Goudsche Courant, zaterdag 17 januari 1891

dische begrooting Wat de beeren van Dedem en Norman thans mededeelden behelsde geen nieuws Bij srt 12 van hoofdstuk X was de Surinaamsche begrooting aan de orde De huishoudelijke begrooting van Curasao vordert geen bekrachtiging van den wetgever omdat geen subsidie uit de rijksschatkist voor deze kolonie vereisoht wordt Het opmaken van de akte van beschuldiging tegen den gouverneur va Suriname is in uitnemend bevoegde handen nu de heer Smidt zich dezo onaangename taak tot plicht heeft gesteld Men zal zich herinneren hoe de heer Smidt bij de vorige vaslstelliug der begrooting van koloniën iu April j zoo gematigd mogelijk is opgetreden omdat naar zijne meeuing destijds eene verzoening tusschen den Gouverneur en de Koloniale Staten nog niet geheel en al was uitgesloten terwijl bovendien de wensohelijkheid werd ingezien om tegenover minder goede toestanilo in onze Westindische bezittingen vooral het gezaé zooveel mogelijk hoog te houden Tege ver deze vredelievende politiek hoeft des te meep kracht de verklai iug door den heer Smidt thans aigelogd dat de rede van den hoer Wertheim bij gelegenheid van diens interpellatie in de Eerste Kamer gehouden eene wel wat heel zachte uiteenzetting van den toestand was De wijze waarop de rechterzijde en de regeering voor den goiiverneur partij hebben gekozen heeft er ook al niet toe bijgediagen om den gouverneur in een betere richting te leiden en alzoo is eene politieke spanning ontstaan als vroeger nooit is gehoord Punt vóór punt werden de bekende grieven tegen den heer Lohman behandeld Hoofdzaak is dat de gouverneur op meor dan één punt geheel willekeurig heeft gehandeld met terzijdestelling van de meest duidelijke bepalingen van het regeeringsreglement hoogstens gedekt door een eenzijdig systeem van wetsuitlegging als tot dusverre door niemand gehuldigd en door den minister van koloniën ook niet verdedigd wordt Alleen vergoelijkt du minister en noemt met zachte woorden hetgeen scherpe qualificatie of eigenlijk geen behandeling met woorden doch met daden zou vorderen De heer Smidt heeft zijue rede gisteren nog niet geheel geëindigd en zal die heden voortzetten een drietal artikelen hoeft de Standaard nog langetoond welke wijzingen in de legerorgnnisatie moeten worden gebracht om die van een antirevolutionair standpunt aannemelijk te maken Het blad legt daarbij vollen nadruk op hot woord organisatie Het voorgestelde stelsel van legervorming 2elf d i beperkte J fgkeche lichtingen met boboorlgke oefening in Sefcstelling van algemeen dienstplicht met onvoldBrtW oefening keurt de Standaard behoudens enWri mendementen goed Maar de organisatie v het ontn orpen leger van 95 000 man laat zeer ireel te wenschen over Er worden te veel manschaBpen 30 000 afgenomen voor bezeltingslroepen Er is trouwens en hiertegenis hel eerste artikel vmi de Stand voornamelijk gericht oen coterie der vestingmnnnen die ditwenscht eu met dit streven den jarenlang uitgeoefenden verderfelijken invloed voortzet Deze invloedrijke persouen drijven het geconcentreerde verdedi gingsstelsel wel te onderscheiden van het geconcentreerde vestingstelsel op do spits en meenen alles te moeten bemoeilykeu wat het mooieleleger zou kunnen doen opleven Het zijn de mannen die de meening voortplanten dat wij niet kunnenvechten eu die daardoor oorzaak zyn van onze zelfwegcijfering Onze vestigen moeten gureducoord tot eenige vanhet mobiele leger ondergesoh ikte veldwerken omNaarder en Utrecht waarbij de stelling van Amsterdam eindelijk tot een Europeesche vesting worde gemaakt volkomen op do hoogte des tijds Menbehoeft dan niet langer een derde gedeelte des legersaan bezettingtroepen te verkwisten maar kandeze reduceeren tot 12 i 16000 man zoodat wyeen veldlegor van 90 ü 83 000 mau overhouden Daar komt