Goudsche Courant, vrijdag 16 januari 1891

1 L In den Duitschen Rijksdag van de Kerstvaoantie dubbel optvangen en de ander niet enkej er moetJa j J j j j j turm ioop der Zoekt wordeil toowel door het wakker scfa adden van het i Tolksgeweten als door staatshalp waar de Sti iat helpen kan Op dit gebied znllen de vragen zich van zelf opdringen en de liberale partij kan de verplichting niet cmtr gaan ze onder de oogen te zien Van de noodzakelijkheid daarvan scheen de beer Gleicfaman overtuigd Een bepaald tegeostaoder toonde hg zich van de bepaling van een wettel ken normalen arbeidsdag Misstandeo door de enquête in bijzonderheden aan t licht gebracht moeten zoo noodig en mogelgk ook door den wetgever worden weggeuomen doch zoodanig dat niet alles van den Staat wordt verlangd geen ntopiën worden nati estreefd maar voitrai de drang van het volksgeweten het ontwikkeld gemeenscha evoel tot betere verhoodiugen leidt zooals de heer Gleicbman reeda 17 jaren geleden wjj meenen als voorzitter van t Nut f heeft uiteengezet Ten slc te verbetering der belaRtingeu waarvoor de tegenwoordige regeering niets tot stand bracht en eerst in Aag 1890 eenige oniwerpen heeft ingediend waarbij een verkeerde richting is ingeslagen In dit opzicht ontvouwde de heer Gleiehman de valgfude denkbeelden Van de personeele belasting welke Thorbecke en Betz in 1865 reeds geheel aan de gemeenten z uden hebben overgelaten wanneer de band van het kiesrecht ijttet de directe R k a belastingen het mogelnk had gemaakt wil de tegenwoordige Regeering aan de meente weder een deel ontnamen nadat de vorige het reeds ten onrecl te had gefixeerd Het personeel echter mo t geheel gemeentebelasting worden zonder dit een trouwens niet noodzakel k verband net kiesrecht daarvan mag ternghonden Het Rgk heffe een progressieve inkomsten komstenof vermogensbelasting en zoo de laatste v irm wordt gekozen worde het patent in een goede bedrgfshelaating veninderd De grondbelasting moet zóó worden geregeld dat een oed deel der mutatierecbten kan vervallen pe schadelgke acc nzen moeten worden a eschaft te beginnen met die op zeep of zout De gemeenten moeten worden geholpen door meer opcenten op de grondbelasting opcenten op de rijksinkomstenbelaating met goede regelen over den aanslag ook van nitwonenden ook door verschillende uitgaven van algemeen nat thans op de schouders der gemeenten gelegd ait de Rgkskas te bestreden en verder zoo noodig door provinciale en r kssubsidies De hoogere lasten daaruit voor de schatkist voortvloeiende vinde men door verhooging van successierecht behalve in de rechte Ign en door den Staat te laten erven als er geen testament en geen bloedverwanten tot en met den vierden graad dat alle verdere pogingen niets zouden baten ten minste voor het oogonblik niet Ben gevoelvan hulpeloosheid overviel mg Thans eerst gevoelde ik bovendien dat ik doodaf was Ik begafmg naar mijne kamers in een toestand die aanwanhoop grensde Toen ik langzaam de trap opging herhaalde ik bg mijzelven dat alles v chteloos was en dat de wet haar loop moest hebben Bovendien ging het mij niet aan Indiendefaalde moest zij de verantwoordelijkhjhet zou niet de eerste onschuldige witer dood veroordeelde En als nu PhiBp Harvey verkoos ziobzelven te beschuldigen van eene misdaad die hg niet gepleegd had des te erger voorhem Ik moest hem wel aan zijn lot overlaten En toch Ik opende de deur vao mgne zitkamer en stond voor Austin Harvey Daar stond hij aan de andere zgde van de tafel tusschen de ramen zijn gelaat van het licht afgewend Desniettemin