Goudsche Courant, woensdag 14 januari 1891

Donderdag 15 Janoarl 1801 K 4426 GOUDSGHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekeum Oe Inzending van advertentiön lean geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave werd Kealort 7 191 400 b te HSlrra 9 8S7 4S te Haraeille 17 000 000 fr te Lyon 2 537 749 en te Bordeaux 2 683 311 fr Maccarthy had te Boulogne een onderhoud met O Brien maar men weet er nog niet reel ran met xekerhaid Men legt dat de heeren t niet eenazgn geirorden daar Maccarthy iq geen geral wihie toestaan dat Parnell weer het hoofd werd Gladstone heeft naar aanleiding ran de aanstaande retkiezing te Hartlepool op nieuv rerklaard dat z n lerschs politiek dezelfde blgft Nu de Ieren bigren ook dezelfde maar daar worden zij niet beter mee In een brief ran sir W Haroourt wordt het gerucht omtrent onwnigheid tusschen de hoofden der liberale partg togajj esproken Sir W Harcourt rerklaart dat zij rolkomen instemmen met de politiek ran den heer Gladstone To Lissabon zgn weer geruchten in omloop orer een ministerieele crisis Men zegt dat eenige ministers roornemens zijn af to treden wegens geschil met den minister president d Abreu de Sonza maar tot dusver zijn deze geruchten niet berestigd De Deonsche Kegeenng heeft bij de Kamers een wetsontwerp ingediend waarbg het aantal leden roor da Tweede Kamer ran 102 op 137 wordt gebracht Kopenhagen zal nu 20 in plaats ran 9 Afgevaardigden hebben Te Milaan hebben na de eerste samenscholingen der in nood rorkeerende arbeidsklassa eenige onlusten plaats gehad Omstreeks een 4000 personen hebben het gebouw waar de oommissie ran het armbestuur hare rergaderingen houdt belegerd en de deuren ingetrapt De penningmeester heeft nauwelijks den tijd gehad om door eene rerborgeo deur met de kas te ontkomen De gewapende macht is toegeschoten om de orde te herstellen De commissie ran bet armbestuur zich niet bij machte gevoelende om de behoefdgen tevreden t siellen met het weinige dat in kas is heeft haar ontslag genomen Maar de prefect en de burgemeester hebben haar rerklaard dat zij rast besloten zijn de orde te handhaven en zich niet door bedreigingen zullen laten weerhouden hunnen plicht te doen Wellicht dat ile commissie nu haar onslag intrekt Katholieke bladen berichten dat de paus op zich heeft genomen uitspraak te doen in het geschil tusschen Portugal en den Congo staat De onderhandelingen hebben een tijdtang stil gestaan doordien Portugal aanvankelijk den paus slechts als bemiddelaar beeft willen aannemen alzoo aan zgne uitspraak geen be slissend karakter heeft willen toe kennen Deze moedijkheid is thans uit den weg geruimd en Leo Xlll zal nu uitspraak doen als scheidsrechter De beide regeeringen hebban de stukken die den paus in staat moeten stellen met kennis ran zaken te oordeolen nog niet rerzonden De Belgische gezant bij bet Vaticaan is naar Brussel vertrokken om die te halen Portugal zal zijn stukken medegeven aan dan haar Ferrao Martens die als gezant bij den Heiligen Stoel weldra zich weer naar Rome zal begeven Bij het ontstaan der miuisterioele crisis in Portugal was hij namelijk naar Lissabon vertrokken ranwaar hij tot nu toe nog niet naar zijn post was teruggekeerd ramEUM ofEËÏÏlNGËN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijki te Rotterdam De markt was heden rast Loco Tankfust 8 40 Geïmporteerd fust ƒ 8 45 Januarilevering ƒ 8 15 Februari en Maart levering ƒ 7 85 335 Staats loterij 5e Klasse Trekking ran Dinsdag 13 Januari