nog by dat volgens het ontwerp vanhet reeds te geringe veld leger nog een groot aantal manschappen voor reserve of bewaking troepen moeten worden aangewezen De Standaard wil uu de tecrutieenngsdistricten vermeerderen B v in verband met de 66 bataljons infanterie 66 recruteeringsdistncten die elk do 8 lichtingen dienstplichtigen leveren voor eéii bataljon De bepaling vervalle dat elk dienstplichtige bij opkomst steeds bij zijn eigen onderdeel terugkome Wie verhuist b v van Deventer naar Haarlem worde terstond overgeplaatst bij het legeronderdeel waarvoor het district Haarlem het contingent levert De verschillende vaéluizingen zuUeu de sterktecyfers on eveer compenaeeWt Zoo zyn by mobilisatie allen t spoedigst bij hun ö ependeel present Do recrutoeringsdistrichten behoeven met even groot te zijn dan tan men ook de provinciale grenzen eerbiedigen en geve men onzen regimenten ee p his entarctkt oidt Zoo deed spr ook in Bome De Berate voetstap dien spr in die stad deed ging gepaard mei een gevoel van teleurstelling immers zq zag er ait iv Ittt atattoK als iedere andere wereldstad dooh niet lang zou spr er vertoeven of zy maakte met al hare kunst schatten hare prachtige ruïnes hare heriifneringen uit de oudheid hare monumenten hare door dierbare overlevering gewade plaatsen een overweldigenden machtii en indruk op hem Spr begon met logies te zoeken niet in een hotel maar bg een hem geheel onbekend predikant Gedachtig aan het bekende de brut ilen hebben de hdke wereld klopte spr met zekere vrijmoedigheid og dien heer aan en met de meeste welwillendheid nam deze hem in zijne woning op Den volgenden morgen reeds vroeg begon spr zya wandeling door de stad die hy de volgende dagen voortzette en hg noodigde zgne toehoorders uit hem daarbij te vergesellen Gelgk te verwachten was bepaalde spr zich niet tot eene eenvoudige schets van hst hrdendaagsche Bome maar riep daarbg voor onzen geest de dagen van ireleer toen van uit Rome ds wereld geregeerd werd Het oude Bome riep hij op met zgn Caesars en senatoren patriciërs en plebejers deed ons getuige zijn van de wreedheden tegenover Christenen gepleegd die den wilden dieren werden voorgeworpen bracht ons op het Forum het middelpunt van het openbare leven en verkeer der oude Bo meiuen van waar de tacra via naar het Capitool voerde Met geestdrift gewaagde spr van de eerbiedwaardige gedenkstukken uit vrager tgd schetste enkele daarvan met krachtige trekken als hot Colosseum de Triumf boog van Titus de St Pieter vervolgens het Ghetto en ten slotte de Catacomben Spr s boeiende voordracht maakte diepen indruk op de aanwezigen die in grooten getale waren opgekomen Voordat de bijeenkomst werd opgeheven werd bekend gemaakt dat de bazaar die de JongelingsVereeniging zal houden en waarvan de opbrengst Destemd is voor een eigen lokaal nog niet die belangstelling onderHndt welke men verwachtte De termijn van inzending van geschenken daarvoor ia daarom verlengd tot 15 Febmari Men houdt zich daarvoor zeer aaubdvolen Ieder die sympathie heeft Toor het doel der Vereeniging zal dat zeker gaarne toonen door iets te zenden I Het dagelijksch beatuar der Zniderzee vereeniging keeft eene vijfde nola van den chef van het technisch onderzoek den beer C Lely in t licht gegeven Deze nota bevat een onderdeel van het onderzoek over de afsluiting Noord Holland Wieringen Frieshind en de droogmaking van bet gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting zg handelt over de constructie en de kosten van den afaluitdijk de sluizen er de bgkomende werken en t over de voor en nadeelen dar afsluiting buiten verband met de droogmaking D lengte van den afsluitdijk is van NoordHolland tot Wieringen 2400 meter en van Wieringen tot Friesland 27 600 meter te zamen 30 000 Den tgd voor de uitvoering noodig meent men op niet minder