zag ik dat bij doodsbleek was en afgemat en dat er in zijne helder blauwe oogen een koortsgloed brandde Hij had de armen over zijn breede borst gekruist en stond onbewegelijk Wat is er vroeg ik zoodra ik spreken kon Waarom is u hier gekomen Wat verlangt u van mü Ik moet n sprekfn zeide hij op doffen toon en ik wilde u iets vragen Is het waar dat menPhilip gevat heeft volle neven en i ichten aanwezig z n Oeze denkbeelden komen ons zeer aannemelgk voor Bg dit overzicht van de belangrqke rede van den heer Gleichman meenen wg het voor ditmaal te kunnea laten Over bet algemeen zullen de liberalen dit program al bet bunne kannen aanvaarden i Niet in één jaar kan dit alles worden afgedaaa maar vbor de vierjarige periode die met de aanstaande oisawe zitting voor de wetgevende macht begint ia de stof niet te uitgebreid Op ééne voorwaarde dat de liberale psrtü eendrachtig blgve en gedachtig aan het verledene zich van onderling krakeel en recriminatiën over gedane zaken ontfaoude binnenland GOUDA IB Januari 1891 Van de f ratiS uildeelia van brood en warmen drank aan de volwas enen koffie aan de kiuderen melk werd heden gebruik gemaakt door 32S kinderen en I 0 rolwassetaen In d 9 lasteren gehouden openbare Vergadering van den RaaiUvan Stale fil ing oor do geschillen an Bestuur is o a ingekomen een Koninklijk besluit waarbg als woonplaats ran den armen krankzinnigen Willem Sterkoiiburg de Gem nl Gouda wordt aangewezen Heden middas Md in da Boetekade het navelgende ongeluk plaats Eenige werkliedea ran den heer Bokhoven wjireu bezig eenige palen van een heistelling van een mallejan af te uemen dat gewoonlqk met drie an geschiedt toen da middenma zekfre G de Bruijn onder uitgleed waardoor hi de paal op zjjn hoofa kreeg en onmiddelijk dood was Per brancard is hy naar het Gasthuis vervoerd Hedea morgen zijn tot het endergaan hunner atraf naar Rotterdam overgebracht F K en C H Deze peronen jdie gesignaleerd waren bij Algemeen Politiebla l Werden in den afgeloopen nacht aangeboaden in eene slaapstede alhier De ooUecte voor bet gymnasiumfondi gehouden in de laatste openbare vergadering van den Protestantenbond te Haastrecht heeft ruim 23 opgebracht In het laatste halfjaar van 1890 werd door de Spaarbank to Haastrecht ontvangen 1Ö 6SÖ 9 en uitbetaald ƒ 15 686 24 alzoo een batig kasgeld van ƒ 1070 70 Een diefegge op heeterdaad gesnapt Reeds sedert eenigen tijd werd er geld vermist uit verschillende bussen in de kasten geborgen van de openbare school te Berg Amhacht aan den dgk Wie te verdenken Het hoofd der school kon er ich maar niet mede vereenigeo dat gespaarde kinderconteu spoorloos verdwenen en gaf aan de bevoegde Gij weet dat zeer goed Ik weet het niet antwoordde hij op dreigenden toon Ik heb de ochtendbladen nog niet gelezen maar er op straat van hooren mompelen Hebt a er een Neen maar FhiHp is gevat en zijne misdaad is bewezen Hij zal gebajigen warden En gij moordenaar en broedermoorder wat kom gij hier nog kermen en klagen Ga naat huis en trouw de vrouw die hem lief heeft Terwijl ik sprak ging ik langzaam naar de schM r was er maar een in de kamer Austin zag de beweging en plaatste zich vlak voor den hoek waarop ik het oog had Je wilt beproeven mij te laten arresteeren zeide hij verachtelijk Neen neen ♦ liend jezult daartoe het oogenblik moeten afwacnten dat ik verkies j De kalme toon waarop hg sprak dwong mg te luisteren Ik keek hem aan en wachtte op hetgeen hij mij te zeggen bad Oij gulooft dus in waarheid en op je woord van eer dat men Philip zal ter dood veroordeelen fJi want hij