Goudsche Courant, woensdag 14 januari 1891

Het berolkingsoijfei der gem Ooada volgena de TolkateUing 1890 waa 9241 M 1046S V Totaal 19704 Vermeerderd in 1890 door Hann Vrouw Totaal Geboorte 41S 381 794 Veatiging 492 614 1006 Totaal 906 8 6 1800 Verminderd in 1890r door Hann Vronw Totaal Overlijden 244 241 485 Vertrek 536 653 1089 Totaal 780 794 1674 De werkelijke bevolking is dus in 1890 vermeerderd met 126 M lUl V Totaal 226 en bedroeg op 81 December 1890 9366 M 10564 V on Totaal 19930 In het jaar 1890 z n 144 huwelijken voltrokken en werd eéae echtscheiding ingeschreven Kaar wij vernemen zal bet Maandag den 19en Jannari a s twintig jaar geleden zgn dat het Collegie van Brandmeesters hier ter stede werd opgericht Oenoem4 Collegie wenscht dit feit feeatetyk te herdenken door het houden van eene buiteogewone vergadering in haiir gewoon vergaderlocaal Ongetwqfeld zal de Goudscbe burgery met belangstelliDg hiervan kennis nemen Immers gedurende het algeloopen 20 jarig tydperk is bij tal van gelegenheden gebleken hoe verdienstelqk de heeren die van dat Collegie deel uitmaken zich kweten van hun taak en dank zij hun yver en tact zyn dikwijls de gevolgen van een uitgebroken brand tot een minimum teruggebracht Dank zij hun spoedig en flink optreden i menig onheil en ramp voorkonen en op genoemden datum zal zeker aan genoemd Collegie menige dankbare gedachte worden gewqd Van de gratis uitdeeling van brood en koffie in hei gebouw der Werkinricktiaff tot vmrtff van bedelarg werd hedenmorgen gebruik gemaakt door 117 kinderen en 107 volwassenen De brde lief nieta te wenschen over Het bestuur der IJtcM tot onderêttuning van miavermogendea was tegenwoordig alsmede eenige bestuurders der Werkinrichting Aan de kinderen zal morgen in plaats van koffie warme melk worden gegeven Heden morgen is in een der mindere logementen Ihier aangehouden de persoon van J v V kooppum in schrijfbehoeften die in het Algemeen PolitieUad van het vorige jaar tot 6 dagen gevangenisstraf tond gesignaleerd Hij is teneinde zijne rekening net de justitie te vereffenen overgebracht naar het hais van bewaring te Rotterdam Verleden week is een detachement van 27 mah met 3 officieren van het garnizoen alhier naar Utrecht gedetacheerd ten einde onderwezen te worden om bij vorst de grachten voor forten in tijd van oorlog open te houden daar genoemd detachement nu weder ia teruggekeerd zal bij eenigszins gnnatig weder mergen ochtend ten S nnr een aanvang gemaakt worden nabij de Crabethstraat om in den Kattensingel eeno geul met versperring te maken ten einde de manschappen als zoodanig to oefenenr Derde editie Gevangenneming van den mqerdenaar te Dijon Philip Harvey de persoon dien 1 politie verdenkt van juffrouw Eaynell te hebben vermoord werd gisteren aangehouden in den sneltrein van Parijs naar Marseille De arrestatie vond plaats aan het station te Dgon Ik ging regelrecht naar huis met die krant in mqne hand als een versuft man Ik vond Austin in mijne zitkamer af my wachtende Zonder een woofi van welkomst of verklaring liep ik naar hem toe en wi p de krant voor hem op de tafbl Hjj Uu het bericht en ontstelde hevig Eb wat moeten wij nu doen bracht hg met moeite uit Doen riep ik bitier de wet moet haar loop hebben en de misdadiger wordt gehangen Austin zeide niets Ik zag dat hij niet spreken kon Maar het dient eerst bewezen te worden vervolgde ik terwijl ik hem strak aankeek dat bij de schuldige is en het gedaan heeft Austins gelaat vertrok zenuwachtig Zeker bracht hij er met moeite nit dat is dnidelgk helaas maar al te duidelgk riet is mij nog zoo heel duidelgk niet mijnheer Austin dat uw broeder don moord heeft bedreven