Goudsche Courant, donderdag 15 januari 1891

hg langs onze slaapkamer komt en ik sluit en delen een moord te plegen en een kist staiqpvolgrendel om elf nur de voordeur of hij thuis is of J met boeken uit te pakken en hg had juist geuit Ziet u I oordeeld Hij alleon en zijne beide huisgenooDat beteekende echter weinig dacht ik want hg ten wisten dat er in het achterschuurtje eenkon gemakkelijk een sleutel laten maken als hg er rgwiel stond hij kon dit ongemerkt krijgen geen had Ik nam afscheid van juffrouw Hopkinl waarachgnigk neen het was heel zeker had hij in n ging eene gelegenheid opzoeken waar ik den zijne jeugd op een rijwiel gereden Blijkbaar wasnacht kon doorbrengen Ik beproefde niet haar Austin uit de vergadering huiswaarts geijld en hadhet zwijgen op te leggen Dat zou nutteloos ge i daarna de twee en eep halve mgl per rgwiel afgelegd Amerika zoo goed mogelgk had Mgne hulp dat begreep ik thans was net iets wat hem leek en hij maakte er met de grootste slimheid dadelijk gebruik van Ik moest Phtlip s schuld bewgzen en dos den man er ook aan doen geloven ep tot vluchten aansporen Daarom had Austin mij de noodige inlicht ngen verstrekt en die aan de politie onthouden En dan de brief dien hg op de trap liet vallen Ooede hemel dat moet hg bok met opzet gedaan hebben 1 Aastin s bezoek aan mg had geen ander doel dan dien brief voor mgne oogen te laten vallen Nu ik er over nadacht was ik er zeker van Zgn terugkeer in mgne kamer en ook de worsteling om het document dienden alleen om elk vermoeden in mgne borst te smoren Wie eene rdl speelt is altoos overdreven angstvallig omdat bg de gedachte niet van zich kan afeetten dat de persoon dien bg bedrieg iets bespeurt van hetgeen hg zoo duidelgk ziet nl het bedrog Ik herinnerde mij thans hoe plotseling Austin te midden der worsteling alle kracht scheen verloren te hebben Dat behoorde ook al Hj het codemiespel Zoo jong en sterk a s hij was had hg mij gemakkelijk kunnen meester blgven indien hij het had gewild Het geheele kaartenhuis was gebouwd op de hoop dat d9T olitie dé waarheid een paar dagen later danik zou ontdekken In die tuasohenruimte moest men Ptilip er toe overhalen te vluchten lil ffordt vervolgd ijFte op te lenden eid nj eerst 8 Januari jl aan de HoU Ui Spoorweg maatschappij overgedragea Den lOen Januari vervoegde ik mg aan al de bureaux en goederenloodsen van het Hall Spoor te Amsterdam maar niemand wist er iets van Thans 12 Januari is de kist hier nog niet gearriveerd alzoo reeds een torinijii van 15 dagen grande vitesse tusschen Haarlem en Amsterdam en wanneer zal zq arriveeren Staten Qeneiual Twskde Ki heii zitting van Dinsdag IS Januari De regeling der werkzaamheden gaf reeds dadeIqk gelegenheid aan de ontevreden fractie der rechterzijde om acte de presence te geven fig monde Tan den heer Vermeulen stond zq er op dat de wqziging der kieswet zoogenaamde stedenwet aan de Staatsbegrooting zou voorafgaan Doch door liberalen en den heer Sobaepman gesteund behield de Voorzitter het veld Met 59 tegen 16 stemmen werd bepaald dat eerst de hoofdst X en XI dor Staatsbegrooting met die van Suriname zouden worden afgedaan en daarna de Stedeuwet Heden dus sectie vergadering en morgen de Staatsbegrooting Voor de tneede maül roerde zich de fractieVpr meulen toen zij bij monde van den heer Travaglino het voorstel deed het verslag der commissie van voorbereiding over de legerwet te puhliceeren in strijd met reglement van orde dat voor het geval van deze wijze van behandeling toezending van het verslag aan de Begeering eischt om het met het Begeeringsantwoord eerst te publicoeren Het voorstel zal wel een obstructionistisohe bedoeling gehad hebhen In elk geval was het ongeremd om eenmaal de eene wijze van behandeling gekozen hebbende weer ten deele de andere wyze van behandeling