Goudsche Courant, woensdag 14 januari 1891

Woensdag 14 Janaari 1801 N 4425 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentiebjad voor Gouda en Omstreken De nitgave dezer Coaiant geiobiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen D prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afioaderipe Nommers VIJF CENTEN ♦ V De insendlDg vaa advertentiön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave h Ifey s boorden mancbetten en voorbemdjes zijn buitengewoon Sterk elegant in het dragen voortreffel k en goedkooper dan het wascbloon roor linneogoed ey s boorden mancbetten en voorbemdjes worden na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men altijd nieuwe uitstekend passende boorden manchetten en roorhemdjes draagt Uey s boorden manchetten en voorbemdjes x zijn uit papier rerraardigd met linnen orertrokken en daardoor ran echt linnen niet te onderscheiden Gangbaarste modellen 0 OrontteP Ormittel n dozijn p dozijn AIjBIOW ® ft irP=1 W V TBANKLIlf p doi Jnt 44 WAONEB L BTEPHAS i i p do purll J p aoi pa 7t p dozijn Verkrijgbaar te Oouda bg den Heer c A B BANTZINGEB Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 0 direct bij MEY EDLICH Vereand Gesehaft Lelpzig Plagwltz Gonda Snelpersdruk van A Bsixkkan k Zoo petrolkum notkeringen ran de Hakelaari Cantzlaar SchalkwUk te Rotterdam De matfct as heden rast Loeo Tankfust 8 SO Oeimporteerd fust 8 36 Januan levering 8 1S Februari en Maart lereriag ƒ 7 90 aSS Staats loterij Be Klasse Trekking ran Maandag 11 Januari No 2898 11243 12481 1S96T li400 18S90 17033 18782 ƒ 100 No 3315 1004B 11704 13927 ƒ 200 No 4108 59V4 7202 10954 ƒ 400 No 1703 ƒ 1000 Prijzon rsn ƒ 65 131 2013 5584 8396 11716 1S817 16507 19159 317 2081 5613 8426 11864 14080 16807 19181 383 2239 5803 8473 12146 14208 16696 19302 453 2497 6937 8499 12194 14295 16938 19636 556 2931 6162 8518 12307 14 65 16939 19753 617 2983 6194 8546 12336 14480 17029 19979 641 3267 64Ü3 8615 12366 14896 17162 20014 706 8526 6417 8718 12405 15030 17278 20065 3539 6550 8786 12601 15141 17453 20069 3787 6770 8944 12795 16183 17530 20177777 3794 6785 9740 12853 15231 17797 20632780 3904 6915 9990 12S61 15316 17823 20709 1038 3949 6926 10011 12832 16559 18042 20710 1084 3993 6939 10250 13237 15589 18048 20774 1162 4004 6975 10434 13324 15649 18128 20793 1192 4189 7041 10870 13356 15763 18309 20846 1196 4320 7108 11211 13475 15920 18544 20850 1342 4410 7229 11247 13500 16095 18636 20915 1871 4619 7403 11344 13573 16100 19037 20937 1453 4545 7898 11451 13596 16250 19045 1721 4573 8005 11531 13735 16380 191121799 5219 813111690 13750 16386 ADVERTENT IEN Dank aan de milde gerera Toornamelgk BH Vleeschhouwers Spekslagers Eraideniera enz welke ons in staat hebben gesteld Zaterdag jl ongeveei zestig zeer behoeftige gezinnen met flinke giften in natura te kannen rer Namens de Commissie C 0LIFIEB8 N MKURS W y D KASTEELKN C T D BROEK ANTON WECK Borlogemaker Korte Groenendaal 201 Gouda Reparatiën Tan Borloges Klokken Solide en Brillen Pince nez enz enz goedkoop Met 1 Febr wordt gevraagd BEN DIENSTBODE niet ouder dan 17 jaar V G Adres GKA BETH8TEAAT Q 263 Een algemeen als goed erkend mïadel bg BOEST en VEBKOUDBEID z n de oplossende en verzachtende SALMIAK PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM Apotheken te Zeilt in D fleschjes a 20 cent Cigaretten tegen Asthma van KRAEPELIEN HOLM APOTBEKEKS ZEIST Verkrflgbaar in de Apotheken Te Gouda o a by den Beer A H