No 1134 ƒ 1000 No 3201 5300 9567 13769 14417 17109 17622 en 19628 400 No 9297 16195 eti 17262 ƒ 200 No 1456 1964 4436 4591 en 20862 ƒ 100 Prijzen van 70 118 2204 4718 8063 9946 12296 15518 18416 122 2308 5165 8081 10116 12408 16619 18493 158 2309 5232 8113 10136 12437 15825 18618 202 2432 6782 8185 10172 12691 16907 19018 229 2535 6226 8198 10186 12909 16165 19096 267 269 2 6237 8248 10215 13Ó33 16217 19216 311 2698 6270 SSJlS 10343 13306 16759 19221 389 2848 6384 8341 10497 13346 16762 19236 657 8233 6524 8371 10506 13516 17001 19377 588 3357 6632 8422 10705 13739 17013 19383 682 3466 6796 8467 10791 13805 17042 19475 687 3486 6812 8502 10988 14029 17372 19634 818 3489 70131 8661 11012 14010 17396 19727 929 3637 7469J8670 11031 14 76 17493 20236 1128 3992 7485 tóp 11107 14223 17532 20278 1187 4052 7496 8930 11428 14336 17543 20330 1361 4094 7514 1470 4245 7582 1719 431S 7640 1828 4363 7685 1994 4636 7964 2161 4711 8032 9Ö11 11480 9020 11606 9182 11608 9462 11629 9541 11633 9786 12178 lijst No 14469 17656 20332 14622 17949 20449 14848 18016 20473 16006 18264 20478 16043 18294 20954 16366 19181 moet zgn Ie 5e klasse 19118 ƒ 70 Burgerlijke Stand OEBOREM 8 J Aaas Elirtbetli oudtii C Vermealen en M i ran Eyk 0 Maria ondtrs J Eilera en E nn der Miea 10 Pieter ooderi P d Knegt en h Gibbon 11 illieliiiaa Leonardoi oudera t W van Aaten flQ J Lanrier Dirk Jobanofs oudera A Brenktnan en J C van der Kiat Panlina Catbarioa oudera J an Weelden en J N Vemaat Adrianoa Hendrikoa oadera i van Tolc en E Koppcna Cornelia oudera J Broekhoizen eo C de Ryii 12 Albert Jan oadera O Hoiiag en R Rollenswier OVKüLËUEN I Jan J tan Breakrlen 17 m 10 V Vermealen 13 n B van Gelderrn wed S Kooy 89 j U L Boot 80 11 m V 1 de Vtiea 8 m D Marten 19 j 12 W 1 de Mink 8 m A A Smienla 6 w A P van der Want 88 j 18 M J Oetrl 8 m E P H boos 4 m ADVE RTEWTIÈN Tot onze groote droefheid ontsliep heden onze innig gelie£de Echtgenoot Vader en Behawdrader A P t d WANT in den oaderdom ran raim 63 jaren Wed M T D WANT Dï Mol CA JANSSEN T D Want A C T D WANT J JAN8SBN Jouda 12 Jaunari 1891 Heden overleed in den ouderdom van 63 jaar mgn geliefde Vader de Heer CAREL FBEDEBIK FKEVEL FEEVEL Breda 12 Janaari 1891 Voor de vele bewgien vjln deelneming ontvangen hg het overlgden van mgn geliefden Echtgenoot betuig ik ook namens mgne Kinderen en Behuwdkindereo mvjn bartelgken dank Mevr de Wed J W A BOERS VAIt MoHRIK Gouda 10 Januari 1891 Aan allen die mg op 11 dezer bewgzen hunner vriendschap en belangstelling betoonden betuig ik mgnen welmeenenden dank W J FORTUUN DROOGLEEVEB Gouda 14 Januari 1891 Allen die iets t vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de nalat 6nschap van Mevrouw GR AD A WILHELMINA COB yXlLISSEN eerder Weduwe van den Heer B A W DuTPEB laittst Echtgenoot van den WelEd ZeerGel Heer ü F W Raabb op den 24 December 1890 t Gouda overleoHi worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 25 Januari 1891 ten kantore van den Notaris H GROENËNDAAL te Gouda Ope il are Aanlsesteding De DIRECTIE der Goudschb Machinalb Gaebsspiknebtj te Gouda zal op DINSDAG den 20 JANUARI 1891 bg enkele inschrgving AANBESTEDEN het MAKEN van een Nieuw Machineg ebouw Bet bestek met teekeningen tegen betaling van f 5 benevens inlichtingen zgn te verkrggen bg e voornoemde Directie of bg den Bouwmeester L BORGERSDUK te Gouda Gouda Snelpersdhik ran A Bbikkhan ie ZooH PAKHUIS TB HÜUE een flink en solied gebouwd PAKHUIS met twee Zolders grondoppervlakta p m 160 □ Meter met Schnur en open terrein De Schuur is tot Paardeustal en Wagenloods in te richten Een en ander zeer geschikt tot Eaaspakhuig Fabriek Wasscherg etc etc Adres met franco brieven onder ito 2076 aan het Bureau van dit blad tegen fabrieksprg s A V OS Az Kleiweg E 73 en 7 3 Bg het heerschende weder wordt aas alle rhumatische lyders ten sterkste aanboevlen hunne genezing niet langer uit te stellen maar gebruik te maken van de zoo gunstig bekende ABSHAUBB1I 8 lof aDU Rbumatische Watten en na eene korte aanwending zal men van zgne Bmartelgke pgneu ontheven zgn Hoofddepot te Delft bg A BREETVELTAz die deze Watten voor den prgs van 30 Cent per pakje verkrggbaar heeft gesteld bg T A G van Defh C B Verhoul Oudewater HeJ de Wed Bosman Gouda W F J donUijl Sclioonh A Prins Zerenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle 8 r d Kraats Bleiswijk A Bos Berkel ran Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G r d Geur Waddiniroen Net 1 Febr wordt gevraagd EEN DIENSTBODE niet ouder dan 17 jaar P G Adres CRABETH8TEAAT Q 263 Geen grijs Hararmeerü De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumeriën om het grgze haar binnen enkele dagen te doen rerdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bg I A CATS en J H C HÜINCK F Hz 1 Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem DUonden Tandziekten zooals het los irorden der tanden tandpijn ontsteking zireran bloedend tandrleesch onaangenamereuk uit den mond kalkrorming worden zekerToorkomen en genezen door het dagelyks gebruik ran et echte K K Hof Tandarts Dt POPP S nSater in aanmerkelijk rergroote flesschen roor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 75 hetwelk getijkt dig aangewend mot Dr POPP 8 Tagdpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken bnidnitslag en roortreffelijk roor baden iVenus zeep en Zonnebloemeuzeép ruPF sl Gekristalliseerde en Transparant I Glycerifiezeepen zijn de fijnste Toilet nn gozondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen llV De namaaksels ran Anatherin Mond water rerwoesten de tanden binnen korten tyd W Dv J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderltjke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 14 Januari 1891 Van de g ratis uitdeeling van brood en wtfrme drank aan de volwassenen kof e aan de kinderen melk werd heden gebruik gemaakt door 184 kinderen en 125 rolwassenen In de gisteren gehouden zitting der Botterdamsche ArrondissementsRechtbank werden o a veroordeeld i S oud 11 jaar en H F r B oud 16 jnar wonende te Gondn bekl ran diefstal de Ie bekl tot oproeding in een rerbeterhuii tot 26 Oct 1897 en de 2e bekl tot 14 dagen gerangenisatraf Voorts stond terecht W N 29 jaar zonder beroep te Gouda wien ten laste werd gelegd op den 17en December jl te Gouda een pakje te hebben weggenomen waarin een pattr schoenen aani ezig waren Bekl ontkende het niet maar wilde bet doen roorkomen dat hq het feit in dronkenschap had gopkegd Uit de omstandigheden bleek echter het tegendeel Het O M rorderde drie maanden gerangenisatraf Do toegeroegde verdediger mr K G van Schouwen drong op eene mindere straf aan Door den heer L V Ledeboer Bz dezer dagen te Rotterdam overleden zijn rerschillende legaten aan liefdadige instellingen zoo te Botterdam ala elders vermaakt Uit de rurzameling sohilder en door den heer Ledeboer nagelaten zgn drie doeken gelegateerd aan bet Museum Boymans Een is een fraai zeestnk ran Thfodore Gudin den beroemden Pranschen zeeschilder