te volgen De commissie zelve kon dan ook uiels anders doen dan het voorstel ontraden en de Kamer dan het verwerpen Nog werd in deze zitting een interpellatie over het Congotractaat door den deer Tak aangekondigd De Pargsche corre8 iohdent van de N S Ct schrgft De Fransche administratie beeft eindelijk na een rbeid van anderhalf jaar de diploma s en medailles afgeleverd voor de Nederlandsche bekroonden op de laatste wereldtentoonstelling De heer J Freiwald als voorzitter van het uitvoerend comité der Nederlandsche hoofdcommissie heeft te Parijs driehonderdveertig diploma s en tweehondordnegentig medailles voor bekroonde inzenders en medewerkers in ontvangst genomen Diploma s zoowel als medailles zyn smaakvol versierd m t svm bolische figuren Vé medailles dragen en relisf den naam van den betrokken persoon en zgn alle van brons Zij zijn ieder besloten in een bruin lederen zakje eveneens voorzien van den naam in vergulde letters De heer Freiwald heeft de geheele bezending zorgvuldig doen pakken in eene groote kist en die afgezonden aan den voorzitter der NSderlandsche hoofdcommissie den heer mr W van der Vliet tf Amsterdam die de diploma s en medailles ter besobikking van de bekroonden stellen zal Ware de aflevering vroeger geschied da had de uitreiking met zekere plechtigheid kannen plaats hebben Om thans daarvan nog een groeten omslag te maken zou wel wat laat zijn Ik meen ook te weest zijn Bovendien was ik thans zeker van mijn man Thans was ik in staat mij tamelijk wel een denkbeeld van de misdaad te maken Waarschijnlijk had Austin Harvey besloten zgne tante te vermoorden en einde hare erfenis machtig te worden aleer zij tgd had haar testament nogmaals te veranderen De daad was behendig ontworpen de moordenaar had in de eerste plaats gezorgd een alibi te kunnen be wijzen Deze poging was hem schijnbaar gelukt Hij kon natuurlijk bewgzen dat hg tot over bjlftien in de bgeonkomst was geweest Hij konWt erder bewgzen dat hij voor halfelf thuis was En de juffrouw met hare dochter wier slaapkamer hij moest passeeren hadden niets gehoord en verzekerden dat hij niet meer was uitgegaan want juffrouw Hopkins hoorde het altijd als haar commensaal van dezen uitgang gebruik maakte Niemand zoo dacht hij kon hem beschuldigen van in minder dan é a uur drie kwartier te wan weten dat zoo iets niet in do bedoeling der hoofdcommissie ligt £ en zeldzaam strafgeding is in de vorige week te Pargs behandeld Volgens hel Fransche wetboek van koophandel wordt bet voorloopig beheer van een faillieten boedel aan een bewindvoerder lyndk opgedragen daartoe door de Becfatbauk van Koophandel benoemd uit een zeker aantal met die betrekking belaste personen dus een soort van ambtenaren Deze vormen onderling een bond waarbij wederkeerige aausprakelgkheid is aangenomen en het toezicht wordt uitgeoefend door een Kamer van tucht even als bg de notarissen het geval is Nu heeft een dier ayndia Mercier genaamd in de tien jaren van zg n ambtsvervulling het middel gevonden om zich uit de boedels die hij Ie beheeren had ongeveer l millioen francs toe te eigenen Toen het bedrog in eind van 1889 aan t licht kwam was een zeer uitgebreid onderzoek noodig om den omvang ervan na te gaan Daarbij bleek dat Mercier bij zgn benoeming reeds 19 000 fr schulden had dat zyn betrekking hem 35 000 fr sjaars opleverde en hg in plaats ven daarvan kalm te leven allerlei onzinnige uitgaven deed Hg paclitto groote jachtterreinen besteedde eeuigo honderdduizenden francs voor een villa aan het meer van Doverget waar hg ook een stoomjacht had liggen Voor het inbinden van boeken alleen had hg 20 000 francs nitgegevcn Dat alles betaalde hjj uit geldon die hg al bewindvoerder inde en die hg in zgu boeken niet ten volle beschreef ofschoon hij overigens keurig boek hield Hg smeet