zeide ik hem nog altoos strak aanstarende Itoe neer ik de zaak naga hoe minder duidelijk zij m $ wordt Ik b er nog zoo heel zeker niet van dat w j de i are oplossing gevonden hebben Wjj stonden elkander aan te staren Geen van ons bei Loop der bevolking in de gemeente Zevenhuizen in het jaar 1890 Aanwezig op 81 December 1889 llS7 m 1137 V te zamen 2274 Geboren 41 m 46 v gevestigd 72 m 71 v te zamen 230 Overleden 31 m 22 v vertrokken 80 m 82 v te zamen 216 Vermeerdering 2 m 13 v Bevolking op 31 December 1890 1139 m 1160 V te zamen 2289 Het getal huwelijken was 21 De HaagKhé Ct bevat de volgende waarschuwing In het Dagblad van 29 December jl kwam devolgende advertentie voor V 36 Francs per Week worden in Holland aangeboden aan Heeren en Dames met Sobrgven gemakkelgk Copieerwerk bg zich aan huis Brieven aan den Directeur van het Journal des Travailleur 9 Eue Say te Pargs t Kwam ons zóó vreemd voor niet alleen dat er met gemakkelgk copieerwerk zooveel geld zou zgn te verdienen maar ook dat men daarvoor uit Frankrijk liefhebbers zou moeten gaan zoeken in Nederland dat wij besloten de zaak eens nader te bekijken £ r werd daartoe op de advertentie geschreven en per keerenden post ontiing de aanbieder een gedrukte circulaire waarin werd verteld dat men met het aangeboden werk eenige uren daags schrgvende minstens 20 gld s weeks kon verdienen De 36 francs waren dus al 45 geworden Maar er volgde een kleine voorwaarde Indien gg geneigd zgt u met dezen arbeid te belasten zend ons dan ommestaaade verklaring terug met een postwitsel van 3 fr 60 en binnen vgf dagen daarna zult gg met onre ioatructies het noodige materieel ontvangen om uw werk te beginnen Die som vertegenwoordigt de waarde van die bezending en hare frankoering en zal u bij de eerste betaling worden terug gegeven ter ijl het werk telkens op uwe aanvrage zal worden aangevuld Prachtig mooi niet waar I Minstens 20 gi4 inde week met enkele uren daags copieeren en di maar dadelijk voor iedereen die 3 fr 60 overzendt Doch die 3 fr 60 daar konden we ons nog maarniet overheen zetten En we schreven nog eensnaar Parijs nu naar iemand die ambtahatve opdergelijke zaken eeo goeden blik heeft Het antwoord luidde Het individu dat de aanbieding doet is volslagen zonder middelen Zyne aanbiedingen zgn even onvertronwbaar als onuitvoerbaar En mee zal dus verstandig doen zich van elke relatie met hem te onthouden Diet name van het zenden van geld dat moet worden teruggegeven Het scheen ons plichtmatig aan deze informatie openbaarheid te geven ter inlichting van goedgeloovigen die op dergelgke advertenties mochtensohrgven en er misschien han goede 1 70 aanzouden wagen als er dan van wagen sprakekan zgn De Igkwagen stond voor de deur en de familie wa gereed om in te stappen toen een der bloedverwanten nog een laatsten k ia op het geUat van den over den durfde iet verder te zeggen Ik had Austin ongeruat gemaakt dat zag ik duidelijk hij wa onthutst over de atresstatie van zgn broeder en hg hadeen flauw vermoeden dat mgn geheele wgze van doen op hem zel betrekking had Hat ware béter dacht ik hem niet t waarsohnwen alvorens ik bewgien had Dat bewijs moest ik hebben Philip s arrestatie bewees de dringende noodzakelgkheid van snel handelen Wat kon ik doen In hoeverre was Austin aansprakelijk Welke rol had hij gespeeld Op deze vragen wi t ik geen antwoord te geven en Austin s alibi was zoo goed als iemand het slechts wenschen kon Wij spraken verder over hel arresteeren van Philip en de onmiddellijke gevolgen Austin verklaarde dat hij dien avond met den laatsten trein terug moest Ik deed mgn iterate beet hem over te halen naar Pargs te gaan Ik had hem