Jieeft alles bekend Eu de rechters zullen van zijne schuld overtuigd zgn Ja maar ik weet lafaard dat jg de moordenaar beut Eu hoe zult gij mijne schuld kunnen bewijzen Dat zuUeu we zien zeide ik trotech D macht keoQis D ijverig bemoeiingen van den brigadiermajoor Didier gaven spoedig licht in de aak want verborgen i i de school snapte b op heeterdaad de schoonmaakster Seiooai Ct 4 Onlangs werden proeven tot opruiming van het ijs op s rijks werf te Hellevoelsluis genomen onder leiding van den luitenant t z Ie kl De Vigaon van de Velde Omtrent de Uitkomst meldt men bet volgende B j de eerste proef werd onder het ijs dat eenedikte had van ruim 35 duim op 8 dM daar beneden een aarden kruik opzehangen gevuld met 2 jkilo buskruit no 3 jachtkruit en een gloeiingapatroon van het systeem bij den marine torpedodieittt io gebruik welJÉe door middel van eene galvanische batterij werd ontstoken De itslag was dat eengat van ruim 5 M middellijn in het ijs werd geslagen van dit gat liepen over eene lengte vau 50 a 75 Ml doorgaande Scheuren io verschillende richtingen terwijl het uitgeworpen ys in zeer kleine stukken was verdeeld De tweede proef werd op eenigszins giooter schaal genoineu vier mijnen als bg de eerste proef werden geplaatst p een vierkant van 250 vierk B da ijsd kte was éO duim de kruiken worden 9 dU ouder hot s geplaatst De patronen der n jnen waKUn in eene doorloopende geleiding geplaatst zoodat de ontsteking ta gelgker tijd plaats rond Het resultaat was dat in het ijs vier gaten elk tan 6 M middellijn werden geslagen van die gaten af liepen weder in allé richtingei groote scheuren Het vak tusschen de vier mijnen was echter niet in kleinere stukken verdeeld zooals rarwacht wei d Wél werd het bewijs geleverd dat met betrekkel k geringe kosten 10 kilo buskruit 4 patroifen en 4 aarden kruiken over een opperMakte van p m lOO M het gs geheel verbrijseld werd Wanneer de mijnen dicht genoeg bij elkaar gelegen lijn zal het d gemakkelijk vallen descboUen ijs dis daartussohen ontstaan te verwgderen Wie moet de schade dragen veroorzaakt door het verminkt overkomen van een telegram P ISon bankier te Frankfort ontving ees telegram waarin hem werd opgedragen 600 stuks van zeker fonds te koopen Later blMk dat 60 stuks bedoeld en door den afzender ook opgegeven waren aan het telegraatbureau zyner woonplaats De gekochte effecten waren in dien tossobentijd nogal gedaald zoodat een schade van bijni 14 000 Mark geleden werd De rechtbank te Frankfort besliste dat de afzender van het telegram de schade had te dragen overwegende dat wie rich bedient van een op zichzelf geoorloofd middel van correspondentie gelgk de telegraaf uit den aard der zaak ook de verantwoordeIgkheid op zich neemt voor al wat daaruit voo spruit zoodat hjj tegenover de voordeelen die uit de snellere wijze van correspondentie voortkomen ook het gevaar op zich neemt dat de nadeelen van zoodanig middel medebrengen Ook in Zwitserland ia de koude van dezen winter erger dan in jaren bet geval was Zelfs bet meer van Gsnève is dicht gevroren wat sedert 1630 niet was gebeurd Het miser van Zurich ligt eveneens dicht Behoudens een klein stukje bij Caub waar oog waarheid kan nog zegevieren Eer de woorden mij nog over de lippen waren bad Austin mij reeds aangegrepen en op dan grond geworpen eA voor dat ik nog van den schrik was bekomen waren mgne handen met een koord gebonden daarna bond hij mijne beenen vast Ik lag daar hulpeloos onder de groote lichaamskracht van dezen man Zelfs toen herinnerde ik mg hoe juist mijne veronderstelling