met bot geld en ging er zóó los mee om dat hij eens zijn winterjas weder te voorsohijn halende er twre bankliilletten van 1000 francs in terugrond Hoe het mogelijk is geweest dat zulk een verkwister tien jaar een post van vertrouwen heeft kunnen vervullen zonder dat iemand zelfs zgn ambtgenooten lont roeken is moeilgk te verklaren Na vereffening zgner zaken heeft de faillietenkss nog 869 000 francs te vorderen welke de voormalige ambtgenooten geheel hebben aangezuiverd De rechtbank heeft den ontrouwen bewindvoerder lot 2 jaren gevangenisstraf veroordeeld Door de administratie van de schutterij in eene provinciale hoofdstad was Ben schutter wiens Igd om was reeds herhaaldelijk aangezegd zijn wapens en klseding in te leveren Hieraan was echter nooit gevolg gegeven zoodat na de derde aanmaning een bode er op los trok om den schutter de moeite te besparen en het goed sdf meé te nemen Alles kwam op zijn vragen voor den dag de korte jas echter was door moeder de vrouw in een jak herschapen de glimmende knoopen waren door witte beenen vervangeu en roode kraag en opslagen waren mede verwgderd ünze schutterijbode werd door de vrouw des huizes die aïn de waschtobbe stond heel kalm ontvangen en zij toonde zich hoewel noode p bereid om van haar eigen ardig kleedingstok afstand te doen Het apionnenstelsel dat de Bussische regeering in de verschillende naburige landen gevestigd heeft is blijkens hetgeen nu en dan toevallig aan het licht komt verbazend uitgebreid vooral in den Balkan omtrent de spionnen in Bumenié zgn nog verloden Dan had hg nog een kwartier over voor hetgeen hg daar aan huis te doen bad Meer dan voldoende naar mijne schatting Toen de misdaad was volbracht bleef er verderniets te doen over dan de schuld op zijn broederte werpen Hoe afschuwelgk ook werd dit eenigszins begrgpelgk door den nagver tusschen de beidebroeders wie hunner juffrouw Simpkinson tot vrouw zou krijgen Nu werd mij ook eensklaps het gedrag van Austin te Pargs duidelijk Nadat de moord gepleegd was oest bij oatuurlgk twee doeleinden zoeken te beeiken in het openbaar de schuld op zijn broeder werpen ipaar hem in het geheim uit de handender justitie trachten te redden Hg wilde zijn broeder niet iiHiir hot schavot brengen maar zou gaarne zien dat hij k oilig en wol in een afgelegen land zat van waar liij nooit zou terugkeeren Dan kon Austin kalm eit rustig zich verheugen in het bezit vaii Edith ner tante Hij zou waarschijnlijk K Rzij zijn lit gedaan dat zijn broeder het in jaar belangwekkende onthullingen gedaan dat zg in Bulgarge niettegenstaande het krachtigste toezicht der regeering n in Servië talrgk zgn is bekend Ook Turkge blgkt door een bende bespied te worden Een onderzoek in zake der onwettige uitlevering van oenen vluchteling aan de Bussische overheid bracht aifti den dag dat de pacha die het bevel tot de uitlevering gegeven had door de Bussen met twee honderd turtsche ponden was omgekocht Deze hoofdambtenaar werd verbannen Ër kwamen daarbij ecbto nog andere gevallen van omkooperg aan het lijpht on bg verder zoeken op dit spoor kwam men tot de ontdekking dat een groot aantal hooge beambten der Porte betaalde handlangers der Bussi he politie zijn en dat Busland te Konstantinopel een afdeelings bureau zijner geheime politie heeft dat geregeld 500 liespieders betaalt die in alle standen en onder alle vermommingen hunne inlichtingen inwinnen Niet minder dan 160 ingenieurs in dienst de Bussische politie waren belast met het bestudeeren van den Bosporus en zgne versterkinhen Men begrgnt dat bg de Porte nu een groote schrik heerschi en indien binnen kon de strengste maatregelen tegen het vr j verkeer volgen zal het begrgpelgk zgn Uit Bolterdam wordt gemeld Zeldzame tooneelen van armoede waren eergisteren hier te aanschouwen bg aankomst van het