zoo gaarne een poos van de baan geschoven M dacht er moest toch nmaal iets uitlekken of iot aan den dag komen Maar hg had er geen ooren naar Wij kwamen dus overeen dat ik naar Pargs terugkeeren en de zoak zooveel mogelgk in het oog houden zou Ik kon niet ontkennen dat dit van Austin s stanilpunt het beste was Ik wist geen énkele gnhliga verontschuldiging te vinden om zgn verzoek to weigiTcn en daar men te Southend de gewenschte iiilicktinguu niet geven kbn was ik er eerlijk gesproken niet rouwig om i aar Pargs en naar ledene wilde drukken Doch watwaadatP Het voorhoofd wa niet koud Er was leven in het Ijjkr En terwgl de dokter voorreed om te wnstatee ren dat hg den overledene bij levenden lijve had dood verklaard en deze nog niet gestorven was kouden de zwarte mannen onverriohterzake heengaan I it geschiedde Zaterdag te Delft zoo meldt de Haagtche Courant Het Japansch Parlementsgebouw den 29n Nov 1890 te Tokio geopend is slechts tgdelgk geheel in hout opgetrokken maar t heeft toch circa 600 000 gulden gekost De openingsplechtigheid had in de zaal van het Hoogerhuis plaats die in den trsat van die van het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden is ingericht de zetels der leden vormen een halfrond tegenover den president die in een soort van lagen preekstoel zit op een estrade met trappen ter weemgden De stoelen der leden kunnen als operafauteuils worden opgeslagen ieder lid heeft een lessenaartje voor zich Achter de banken der leden heeft men een premenoir Achter den voorzittersJzetel heeft men een loge met een vergulden troonhemel voor den Keizer en daartegenover in de galerij is een loge voor de Keizerin de eenige Japanscha vrouw die in de Kamers wordt toegelaten De ruimte tusachen de Keizerlijke logos wordt door een galerij gevormd voor aanzienlijke Japanners het corps diplomatique en andere hooggeplaatste vreemdelingen die ook og de openingsplechtigheid tairgk waren opgekomen Boven deze galerij heeft men geen tribunes meer omdat dit ia strijd zou zgn met de Japanscbe leer dat niemand een hooger stelling mag innemen dan de Mikado Vandaar ook dat langs don weg dien de Keizer nam toen hg het Parlement ging openen alle huizen waf de bovenverdiepingen betreft waren gesloten Eenige dagen geleden kwam Ie Arnhem zekere Boas reiziger bg en Duitmh fabrikant bij den heer H in de Kerkstraat comoiissiee opnemen Hij kocht eenigf electrische instrumenten voor zgn patroon ter waarde van ruinr 25 waarvoor hij zeide voorzgn patroon eene oommüsie te hebben opgenomen doch dat dere niet meer in die artikelen deed Hetgekochte werd in een kistje gepakt en door eenjongen naar hot hotel De PaauW gebracht waarB logeerde Onderweg ging de Beiziger B eene tapperg bioneu en zond den jongen die het kistjegedragen had weg Toen de heer H dit vernam kreeg hij argwaan maar de vreemdeling had detapperg reeds verlaten toen hg daarbinnen kwan en was spoorloos iferdwenen r De heer H achreef toen onmiddelgk aan den patroon van B en deze meldo hem dat B eep paar jaar geloden wegens oncerlg ke handelingen uit zgn dienat was ontslagen en daarvoor gevangenisstraf had ondergaan B had echter de onbeschaamdheid om den volgenden Zaterdag bg denzelfd n winkelier H terug te komen en trachte toen weder hem voor andera artikelen op te lichten wat echter niet gelukte De heer H verweet hem dat bij een zwendelaar was en zeide hem dat hg bg de politie aangifte had gedaan waarop B de vlucht nam gevolgd door knecht van den heer H die luid roepende houd den dief hem steeds bleven volgen totdst B iu de Broederstraat door twee politieagenten werd gegrepen en naar het hoofdbureau van politie overge Philip Harvey terug