dan 8 jaar te kannen stellen dua even lang als waarop de staatscommissie van 1870 dien voor het maken van den 40 K M langen afslaitdgk Ënkhuizen Ketel stelde De tgd waarin de afsinitdgk de sluizen en de bijkomende werken Weer stiet hij mij even met den voet aan en weer blikte ik uitdagend Ik zweer je dat ik niet de minste bedoeling had haar eenig leed te doen Ik was wanhopig en doo delqk verliefd k had een gevoel alsof een laatate poging baar tot andere gedachten zou brengen Ik had in de verste verte niet gedroomd dat bet zoo zou afloopeo tik bereikte het huis Het licht waa al i it Ik opende met Philip s sleutel de voordeur Ik rist dat niemand in huis waa behalve do oude doove juSiuttw die beneden zat te dutten of reeds sliep De kamers mgner tante waren gelijkvloers vlak bij de deur In hare zitkamer was het licht al uit De deur van de kamer mgns broeders was gesloten maar die van de kamer mijner tante stond op een kier Ik duwde de deur open er stond een kaars op de tafel te bi aoden Tante lag geheel gekleed vlak bg de deur die toegang gaf tot de kamer van Philip Zij was voorover gevallen Ik heb later begrepen dat Philip haar ruw uit zijne kamer had geduwd en de deur had dichtgeworpen waardoor hg den slag van haren val niet hoorde Waarschijnlijk was zg over haar japon of over bet karpet gestruikeld ff Ik ging naar baar toe zij ademde en bewoog zich onrustig de val had haar slechts verdoofd Ik zag dat zij snel tot zich zelve kwam Een oogenblik atond ik naar haar te kijken en toen blies do duivel mij de booze gedachte in Ik boog mij luisterend kunnen worden gemaakt is voornamelgk af hankelgk van de hoeveelheid teen on rga die mm jaarlgka zal kunnen aanvoeren en verwerken De bodem der zee volgens de richting van den afiluitdgk bestaat grootendeeU tiit zand en is geschikt tot het dragen van het dijkslichaam Omtrent de vrij algemeen bestaande meening alsof de uitvoering an oen dgk van Noord Holland over Wieringen naar Friesland belangrijk moeielgker zou zijn dan een van Enkhoizeo naar den Ketel omdat de zee in de lijn over Wieringen bg ruw weder holler of onstuimiger is dan in de Ign over Urk wordt het volgende opgemerkt Bg gelijke windsterkte heeft men holler water naarmate de stroomsnelheid en de diepte grooter is Behoudens enkele geulen verschilt de diepte in Iwide Ignen sleolits weinig Daarentegen is de stroomikneiheid in de Ign over Wteringen grooter dan in die over Urk Bg eene afsluiting over Urk zal meu echter wanneer deze gedeeltelijk is uitgevoerd gelgke snelheden en daardoor dezelfde zee verkrggen als thans in de Ign over Wieringen De grootste snelheid en de onstuimigste zoo zal bg eene afsluiting kunnen voorkomen wanneer die zoover ia gevorderd dat het verdere gedeelte als sluitgat met horizontale lagen moet worden voltooid Die grootste snelheid behoeft echter bij eene afsluiting over Wieringen niet grooter te tgn dan bij eene over Urk indien slechts de lengte van het sluitgat zooveel grooter wordt genomen als rationeel ia in verband met het verschil tusschen de omstandigheden der beide afsluitingen De kosten voor de afsluiting met de sluizen en de bgkomende werken zgn op 42 millioen gulden geraamd voor den afsluitdgk op ƒ 27 700 000 voor werken op Wieringen onteigening kanaal met afwateringsrn scheepvaartsluiten ƒ 8 000 000 voor bijkomende werken kanaal van Harlincen langs den Frieschen dgk verbetering van enkele havens langs ds Zuiderzee en verhooging van den Balgdgk 1 800 000 toezicht onderhoud gedurende de uitvoo ing en onvoorzien te zamen ongeveer 10 pCt 3 800 000 De voordeden van de afsluiting buiten verband met de droogmaking beschouwd hebben betrekking op a de afdoende beveiliging tegen overstrooming van de Zuiderzee provinciën i do vermindering van de onderhoudskosten der dyken binnen de ontworpen afsluiting e de