stoomschip P Caland van Buenos Ayres Personen die vol moed nu ongeveer i jaar geleden daarheen waren getrokken in de hoop op een beter vaderland kwamen van allea ontbloot terug zoowel volwassen als kinderen slechts gehuld in eenige lompen en geen schoenen aan de voeten Hetgeen door hen van dat vervloekte bind zooals zg het noemden verhaald werd bleek met het oog op hun uiterlgk de volle waarheid te zgn üenigen hunner hadden van hun familie uit NoordAmerika geld ontvangen om daarheen te komen en gingen terstond aan boord van de Maaidam anderen werden door hun familie in Zeeland terugverwacht en reisden per spoor daarheen Ook werd door hen medegedeeld dat allen die zich daar nog bevinden gaarne terug zouden komen daar niets dan k nmer en ellende in dat verre land hun deel is Ofschoon doodarm rekenden deze ongelukkigen zich gelukkig weder in hst vaderland terug te zgn Op de vraag of zg ook eten wilden hebben werd door allen ontkennend geantwoord omdat bet hun aan boord van ds Caland aan niets had ontbroken ja dat hun bg het verlaten der boot nog leeftocht was verstrekt Gelukkig heeft de Nederlandsoh Amerikaansoha StuomvaartMaatsohappij de vaart naar Zuid Amerika gestaakt zoodat er geen nieuwe sUchtoffers gemaakt zullen wolden De kiesvereeniging Burgerplicht te Amsterdam heeft haar 25 J8rig bestaan gevierd In eene drak bezochte vergadering trad mr J A Levy als feestredenaar op In zgne rede bepleitte hg het recht van bestaan en de reden van bestaan der staatkundige vereeniging waardoor de gezichtskring van den burger wordt verruimd een gemeenschapszin gekweekt en de openbare me Sning geleid wordt in het juiste spoor voor iedere hervorming noodig De vraag of de staatkundige vereeniging in Nederland do vrgheid deelachtig is die zg behoeft werd echter door mr Levy ontkennend beantwoord Hij veroordeelde de wet van 1855 en de proctijk daarvan o a te Enschedé en te Hengeloo waar vergaderingen werden verboden omdat de orde zou kunnen wordm bedreigd Onverantwoordelijk en eigenmachtig wordt met des volks grondwettelijke rechten gespeeld De vrijheid van vergaderen bedreigd zoo ook de vrijheid van het woord het gebeurde te Heerenveen de vrijheid van handel het ontwerp Bahlraann Slechts de vrijheid v in de pokken wordt ons gelaten In een krachtig slotwoord stelde de feestredenaar den plicht voor ieder in het liclit om het intellectueel kapitaal hem geschonken te beheeren niet gelijk een vrek op eigenbaat belust maar ten gemeenen beste Ten gemeenen beste sprak bij ziedaar do leus waaronder ik onverschillig welke eerlijk gemeende staatkundige vereeniging die tot wetsovertreding niet aanspoort beschouwd beoordeeld bejegend zou willen zien En wanneer het gouden stichtingsfeest dezer Vereeniging wordt herdacht zg de lofspraak van hem die alsdan deze plaats innemen zal verdiend dat zij heeft gearbeid goed en vroed bouw en trouw ten gemeenen beste Mr W H K Mouthaan herdacht de stichters van Burgerplicht dat op bet juiste oogeublik ontstond bg t aanbreken van een nieuw tijdperk toen het gewicht der toekomst begrepen werd on de behoefte werd gevoeld om den clubgeest te verbreken en leveo te brengen in de openbare zaak openbaar behandeld De stichters stonden bekend nis roeden Wie zou t nu nog zeggen nu men Burgerpliclit al conservatief heet Spr meende dat vooruitgang steeds de leuze en handhaving van de eischen van het nog niet verkregene krachtig moest zijn De al zoo vele jaren gewraakte patentbelasting b v maakt t nog patent Er i nog veel te doen voor BurgorpUoht ter voorbereiding van den vooruitgang in de toekomst De vereeniging mag niet blgven staan dat zou ondergang zgn Zg moet deelnomen aan de hervorming en den vooruitgang Eer zal ren waterval opdrogen eer Burgerplicht zal nalaten dit te erkennen Voorwaarts en vooruit zg de leuze met den