te keeren Mi chien kon ik daar van meer nht zg Ik begaf mg dus met Austin naar het itation Wat hadden wg beiden in de laatste acht en veertig uren niet afgereisd En toch gevoelde ik wat mg betreft geen lichamelijke verinoeienis ofschoon ik zedelijk uitgeput en terneergeslagen wa door het mislukken mgner pogingen Het hinderde oiÜ geweldig dat ik dezen man moest ontvangen met hem spreken en hem weer laten vertrekken zonder hem mijn vermoeden voor e voeten te werpen Zonderiing toch hoe onwaarsohijnlgker het werd des te meer was ik overtuigd dat hg de moordenaar wa Toch moe t ik met hem overieggen wat on omtrent zgn broeder te doen tond aUof ik elk zijner in mijn oog leugenachtige woorden Wij gingen aamen eene tille traat door toen on plotaeling iet glinstereitds in bet duister voorbij snelde Op hetzelfde oogenblik hergaf eene gedachte mg de hoop eene onmogelijkheid schoot mg bliksemsnel door het hoofd Een wielrgder was on voorbij gesnord Ik keerde mij naar Austin Harvey en zeide al door eene plotselinge ingeving Die kerel rijdt goed ook gij maakt immer van tgd tot tgd gebruik van een velocipede Mot een vloek barstte hij los De duivel hale je Wat weet jg daarvan fTordf vervolgd racht Daar bleek het dat B met de opgelichte i brtikelen naar Venloo was vertrokken ze daaf te ewaren had gegeven en des morgens met een retourkaartje weder naar hier gekomen Hg is ter beschikking van de justitie naar het huis van bewaring oiorgebjracht Bg het 23 December door den Baad van Ministers aan de Tireede Kamer ingediend wetsontwerp tot regeling van het inkomen der Kroon nordt bet bedrag voorgesteld op eene som van zeshonderd duizend gulden alzoo op betzelfde cijfer hetwelk bij de wet VBii 19 Augustus 1849 aan wglen Koning Willem den Derde was toegelegd Baadpleegt men de wet van 1849 dan kloppen de cgfers volkomen maar zoo men de zaak wat nauwkeuriger bekgkt is de aangehaalde zinsnede uit de Memorie van Toelichting niet geheel juist Feitelgk stelt de Begeering eene verbooging van het inkomen der Kroon mot tweemaal honderd duizend gulden in het jaar voor Hot geheele inkomen van do Kroon afgescheiden van de renten van het persoonlgk particulier vermogen waarmede de wetgever niets te maken heeft bestaat uit twee elementen de inkomsten van de Kroondomeinrn en het rechtstreeksch inkomen uit s lands kas waarvan hier de regeling wordt voorgesteld In 1849 is bij hot voorstellen van dezelfde regeling als uitgangspunt aangenomen dat het geheele inkomen van de Kroon ééa millioen gulden zou moeten bedragen Men had dus het gemiddeld opbrengstoijfer van de Kroondomeinen te onderzoeken om te weten elk bedrag uit s lands kas gevorderd werd om dit totaalcijfer vol te maken In de Memorie van Beantwoording van het welsontweiji van 1849 deelde de Begeering mede dat deze opbrengst in de laatste voorafgegane jaren gemiddeld f 411 831 21 zuiver had bedragen tot een rond cijfer herleid vier ton dus In verband daarmede werd het door de icbatkist uit te keeren inkomen op zes ton vastgesteld en alzoo het millioen bereikt Maar in de Memorie van Toelichting tot het togODWOordigo wet ontwerp zegt de regeoring dat de gemiddelde opbrengst van de Kroondomeinen gedurende de regeering van Koning Willem III hebben bedragen gemiddeld 648 466 per jaar alweder én een rond cgfer zes ton Door nu het inkomen uit de schatkist vast te stellen mede op zes ton stolt de Begeoring als geheel inkomen van de Kroon voor niet het millioen s jaars dat men in 1849 als voldoende aaumerkte en dat ook nu wel voldoende zal zgu maar f 1 200 000 of tvne ton per jaar meer Ziedaar dus feitelgk eene verbooging van twee ton s jaars die door geen enkel argument