geweest was mot betrekking tot de worsteling te Pargs Hg bad mij toen sla hij het had gewild kunnen vermorzelen En uu luister naar mij zeide hij en ont houd goed elk woord dat ik je Zeg Niets belet mg dit land voor altoos te verlaten Ik heb het geld mgner tante Begrijpt gü mij Ik knikte toestemmend Er is evenmin iets wat mij betet je keel een paar minuten dicht té kngpen en zoo voor altoos die praatjes over mijn aandeel aan den moord tot zwijgen te brengen Ik knikte weer toestemmend Er is evenjnin iets wat jjij beletten kan de straat op te gaan het aan jou werlatende je lering van den moord eral rond te bazuinen als je dat wilt I Denk je dat iemand je zal gelooven Ik hield mg stil Denk je dat ieraSnd je zal gelooven herhaalde hij driftig en sfiet mij met den voet aan H ortU venolgi y blank i ater is ligt de Siju bijna over zijn geheele lengte dicht geen wouder dat de bewoners der UinstiekAi nu reeds met bezorgdheid den dooi te cemoet zien Daarbij komt dat op vele plaatsen ijaversohuivingen plaats hebben Ondanks al zijn dikte kau het ijs geou weerstand bi den aan den aandrang van het Wassende water Het ijs kraakt en breekt en de schotsen worden door liet water op het vaste ijs tot hoopen geschoven Van daar dat zich hooge ijsdammen vormen die het water tegenhouden en vooral bg dooi en boegen waterstand zeer gevaarlijk kunnen ijn daar zij zeer lang aan regen en dooi weerstand blij ren bieden Of het IJ voor Amsterdam is men thans druk bezig roet ijsbreken Eeu dertigtal mannen hakt gléhven in de richting naar de Handelskade terwijl de sleepboot Holland die van Sterke ijsborden en eeu ram voonsien is het ijs breekt Aanvankelijk gaat dit naat wenach omstreeks 2 uur was de geul die bij bet Westerdok aanvangt gereed tot achter de zwemscfaool van deq heer v Heemstede Obelt In de vroeger door ons medegedeelde strafzaak aarbij de vralkg zich voordeed wanneer een crediteur door zich voor hut bedrag zgner schuldvordering te dekken geacht kon warden in stnjit met de wet t handelen beeft de rechtbank te Rotterdam gisteren een zeer uitvoerig en voor den haqdel beUngnjk vonnis gewezen De rechtbank heeft op grond van tal van aanwgztngen als bewezen aangenomen dat de beklaagde zekere M A E L uit Tilburg wist dat zgn debiteur N C uit Schiedam verkeerde lu het vooruitzicht vaq faillissement on dat hij met de wetenschap dat voor de overige crediteuren nagenoeg niets zou overblijven te kwader trouw al de voorhauden wiukelwareu en het meeste huisraad van dien debiteur tot dekking zijner eigen schuldvordering wegnam door welke handeling hg de réchten dier overige crediteuren bodriegelgk verkortte en die npoderen aan den boedel van N C die kort daarop failleerde onttrok Ten slotte overwoog de Rechtbank dat de wet straf bedreigt tegeta een ieder die zoodoende te kwader trouw goederen aan een faillieten boedel onttrekt onverscnillig of hij daardoor zich zelven ot dendebiteur bevoordeeld of wel eenvoudig zich zelvendekt en dat hier van eene btoote handeling vaneen goed en zorgend huisvadej in zijn eigen belanggeen sprake is daar de perken van zoodanige zorgzijn overschreden waar het onderpand van al decrediteuren bedriegelijk aan de massa wordt onttrokken De beklaagde werd tot 1 maand gevangenisstraf veroordeeld terwyi de bij den beklaagdein beslag genomen winkelwareu en huisraad aanden curator in het faillissement van N C moeten worden teruggegeven Voor zoover ons bekend is ia dit de eerste myl dat de strafbepal g van art 344 Wetb van Strafrecht werd toegepast H S Ct Het is merkwaardig eens na te