TEEPE Apotheker voorheen C TBIM Prgs per Etai ƒ 0 80 f 0 50 Adresboek van Gouda 1891 Door bgdrak kunnen wg weder aan aanvragen voldoen De exemplaren voor 20 Januari besteld worden nog tegen inteekenprys geleverd 6 B van GOüR imm uitgevers OPNIEUW ONTVANGEN da eerste qualiteit ZwitBerSChO HorlogeS alsook de goedkoopste soorten ZUveren Dames Horloges ran af ƒ loZUveren Heeren 0 Gouden Dames r 17 Gouden Heeren 26 Ëene ran da besta Inriohtingea ran ons land ran Horloges Garantie ran twee tot ryf jaar Passage 12 Rotterdam B J A VAN DIJK Een ware schat voor de ongelukkige slaohtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z elfbewaringf Bollandsche uitgave met 27 afb rgs 2 galden Ieder die aan de varschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizenden van een zekeren dood Te verkregen by het Verlags Magazin te Leipzig Meamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland ADVERTENTIEN OOBTHZ i d i nl ai HBBZOO p d mJii b in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Barean van A BBINKMAN en ZOON te Gouda PAKHUIS TE BÜÜE een flink en soiled gebouwd PAKBUIS met twee Zolders grondoppervlakt p m 160 Q Meter met huur en open terrein De Schuur is tot Paardenstftl en Wagenloods in te richten Een en ander zeer geschikt tok Eaaspakhnis Fabriek Wasscherji ete etc Adres met franco brieven onder No 2076 aan het Bureau van dit blad Prachtigre SPAANSCHE 45 Cent het pond MANDERIJNEN Cina s APPELEN PRIMA QUALITEIT DB113s gr3 oe3n terL 40 Ct per Liter Blik CA8TANJES 10 Cent per pond 4 GEUKITSE Alom te bekomen SE mim MEN of de bescbrïving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOS CBEISTIAAN KBAMM SOHtLLBR COSTAUA P p dozijn fl 64 Prijs 80 Oents BINNENLAND GOUDA 13 Januari 1891 In de hedenmiddag gehondon vergadering ran den gemeenteraad die door 16 leden werd bijgewoond afwezig was de heer Hoef hamer die kennis gegeven had verhiuderd te zijn tegenwoordig te wezen werd besloten tot eene roorloopige uitbreiding van de leerlokalen en het onderwijzend personeel aan de 2e Burgerschool roor meisjes en bepaald dat bet gymnastieklokaal by de sobool behoorende Voorloopig zal worden ingericht tot gewoon soboollokaal ifr rerband met deze uitbreiding van het aantal leerlokalen het getal onderwijzeressen zal worden rermeorderd door benoeming van nog ééne onderwijzeres S het ouderwgs In de gymnastiek voor zoorer het onmogelijk mocht bigken althans de rrije en orde offeniogen te blyren geren tgdelijk zal worden gestaakt B en W werden gemachtigd sollicilanten op te roepen roor eene onderw zeres aan genoemde tehool Voorts werd besloten aan de ambtenaren ter secretaris roor hunne vele buitengewone werkzaamheden bij gelegenheid ran de zerende algemeene lolkstelling een geldelgke tegemoetkoming te rerleenen ran 800 De Easd besloot roorts aan den heer T N Joosten die in September jl een adres indiende houdende klachten orer verontreiniging ran het water der Vlaamsohe Haren door de Stearine Kaarsenfabriek te antwoorden dat de laad in deze onberoegd was eene beschikking te nemen en dat adressant zich met zijne klachten had te vervoegen tot Gedeputeerde Staten of het Dagelijksoh bestuur dezer gemeente daartoe bg de wet aangewezen Uit het FEVILLETOIX DE TWEÜ BBOEDEBS Uit ket EngeUch 23 Dit een en ander stelde mij zeer teleur Naar alle waarschijnlijkheid werd de moord vroeg op den avond bedreren eer de ongelukkige dame zich uitkleedde Ik was tot dat besluit gekomen ondanks het