wordt gedekt of gesteund Misschien bestaan daarvoor goede redenen maar dan had de Memorie van Toelichting ze behooren mede te deelen wg kunnen ze vooralsnog niet bespeuren Integendeel gelooven wij dat de tegenwoordige verhoudingen en toestanden zoowel die in de maatschappij in het algemeen als die betrekkelijk de schatkist in het bijzonder eene goede aanleiding geven om juist dit cijfer van staatsuitgaven niet indirect te verlioogeo Het geldt hier eene kiesche en teedere zaak zalmen zeggen juist daarom is het ieders plicht omdie onpartijdig en zonder schroom noch valsche schaamte to beooreeelen CJrnA Ct In 1886 vervoegde zich de heer D v d Z destijds procuratiehiouder van de te Oleh loh Atjeh gevestigde firma Gebrs v d Z bij den toenmaals te Padang wonenden advocaat en procureur mr X met verzoek om voormelde firma rechtskundigen bijstand te willen verleenen in een tegen haar door de firma B en Co ingestelde rèchtsrorderiyg Bedoelde advocaat verzocht en bekwam een voorloopig voorschot van ƒ 600 en liet zich vervolgens eeno schriftelijke volmaobt door zijne cliènte leekenen waarin aan het slot omtrent de te genieten belooning hof volgende bepaald werd dat mr X voor de te verrichten werkzaamheden behal ó de reeds aan hem toegestelde ƒ 500 zal genieten zooveel als de firma Gebrs v d Z aan de firma B en Co minder zal hebben te vergoeden dan eene som van tien duizend gulden ƒ 10 000 zoodal wordt bij rechterlijk gewgsde de firma Gebrs v d Z niet veroordeeld om iets aan de firma B en Co te vergoeden dan wordt aan mr X uitgekeerd de som van tienduizend gulden moet daarentegen minder dan ƒ 10 000 worden betaald dan ontvangt mr X het verschil en wanneer ƒ 10 000 of meer moet worden betaald krijgt hij ook niets meer De advocaat mr X won voor de firma Gebrs V d Z het geding zoodat aan de eischende Srma geeno schadevergoeding behoefte betaald te worden ea vorderde nu op grond vaiv bovenstaande overeenkomst van zijne cliënte eeno som vin ƒ 10 000 Toen deze hoewel volkomen bereid eene billijke declaratie te betalen weigerde aan deze vordering te voldoen dagvaardde X zijn vroegere cliënte den persoon van den heer W v d Z die in 1886 solidair aansprakelijk vennoot der sedert ontbondene firma geweest was en thans te Amsterdam woont voor de Amsterdamsche rechtbank tot betaling der bedoelde ƒ 10 000 Onder de verschillende vragen die zich in dat geding voordeden was vooral deze voor de Indische advocataur van belang Is het voormelde beding geUig Met den gedaagde beantwoordde de rechtbank die vjaag in ontkenneuden tin Immers volgens art 191 rechterlijke organisatie mag de advocaat en procureur in Ned lndië die als ambtenaar is te beschouwen uit geenerlei hoofde en onder elk voorwendsel ook geene andere belooningen vorderen of ontvangeu dan die welke bij de wettelijke verordeningen zgn toegestaan en is een beding in strijd met deze bepaling welke van openbare orde is nietig Mitsdien werd de eischer in zijne vordering niet ontvankelijk verklaard en in de kosten veroordould Voor den eischer werd gepleit door mr C Bruyn voor don gedaagde den weigerachtigen cliënt door mr L W van Gigch beiden advocaten te Amsterdam De nieuwsgierigen die Zondag door het overheerlijke aangename winterweder uitgelokt zich op de ijsvlakte in de Gonwzoe vóór Monnikendam bevonden om aan kiud of nageslacht dit zeldzame feit als het mede beleefd te hebben te kunnen verbalen waren bg duizendon te tellen De straten van bet doode stadje aan de Zuiderzee waren gevuld met kermisgasten die reeds zeer vroegtijdig allen levensvoorraad in de herbergen en bakkerijen in beslag hadden genomen zoodat zg die na 1 uur aankwamen geen bete