Goudsche Courant, zaterdag 17 januari 1891

Zaterdag 17 Januari H 1 4428 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken Oe InseadiDg van advertentiön kan geschieden tot een nor des namiddags van den dag der uitgave PETROLEUMNOTEERIIVGEN ran de Makelaars Cantzlatr SehalkwUk te Rotterdun De markt waa hedeo vast Looo Tankfust 8 60 Geïmporteerd fust 8 56 Januari ƒ 8 26 Februari ƒ 8 ea Maart leTerioit ƒ 7 86 335 Staats loterij 5e Klasse Trekking ran Donderdag 15 Januari No 18R3 6160 6906 en 8162 1000 No 5876 1267 13070 en 20085 400 No 3492 8210 en 17762 ƒ 200 No 2945 7489 8089 S706 10404 11435 en 11694 100 Prijzen van ƒ 70 260 2898 5168 8166 10972 13191 16620 18496 289 3011 6231 8280 11036 13197 16886 18646 497 3133 6268 8361 11045 13289 16898 18690 874 3662 6262 8390 11071 13697 16995 18716 795 3710 5263 8463 11099 13700 17280 18779 820 3727 5432 8477 lUOl lS888 17308 18804 853 3733 6836 8592 11288 13996 17332 18897 933 3754 6928 9040 11538 14841 17357 18960 970 3853 5979 9083 11781 14405 17389 18991 1021 3892 6470 9199 11806 14772 17401 190S6 1432 3956 6531 9209 11861 16039 17487 19268 1684 3964 6566 9437 11876 16088 17519 19300 1697 3979 6798 9612 11986 16107 17821 19839 1960 4307 7127 9821 19994 16282 17842 19361 1980 4417 7320 9982 12004 15391 17874 19392 2107 4460 7610 9983 12049 16404 17974 19490 2111 4568 7694 10462 12087 16677 17984 19576 2177 4609 772810533 12176 15658 17994 19582 2423 4787 780310788 12298 16786 18006 19646 2619 4843 7887 10796 12419 16113 18220 19996 2628 4888 7894 10835 12521 16389 18268 20055 2685 4976 8092 10927 12714 16422 18286 20676 8842 5124 8133 10963 13136 16490 18333 20944 i OsarBiS XcrHiïq LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand December 1890 W Berg Amsterdam H Bok Zevenbergen G B Vlik van Gouderak A J de Graaf Zatphea Gouda 14 Januari 1891 Ue direotear van het Postkantoor VOESTER MA R TBERICHTBN Gouda 15 Janulri 1891 Veemarkt Melkvee handel van geen bpleekenis Vette varkens tamel aanvoer handel gewoon 19 a 22 et per half KG Biggen voor Engeland redelgke aanvoer handel gewoon 16 a 17 et per half KG Magere Biggen weiniij aanvoer handel flauw ƒ 0 60 a 0 90 per week Vette schapen e Lam meren van geen beteekenis Nuchtere kalveren tamelijke aanvoer handel zeer vlug ƒ 6 a ƒ 16 Aangevoerd 16 partijen kaas handel vrijwel 2do qualiteit ƒ 23 a ƒ 26 Noord HoUandscho jTaas 25 en 26 Boter veel aanvoer Handel minder Goeboter ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weiboter 1 25 a 1 40 burgerlijke Stand GEBOHENi 13 Jan FraaeiDS ooderi T P van Loon enF Stobbe Adriaao oadera J de Brain en P J Boot Fieter Mariooa oadera J Dobbel eo 6 van Waai Jaeobas ooderi M J Wicheri eo C Brili 15 Geertroi onderi i de Jong en 6 A oden OVEKLEUEN IS Jan H 1 C Doedes wei ten Boscb 78 j U m C E NaBmaoii cd Jhr 8 R vao Speogler 48 j 14 A Kok 73 j J 1 lan Waai 7 m Baastrecltt OEUOKEN Johaoaa oadera J Plak co M Kalkman Wlllemina oadera K Bolk en A Kloot OVKBLEDEN M Ooma 18 m J Kramer 47 j StolwUk GEBOREN Aaltje Coroetia ouders K den Brare en M TiD Leeowen Jobanoa oadera A Slingerland en W Mdlenaar Pieter ouders J Veiborg eo A 4 ath Gouda Snolpersdruk van A BBi tKHi K Ie Zoov OVERLEDEN L Hookoop 23 P de Vry 88 j T de JoDg 52 j ADVERTENTIËN Berallea van een Zoon C J WEUEMAN LUNINBCEO 15 Janaari Heden ontsliep zacht en kalm mgne geliefde Ecbtgenoote en onze beminde Moeder Aanbehuwdmoeder enGrootmoeder M ufTronw JOHANNA MIJNGAARD Weduwe van wglen den Heer W A Dl JoNO laatat Echtgenoote van de Heer D A Beomk in den onderdom van 68 jaar A BEGEER W A M JONG E A C D8 JONG BüNK J C Dl JONG M Dl JONG Hkvsdins Rotterdam 11 Januari 1891 FaillisseiDeot van deo HEUVEL In het faillissement an PIETBB van den HXWBL koopman in Kaas wonende te Eeeuteijk zal de tweede bgeenkomst ran crediteuren ter verdere