werkelgk uitgevoerd Ze worden geleverd a 1 gufnje per stuk en de velgende brieQes gn authentiek Mrs heeft van dames kennissen T momen dat Mr W van tgd tst tijd beeren levert voor partijen Aanstaanden Dinsdag geeft Mrs J eene soiree en zou gaarne twee of drie welopgevoede beeren als aanvulling hebben Antwoord per omgaande William W zal gaarne roor de partg zooveel heeren leveren als Mr Jbf verlangt a 21 shillings per stuk Hg zou gaidpV lier koerende post vernemen hoeveel er verlangd worden In den volgenden briaf schrgft Mrs J dat eg de heeren wil zien alvorens ze te huren ig moeten kunnen dansen en praten Zg komt in bet bureau en vindt er een heer met grgzen baard die een voor een zgn jonge mannen roept om te te laten kgkeo No l is een koap jongmensoh Diet groot even beneden de dertig en zeer atsoenlgk er uitziende Het volgende gesprek ontspon ich tusschen de dame en hem U zgt moi n avond vrijj mgnheei 8u iningF£n u danst goedP Ik dans nogal goed en ik oefen reel Derorige week had ik drie bals bg te wonen De bedoeling is dat n mg goed helpt V danst met zooveel muurbloemen als mogelgk is en doet uw best om te maken dat uw dames zichamuseeren Zingt u ookP Soms Zoudt u Breng dan een paar liederen mee maar geen sentimenteele die vorden zoo eentonig En komvroeg precies om acht uur De jonge man rerdveen de ondernemer roemde zgn fatsoenlgk uitzicht in den rok én sopdigde nu een iinder aan die bj de huzaren ei in Indiè geveest vas en een prachtig man was Ook kon h j anecdoten rertellea De man rerscheen en zag er werkelgk buitengewoon knap uit Hij had een paar litteekens éene mooie kleur van huid en fraaüe knevels hij beloofde eerst in uniform te zullen ver ken ia het vóór alles ran het grootste gewicht te kunnen bewijzen dat hg den arond van de misdaad dit huis niet verliet Juffrouw Hopkins had een oogenblik noodig om van hare rerbazing te bekomen toen veder spreken kon barstte zg los in een vloed van uitroepen die ik maar stilletjes over mgn hoofd liet henengaan Eindelgk bedaarde zg en ik vernam toen achtereenvolgens het volgende Er vaa dien avond eene godsdienstige bgeenkomst geweest De heer Austin vaa daarbg in zijne qusliteit tegenwoordig en ook juffrouw Hopkins en hare dochter woonden de bgeenkomst bg Vóór tienen vas juffrouv Hopkins reeds thuis gekomen en spoedig daarna kwam ook Austin thuis Hij schelde aan de voordeur en juffrouw HopkinI had zelve hem binnengelaten Hg zag er vermoeid en afgemat uit en was zeer bleek Op de trap zeide hg tot haar Na de tneeting werd ik een oogenblik opgehouden daar een paar menschen mij wenschten te spreken anders had ik zeker uwe dochter thuisgebracht Het is toch nog geen halfejf Juffrouw Hopkitïs had op de klok in de gang gekeken en gezegd Op slag mgnheer en toen zij dat zeide sloeg de klok Zij herinnerde zich dit alles zeer duidelgk Daarop had de heer Harvey gezegd Goeden nacht dan ik ben dood moe en hij was naar boven gegaan en had de deur zijner kamer gesloten Wordt vervolgd lehgnen maar bedacht zich dat deze niet compleet meer vas De dame meenende dat dit een list was om hooger honorarium te bedingen ging er niet op door De darde heer slecht gekleed onhandig entohaapaohtig er uitziende beviel haar niet meervaren er op t oogenblik niet voorhanden op bekgk maar de ondernemer nam aan er vgftig te leveren j De atand vaaruit deze jonge lieden komen is die der winkelbedienden klerken ook jonge advokatsn en procureurs zonder werk zg brengen soms een talent als declamntor zanger ot pianist te pas dat niet minder is dan van de sociotyama teurs Hetgeen niet erbg vermeldt woidt is hoe later de verhouding ia tustcben deze gehuurde heeren en de andere gasten zoowel dames als heeren wanneer ze hen weer ontmoeten en ook of de gasten het de gastvrouw niet kwalijk nemen tege Ijjk met betaalde menschen gevraugd te zgn De Parijsche correspondent van den Times de heer Von Blowitz deelt in d it dagblad de volgende bgzonderheden mede betreffende den val van den ex kanselier des Dultschen Keizerrijks die nog niet algenjeeu bekend waren In de laatste tgden van zgn