moed der overtuiging en de macht der eensgezindheid De secretaris van Burgerplicht heeft een gedenkboek van de vereeniging samengesteld naar aanleiding van dit zilveren feest Van de hoeren Cremer Gleichman Heldt en Tak leden der Tweede Kamer voor Amsterdam kwamen telegrammen van gelukwen htng Voor de Amsterdamscbe rechtbank 4de kamer verschenen gisteren als beklaagden Karel Antonio Boa oud 43 jaar en Comelis Oeranlus Tieman oud 28 jaar beiden wonende te Amsterdam en beklaagd van overtreding van artikel 132 Wetboek van Strafrecht Hij die een geschrift waarin tot eenig strafbaar feit wordt opgeruid met het oogmerk om aan den opruienden inhoud ruchtbaarheid te geven of de ruchtbaarheid daarvan te verminderen verspreidt openlijk tentoonstelt of aanslaat wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden Te voren was door een strooibiljet aangemaand tot een druk bezoek van de terechtzitting on wel in deze voege Groote openbare vergadering met beperkte discussie in het paleis van justitie sprekers o a Bos en Tieman De aanklacht van het O M komt hierop neder dat de beide beklaagden op 14 Februari 1890 toen in de militiezaal op het Singel te Amsterdam loting voor de nationale militie werd gehouden hebben verspreid een biljet getiteld Aan de slachtoffers der bloodwet Het stuk ia te lang om in extenso te kunnen worden opgenomen Het is gericht tot den loteling en spreekt over militarisme en andere dingen De beklaagden door den voorzitter orfdervraagd erkennen het bilj6t verspreid te hebbeu doch ontkennen nadrukkelijk daarvan den strafbaren inhoudte hebben gekend Het feit der verspreiding lyordt bevestigd door de verklaring van den getuige Haher inspecteur van politie Get bevond zich op 14 Februari 1890 in de Spuistraat bg het Singel toenetn heer naar hem toekwam met de mededeeling dat een biljet als hetwelk hem door dien heer werd overgelegd onder de lotelingen op het Singel werd verspreid Getuige begaf zich daarop naar het Singel en zag daar beide beklaagden den laatste met een groot bord op den schouder bezig de biljetten te verspreiden Get wilde aan Tieman diens bundel ontnemen maar deze poging werd verijdeld doordatT de biljetten wegwierp op straat Alsnu werdenbeiden aangehouden en voor den commissaris vanpolitie geleid Drie agenten van politie bevestigdenin hoofdzaak deze toedracht Het woerd was alsnu aan mr d Han gest baron d Yvoy Bubst officier van justitie Dozo meent dat in het biljet de loteliqgen tot eenig strafbaar feit worden opgeruid ui tot ongehoorzaamheid aan hunne superieuren zoomede dat bekl hebben gehad het oOgmerk om aan dsn inhoud ruchtbaarheid te geven Spr herinnerde dat de rechtbank te Ueerenveende verspreiders van een dergelijk biijet had veroordeeld dat deze veroordeeling door het Hof te Ijeeuwar len was bevestigd en het daartegen aangevoerde cassatieberoep door den Hoogen Baad was verworpen Eene veroordeeling zou dns de Amsterdamscbe rechihank thans wel uitspreken Eisch 9 maanden gevangenisstraf tegen eiken beklaagde Beiden droegen zelf hunne verdediging voor Bos zeide dat het hem niet verwondert dat hij hier staat wanneer hij bedenkt dat hij reeds jaren lang aan de arbeidersbeweging heeft medegewerkt en dat wel niet in de ach erste gelederen hem moest dus wel iets overkomen en zoo stond bij dan heden voor de zoogenaamde rechterlijke macht De straf die deze meneer spr wijst naar den ambtenaar van het O M vlak tegenover hom gevorderd heeft laat hem geheel onverschillig intcKendeel juist wanneer de sociaal democraten in den kerker komen neemt het gezag van de sociaaldemocratie toe dat heeft men gezien in Duitschland dat heeft men gezien bij ons getuige Domela Nieuwenhuis die na zijn verblijf in de gevangenis lid der Tweede Kamer werd en die daar niet de geachte afgevaardigde heet maar bij spr