Goudsche Courant, donderdag 15 januari 1891

1 4437 frUdag 16 Janoari 1891 Uey s büörtfen mancbetten en voorbeoidjes ïijn buitengewoon sterk eiefant in het draden roortreffeiyk en roedkooper dan het waschloon Toor linaengtoad Uey s boorden joanebetten en voorhemdjes k worden na het gebruik ee voudig weggeworpen coodat men altijd nieuwe uitstekend passende boorden manobetton en voorhemdjes draagt Uey s boorden manchetten en voorhemdjes Gangbaar ste Kl BOOBY tosgtnikraag GOUDSCHE COURANT j ieuws en Advertentieblad v oor Gouda en Omstrekeru zqn ujt papier vervaardigd met linneü o ertrpkken en daartoo van eclit linnen niet te ondorsche den mpdellen OOETHB p dosijtiS 67 HBRZOa p doiijiia a OroottaP IOrootteli IJ do iÉii De inzending van advertentien kan geschieden tot Mn nur des namiddags van den dag der uitgave AiBION p do g 44 WAONBB p doz paarl 7 rBANEUir p diinJn M STBFHAir p doi pa rfl 7S LÜrOOLN B p doiljn 1 St Verkrijgbaar te Gouda bg den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der PALS Markt A 107 of direct bij MET EDLICH Vergand Gescbaft I eipzig Plagwitz loos 30S6 5366 1033 3148 6491 1060 3603 6495 1230 330 6531 1S80 3961 5690 1315 4042 676 1402 4068 6776 1821 4086 5983 1830 4218 6021 1869 4231 6143 1861 4292 6436 1919 4460 6483 1961 4827 6498 2042 4839 6807 2214 4847 6886 7872 10674 141 2 16889 19614 7992 10699 14309 17158 19680 8097 10774 144B1 17193 19687 8179 11093 14707 17256 19702 8433 1 1228 14777 17267 14800 8495 11474 148SS 17273 19986 8636 11757 148 4 17762 20040 8669 11796 14935 17929 20076 8687 12344 16084 17950 90186 9026 12488 15099 18169 20239 9319 12778 16163 18226 20300 9457 13034 16279 18337 20366 9713 13066 15631 18636 20413 9813 13076 15667 18680 20487 9836 13211 16690 PETROLEÜM MOTEEttli GËN van de Halcelaara Ctntzlaar SchalkwUk te Rotterdam De maikt nas heden vast Loeo TankfuBt 8 60 Geïmporteerd fust ƒ 8 66 Januarilefering ƒ 8 25 Februari en Maart le ering ƒ 7 85 u ur K e ril k e Stand ZeveDhuisen GEBOREV Nieolau JobsDnes ODden W O Dogtnmn en J KUpwijk UcDdrika osderi W Jongeaeel ea W Tin Wingerden PVISKLE1 BN U Hwdijk 21 m OEDERTROÜWU W Snoek en N W n T lb rg 6EHUHU J Vrrboam en A A Kloczemsn ADVERTENTIEN Getronwd FRITS CATS ELISE OOHEN die mede namens wederzgdsche Fsmiliën hnn oprechten dank betaigen roor de vele blgken Tan belangatelling bg gelegenheid raa han Bawelgk ondervonden J Hedea nacht ten 11 unr orerleed ten mgne hoize CAROLINE ERNESTINE NEUMANN W ednwe van Jonkhr S R van Sfenömr in den onderdom van 48 jaren W N TAN GARDEREN Gouda 13 14 Januari 1891 Opeatare Verkooping De Notaris H GROËNENDAAL te Gouda zar op Woensdag den 28 Januari 1891 des Toormiddagj 11 uur bg R RADEMAKER aan de ReeaWgksche Brag te Reeuwijk in één zitting in het openbaar i 1 e n en t erkoppen EEIS avis staafde aan den GraTenbroekgchenweg nabgde Reeawijkacbe Brug in de gemeente Keeumjk plaatselflk gemerkt Wgk E No 59 metERF TUIN en BOUy LAND kadaster SectieC nammers 694 903 en 909 samen groot 18 iftren 39 centiaren v Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op 1 April 1891 Radere inforn iaUën geeft Toonioemden No t ris IIRDOORNS B tknobbels Hoorntlies Huideelt Wratten enz worden in 7 £ t 8 dagen tgd geheel Terwgderd zonder de minste pgn te Terbonaken ook zelfs niet op de geToeligst huid Pri per flacon met penseel 50 ets AlUén echt bg B SCHOLTEN Coiffenr Eisch de handteekêning ran A t TUIJLL Eene DAME van vergevorderden leeftgd Terlangt tegen 1 MEI 1891 EOST EN