gaan hoeveel een proces zooals dat van Eyraud aan de schatkist heeft gekost Ziehier in ronde sommen Enquête door de veiligl idsagenten te Parijs ingesteld 4000 fr de reis van uen inspecteur Jaume naar Mitlery 400 fr de reis naar Lyon van de heer Géron en Jaume het herstellen van de koffer 1100 fr de reis van de agenten Soudais en Houiller naar Engeland Géron achterna 650 fr de reis van de heeren Géron Jaume en Guillaume naar Engeland benevens de enquête 2000 fr de reis van den rechter van instructie van den gnfTier on van voiligbeidsageuten naar Lyon ip gezelschap van Qabriolle 700 fr de reis van Soudais en Houiller door Amerika 3 900 fr de rSia van Soudais en Guillard naar Havana 6000 fr instructiekosten 2 850 fr verschillende gratificaties 2500 fr proceskosten 5600 fr zoodat de ddod van Góuffé en het verqordeelen van zijne moordenaars te zamen 36 000 fr heeft gekost De liefhebbende vader die te Groningen zijne kinderen in de bitterste ellende had achtergelaten is te Rotterdam door de politie aangehouden Hij zal naar Groningen worden teruggebracht De kinderen s uUeo er zeker niet te zeer verheugd over zijn Door de politie te Harderwi is uit een zeer armoedig gezin het klCnite kind opgevraagd wgl het anders spoedig zoi zijn bezweken door verregaande verwnarloozing Men vond de arme kleine bij den uitgedoofden haard op een stuk van een vuilen zak liggen Het arme kind was over het geheele lichaam één wond Reeds 22 wekgn oud was nog nooit de onderkleeding verwisseld men moest het schaap in lauw water leggen om de lompen van het lichaampje te wBeken Het eenige voedsel der kleine bestond uit fh geschraapte rauwe wortelen De moeder stond het gaarne af en toonde zich geheel onverschillig De Huisvrouw met dankbaarheid erkennende dat er in dezen winter zoO lang en zoo gestreng veel zeer veel gege en wordt gegeven met milde hand omdat de nood zoo ontzettend groot is en men niemand van gebrek wilde laten omkomen meent echter dat de vraag dient overwogen te worden moet men altijd zoo voortgaan moet men altijd maar in den blind blijven geven sfijUi De theorieën van hen die ook de armenzorg willen dienstbaar maken aan de opvoeding van het volk mogen onbruikbaar zijn in tgdeu van bnitengewonen nood zooals men die thans beleeft voor gewone tijden is er in die theorieën veel goeds Alleen keurt do Huisvronw f de overdrijving die er dikwijls in de toepassing daarvan beersoht en de hardheden waartoe Prinzipienreiterei in döze gewoonlijk voert Wanneer men om een voorbeeld te noemen een gebreklijdend gezii afwijst omdat de man aan den drank verslaafd is dan wreekt men op vrouw en kinderen op onschuldigen wst de man misdoet en dat is eene wreedheid Wanneer men aan een hulpbehoevend gezin hulp wëigeft omdat men ded toestand van het gezin wgt aau het te vroeg gesloten huwelijk dan is ook dat eene hardheid want men straft eene verkeerdbeid die de wet in het belang der zedelijkheid toelaat Zoo zouden er ro er voorbeelden te noemen zijn van overdrijving bg de toepassing van op zich zelven loffelijke beginselen Ook de onvoorwaardelgko veroordeeling van uitdeelingen van voedsel en brandstoffen en van de kinder roedipg is naar onze overtuiüing niet op goode gronden te verdedigen Maar ook stetsellooze armenbedeeling is op don duur een kwaad ep veel nitt kan er ook naar onze meenin gesticht worden wanneer de armenzorg gepaard gaat met een onderzoek naar den toestand der gezinnen en met pogingen om de oorzaken der armoede weg te nemen De vereenigingen dioi in dozen geest werkzaam zijn kunnen niet gemist