omgehaalde bed en het geledigde glas Dit diende meende ik alleen om de politie op een dwaalspoor te brengen Als Austin er in betrokken was dan moest hij zgne kamer weer rerlaten hebben en naar de Marine Parade zijn gegaan Nu lag het huis dat Austin s bewoonde geheel buiten de stad in eene roorstad Het was onmogelijk dat hij heen en terug ran het huis zijner tante in drie kwartier was geloopen Dit alles bewijst niets zoide ik wat ik weten moet is of hg den geheelen nacht op zijne kamer was Natuurlijk zeide jnfErouw Hopkins rerontwaardigd wiar zou een geestelijke anders zgn metuw verlof En wat beteekent het dat u mij hier zulke vragen komt doen Ik ging om elf uur naar bed en ik hoorde zijne diepe ademhaling terwijl hij sliep Den volgendon morgen kreeg hg op zgn tijd z ja rapport van B en W die inlichtingen hadden ingewonnen bij de Directie der Stearine Kaarsenfabriek bleek echter dat door die fabriek het water in de VlaamschFi Haren met wordt verontreinigd en dat in geen geral gebleken was dat adressant door bedoelde rerontreiiiiging in de uitoefening ran zijn beroep benadeeld wordt De Eaad besloot roorts overeenkomstig het rroeger ingekomen voorstel ran de Commissie van Beheer der ate elgltÉ Gasfabriek om 6 bepalen dat in perceelen welice nog niet door middel van gas rerlicht worden door de fabriek om iet eene gasleiding ter lengte ran niet meer dan 10 tfeters ran uit den gasmeter kan worden aangelegd Deze maatregel zal voorloopig slechts voor den tgd van 1 jaar worden genomen bij wijze van proef Bij de behandeling ran dit voorstel werd eene korte discussie geroerd waarbij de heer Van Vreumingen onder wanrdeering roor hetgeen genoemde Commissie in het belang der zaak deed in orerweging gaf een meer ingrgpend besluit te nemen o behalve tot den roorgostelden maatregel nog borendien te besluiten tot i vrijdom van meterhuuT en 2 verlaging ran den gnsprgs Daarran zou meende spr het gevolg zijn dat personen die nog niet waren aangesloten voortaan gas zouden gaan gebruiken en voorts zij die t slechts gedeeltelijk gebruikten dit geheel zouden gaan doen De Voorzitter merkte op dat de quaestie ran rerlaging ran den gasprijs ook wel bij de Commissie was ter sprake gekomen maar dat men meende dat voorloopig daaraan niet kon worden gedacht waartoe spr o a wees op de hooge steenkolenprijzen Afschaffing van meterhuur zou meende spr wel steeds tot de vrome wenschen blijven behooren In geen enkele gemeente van ons land was vrijdom van meterhuur in één plaats Loehem had men t beproefd doch was daarvan spoedig teruggekomen Nadat nog èen en ander voor en tegen was aangeroerd theewater Ik die zoo licht slaap zou het niet gehoord hebben als iemand s nachts door het huis had geloopen JuJFrouw Hopkins scheen zeer geërgerd Wij moeten in elk geral bewijzen hebben zeideik koeltjes Juffreuw Hopkins haalde gebelgd den schouder op Ik stond op om heen te gaan Er was toch niets meer uit de hospita te halen Toen ik het huis rerliet en het roetpad rolgde stonden twee zaken mij duidelijk roor den geest Vooreerst Dat het mensohelgker wijze onmogelijk schoen dat Austin Harvey op eenigerlei wgze bg den mdord betrokken was Het tweede was dat in elk geval de man zedelijk tot de misdaad kon worden in staat gerekend want mij scheen het plotseling toe dat zijne vriendelijkheid zijne innemende manieren alles wat mij alangetrokken en verblind had slechts een masker was Ik was van Austin s schuld voor mij self overtuigd op