wel Bekl vestigt verder de aandacht op een vonnis der rechtbank te Botlerdam waarbij een verspreider van e n biljet als het onderwerpelijke werd vrijgesproken Hier eischt men nu 9 maanden is dan het recht te Botterdam anders dan het recht te Amsterdam Daarop gaat de spr over tot de voorlezing van het ïotterdamsche vonnis President Gij kant u die moeite sparen want de rechtbank alhier is in het bezit van het vonnis Beklaagde Och mijnheer de voorzitter wees u dan zoo goed het vonnis even voor te lezen ik lees zoo slecht Daar aan dit verzoek niet voldaan wordt gaat bekl met de lezing van het vonnis voort en zegt dat hij het onnoodig achtende zich verder te verdedigen zal eindigen om nog wat tijd tot spreken voor Tieman over te laten De tweede beklaagde Tieman sprak slechts een oogenblik Hij vestigt er de aandacht op dat het biljet niet opruiend is het slaat niet op de lotelingen van 1890 maar ziet op de maatschappij der toekomst De sociaal democraten vechten zegt spr niet met pistolen en sabels haar met geestelijke wapenen Nadat het O M had afgezien van repliek werden de debatten gesloten en de uitspraak op 27 Januari bepaald Boiteoiandsch Overwicht Omtrent de aanleiding tot de revolutionaire beweging in Chili worden thans de volgende bijzonderheden gemeld Tusschen den president der republiek Balmaceda en het congres is sedert eenigen tijd een geschil ontstaan dat eenige overeenkomst heeft met den conflicttgd in Pruisen voor ongeveer 30 jaar De president heeft naar men zegt n verband met de verkiezing v n ziju opvolger herhaaldelijk ministors benoemd welke geen welgevallen vinden in de oogen van het congres Hg plaatste zich daarbij op bot standpunt dat de president gelijke macht en gelijke rechten bezit als het congres en zijn ministers naar eigen wensoh on wil kan kiezen Op deze met halsstarrigheid verdedigde opvatting antwoordde het congres met de weigering om het budget goed te keuren ja zelfs het Jn behandeling te nemen Op den 5en Jan 11 verscheen toen een proclamatie van den president aan het volk waarin hij verklaarde dat ingevolge de geweigerde bekrachtigingder kamers aan de begrooting 4c belastingen terbestrijding van de gewone uitgaven ook verd er zouden geheven worden dat van da buitengewone uitgaven voorioopig werd afgezien Door deze inconstitutioneole handelswijze van het hoofd van den staat is de toch reeds zeer gespannen binnenlandsche politieke toestand verergerd maar men vleit zich met de hoop dat het Chileensche volk sedert 40 jaar elke revolutionaire beweging ontwend zich tot geen opstand zal laten verleiden te minder wijl het leger zich verre van de politiek houdt en onder strenge discipline staat Tegelgker tgd zijn wanordelijkheden te Valparaiso uitgebroken met d politiek schijnen deze echterin geenerlei verband te staan maar hun oorsprong te vinden in de ontevredenheid der talrijke arbeidersklasse in die havenstiid Op den 18en Sept a st moet de algemeen gehai president Balmaceda aftreden De Ghileensohe wW kent geen gedwongen afzetting of in staat van beschuldiging stdleb Bij de Vorkieiing van een niéuwen president belooft er warm gestreden te worden Ook in Chili heeft men het merkwaardig verschijnsel dat er scheuring bestaat bi nnen de liberale partij welke zioh geplaatst ziet tegenover de clericalen en de sedert eenige jaren gevormde ndicoal socialistisehe party Volgens de laatst ontvangen berichten heeft het leger nog geen partij gekozen Balmaceda bevindt zich te Santjago de president der kamer aan boord van een Chileensch schip De vlooi moet zich voor Balmaceda hebben verklaard Van alle berichten moet men echter met voorbehoud kennis nemen daar de Chileensche regeering de afzending van telegrammen niet veroorlooft I De Fransche bladen zgn eenstemmig bij het betuigen van hun tevredenheid over