macht was de prins gevordi n een struikelblok een hindernis een oorzaak van verbittering voor iedereen een gestadige moeleIgkheid voor de afdoening van de openbare zaken Hg liet de leden van bet ministerie welks hoofd hij vas links liggen Hg luisterde na r geen van hun bedenkingen eh na ben verstrooid te hebben aangeboord gaf hij besliste bevelen alsof zg niets gezegd hadden Alleen ten gevolge van den grootsten aandrang vertoonde hg zich hg ontving volstrekt niemand dan hen die hij naar zgn luim ontboden had Hij duldde geen enkele opmerking en luisterde met eeu toegeeflgkeo glimlach waarin reeds vooraf een veroordeeling te lezen was naar de ideeën welke zijn jonge meester voor hem ontvouwde Hg beklaagde zich erg zoodra men in do kleinste zaak beslist had zonder hem te raadplegen en bij verklaarde zich door arbeid overstelpt als men hem tukken ter teekening bracht Hg was inderdaad de schrik ge worden van allen die hem moesten naderen Niemand dorst hem tegenspreken In de betrekking z fs welke Wilhelm II met hem onderhield kwamen tusschenpoozen voor waarin deze hem niet zag hetzg omdat de Keizer hem niet durfde storen hetzg omdat hij verbitterd was over de houding welke zijn Kanselier tegenover hem volhield Eindelgk brak de twist uit over een betrekkelgk ondergeschikte quaestie en het keizerlgke misnoegen zoo lang bedwongen barstte los De Kanselier onvoorziens getroffen geraakte van zgn stuk en zg eensklaps Dan blgft mij slechts over Vwe Majesteit mgu ontslag aan te bieden Da Keizer zwe prins Bismarck giog heen Toen twee uren later het verzoek om ontslag niet ontvangen was zond de Keizer een van zgn adjudanten naar prins Bismarck De Kanselier ontving hem met l iiteogewone hartelijkheid hij meeodo zeker te zijn dat de Keizer hem liet verzoeken bij hem te komen en het plan tot ontslagneming op te geren Juiat hot tegendrel bleek de adjudant had in last hiet schriftelijk verzook om onulag van den Kanselier bij den Keizer te brengen Prins Bitmerck stond verslagen en was diep ontroerd Hg verontschuldigde zich izijn verzoek om ontslag niet gereed gemaakt ie hebben en verschoof dit tot den volgenden dag Des andeirendaags kwam delelfde adjudant terug Ditmaal ontving prins Bismarck hem met meer kalmte maar opnieuw verontschuldigde hg zioh zeggende dat hg alvorens zijn verzoek om ontslag op sahrift te brengen een noodzakelgk bezoek moest afleggen De djudant vertrok en dè Kanselier bracht hot bezoek vaarvan hij had gesproken Dit bezoek ternauwernoad zal men het kunnen gelooven en toch verzeker ik dat al wat ik hier zeg de strikUte waarheid is dit bezoek gold de moeder des Keizers keizerin Frederik En in hetgeen volgt zou men meenen een bedrgf uit Shakespeare s werken te lezen In de verbgstering over zijn val ging de man die daags te voren nog ds groote Kanselier was zich vernederen voor haar die hg zelf 2ijozeor vernederd had Hg legde baar het gevaar bloot dat hot Duitsche Keizerrgk door zgn val liep den fid lottige gevolgen san welke de jonge Keizer zic prijsgaf door den lichter van het Keizerrijk omver te werpen Hij smeekte haar tuaschkomst af bg haar zoon om Duitschland rampen zgn souverein wroegins en diens golrouwsten dienaar onverdiende vernederingen te besparen De keizerin hoorde hem tot het einde toe aan Zg zag hoe roor haar de man zioh remederge die haar en haar gemaal mer een onrerbiddelijken baat had rervolgd en mistrouwen had gezaaid tusschen den vader en don z x n tnsschen den erfgenaam der kroon en de Keizerin zgo moeder en ongetwgfeld op dat oogenblik een der wonderste oogenblikken in de hedendaagsche geschiedenis kon zij in al zgn volheid htt genot smaken aan haar voeten den verwoeden vijand te zien overwonnen door dienzelfden zoon van wien hij gemeend had een onvorzoenlijk werktuig tegen ba r zelve te maken Toen zich in al haar waardigheid oprichtend terwgl ironie en versmading zich op haar gelaat afspiegelden daar staande tegelijk als de moeder de Keizerin en de vrouw guf zg met een enkel woord dieu voor haar neergebogen diplomaat al de beleedigingen terug welke hg haar