brood meor konden bekomen Dat was de keerzijde van den tocht waarvan zooveel Amsterdammers die op ijsschuivers of per tram naar Monnikendam kwamen zich de grootste genoegens hadden voorgesteld Daarenboven kon de tram het groote getal passagiers niet vervoeren wat dikwijls lot ouverkwikke Igke botsingen en onaangenaamheden onder het publiek aanleiding gaf en waardoor nu de NoordHollandsche Tram Maatschappij ook al in een slechten reuk wat de exploitatie betreft gekomen is Het kermisterrein was afgesloteu en voor 25 cent per persoon toegankelijk wat aan de exploitanten naar men zeide p m 1000 moet hebben opgebracht Binnen do ruimte door pal n en ijzerdraad afgesloten van het g svlak der zee bevonden zich een geïmproviseerde restaurant waar allerlei sterke dranken zonder vergunning doch a la barbe der politie werden geschonken en gedronken Men trof er voorts een turksohe schop een slagen krachtmeter machine een volslagen oliekoekenbakkerg een schor draaiorgel en la i not least ü Zoeloekaffer aan die onzen morgeogroet in goed Hollandsch beantwoordde doch onmiddellijk daarna zijn gefingeerde nationaliteit hernam toen een paar bezoekers nanmerkiog maakten op de onvolkomenheid van zijn zwart gemaakt gezieht en hem met eruus eruus dreigde Op het afgerasterde terrein werd Zondag ook wedstrijd gehouden iu het schoonrijden door mannen en vrouwen Ook werd een luchtballon door middel van aalher op een spons uitgegoten en daarna in brand gestoken het luchtruim ingelaten die wanneer het gewed was het van alle hard en scboonrijders in vlugheid en sierlijkheid van bewegingen won Van het tochtje naar Marken in een gsschhitje moest wegens totaio windstilte wordeq afgezien Ook op schaatsen kon dit tussohen 1 en 3 uur niet geschieden De baan was zóó smal en zóó vol sneeuw of liever ijsschraapsel dat zij van weerszijden onmogelijk vantiege de files van menschen aan de zgde van Marken Iton bereden worden Jammer dat heden de dooi is ingevallen Voor Monnikendam brak een goed jaar non met den winter De afgeloopen zomer bracht veel vertier door ongekende ansjovisvangst De Amerikaansche dagbladschrijver Pulitzer beeft zijn blad Tie World onlangs voor nagenoeg 10 millioen gulden verkocht De man is Hongaar van geboorte en kwam indertijd met leege zakken maar veel wifskracht naar Amerika Hij moest om zijn brood te verdienen aanvatten wat hij krijgen kon en diende o a als koetsier Later beproefde hij zgn geluk op letterkundig gebied verdiende met onderscheidene ondernemingen veel geld kocht eindelijk The World en maakte er een blad van groote beteekenis van Op zekeren dag toen Pulitzer reeds oen rijk en aanzienlijk man was kwam een zeer schooue en jgnge dame hem een bezoek brengen Kent jij rag niet vroeg de vreemdelinge met een lieflijk lachje Ik kan mü niet herinneren ooit de arr te hebben gehad kennis met u te maken gaf Pulitzer ten antwoord En toch zijt gg bij ons te huis geweest Werkelgk Ja als koelsier Thans eerst heciunerde Pulitzer zich den millionair in wiens huis hg in zóó nederige betrekking was geweest dat hij de oogen niet tot de scboone dochter bad durven opheffen De dame had zich den knappe koelsier des te beter herinnerd en zij had gewacht tot hij iets ia de wereld geworden was om hem haar hand n de dsarin liggende millioeneu aan te bieden Pulitzer werd haar echtgenoot BuUenlandsch Overzicht De Pruisische minister van financiën heeft heden de sCaatsbegrooting voor 1891 92 bij het Huis van Afgevaardigden ingediend De inkomsten en uitgaven sluiten met een bedrag van 1 720 834 749 M waarvan aan gewone uitgaven voor ééns 60 382 671 M De gewone uitgaven zijn 125 672 033 M da gewone ontvangsten 