het slagen van de groote leening De radicale Justice is een van de weinige bladen welke er op wijst dat deze medaille ook een keerzgde hoeft Het orgaan van don heer Clémenceau vindt bet niet verkeerd dat Frankrijk róo rijk is maar wel dat het al zijn geld ii staatsfondsen belegt Dat de burgers de regeering helpen indien deze geld noodig heeft is natuurlijk zoer te prijzen maar indien eenmaal in deze behoeften is voorzien bigfl er nog veel te doen voor het kapitaal Indien Frankrijk den wedstrijd tegen de andere volkeren wil volhouden moet de voortbrengingskrocht van den bodem worden vermeerderd en hiervoor is geld en krediet noodig Geld heeft Frankrijk genoeg maar tot dusver heeft niemand er aan gedacht een dergelijk krediet te organiseereu Daarom geeft de Justice den raad in plaats van steun te zoeken bij hooge beschermende rechten Kever landbouw en nijverheid tot nieuwe teerkracht op te wekken Nu in de behoeften van den Staat voorzien ia aldus eindigt het blad zijn bateog laten n u de burgers door hun geld de ontginning van Frankrijk helpen bevorderen De vrijhandelaars proeken echter tegenwoordig io Frankigk voor doove ooren He meerderheid in Katner en Senaat is het volkomen eens met de protectionistische staatkunde der regeering gelijk weldn zal blijken wanneer de voorstellen der beide tarieven van invoerrechten en de opzegging der handelstractaten io behandeling komen De hoer Pamell heeft te Limerick den veldtocht tegen zijn lersehe tegenstanders hervat Pamell werd door zgn aanhangers met groote geestdrift ontvatigen maar de tegenpartij had wijselijk haar voornemen om ook van haar kant een betooging te houden laten varen Vandaar dat de zaak tonder ernstige ongeregeldheden afliep Pamell hield eenige toespraken waarin hij echter niets nieuws ovec den toestand mededeelde Pamell herhaalde zijn verklaring dat hij bereid is als leider der lersehe partij af te treden indien de heer Gladstone de Ieren tevreden stelde De oplossing der quaestie is dus nog niets gevorderd De verkiezingen in het ZwilsersehekantonTessino voor den raad die met de voorgenomen herziening der grondwet zal worden belast zijn zonder ongeregeldheden afgeloopen De liberalen hebben hun bedreiging om zich van deelneming te onthouden ten uitvoer gebracht zoodat alleen de clericalen hebben gestemd De clericalen brachten 10 500 stemmen uit minder dus dan bg de stemmingen van 5 en 26 October Hét aantal kiezers bedraagt 28000 de clericalen bobben dus niet de helft Misschien levert dit een reden om nog eens over te laten stemmen al doende leert me en de clericalen zgn dan wellicht bereid aan de liberalen iets meer toe te geven want zoo gaat t niet dat blijkt De nieuwe burgemeester van Bome da hertog Di Sermoneta en de heer Simonetti een fioancieele specialiteit uit den Gemeenteraad hebben in da laatste dagen herhaaldelijk een onderhoud gehad met den nieuwen Minister van Financien Grimaldi Naar het schijnt moet de medewerking der Begeering worden ingeroepen voor een nieuwe leening van 20 millioen lires om in de behoeften te voorzien behalve nog een jaarlgks tekort van bgna 2 millioen De heer Sermoneta en de overige leden van het gemeentebestuur hebben besloten den Baad voor te stellen 1 millioen aan nieuwe belastingen te heffen benevens bezuinigingen tot een gelgk bedrag Weigert de Baad dan zal het gemeentebestuur aftreden aSS Staats loterij 5e Klasse Tr4J cing van Woensdag 14 Januari No 12115 ƒ 1000 No 14663 en 17672 ƒ 400 No 17275 18214 en 2 1935 ƒ 20ff Bj No 1199 1672 3389 8738 4636 UTW UilO 16198 17104 1857 en 18936 ƒ l OO Prijzen van ƒ 70 210 2625 4854 7176 9899 l Sjr 9 159V6 19017 270 2770 5008 7289 10065 I33S6 16000 Ul 306 2978 5120 7340 lOlOG l il65 16230 1919 330 2991 6284 7377 10118 J37i3 i 3 8ï 19838 952 3028 5 363 76V0 10383 13940 lt lg 194U r f