waterloozing van de boezems en polders die op de Zuiderzee afwateren d de waterververscbing van Friesland en Noord Holland e de spoorwegverbinding over den afsinitdgk tusschen NoordHolland en Friesland Tegenover de voordealon der afsluiting staan de nadeelen welke de visscherij daarvan zal ondervinden Een verslag is daaromtrent opgemaakt door dr P P C Hoek wetenschappelijk adviseur van bet rgk in visscherijzaken dat als bglage bg deze nota is gevoegd De afsluiting over Wieringen zal de boeiende visscherij die nu in de Zuiderzee bestaat en zelfs in slechte jaren een opbrengst van minstens een millioen gulden voor de visschersb vdlking afwerpt in gewone jarun aanzienlijk meer volkomen doen verdwijnen Bij afsluiting alleen van hel zuidelijk deel via Enkbuizeu Urk de Ketel zal mogelijk een deel dier visscherij hoogstens een vgfde gedeelte bigven bestaan waarschijnlijk aal men et dan echter toe komen ook dit laatste vijfde der Zuiderzee welks bodem voor landbouw geschikt naar de deur Ik hoorde de zware ailembaling van Philip Er stond dat wist ik chloroform in zijne kast Ik sloop naar Innneu bij het flauwe licht zag ik hem dwars op zijn bed liggen geheel gekleed maar vast in sUsp Dat moest hy zich wel herinneren toen hg den volgenden morgen geheel gekleed wakker werd en obcfaooo ik dit punt niet kon aanroeren vermeerderde dit zyne onzekerheid frik sloop terug met het fleschje en doodde tante Alles was in een paar oogenblikken afgeloopen Edith was thans de mgne maar ik moest nu mij zelf in veiligheid brengen en de schuld op Philip laten vallen Dat waa de eenige manier om Edith te trouwen En hg verdiende hét Waarom had hg beproefd haar mg afhandig te maken Oe omstandigheden waren my gunstig Ik sleepte Philip s koffer uit de kamer ik maaicte dien handig leeg en pakte alles in de eerste de beste kast die ik zag Toen legde ik het Igk er in Ik sloot den koffer en deed er weer het touw om zooals Philip dat had gedaan Ik nam den sleutel met mg mede en doed den volgenden morgen alsof ik dien in de kamer van tante vond De sleutel der huisdeur stak ik weer in Philip s zak Ik haalde het bed overhoop ging in de zitkamer en dronk het glas melk uit dat op tafel was klaar gezet Ill elk geval was het veiliger den schijn te geven alsuf ile moord des morgens was gepleegd Dal ontbrak er niets aan mijn f alibi Ik sloop hut haii uit pn spoedde mij op mijn rijwiel naar is in te polderen en zal dus ook dat gedeelte voor de visscherij verloren gaan De scheepvaart zal van de afsluiting geen nadeel ondervinden Volgens bet oordeel van den steller der nota zijn de voordeelen niet van dien aard dat het wenschelijk zou zgn om alleen mei het oog daarop geheel afgescheiden van eene latere droogmaking de afsluiting ten uitvoer te brengen De voordeelen zgn echter wel zoodanig dat wanneer de afsluiting in verband met ene droogmaking wordt uitgevoerd een belangrgk gedeelte van de kosten der afsluitiug alleen met het oog op die voordeelen nuttig besteed kan worden geacht geheel afgescheiden van hel belaag dat aan de afsluiting voor eene latere droog raaking is verbonden Men schrgft van Terschelling dd 8 Januari aan het UoMhUilad Heden kwam hier eene gsvlet aan van Vlieland met brieven en couranten van den 23 Dec tot den 3 Jan Verscheidene malen is de postschipper Kljja van hier mat de vlet over geweest doch eerst nu kon hg lerugkeeren met eene buitengewone vracht Het is te wenschen dat het ijs wat spoedig opruimt want nu reeds zat men hier vijf dagen tlMder brood daar de bakkers niet konden bakken Velen moesüen zich behelpen mat gort pannekoeken grove koake enz voor ontbijt De koude was ongekend fel de behoefte ste g met den dag zoodat eene extra gifi voor de miodergegoeden noodig werd Door eene oommissie werd 272 0 ingezameld en een gedeelte van dat bedrag werd uitgegeven