worden want zij doen een oed werk Wat er bovenal bljjkt te ontbreken het is in deze dagen ook door anderen opgemerkt is organisatie van de liefdadigheid De liefdegiften moeten beter verdeeld worden De een moet niet niet uitsluitend voedsel worden uitgedeeld waar ook brandstof kleeding dekking noodig is en omgekeerd Wanneer le winter voorbg is dan hopen wij dat men overal er op bedacht zal wezen om maatregelen te nemen teneinde voor het vervelg toteene betere inrichting van de armenzorg te komen Uitileelingen van brood en koffie in den winter voor hen die honger lijdan en voeding vau behoeftige schoolkinderen zullen wel altijd aanbevelenswaardige zaken blijven Maar voor het overige dient men tot eene goede organisatie te komen opdat de liefdegiften behoorlijk verdeeld kunnen worden F en heldenfeii eene betere zaak waardig heeft voor eenige dagen in het Belgische stadje Hamout plaats gehad Zekere H B oud 24 jaar voerman te Bubel kreeg te Hamout twist en werd men zegt ten onrechte beschuldigd aldaar eenige glasruiten te hebben ingeslagen De hulp der politie werd ingeroepen en deze wilde H B voorloopig in bewaring brengen De voerman echter trachtte te vluchten doch had het ongeluk te struikelen en werd handgemeen met den hem achtervolgenden gendarme wieo hij zyne wapens ontnam De politiedienaar maakte naar men zegt duchtig keunis met de gespierde vuisten van onzen voerman Inmiddels schoot de tweede gendarme met een gemeente veldwachter te hulp waardoor alle verzet onmogelijk werd H B werd stvvrg geboeid naar de gevangenis gebraobt terwijl hem onderwM werd toegesnauwd dat hij de eerste zes maanden Bubel niet zou terugzien Nauwelijks hadden de gendarmen zgne cel verlaten of hij begon aan zijne ontvluohtiéfe te denken Na eerst een glasraam te hebben verbroïen stuitte hg op zware ijzeren staven waarvou hy er een met bgna bovenmenschelijke kracht zoo verre uitzette dat bg na zijne bovenkleederen naar beneden geworpen te hebben zich door de enge ruimte wiet te wringen enzich ongeveer vijf meter hoog naar beneden liet vallen Na nog het ijzeren buitenhek te hebben verbrokaj nam hg met zijne bovenkleedoren onder den arm zonder opgemerkt te wordou buiten de stad om de vlucht Toen den volgenden morgen de gendarmen van top teen gewapend hunnen arrestant wilden gaan afhalen om hem naar Hasselt over te brenfjen vonden zg tot hunne groote teljurstelling en ergernis den vogel gevlogen Vorstelijke nieuwjaarsgeschenken In Frankrijk moeten niet alleeA de particulieren jaarlgks eene menigte g esc enken geven ook de staat moet tegen over ds vorsten van de onder het protectoraat van Frankrijk staande landen deie gewoonte nakomen Zoo kreeg b v de jonge koning van Cambodja TahuTai geheeteo een kist vol prachtig speelgoed wsaronder eeb aap ran een halven meter hoog die in een teef deftige houding een sigaar rookt en den rook uitblaast Dit scboowspel zal den negenjarigen potentaat zeker zeer hebben vermaakt Der koningin van Taiti Werd een prachtige vogel in een gouden kooi ten geschenke gegeven Deze vorstin behoeft maar op den knop te drukken en terstond hoort men den vogel de Marleülaite aanheffen De Fransche zaakgelastigde heeft den zoon van den bey van Tunis een aardigen hanswerst gestuurd Deze draagt een malverkleurig pakje en geeft allerdwaaste balladen ten beste die hij met mandoliaespel begeleidt Dan kreeg hij ook nog een clown die qen sabel met de punt op zijn neus laat dansen De jonge Muzelman bekeek dei wonderen m t een hartelijk lachen BuiteDlaifilseb Overzictit H geschil tusschen Engeland