INWONINQ met gebruik Tan twee VRIJE KAMERS en liefst daar waar een Tuintje is bg fatsoenlgke Bargerlieden die een meid honden tegen 400 sjaars Franco brieTen onder letters S S bg de Boekhandelaars A KOE Comp te Gouda 6 Fl COGNAC 48 voor ƒ 6 90 6 Citroen Punch 6 90 12 COGNAC 48 7 13 12 Citroen Punqh 13 IfiTert alles rrg aan hnis na toezending Tan postwissel of onder rembours G r VERKERK te VIANEN a d Lek Bekroond luet Zilveren en Goadeh I edaiUe8 aanbevolen door HH Oauet m ScheUmnJigen Kraepelieii Holm s Eikel Cacao T0edz8am Ter8terkend aangenaam van smaak Toor kinderen en zwakken zeer aak te beTelen Alom Tetkrijgbaar in bassen a j s 8 KRAEPELIEN HOLM ZEIST Jacob s Wïnterllaiidenwatör is onmisbaar bg ganr weder Te Gouda Tcrkrggbaar bg de firma J C ZELDENRIJK Co Markt 91 P C W BEGEER OosthaTcn 43 J tt C HÜINCK F Hz Hoogstraat A 122 123 i 20 en SOyi ls En gros bg JAQOB Co Amntèrdoth AbVERTENTIEN in Me Binnen en Suitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdTertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda 1 Algemeen erkend als het beste MONDWATER der we 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het lo ivorden dor tanden tandpijn ontateking zweren bloedend tandvleescb onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelyka gebruik van het echla K K Hof Tandarts Dr POPP s Anatlierin nondwftter in aanmerkelijk vergroote fleuchen voor 60 cents 1 20 en 1 7B hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr I 0PP S Tandpoedet of Tandpasta steeds de tanden gei zond en schoon hondt Br POPP s Tandplomheersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken bnidnitslag en voortreffelijk voor baden Venus zeep en Zonnebloeme i zeep FOFF S krlstaIUBeerde en Transparantfilycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet im gezondheidszeepon welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen il De namaaksels van AnatheriH Mond water verwoesten de tanden binnen korten tgd VB Dr J G FOPP Weenen Depot te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist ei Parfumoriewinkels van Nederland f 100 beloonin aan ieder die na gebrnik van Prof LEPRIE8 HKDOOBN TINCTUVB nog last Tan Likdoorns Eeltknobbels of Wratten heeft Alleen Terkrjjgbaar bfl den Depóthonder L A DB VLETTER 60 Cent per flacon met penseel Oouda Snolpersdruk van A Bkiskha n k Zoom De uitgaTe dezer Conrant geschiedt dagel ki met aitzondering Taa Zon en Feestdagen Oe pqJB per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Uioaderlijke Nommen VIJF CENTEN SM UEEEAAL FBOGBAMMA In de loop dezes jaara zullen de verkiezingen worden gehouden Toor de Tweede Kamer zoodat het voor de liberale partg tgd wordt ernstig zich te beraden over het programma dat den kiezers Tan hare gde zal worden voorgelegd De oude lens voor of tegen het openbaar onderwgs die sinds vele jaren dienst deed om de verscUillende partgen in twéé kampen te troepeeren heeft Toorldopig na het tot stand komen dflr gewgzigde wet wier werking dient te worden afgewacht haar reden Tan bestaan Terloren zoodat andere vraagstukken op den voorgrond treden Dezer dagen is door Mr Gleichman een der hoofden der liberale partg beproefd een dergeigk programma in groote trpkken te omschrijven Dit geschiedde in eene rede welke hg in een der Amsterdamsche kiebvereenigingen biel over den tegenwoordigen toestand eerlang zal dit stuk door den druk openbaar gemaakt worden doch in afwachting daarvanVkan het z a nut hebben in hoofdzaak mede te deelen