had aangedaan Ik betreur het levendig sprak zij tot machleloosbeid gebracht te zijn ik zou er eeu bgzonder gelioegeu in gevonden hebbeu ter uwer gunste bg mijn zoon tusschunbeide te treden Maar gij hebt zooiianig al uw macht gebruikt om zgn hart en geest van mg te vervreemden dat de machteloosheid waarin ik op dit uur verkeer op u neerkomt en ik slechts getuige kan zijn van uw val zouder dien een oogenblik te kunnen vertragen Wanneer gg niet metr dii r zult zgn zal mgu zoon misschien zich weer to mg i etrokkon gevoelen doch dan is het te laat voor mij om u te hulp te komen De ouder dit woord verpletterde prins liet het hoofd zakken eu vertrok achteruitgaande Het was de 20e Maart Toen hij ten zijnent tern keerende vond bg den adjudant des Ketzers diete derde male hot verzoek om outslag kwam vragenen bij stelde het hem ter hand Bultenlanilscü Overztctit De werkstaking der spoorwegbeambten in Schotland blgft nog steeds aanhouden Te Edimburg Dundee Perth Stirling en Greenock bigven do meeste machinisten eu stokers hun eischeu handhaven maar te Glasgow is da toestand aanmerkolijk verbeterd De pogingen om de nieuw aangestelde werklieden tot deelneming aan de beweging over te halen zgn tot dusver vruchteloos gebleven De burgemeester van Glasgow is als bemiddelaar opgetreden en zal beproeven een schikking tusschen do werklieden on ds directies tot stand te brengen Zoodra in Engeland de twist tusschen de liberale Uomorulers en de nationalisten uitbrak werd terstond reeds bet gerucht verspreid dat lord Salisbury er over daeht het Parlement te ontbinden Immers zoo redeneerde men de kans voorde unionisten kon nooit beter wezen dan uu en de regeeringspartij zou mot zekerheid op de overwinning kunnen rekenen indien de strgd bg de stembus werd gestreden terwijl de liberalen overhoop liggen met do nationaliateu en deze elkaar ook onderling bevechten Lord Salisbury denkt er echter niet aait van deze gelegenheid gebruik te maken Dit werd dezer dagen uitdrukkelijk verzekerd door den minister voor Indie lord Cross toen deze te Widness een politieke rede hield Du minister verklaarde dat de regeering zoolang zü een voldoende meerderheid in het Lagerhuis bezit geen enkele reden heeft om hot land in beweging te brengen en dit ook niet denkt te doen Na d zo offioieele verklaring zullon de telkens herhaalde geruchten over oen ophanden zijnde ontbinding van het Parlement wel verdwgnen De tweede strgd tusschen Home rulers en unionisten bg de stembus zal dus niet plaats hebben voor 1892 wanneer de zittingtgd van dit in 1886 gekozen Parlement verstreken is De Engelsche kranten kunnen niets te weten komen van de afspraak tusschen Parnell en O Brien De Pali Mall Gazette voegt erbij reden te hebben omte gelooven dat het volgende is overeengekomen Parnell zou zich in naam terugtrekken tot de algemeene verkiezing wanneer hij de eandidaten zouaanwgzen Hg zou tien of vijftien duizend pond uit de ouder hem berustende fondsen aan O Brien overlaten opdat deze zgn verplichtingen zou kunnen vervullen jegens de pachters van Tipperary die opzgn verzoek zich indertijd uit hun hoeven hebbenlaten zetten O Brien zou al zijn invloed gebruikenom de afzetting van Maccarthy als aanvoerder derlersche HomeRiilers te verkrijgen en O Brien zoudan het hoofd der vereenigde partg worden De Pali Mall zegt det zij niet voor de woordelijke juistheid van het medegedeelde kan instaan eu merktverder op dat O Brien volstrekt niet gemachtigd wasom namons de anti Parnellisten te onderhandelen lat het niet waarschgnlijk is dat zg zullen toestemmen in het beslotwf Parnell is intusscben op reis naar lerfanc 9i i8 waar hg in Limerick een volksvergsderi g pr J ieren en volgens zijn bladUnited Irelaig een hi ngrgke verklaring zal afleggen ♦ Volgens berichten uit Lissabon tgn de onderhan delingen met Engeland in de laaUte dagen vrgwat opgeschoten en hoopt men spoedig een nieuwe overeenkomst te hebben welke echter voor de definitieve sluiting zal vorden onderworpen aan de goedkeuring der Cortes De beweging over de Behring quaestie is in de Vereenigde