Goudsche Courant, maandag 19 januari 1891

ê 4429 Maandag 19 Januari £ 801 Ondertronwd JOHANNES A tNT0NlU8 tan HOFWEGEN BN JOHANNA MARIA CAMPMAN oZfrU I 16 Jan 18 1 GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaondlng vai advertentien kan geioUeden tot eöh aur des namiddags van den dag der uitgave mim mmmm nmmm Eendracht maakt Macht Sneeuw en veder dienende op Maandag 19 Januari 1891 des namiddags ten 1 nar voor Paarden Ingespannen voor Tikker of Slede om prijs en premiën op de MARKT te GOUDA Aangifte op dien dag tnsschen 11 en 12 nnr s morgens bg de Heeren Gebr BLOM Des avonds van dien dag ZEGT HET VOORT Koopt geene Naaimachine alvorens eene ECHTE SINGER fabrikaat der 8INGER MAAT8CHAPPIJ te NewYork op proef ontboden te hebben Eenig Depot te AMSTERDAM 62 KALVERSTRAAT 62 Eenig Depot te ROTTERDAM Hoog straat 346 Eemg Depot te s HAGE Lang e Pooten 16 Orootste keuze Laagste prijzen Gouda Snelpersdruk van A Bsi kman fc Zoov namelgk dat de heer De Quté wel tageniraordig wa terwjjl de brief waarin hij verklaarde niet la kunnen komen af komstii was van een grappenmaker Nadat de heeren Fioquet en Spuller weer tot Toorzitter en ondervoorzitter waren gekoun bepaalde de Kamer haar volgende bgeoakomat op Donderdag De heer Floquct zal dan naar gewoonte het voorzitterschap aanvaarden met houden van een toespraak over de algtrmeene politiek eu daarna zal het program der werkzaamheden worden opgesteld voor deze gewichtige zitting waann in de eerste plaats over Frankrylu handelsstaatkunde moet worden beslist Zooals wij gisteren meedeelden is de Canadeesohe regeering in overleg met den Ëngelsohen gezant te Washington sir Julian Paunoefote bq het hoogste gerechtshof te Washington in beroep gekomen tegen de inbesU eming van een Ëngelsche visschersba at in de Behnngzee welke door de rechtbank v n Alaska was bekrachtigd Naar de New York Herald mededeelt heeft d ze poging der Engelsche Bageering om bet geschil in plaats van door de diplomatie door een recbterlg ke uitspraak Ie doen beslissen zoowel President Harrison als den Minister van fiuitenlandsohe zaken Blaine zeer ontstemd lUet blad voegt er bg dat alle Ministers en de commissies voor Buitenlandsohe aangelegenheden van Senaat en het Huis van Afgevaardigden het hierover met den heer Blaine eens zyn Hen beweert zelfs dat de heer Blaine weldra hierover een noti naar Londen zal zenden De dood van den Spaanschen staatsman Alonso Harlinez wordt geacht een groot vrrliea te zgn voOr de liberale partij Alonso Martinez werd 63 jaar oud Hy begon zijn politieke loopbaan in 1850 aU lid der Cortez en waa meermaten Minister van Justitie Aan hem heeft Spanje vele verbeteringen betreffende de rechtspraak en ook het tegenwoordig wetboek van strafrecht te anken De beraadslaging over het voorstel tot ophef ng van de invoerrechten op graan en vee in den Duitschen Rijksdag kwam nog niet en einde De argumenten voor en tegen zgo zoo bekend dat een uittreksel de moeite niet zou looneo Kr had in de vergadering weder een Bismarck incident plaats De conservatieve Afgevaardigde Helldorif verdedigde met het protectionisme ook Bismarck als den beschermer der nationale nijverheid hy noemde de aanvallen van den gewezen fiykskanselier banaal En Helldorif had gelijk wie over Bismarck apreekt aU Richter deed moet klein zijn Toch t ware wenschelyk dat niet Helldorff die verdediging had gevoerd althans met in dat verband want het maakte nu den indruk van apreken voor eigen belangen De aanneming of verwerping van het voorstel in den Rijksdag het tweede is waarschgnlijk doet met at want de Bondsraad zou het eenvoudig ter zijde leggen Toch gelooft men dat de graanrrchten wel niet opgeheven maar toch verlaagd zullen warden en wel tot het vroeger bepaalde cijfer Blijkens het overzicht der ontvangsten van de Italiaansche schatkist gedurende het tweede halve jaar van 1890 valt een aanzienlyke vermindering tegen datzelfde tijdperk in het voorgaande jaar op te merken In 1889 bedroegen gedurende bet tweede semester de ontvangsten 663 millioec in 1890 beliepen zij nauwelijks 649 miUiocn een vermindering alzoo van 14 miUioen In regeenngskringeu zoekt men zich te troostenmet de bewering dat de lagere opbrengst der invoerrechten 356 tegen 343 te wijten is aanden verminderden invoer van graan waaruit menbesluiten mag dat de nationale oogst njk is geweesten dus het verlies van den fiscus de winst van denlandbouw is Van andere zijde verklaart men echter dat de ware oorzaak een geheel andere is De verhoogde