welk plan deze aanvoerder ontworpen heeft voor den aanstaanden verkiezingsveldtocht Allen zullen het met den spreker eens zijn dat er van hei tegenwoordig ministerie weinig meer is te verwachten vooreerst omdat er zoo weinig gekomen is van de beloften die het zelf bj zgn optreden idegde ten andere omdat do oneenigheid in den boezem harer partg de regeering thans vleugellam maakt De omstandigheden schenen dus gunstig voor de onzen om een ernstige poging te doen ten einde FEVILLETOK BE TWEE BBOEDEBS Uit iet EngeUch 26 Ik die zoo n hoogen dunk van m ne slimheid gehad had was dus louter een werktuig geweest in de handen van een schurk die tienmaal slimmer vraa dan ik Op ééa ding pocht ik met reden trotsch zijn nl dat ik hem per slot van rekening toch te slim was gefreest Het was stellig niet de bedoeling van Austin dat ik hem zelf als dett moordenaar zou brandmerken Wat moest ik nu doen P Kon ik bewijzen wat ik beweerde En zoo ja moest ik dan dadelijk n r de politie gaan en het geval aangeven Maar welke bewijsgronden Ion ik aanvoeren Een biljet van een koffer in zijn zak gevonden een oogje in zgne hoofdletters een knoop in een touw die reeds een week geloden was losgemaa kt Bewijzen had ik niet En Philip was reeds in hechtenis onder zware verdenking Hoogstwaarschijnlijk zou hg zijne misdaad bekennen Even waarschijnlijk haastte Austin zich reeds zijp leven in veiligheid te brengen Zoodra ik te Londen terug was ging ik naar het vertrouwen van de meerderheid der kiezers te herwinnen Dë heer Gleichn an heeft zijne denkbeelden over de grqote vraagstukken van den dag dnidelgk medegedeeld doch de volgorde waarin die tot eene beslissing motten gebracht worden is hem tamel k onTerschilhg en doet ook weinig ter zake In dê eerste plaats spruk hjj OTer de legerwet De hoofdgedachte dier regeling afschaffing der plaativiervanging i een hervojming die reeds lang noodig is en voorzien werd en welke zgn volkomen iostmnming draagt Hoofdzaak is haar goed te formuleeren en de nieuwe instelling populair te maken Men moet daarb in acht nemen dat de republiek der vereenigde Nederlanden grootendeeis een leger van huurlingen had en dat OOs Tolk sinds het begin dezer eeuw aan de tonseriptie mèt plaatsTervanging gewoon is geraakt Men moet daarom het nieuwe denkbeeld zoo toepassen dat de overgang voor de natie gemakkelgk worde gemaakt en met de maatschappelijke toestanden zooveel mogelgk rekening wor e gehouden Het overgroote deel der liberale partjj zal ongetwgfeld met deze opvatting instemmen In de tweede plaats b oht hij opze koloniën ter sprake Het koloniaal bestuur dient te worden herTormd in den geest der denkbeelden van den heer Cremer welke decentralisatie aannam to grondslag Tan alle werkelgke verbetering Te Teel wordt nög in Indië de o6de sleur gevolgd te weinig is nog mijne kamers in de ffauwe hoop dat Austin Harvey daar op my mocht wachten Het verwonderde mij echter geenszins dat ik hierin werd teleurgesteld Thans ging ik naar iet politie bureau en vond spoedig den man die het onderzoek in deze moordgeschiedenia had geleid Ik had natuurlijk vele kennissen onder de detectives van Scotland Yard Iedereen had den mood vol van den moord en verheugde zich dat men den dader gevat had Bunsby do persoon die alles bedisseld had was de held van den dag O ja zeido hij tot mij t Is alles zoo klaar als de dag Wy aarzelden geen oogenblik Hadden wij die oude dame te Parijs maar eerder in het verhoor kiinnen nemen De dochter hielp