in bons voor voedingsmiddelen Geheel ongedacht ontving die commissie per telegram het bericht eener bgdrage van 300 Dat geschenk was welkom want voor velen is er al üt weken niets te verdienen geweest en zg die anders reeds naar zee waren gegaan kunnen door het ga dit eiland niet verlalen dbt ijs is in de haven op enkele plaatsen 4 voet A en da jongens liepen voor den steven van de booten toen deze gisteren beproefden het ijs in stekken te slaan Wel Igden de menschen hier nog geen gebrek in de uitgastrekte beteekonis van het woord maar aan vele artikelen bestaat reeds behoefte Zoo worden de straatlantaarns niet meer aangestoken om de olie terekken in de winkels krggt men slechts een gedeelte van hetgeen men wenscht opdat ieder eeo weining kau krggen en om nu de maat vol te maken zgn van vele luidjes de aardappelen en groenten bevroren Zoo ver het oog reikt ia het een jjsveld en aan het Noordzeestrand liggen de gsscholleu in twee evenwgdige rgen als kleine duinen opgehoopt De vreemdelingen en sobipbreukelingen die hier opgehouden worden hebben eene goode verpleging in hunne logementen doch ook zg moeten hun deel dragen in de algemeens nooden Kn als wg bier nog lang zonder voldoende gemeenschap per boot of schuit met den vaaten wal bigven komt er zeer zeker gebrek aan zout zeep meel en dergelijke goederen Een winter als deze heugt zelfs den oud sten bewoners niet Wat t zeggen wil op een eiland te wonen lean men nagaan uit bet volgende verhaal van een Zierikieeénaar in do N B Ct hnis Daarop schelde ik aan de voordeur Naar boven gaande wees ik de juffrouw op het feit dal het nog geen half elf was Den volgenden morgen ging ik met Philip naar Londen Zoodra ik den moord bad gepleegd werd ik ongelooflijk kalm en beredeneerd Myn eenige gedachte was nu boe ik Philip in de zaak zou betrekken Bij onze aankomst zag ik de bagage en aan het station te Londen toen ik bij toeval naast den kaffer stond merkte ik die met de letters P H in nabootsing van Philip s hand Ik deed dit uit bet hoofd maar ik kende zijn schrift zeer goed Te gelijker tqd trok ik bet hagagebiljet er a dat er juist te Southend opgeplakt was Het hing er toch al half bij Zw zonden dacht mij de letters duidelgker zichtbaar zgn boe minder strookjes er op den koffer zaten En ik wilde dat men ze zien zou Ik kon niet vermoeden dat de kaffer onder de andere bagage zou raken en de letters zouden worden overplakt Hnd ik er maar gelegenheid toe gehad dan had ik er Philip s naam met groote witte letters opgeschilderd Daar dit onraogelgk was merkte ik den koffer zoo goed mogelijk En nu kom ik eindelijk aan het groote ongeluk in deze geschiedenis r Slot l 0l t Is men om welke reden dan ook verplicht ons eiland te verlaten dan vertrekt men s morgens in de vroegte van hier naar Viane waar men na een uur rgdona ongeveer aankomt Daar moet hoen I geduldig wachten totdat de schippers de gelegenheid gunstig achten om don overtocht te wagen Is dat oogonblik daar dan worden de terschillende postpakkeiton in de boot geladen erï deze over hel ns dat zich tegen de kust heeft rastgezet voortgetrokken om een tocht doortocht te vinden Is d e gevonden en het komt meermalen voor dat daarmede een uur en langer gemoeid is waarby de passagier genoodzaakt is al dien tijd over een hard bevroren gladden dyk tegen een stovigen N O wind in te loopen dan wordt de boot te water gelaten en begeven bemanning postambtenaren en passagiers klauterende en springende over het ijs zich aan boord Nu vangt le eigenlijke tocht eerst aan en zit men midden tuisohen do kruiende schotsen voor hen die het nimmer zagen zeer belangwekkend doch niet zonder gevaar Loopt nu alles mede dan gebeurt het dat in pi m 2 uur de overkant is bereikt doch do meeste keeren gebeurt dat niet en zyn er uren ja halve dagen en nachten mede gemoeid