wiens werk in Frankrijk ryk rertegenwoordigd is in het museum te Versailles Het doek btelt een gezicht op de reede ran Vlis FEVILlETOX DE TWEE BEOEDEES Uit iet Engeüói 2 En hij duwde mij met geweld op zijde en glde de straat door Zoodra ik bekomen was van den schrik wandelde ik verder Ik maakte geen haast Ik beproefde niet den vluchtenden man jn te halen Thans was ik zeker dat alles vroeg of laat in orde zou komen Ik ging niet naar Parijs Ik begaf mij naar het andere station en nam den trein naar Southend Ik keek tevergeefs naar Austin Hij vertoonde zich nergens Toch ging ik in den trein op dit oogenblik kon ik hem toch niet arresteeren Gelukkig kon hg voor den anderen ochtend niet ver gaan en ik moest onmiddellgk alles va liat rijwiel te weten komen Ik heb de gedachte eene iagering genoemd Toen ik den wielrgder ons voo i g zag vliegen bedacht ik plotseling dat een rijwiel veel sneller zekeren afstand aflegt dan een rijtuig Ik had op goed geluk mgne gedachte overluid aan Austin Harvey medegedeeld en de ongelukkige had zichzelren rerraden Hij moest dus in die korte oogenblikken zgne tante vermoord hebben Waarschijnlijk was hij per rijwiel singen voor tijdens een rlootinspectie onder berd ran Prins Hendrik door Willem II Ëen bgzoudorheid welke misschien niet zoo algemeen bekend is is deze dat bet huis aan de Nieuwe Haren waar do heer Ledeboer woonde eertijds de woning was ran graaf Gijsbert Karel Van Hogendorp Een nieuw staaltje ran den toestand op spoorweggebied lerert een advertentie in de N Bolt Ct waarin door de directie der Lijm en Gelatinefabriek te Delft een onderzoek wordt inge ld naar rier wagons steenkolen voor genoemde fabriek bestemd Ëen dezer wagons was op 6 dezer aan het station te s Hage en is sedert spoorloos rerdweuen Uit Baarn wordt gemeld Maandag hoeft de heer V met echtgenoote en nog drie andere personen een zeer merkwaardig en zeldzamen tocht ondernomen Het gezelschap bracht namelyk per arreUede een bezoek aan Marken Om kwart roor negun uren ging men de Eem af naar do Zuiderzee om verdaf op het kompas de reis roort te zetten Dat men echter nog al een weinig nit den koers is geraakt bewijst men eert te 3 uren tot rerbazing ran de Markers den zeedijk orerstak en dwars orer het edand heen op de Goudzee aanhield naar Monnikendam Orer Broek en Schouw zette men de reis roort tot Buiksloot waar het paard en de slede achtefbleren omdat door roordurende dooi het niet raadzaam was den tocht roort te zetten De reizigers keerden gisteren avond per trein in goeden welsmnd terug Uit Bantam wordt aan het Irtd Weekbl geschreren Bustig is het in Bantam rolstrekt niet en zal het er ook vooreerst niet worden Zoolang Bantam als hniswaarts gekeerd Voor alle dingen moest ik nu weten of hg een rijwiel gebezigd en waar hg dat ding gekregen had Het was over elven toen ik roor de tweede maal dien dag bij mej Hopkins aanklopte De geheele familie lag te bed Ik schelde en klopte tot ik ze wakker had Juffrouw Hopkins stak haar hoofd uit een raam en ik vroeg of de heer Harrey thuis was Hij was er niet hij was den geheelen dag nog niet thuis geweest Dan moet juffrouw Hopkins mg oogenblikkelijk binnenlaten in naam der wet ik had gewichtige zaken met haar te bespreken Juffrouw Hopkins gehoorzaamde oogenblikkelijk uit angst en nieuwsgierigheid beide Daar zaten wij weer in de spreekkamer juffrouw Hopkins in nachtgewaad bij het licht eener kaars De dochter met het haar in papillotten stond aan de deur zij was doodsbleek