ons niets Toen ik maar eerst alles van dien neef wist was het gesneden koek Wij pakten deu man toen hij het op een hjopen zette Hg was ons haast ndg ontkomen En ben je wel heel zeker dat je den rechten man hebt gepakt Zeker Bewaar me ja Bovendien hooft hijreeds alles bekend Heeft hij werkelijk riep ik Arme man Dan moge do hemel zich over hem erbarmen De heer Bunsby sloeg mij verrast en verontwaar digd gade Er voegden zich neg een paar anderen uit nieuwsgierigheid bij ons Kgk eens hier zeido ik opgewonden Bedenk dat ik de zaak voor de familie oulderzocht heb en ADVBRTENTIBN worden geplaahrt Tan 1 h regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen O BOO TB LBTTKSB wordm berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdTertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt het besef levendig dat bg het vele goede heiwelk is tot stand gebracht er nog zoo oneindig veel te doen overblgft De richting die bovengenoemde Indische specialiteit heeft aangegeven za zeker voor de liberale partg de aangewezen weg zyu Minder stellig liet de spreker zich uit over het kiesrecht en de sociale politiek Huiverig voor een sterke uitbreiding van het kiesrecht en de bezwaren van de werking van het algemeen stemrecht elders inziende wenschtehg blgkbaar Tast te houden aan den eisch dat een zeker minimum van ontwikkeling bg den kiezer gewaarborgd zij Eensdeels vond hg dat het tegenwoordige kiesrecht te veel bevoegden uitsloot anderdeels dat hetonbeToegden opiI m Tot een ingrgpende herTorming zou het in verband met afstand van persoaeele belaèitiog aan dé gemeenten noodzakel k moeten komen en het is duidelgk dat hervorming niet anders dan uitbreiding kan zgn Het eischen van een minimiim v n ontwikkeling kan bg ge n Terstanding inan bezwaar oqtmoeten teszg en ingeworteld doctrinair is r terwijl de invoering van leerplicht h et gievolg kan hebben dat langs natuurleken weg de grenzen steeds wijder worden uitgezet Op t gebied der sociale politiek blijft de heer Gleichman van te ingrijpende staatsinmenging afkeerig Intusschen stond naast de erkentenis dat de enquête Teel trejarige toestanden aan het licht bracht de Terklaring dat naar middelen Tan Verbetering moet ge ik zeg je wees er nog zoo zeker niet van dat go den rechten man hebt In elk geval neemt als gf kunt ook zijn broeder in hèchtenta dan zult gij j niet beklagen t Is best mogelgk dat hjj da me plichtige is Een minachtend gemompel verhief zich De politie neemt niet gaarne raad aan van particuliere detectives Zij wantrouwt hen en beschouwt hen meestal als een dwaallicht in het moeras van misdaden dat dagr de dievenlantaarn van den agent verlicht wordt j Nu kan men meteen eens zien zeide de hoe Bunsby hoe verkeerd gij doet u met onze zaken te bemoeien Ik veronderstel dat gg doelt op den heer Austin Harvey Ik heb de zaak zorgvuldig onderzocht en alle inlichtingen omtrent hem ingewonnen ofechoon er schijn noch schaduw van schuld op hem kleeft Hij is een hoogst achtenswaardig man en bovendien hij w A thuis èn in zgn bed dei nacht van den moord De heer Bunaby ging met uitgespreide bsenen en de handen in de zakken voor mij staan en staard mij zegevierend aan Ben je daar wel zeker van vroeg ik Heel zeker Je behoeft ons niet te overbluffen mijnheer t is heusch de moeite niet waard Ik heb het geheele geval uitgewerkt als pen regel van drieën Philip Harvey heeft het gedaan en Philip Harvey komt er voor aan de galg Wat kon ik met dezen man be nnen Ik zag