132 610 434 M hoogergeraamd dan het vorige dienstjaar De begrooting sluit zonder leening ook behoeft geen beroep te worden gedaan op vroegere overschotten Het overschot voor dit jaar bedraagt 33 millioen In zijne toelichting verklaarde de minister o a dat additioneele kredieten kunnen verwacht worden ten behoeve van de verbetering der bezoldiging van de lagere ambtenaren naar rang van anciënniteit Ook deelde bij mede dat het overschot op de spoori wegen bruto 42 millioen doch netto slechts 5 millioen M bedroeg De vrijzinnige partij heeft in den Bjjksdag het voorstel ingediend om het verbod van invoer van Amerikaansch spek op te heffen Het geschil tussohen Frankrijk en Engeland over de visscherij te Newfoundland schijot voorloopig nog geen reden tot ongerustheid te geven De Fransche vissohers uit St Malo lieten door den afgevaardigden La Chambre den minister van buitenlandsche zaken vragen of zij ook dit jaar weer even gerust ter vischvangst konden uitzeilen als gewoonlijk De heer Bibot antwoordde dat de vissohers zich volstrekt niet ongerust behoefden te maken De onderhandelingen met Engeland zijn nog niet geëindigd De minister verwachtte spoedig een bevredigenden uitslag daarvan maar ook al moohl deze niet zoo spoedig verkregen worden dan zal toch in elk geval de tegenwoordige toestand nog een jaar worden gehandhaafd De viaschtrs konden dus gerust uitpeilen te meer daar een Fransoh eskader ter plaatse is om hen zoo noodig t en overlast van de zijde der Newfoundlanders te beschermen Zaterdagochtend is in Frankrijk do inschrijving opengesteld voor de leening van 869 000 000 franc welke de regeering naar men weet wil sluiten ten einde de vlottende schuld hoofdzakelijk veroorzaakt door de buitengewone IcgerSitgaven te delgen en tot een drie pCts leening te consolideeren Wegens de felle koude was te Parijs de toeloop niet zoo groot als anders bij dergelijke gelegenheid het geval Toch stonden toen de beido bureaux om tien uur warden geopend aan bet ministerie van financiën reeds een driehonderdtal personen te wachten en dit aantal werd gedurende dan ochtend steeds aangevuld Te gelijker tijd werd de gelegenheid tot inschrijving opengesteld in het stadhuis aan de Caisse des depots et consignations in de mairie van elk arrondissement bg de ontvangers en bü alle groote banken Blijkens de mededeelingen van het ministerie van financiën van Zondag is de leening in Frankrijk 16 maal volteekend De regeering vroeg 869 000 000 en er werd ingeschreven voor 14 600 000 000 fr Natuurigk zullen de meeste inschrijvers hierbij wd in overweging hebben genomen dat hnn slechts een gedeelte zou worden toegewezen zoodat zü ook voor een grooter bedrag hebben ingeschreven dan de som welke zij wilden hebben De eerste storting was bepaald op 146 000 000 francs zoodat de regeering Zondag 2 340 000 000 fr heeft ontvangen De koers van uitgifte wa nu bepaald op 92 66 een b zonder liooge ko r In 1886 vroeg de regeering 600 000 000 francs tegen den koers van 79 80 fr en toen wordt voor 10 000 000 000 dus twintig maal het gevraagde bedrag ingesdhreven De groote banken hebben allen een groot aandeel gehomen aan de leening Het Crédit Foncier heeft alleen ingeschreven voor het geheele bedrag en betaalde 141 000 000 francs Het Gomptoir National d Escompte de Banque de Paris het Crédit Industriel en het Crédit Lyonnais schreven ulk ongeveer voor een derde deel van het geheele bedrag in Het geheele bedrag van de som welke bij da inschrijving gestart moest worden is dus reeds tweemaal meer dan het geheele bedrag der leeiiinj Niit alleen te Parijs raaar ook in de departemeuen was de deelnoming zeer anuzienlijii TeBouaan r