venficatie van schnldTorderingen gebonden worden in hetUerechtggebonw te BolUrdam op MAANDAG 26 JANUARI 1891 des Toormiddags te 10 aren SchuldeiscLers ene nog geene opgave dedenvan hunne Toideringen worden Terzocht 4 tten spoedigste te doen ten kantore vaii denondergeteekende tasa de LeaTeharen n 33 te Rotterdam De Curator Mr J H ÜITEBWIJK Adv en Proe tegen fabrieksprgs A 7 os Aza Eleiweg E 73 en73 Dieiistl ode gevraagd goed kunnende koken en werken Adres A UI MaBKT Mevrouw vaw deb VOORT Flnweelen Singel vraagt met MEI e k eene DIEi STBODE die go d kan koken ALLE SOORTBN 20 Cejjt per pond MANDERIJNEN I ƒ 1 4 per kistje van 25 stuks 9 i ll @l STEEICDRUKKER O OTJ TsTB C 33 beveelt zich aan voor alle 8T11JENDBUKWBRKBN M I N a T B P B IJ Z B Tf H rt flUBttig fcekeadt veortreffelljke H ls Wel tets Hoesten en Heesohheid volgens voorschrift van den Accademie Proftnor Dr Harless te Bonn bereidde StoUwerok sche BorstboDbons Virpakt in gele pakjes on voorzleu met dennaam en stempel in rood lak van den abrikant Frans Stollwerck i n alom verkrijebaar ia OOVDA bg J H BOERS en C van VLIET Firma Zildenbijk Co Apoth Generaalvertegenwoordiger voor Nederland jQllus Mattenklodt Amsterdam Ealverstraat 103 Zeer ITette Gesteendrukte NAAUSAAETJES worden GELEVERD door A Bai kMA en Zn 1 Algemeea erkend als hel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem MoDd en Tandziekten Kjoals het los irorden der tanden tandpgn ontsteking zweren bloedend tand leesoh onaangename reuk uit den mond kalkvprming worden zeker Toorkomen en genenen door het dagelps gebruik van het echte K K Hof Tanda Anatherin Hondwater Dr POPP s in aanmerkelijk rergroote flessehen voor 60 cents 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP g Tuidpoeder of Taufipasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken buidaitslag en voortreffelijk voor baden I Venus zeep en lEonnebloemen zeep FOrr S ekrlstaUlseerde en Transparant f ilyceriuezeepeo fijnste Toilet n gezondheidszeepen welks o ok e en erwonrierlyken witten tint te weeg brengen t0r De nadfiiksels vv Anatlierln nondwater verwoesten ae tanden binne korten tijd VV Dr J G POPP Weenen Uepote te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumellewinkels van Nederland ADVERTE NTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadel k opgezonden door het Advajtentie Burean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda fijnste merk De uitgave dezer Conraut geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Uzoaderlüke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 Januari 1891 Van de i ratis uildeeling van brood en warmen drank aan de volwassenen kolGe aan de kinderen melk werd heden gebruik gemaakt door 229 kinderen en 178 volwassenen Donderdag 22 Januari a 8t heeft de 4e gbonne mentsvoorstelling plaats in de Sociëteit Ons Q noegen van het Botlerdamsch tooneelgezelscbap der hh Le Gras en HasptAs Opgevoenl wordt Multatuli s Vorttentchool De voornaamste rollen zijn in handen van Alida Klein Koningin fouite D Haspels Koning George J Haspels mn Huilde Burlage Verweert KoninginMoeder Coeling VordermHU de Walbovrg Le Gras yon8chukericheuerSckie achalheuti V rttind Henri de Vries en van Bijsden en Philomène Jonkers jBanna Gisterenavond is de beer 8 in den Oroenendaal ten gevolge der gladheid van de straat gevallen met het ongelukkig ge volg dat hij 2ijn been brak Gisterenavond wilde een couranten venter het ijs op de Kamemelksloot oversteken doch viel er door Gelukkig werd hy spoedig geholpen en op den vasten wal gebracht De B K kiesvereeniging Recht voor Allen te Nijmegen was op verzoek van tien barer leden Maan dagKvond byeen om te bespreken de motie van den Provincialen Bond van Noord Brabant Door een dier leden werd echter in de vergadering de volgende motie voorgesteld De kiesvereeniginp