Staten teer verminderd De New York Herald bericht dat de mededeelingen over het gereedmaken der Amerikaansche vloot om toeuobt te houden in de Bebring zee geheel ongegrond ign Ook verzekert het blad dat het geschil over de Bebring zee op het oogenblik gunstiger staat dan het geval is geweest sedert Mei toen bet bevel tot inbeslagneming der Eugelsche visschersvasrtuigen werd gegeven Volgens den correspondent van de Times te Washington is men daar m diplomatieke kringen algemeen van oordeel dat betreffende het geschil over de visscherij in de Behring zee tusschen de Vereenigde Staten on Fugdand weldra een schikking zal worden getroffen Vermoedelijk zal een commissie naar Alaska wonlen ge onden ten einde een onderzoek iu te stellen BIgkons het verslag over de robbenvaugst in het jaar 1890 zijn in dit jaar in Victoria Britsch Columbia aangebracht 43 779 robbevellen ter waarde an 498 728 dollars Van dezen voorraail werden 22 019 vellen in de Behriug zee buit gemaakt Aan du robbenvaugst namen in het afgeloopen jaar deel 29 Engelsche vaartuigen met een bemanning van 678 matrozen In het geheel brachten dQ Engelsche visschers aan 30 547 huiden waarvan 18 165 uit do Behring zee afkomstig waren De Fransche commissie voor het tarief heeft eene bgeenkomst gehouden waarin de heer Méline voorzitter der commissie mededueling heeft gedaan van eene vroegere verklaring des ministers van buiteulandsche zaken ten aanzien van de opzegging der handulstractaten vóór 1 Februari Toen bleek het dat de minister alle traotaten met tariefbepalingen ook die betrekking heblieii op de scheepvaart deu industrieelen eigendom enz voornemens was op ie zeggen De minister nu is alleen voornemens die handelstractaten in stand te houden welke alleen berusten op de bepaling omtrent de behandeling op den voet der meest begunstigde natie De staten dus waarmede een dergelijk tractaat gesloten was kunnen gebruik maken van het minimumtarief in ruil voor begunstigingen aan Frankrijk toegestaan Te Milaan heerscht tegenwoordig een nood onder da arbeidende klasse zooals men dien in langen tgd niet gekend heeft Den 8sten dezer hebbeu er talrgke samensoholingen ran werklieden voor den zetel der commissie van het openbaar liefdadigheidsbestuur pla gehad De werklieden hebben aldaar zulk een groot rumoer gemaakt dat de gewapende macht het noodig vond tussohenbeide te komen De sameuscbolende menigte werd uiteengedreven en verscheiden personen zgn in verzekerde bewaring genomen INGEZONDEN M de Redacteur t Naar ik zie uit het laatste nummer Uwer courant komt morgen bij den Raadjin behandeling een voorstel van de gas commissie om het verbruik van gas te bevorderen door aan nieuwe afnemers een gedeelte van den aanleg present te geven Of dit doel zal treffen laat ik in het midden daar ik het niet kan beoordeelen betwijfelen doe ik het echter wel aangezien men wel hoort van verbruikers dat het gaa duur is en de kwitantie s daarvan iedere matüid komen doch niet hoort klagen over de aanlegkosten die men maar eeiu heeft Naar mgn inzien zal men met lagen gasprgs meer gebruikers lokken dan met het aanhangige voorstel Kan dit niet dan is er nog een middel om de maandelgksche kosten te verminderen en wel afschaffing van de meter huur Deze afschafiing is ook uit een oogpunt van billgkheid zeer aan te bevelen Als ik toch een vet varken koop op de markt en het aan de waaglaat wegen betaalt de leverancier het weegloon en niet U Ook heb ik er nog nooit van goboord dat mgn leverancier van manufacturen mg wil laten betalen voor het gebruik dat tij maakt van zyn meter En bg het gas is het toch precies hetzelfde Indien ik mg goed herinner hebben eenige raadsleden in vroegere vergaderingen reeds deze kwestie ter sprake gebracht naar ik meen de heeren van der Post en van Vreumingen Mijn denkbeeld heeft ten slotte nog dit vóór dat het eerlijk en rechtvaardig is zoDwe voor nieuwe als ouiie gasverbruikers on er geen sprake is van bevoordeeling van den een bovou den ander Onder dankzegging voor de plaatsing ben ik M de B dactenr I Een GisviaBBunuK lï 1 1891 I