en de Vereenigde Slatin over de yisschsrg in de Behring zeo zal vermoèdo i £ iet door de diplomatie maar door den rechter werden uitgemaakt In 1887 werd eeu Epgelsclie visschersboot in beslag genomeu omdat zij zich bevond in water dat door de Amerikanen als het hunne wordt beschouwd De gezagvoerder werd do9r de rechtbank van Alaska veroordeeld ntaar hij kon niet in beroep komen omdat hij het regelen van den reohtstoestsnd in het terntoh Alaska een dergelijk bepaling was vergeten Vooreenigen tijd echter is door een afzonderlijke wet bepaald dat het hoogste gerechtshof ook in hooger beroep over vonnissen van de rechibank van Alaska kan oordeelen en van dat recht heeft de Engelsche gezant sir Julian Pauncefote nu gebruik gemaakt Het hoogs gerechtshof zal nu moeten beslissen in hoeverre inbeslagnemingen van Engelsche viaschersbooten binnen de grenzen door de regeering der Vereenigde Staten gesteld als wettig moetell beschouwd worden Daar ds beslissing van het Hof natuurlgk van groot gewicht is zal met het onderzoek en de behandeling van dit hpbger beroep zooveel haast als mogelijk gemaakt worden vereenigde socialisten en Duitsch vrijzinnigen tegen de inkomende rechten op graan vee en andere levensmiddelen De socialisten verlangen de onmiddellijke de Duitschvrgzinnigen de geleidelijke intrekking daarvan Bg het debat vond een oud tegenstander van Bismarck gelegenheid zijn hart tegen hem te luchten Richter beschuldigde den oud Rijkskanselier met steenen over het hek te werpen teneinde Caprivi a onderhandelingen met Oostenrijk te verijdelen Bismarck zei Richter was eeu uitgebrande vuurpijl die nog sleohts siste zonder te verlichtm Dat zulke platheden protest uitlokken kon men verwachten Wellicht ware t beter geweest er geen notitie van te nemeu als te onwaardig om op te antwoorden Richter sprak naar aanleiding van zijn voorstel tot opheffing der graanrechten een voorstek dat veel tongen in beweging bracht maar tot geen resultaat leidde De Rgkskauselier Caprivi liet zich teer voorzichtig maar toch niet ongunstig over het voorstel uit Zgn verklaring dat de met OostenrijkHongarge gevoerde onderhandelingen op welke die met andere Stateu volgen zonden op een bevredigende uitkomst lieten hopen werd links met gejuiob begroet terwgl aan de rechterzijde gelegenheid werd gegeven in de handen te klappen toen Caprivi verzekerde in de Regeering ook voor de binnenlandsche lapdbouwbelangeu moest zorg dragen Wegens de gevoerde ouderbandelisgen met het buitenland besloot Caprivi kou de Regeering slechts in beperkte mate aau deze discussie deelnemen In den loop van bet debat stelde de socialist Schumacher voor dat het verlies voor de schatkist uit de verminderde belasting der levensmiddelen ontstaan gedekt zon worden door ontwapening Juist iets voor een socialist de anarchisten moeten komen staan tegenover een ongewapende maatschappij Parnell kan over zgn ontvangst in Ierland op rijn reis naar Limerick tevreden zijn Aan de meeste station hield hg in navolging van zijn vriend Gladatone espraken Over het geheel werd hg goed en zelfs met enthusiasme ontvangen al was er ook eenige oppositie Hg irees het karakter vau O Brien en zetde tevreden te zijn over hetgeen te Boulogne verkregen was al kon by nog niet m bgzonderheden dienaangaande treden Gladstone werd door hem gesommeerd om zijn memorandum betreffende de veelbaspi kin samenspreking ta Hawarden openbaar te maken zoodanig stuk had hg zelf gRzi a eaAea zou dah kiuineQ nagaan w ianu de hem door Gladstone toegeschreven onnauwkourighedeu mstondoa