overwegende dat ofschoon het uitspreken van meeningen omtrent gewone re EUILLETOJX DE TWEE BEOEDEES Uit het Engelteh 28 Ondanks mijzelf was ik genoodzaakt van neen te schudden Neen waarlijk ik geloofde niet dat iemand mij geloofd had Niemand dat zeg ik je vervolgde hij Heel goed Eo toch hebt gij gelijk en hebben de anderen ongelijk Hoor je dat Philip ia onschuldig en ik ben de mb denaar En nu al ik je nu loslaat welk gebruik zal je van mijne bekentenis Ë in Zal je die vOor de rechtbank van Scotland brengen Zij zullen om jou en je rijwiel n en als ik hun zeg dat je krankzii pig bent dan zullen zij mij antwoorden dat zjj dit reeds lang wisten De beredeneerde ovennacht van dezen man maakte mij wanhopig Ik beproef vergeef mij los te wringen Hij glimlachte het was een bittere en verachtelijke glimlach Lig nog een poosje stil en hoor het overige vervolgde hij Zooals ik zeide hebt gij gelijk en hebben de agenten van Scotland Yard ongelijk Ik heb miJRe tante vermoord maar ik deed het uit liefde niet om het geld Die twist over juffrouw geeringszaken door kiesvereenigingen onvo jzaam en verderfelijk is acht het niet i strijd met het algemeen belang maar passend en nuttig in zake als de ons land bedreigende noodlottige legerwet die doelloos de vryheid aanrandt en onberekenbare iinancienle schade met nieuwe lasten na zich sleept hare afkeuring uit te sproken en daartegen ten erustigste te protesteerén i Zij is van oordeel dat de katholieke afgevaardigden gehouden zijiï zich tegen de legerwet te verzetten met al de middelen en op alle wijzen die de landawetten toelaten en vm troQwen stellende in het beleid der katholieke afgevaardigden ga zg over tot de orde van den dag Door enkele Jedea wem opgemerkt dat er tegenstrijdigheid bestond tusschen de deelon dier motie onderling Een voorstel om de motie te doen drukken en het debat uit te ellen werd verworpen met 40 tege i 23 stemmen Zonder nadere discussie werd de motie daarop met 45 tegen 17 stemmen aangenomen en besloten daarvan aan alle ministers en aan alle B 7K leden van de bbide Kuiers een afschrift te beteekeneo Jhr mr P Van Nispen tot Bevenaer voorzitter der kiesvereeniging di bij herhaling de motie bestreden ei tot meer bezadigdlteid aangeraden had wijzende op de volgens onze Grondwet ontoelaatbaarheid van bet mandat impératif verklaarde daarop zich tot zijn leedwezen genoopt te zien voor het lidmaatschap van het bestuur te bedanken daar hij zich niet meer wilde blootstelleh aan de verplichting om soortgelyke moties te onderteekenen Men wil Schotland en Ierland door eene onderzeesche tunnel verbirfden Daartoe zijn 3 ontwerpen gemaakt een om Donaghadee met Portpatrick een om Cuahendill met Muil of Cantvre en het derdei om Whitehead met Portpatrick te verbinden Ofschoon het laatste dezer ontwerpen het meest piao Simpkinson had al weken lang geduurd Ik beminde Edith ik aanbad den grond dien zij betrad en volgens mijne meening was Philip harer onwaardig Ik hield mij overtuigd dat ik voor haar een veel beter echtgenoot dan hg zijn zou en dat geloof ik nog Tante maajrte mij razend met hare luimen Ik wist dat ik b ij haar laatste testament haar erfgenaam was maar zij begon langzamerhand te veranderen Om de eene of andere reden had zij er hare zinnen op gezet dat Philip juffrouw impkin803 zou trouwen als hij er lust toe had Ik lag nog altijd aan handen on voeten gebonden in do macht van Austin Harvey die zijne bekentenis aldus voortzette Dien ZondaJ namiddag zeide tante mij bepaald dat zij Maandagochtend vropg naar Londen ging om haar testament te veranderen en haar vermogen gelijkelijk tusschen mij en mijn broeder te verdeel n Zij zou mevrou v Simpkinson zeggen wat zij ging doen alvorens deze zich naar Parijs begaf en Edith moest dan maar weten wat zij deed Als zij naar haren