De tocht doortocht wsariu men zich met de boot bevindt eindigt ploUeling tegen eene ijsvlakte daarachter wordt echter weder opou water ontdekt en dus nu met alle man aan het werk om de boot op en over die ysvUkte in het volgende open waler te brengen enz Of wel men raakt zoo op en tusschen het ijs wat een paar dagen geleden nog gebeurde dat men na een uur of zes tegen de qsmasse s geworsteld te hebben verplicht is terug te keeren Die terugtocht was niet zonder gevaar doch het mocht den gverigeu schipper gelukken den oever te bereiken om eenige uren later dezelfde reis weder te aanvaarden Heeft men eindelgk de overz jde bereikt dan is daarom nog lang niet alles gewonnen Het spreekt van zelf dat het ten eenenmale ondoenlijk is om op bet gewona punt aan te komen Men is al zeer bigde als men den vasten wal heeft en zoo komt het meermalen voor dat men op een uur on meer afstand van b4 dorp Staveniasa aan den wal stapt Om dat dorp te bereiken moet dan weder gevolgd worden een hard bevroren gladde dijk dio niet bergdbaar is zoodat de weg te voet moet worden afgelegd Aan dat aan wal stappen zijn trouwens ook nog eigenaardige bezwaren verbonden Tegen de dgken heeft zich hier meer daar minder miiar toch overal ene zekere hoeveelheid gs soms geheele bergen ojieengehoopt Verder dan tegen die ijsmassa kan de boot niet komen en dus nu moet de lossing daarover geschieden en Wet zal wel geene verdere toelicbtiing behoeven om aan te toonen met welke moeilijkheden n en te kampen heeft alvorens den vasten wal onder den voet te hebben Is men eenmaal te Stavonisse dan kan men van daar per particulier rytuig naar Tholen en van daar por stoomtram vorder Te Amsterdam is een arboiderswaoht en afrekeningslokaal geopend De Nederlandêche zuicel abriti te Kampen heeft dit locaal opengesteld voor werklieden die op arbeid wachten en voor bazen om hun volk uit te betalen Voor de laatste zijn vier kantoren ingericht eq deze hebben alle door een loket gemeenschap met de groote zaal In het midden van deze zaal staat een flinke vulkachel en aan de kanten staan nette tafeltjes met stoelen er omheen Dan bevindt er zich nog oen leestafel met ongeveer veertig nieuwsbladen on lijdschiifton waarvan de bezoekers kosteloos en een billart waarvan ze voor vijf cent per half uur gebruik kunnen maken Onder het buffet ligt een ruime kelder geheel van gzercement gemaakt Het werkvolk kau zich kosteloos in het gebouw verwarmen zonder iet te verteren Het tarief is als volgt 0 02 0 04 0 03 0 04 0 06 0 05 0 05 0 01 0 01 0 03 Koffie per kop of kom van pi m L 0 02 Thee jf ti ii ti Melk per glas van pi m L Waterohocolade per kop Melkchocolade Eieren per stuk Bollmops per portie Gemarioneerde haring per stuk Kaas per portie Boter Een groot Broodje Sigaren en tabak zijn ook goedkoop verkrijgbaar Het gebouw is van s morgens vroeg tot s avands laat geopend Staton Generaal Twkkdb Kame zitting van Woensdag 16 Januari De begrooting van koloniën gaf aanleiding tot ene overbodige rode van den heer W van Dedem overbodig omdiit hetzelfde pas gezegd is bij de Iu loriseben naam het 3de Hollaudsobe inf rrg oo 5 enz Dan zullen ook hrhoudena de enkele overplaatzingen de dienstplichtigen elkaar als stads of dorpsgenooten kennen terwyl de verwgdering der standen er allicht door wordt tegengewerkt De Stand dringt nu alles nog in staat van worden is ten zeerste op deze wgziging der recmteerinasdisiricten aad Latöc worden de bezwaren vertienvoudigd Ten slotte bespreekt de Standaard de garnizoens indeeling en brengl het blad schoon het met het behandelde onderwerp niet iu recbtstreeksch verband staat hulde aan de Be ieering voor de verwezenlijking van het denkbeeld eener Koloniale Beserve een korps uitsluitend uit soldaten van beroep bestaande dat voor geleidelijke uitbreiding vatbaar is Moet het Legerontwerp