hetzelfde oogenblik dat de teiten mij schenen te ontglippen Ik lijgde de afstanden af en nam zorgvuldig de lengte op Mgne vrees scheen gegrond Austin woonde een groot eind van zijne tante Als het dus waar was dat hg s nachts zijn huis niet had veriaten dan bleef alleen nog de tijd over ran 9 45 tot 10 80 Het was onmoselijk dat hij in dien tijd twee en een halve mijl had afgelegd een moord had bedreren m daarna in het huis ADVEIITENTIEN orden geplaatst van 1 5 regel il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GE 00 TE LBTTKaS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien wordtn alle Advertentien f ratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc waarbij o a bleek dat als de gasprijs met 1 ct werd rerlaagd de opbrengst dadelijk 6000 minder zou zijn werd hel voorstel met algemeene stemmen aangenomen Bg den Eaad kwamen de rolgende stukken in 1 Een roorstel ran het Israeïielisch Armbestuur tot wijziging ran zijn begrooting dienst 1890 Ter riaie 2 Eene missire van den heer T J Kooba kennis gevende de benoeming tot Lid van de Commissie ran Toezicht op het Middelbaar Onderwganiet te kunnen aannemen Aangenomen voor Kennisgeving 3 Eene missife van den heer P Goedewsagen kennis gevende te bedanken als Lid van de Openbare GezondheidsCommissie Aangenomen voor Kennisgeving 4 Een adres van de agenten van politie 3e klassa mededeelende dat de verplaatsing ran de politiewaoht naar den Groeneweg voor hen groot bezwaar heeft daar zg nu missen de zoogen brits om naafloop der ronde te rusten Wordt gesteld in handen van den Burgemeester hoofd der gemeente politie om daarop te beschikken 5 Eene missiVfe van den hoer L Burgersdijk gemeentebouwmeester verzoekende vergunning om bouwkundig toezicht te mogen houden orer het maken van een Jheuir machine gebouw in de Goudsche Machinale Garenspinnerij B en W adriseeren daarop gunstig te beschikken De Eaad lerleeiit de gevraagde toestemming Door den Voorzkter werd nog medegedeeld dat bij Kon b sluit ran 17 Dec was goedgekeurd het raadsbesluit van 29 October jl betr wijziging van het maximum der pi dir belasting op de inkomsten en door Gedeputeerde Staten waren goedgekeurd verschillende raadsbesluiten in vorige vergai genomen der vermoorde alles verricht had wat hij daar te doen had Was Austin dan toch onschuldig Ik voelde dat hij dit niet was Eén kans bleet mg nog over Hij had in een wagentje of rijtuigje heen en temg fennnen rijden Dit scheen niet waarschijnlijk Want had hij dit gedaan dan had hg tegen zichzelren getuigd Ik deed allerlei navraag in de stad Plotseling kwam ik tot het besluit dat op Zondag en op dien tijd van den nacjht Austin geen vigilante gebruikt kon hebben of ik moest het te weten komen Met deze nasporingen verliep de namiddag Hoe hopeloozer de feiten schenen te worden des te meer kwam ik tot het wanhopig besluit dat de misdaad bij Austin Harvey gezocht moest worden Ten zeven ure besloot ik naar Londen terug te koeren Ik was nog eens naar de doove juffrouw geweest waar juffrouw Eaynell kamers had Ik bad niets nieuws vernomen Hongerig vermoeid en teleurgesteld stapte ik naar het station Toen ik er kwam schreeuwden de jongens met de f ndbladen Een feit dat zij luidkeels uitgalmXn trok mijne aandacht Inhechtenis neming fan den moordenaar I Tk hield een jongen staande en kocht eene courant Ik vouwde het blad open doorliep haastig de kolom 1 als bij ingeving wetende wat ik vinden zou Daar stond met groote letters