Londenschen rechtsgeleerde ging dan was Edith voor mij veriorep Ik had het meisje krankzinnig lief zonder haar kon ik niet leven Ik haatte mijn broeder omdat hij hare liefde had verworven Ik vrist dat zij mij slechts haar jawoord bad gegeven gedeeltelijk om hare moeder genoegen te doen en gedeeltelijk uit verontwaardiging over Philip s uitspattingen die ik wel gezorgd had dat zij te weten kwam Ik wil je thans wel zeggen dat AOVEBTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere ngA meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekiEnd naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt tiiche schijnt kan het niet ten uitvoer gelegd worden dan na zeer ernstige voorloopige onderzoekingen Het kanaal tusschen Ierland en Schotland is dieper dan de straat van Calais en de tunnel zou minstens 300 meter onder den waterspiegel gebouwd moeten worden De rotsen zijn bovendien zeer hard en verschillend wat betreft de gemakkelgkheid der doorbormg De kosten zijn geraamd op 175 millioen frcs eene som welke thans moeielijk door inschrijving zou zijn te vinden maar het is mogelijk dat het parlement zich met de quaestia bezighoudt faar zij te beschouwen is als een machtig middel om de bronnen van lei land te ontwikkelen br J H Gunning J Hzn hield gisterenavond ds augekondigde voordracht in de Ghr JongeliugsVe niging lianiel alhier en deelde daarin eenige herinneringen mede aan zijn reis naar Bome i De eeuwige stad te bezoeken was langen tyd spr s ideaal geweest en hq achtte het een groot voorrecht dat te hebbeu ku nep bereiken Zij die niets van de oude geschiedenis weten en dieirene welke geen kunstgevoel hebben moeten meende spr niet naar Bome gaan Zij zouden niets dan teleurstelling ondervinden Rome hee neen sterk sprekend karakter Gelijk Parijs de star is van het vermaak Jeruzalem de stifd der vereering zoo is Bome de stad der kunst Spr houdt er niet van zich op zijne reizen te doen voorlichten door gewone gidsen die niet veel meer doen dan een geleerd Wsje opzeggen en u verveen met het debiteeren van banale aardigheden die slechts ergernis wekkei vooral op plaatsen gewijd door eerbiedwaardige overleveringen Evenmin gaat spr af op rflisboeken als Baedeker doch hij geeft er de voorkeur aan om na t huis land en volk bestudeerd te hebben met het volk zelf in aanraking te komen en b j de inwoners zelf op informatie te gaan die hem meestal welwillend eenige van die verhalen zeer overdreven waren Ik wist dat Edith voor mij verloren was als tante haar voornemen volvoerde en deze gedachte was m j ondragelijk Ik sprak Philip dien avond even voor de godsdienstige bijeenkomst Hij kwam op mijne kamer om geld vragen Hij bad te veel gedronken en dat zeide ik hem Terwijl hij b j mij was haalde hg zijn zakdoek uit en liet den huissleutel op het haardkleed vallen Die sleutel werd de bron van alle kwaad Als ik den sleutel niet had gehad ware het nooit bij mij opgekomen naar het nuis m jner tante te gaan Ik had haar dien namiddag reeds tweemaal gesproken Beide keeren kon ik haar niet van haar vc rnepen afbrengen en gedurende Otu tweede gesprek hadden wij woorden gekregen Ik raapte den sleutel op Ik herhaal thad h j die niet laten vallen dan ware het overige nooit gebeurd Toen ik om half tien uit de bgeenkomst kwam spoedde ik mij naar huis Gedurende al dien tqd had de sleutel mij in den zak gebrand Ik rustte niet alvorens ik nog eens mijn tante dien avond had gezien Den anderen dag zou het te laat zijn Ik moest oog eens met haar praten Misschien zou zij naar mij lnis0reu willen Ik verliet door het achterdeurtje het nuis en haalde uit h schunrtje het rijwiel want ik wist dat ik te laat zou komen als ik wandelde daar tante altoos tusschen tien en kwart over tienen naar bed ging Ik reed zoo snel als ik kon Luister je wel aandachtig naar mg F