Ik duwde haar znchtkens de kamet uit en sloot de deur Juffrouw Hopkins is hier ook het een of ander rijwiel in huis Heere bewaar me mijnheer komt u daarroor nog zoo laat hierP Is er een Ja Ik had de oude ziel kunnen omhelzen Er staat daar nog een oud ding ran mijn zoon Jimmy maar hot is zeker in geen zes mannden gebruikt Laat het mg eens zien l ADVERTENTIBN worden geplaaiai van 1 B regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTXBB worden berekend naar plaatimimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt orerstroomd wordt door hadji s en daarbij nog eene massa ontslagen beter gezeed weggejaagde inlandsche ambtenaren komen om de bevolking tegen het gezag op te stoken en haar tot dan heiligen oorlog aansporen leren wg hier als op een rnlkaaa Dat er niettegenstaande de reestapel roor ruim ia uitgestorren en de veepest steeds heerscht nog nieta roor de rerarmde ziekelijke bereiking ran Bantam is gedaan is en blgft een onrerantwoordelijk waagstuk ran do rogeering Geef de bereiking renteloos roorschot om zich nieuwe karbouwen aan te schaffen en geef haar karbouwen op krediet kan of mag zulks niet ran wege de groote heeren in Nederljlnd laat de bereiking dan geld rerdienen door communicatiewegen aan te leggen die in deie residentie zoo broodnoodig zijn In de afdeeling Lebak kan men daarmede beginnen en zelfs onmiddellijk teekeningen en begroetingen zijn er o a ran den weg ran Hangkas Bitoeng over Sadjira naar Djasinga Laat men toch niet zoolang wachten totdat de berolking niet meer te helpen is of niet meer geholpen wil zijn de regeeridg hale de residentie Bantam spoedig uit haar verral omhoog en zij zal een goed werk verricht hebben Wat geeft hel of de resident ran hieruit roorstellen doet als er te Bataria of Buitenzorg steeds met de oude aleur wordt gehandeld Voor de zooveelsto maal de rraag Waarom den resident ran Bantam niet onmiddellijk een buitengewoon krediet toegestaan om het noodige voor Bantam te doen F De heer S de J te Haarlem deelt aan het H D het volgende staallje mede ran den toestand op de spoorwegen Den 27en December jl arrireerde er eene kist uit Zwitserland Staatsspoor Amster dam grande ritease gigoed denzelfden dag werd zij ingeklaard Na alle beleefde pogingen om haar van Amsterdam zoo spoedig mogelgk naar hier Eerst bromde zij maar zg voldeed toch aan mijn verzoek Met de kaars in de hand bracht zij mg naar een smal langwerpig stukje grond achter het huis In een hoek was een schuur voor gereedschappen en in die schuur stond een ouderwetsoh rgwiel tegen den wand Er was op dit plaatsje eene achterdeur dat zag ik dadelijk Ik bukte en onderzocht de raderen Ik bracht het rijwiel naar buiten en reed er zachtkens mede heen en weer in het kleine tuintje De wielen draaiden snel en gemakkelgk blgkbaar waren ie pas gesmeerd U zegt dat het ding in geen half jaar gebruikt werd P vroeg ik Neen wie zou het gebruiken Mijn zoon is te Londen Bijdt de heer Harrey er nooit meê dat u weet Mijnheer Harrey I Goede hemel neen nooit Dat is eene uitspanning die iemand ran zgn stand rolstrekt niet past zou ik zeggen De meeningen hieromtrent kunnen rerschillen juffrouw Hopkins Ik zette het rgwiel weer in de schuur Had de heer Harrey ook een sleutel ran datachterdeurtje Ja Hg wilde een huisslentel hebben toen hg de kamers huurde maar dat wilde ik niet Wij zgn maar met ons beme vrouwen alleen in huis en de buurt is erg eenzaam Wij kwamen dus orereen dat hg deze achterdeur mocht gebruiken waarmede A I