zeer behaald worden aangenomen slechts wat op de organisatien duelt dient er urt gelicht En dan onverwijld een tweede wetsontwerp ingediend waarbij de organishtie van onze krijgsmacht in haar vollen omvang dus met inbegrip van het vestingstelsel en van het opperbevel dehnitief zij geregeld Als overgangsmaatregel worde bepaald dat tnans reeds 8 lichtingen worden in dienst gehoudeu en bij ontslag voor de Landweer voorts en vooral dat thans reeds eeo veldleger commando worde ingesteld Men mpldt ons van Nieuwediep van 14 dezer Er is een schip gestrand Deze tijding door de kustwacht van Kijkduin bekend gemaakt bracht heden iu den l oegen morgen menigeen op de been en was oorzaak dat vóór dag en dauw een aantal vletterliedeo reeds met hunne kleine vaartuigjes in zee staken om eens hoogte en breedte te nemen en te zien of er wat te redden viel HGisteren ochtend hadden zij hetzelfde gedaan omdat er toen in de richting van den gevaarijken Bazenden Bol herhaaldelijk eene stoomfluit werd overgehaald vermoedelijk aan boord van een stoomschip dat aan den grond zat Toen bleven alle onderzoekingen echter zonder gevolg en was men naar de haven teruggekeerd omdat er door den dikken mist niets viel waar te nemen En toch be vond zich toen reeds een schip in nood dat evenwel door den ondoordringbaftn nevel aan het oog van 4p wakkere vletterlieden werd onttrokken Het was ae Engelsche stoomboot Elitovj met katoen geladen die óp weg van Norfolk naar Bremen door deix mist uit den koers geraakt en op den Bazenden Bol aan den grond geloopen was Bijna onafgebroken liet men aan boord vau dit schip de stoomfluit hooren om de aandacht op zich te vestigen echter zooala reeds gezegd zonder het gewenschte gevolg Eerst in den afgeloopen nacht toen de lucht opklaarde werden door de kustwacht de nood vuren gezien aan boord van de Elstmo onO stoken Er is een schip gestrand I seinde men toen dus welke tijding later door de op verkenning uitgezoilde vletterlieden werd bevestigd Dozen konden de strandingsplaats echter niet naderen omdat eene hevige branding het stoomschip omgaf en het vele ijs daarenboven de ranke vletten met ondergang bedreigde Men keerde dus naar de haven terug om krachtiger hulp in te roepen De sleepbooteu Hercules en Stad Amsterdam die gewoonlijk in tijd van nood de reddingsbooten op sleeptouw nemen en naar de slrandingplaats brengen lagen te midden van eene massa dryfijs in de haven ingesloten en konden dus ditmaal geen dienst doen Daarom werden de reddingsvlot en de reddingsboot van den zeedijk to water gebracht en na te zijn bemand door kolossale ijsvelden heen naar de Elstow geroeid Met bijna bovenmenschelyke inspanning werd bet schip bereikt en mocht men er in slagen de geheele equipage bestaande uit 21 man in da beide reddingsvaartuigen over te brengen De reddingsvlot landde met 10 der geredden aan den zeedijk terwijl de boot die het overig deel der schipbreukelingen bad opgenomen en door het ga den wal niet kon bereiken door de inmiddels van IJmuiden aangekomen sleepboot Simêon op sleeptouw genomen en naar de haven gesleept werd De uitgeputte schipbreukelingen werden dadelijk na aankomst door den Britschen vice consul alhier van het noodige voorzien en onder dak gebracht Men heeft weinig hoop het verlaten schip te behouden daar het onophoudelijk door zware stortzeeën wordt belo pen A R Ct BalteDlandsch Overzicht Do Fransche I amer heeft haar arbeid hervat omler leiding van het oudste Kamerlid dea heer De Gaste De quaestor der Kamer brgon met het voorleseu vaa een brief waarin do heer De Gaaté tot zijn leedwezen mededeelde dat hij do zitticg der Kamer uiet kon bijwoDen Terstond werd tot Q do heer Noèl Parfait die in leeftijd op bom volgdd opgeroepen maar nadat dit u iiscUitifl was knamen twee caudidateu voor den voorznLer ibtoel liet bleek