rechten op graan hebben nl den invoer verminderd wijl een deel der arme plattelandsbevolking zich tevroden heeft gesteld met slecht maismeel Bovendien geven de staten van den inleg in de postspaarbanken eveneens verontrustende cyfers Inde maand December alleen verminderde de inlegmet twee millioen PËTROLEUM NOTEERIISGEI van de Makelaars Cantziaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 3 45 Geïmporteerd fust 8 50 Januari ƒ 8 25 ADVERTENTIËN ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOÜN te Gouda De ondergeteekenden berichten net dankbaarheid dat voor 1 hnljitiehoeTeua gezin met 5 jeugdige kinderen is binijengekömen 122 57 benevens vele garen in natora i Ai KiiELLAPPEft A THm Oekl SaADT 1 I P SAlEReiBB i Gouda 16 JaAaari 1891 i Postzegeï Verzstaeli TE KOOP gevraagd ook Nederlandi he POSTZEGELS van 7 1 22f enz en Nederl FtaAsche jen andere ZEGELS hAva $ H V D j R A Ö H T Heer nsintól 1 b i y i 1 GIEVRAAGü oor dm Saojieen fatsoenlöke l IZSIS8fS0 l8 looit f 80 behalve verval wasch buiten bais zonder goede getnigen onnoodig zich aan te melden Men adresseere zich 8 L CATS Korte Tiendeweg Gouda 1 § @ f @ 11b steendiIjkker OTTT TJEl C 3e beveelt zich aan Toor e STBJBNDBVKWBBKEN MINSTE m R IJ Z X N l e koop aai prima eiikol te Gouda fiDERj IHÉ rdcnx beden ee la i Sel9èlie fiO ton ligÉcr m Standi i aanvuagen m Oliélair of de 1 ifeschriJTinll detf iStoeiJide geschilderde Kerkglaz n van de GToote of St Janskerk te Ttr Goude benereas d geschiedenis der St Janskerk der Glazen dercartonieekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderljjk levensbericJit der beroemde Glasschildera de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli Prys 80 Cents De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ii 1 25 francoper post i 1 70 Msoaderlgke Nommert YIJFi jOENTEN Binnenland LJ i GOflDA 17 Januari 1891 JVkn de gratiB uitdeeling van brood en warmen dwik aan de rolwassenen koffie aan de kinderen m werd boden gebruik gemaakt door 249 kinderenden 197 volkvaasenen Ook morge4 Zondag lal eene aitdeeling plaats hebben Hedenmiddag ten 2 ure werd in de Sociëteit ifOns Genoegen door de Iftclub tot ondtrtteumng van mintermogendm een 200 tal huisgezinnen de volgende bedueling gegeven 1 bon voor steenkolen 1 pond spek 3 pond brood 3 pond rijst 2 kop bruine boonen en 1 kop erwten Nauwelijks zijn onze straten en wegen met een sneeuwkleéd bedekt of de Oouiêche Harddravenjvtremiging organiseert een feestelijkheid die teer genotvol belooft te fijn Maandagmiddag zal nl een Schoonnjderij gehouden worden op de Markt terwijl s avonds een groote Sledevaart zal plaats hebben door de stad Ongetwijfeld zullen vele deelnemers uit deze en omliggende gemeenten sioh aanmelden en zoo zal als het weer medewerkt en een vroolijk winterzonnetje het feest opluistert een oude HoUandsche vermakelijkheid te genieten vallen die veel succes belooft te hebben Voor het arren of tilciceren is het jammer dat op vele straten de sneeuw in bet water is geworpen De liefhebbers hopen zeer dat mocht er opnieuw sneeuw vallen de ingezetenen zoo goed zullen zijn de straat slechts gedeeltelijk daarvan te ontruimen opdat het arren niet bemoeilijkt worde Gisterenavond had eene algemeene vergadering FEUILLETON DE TWEE BBOEDEHS ijlit iet Sngetêci 27 De kaffer van mgn broeder en dien van juffrouw Simpkinson werden te Charing Cross verwisseld en juffrouw Simpkinson werd in deze zaak betrokken Ik had alles gegeven om baar te redden Hoe hetgebeurd is weet ik nog niet Mijn broeder stonder op de bagage te bezorgen en ik was tegen mijnwil genoodzaakt bij de dames te blijven De kofferswaren precies hetzelfde Wij hadden de dames aanhet hotel afgehaald waar zij dien nacht logoerden en al de bagage was op een omnibus geplaatst Waarachijiilyk wees de kamenier den verkeerdenkoffer aan Mijn broeder zou de dames naar Dover uitgeleide doen en daar blijven Door die zonderlinge noodlottigheid die de grootste helpster der politie is maakte de koffer die liet lijk mijner tante bevatte de reis mede naar Frankj k onder toezicht van mevrouw Simpkinson en werd aan het station te Parijs geopend i Mijn plan was geweest dat myn broeder de koffer mede naar Dover nam Het lichaam ware dan in zjn bezit gevonden Hoogst waarschynhjk plaats van de IJsclub Gouda onder praesidium van den heer G P Cherièi die in zijne openings rede o a een woord van dank sprak tot hen die door het geven van prijzon en het nemen van loten in de onlangs gehouden tombola deze zoo goeddeden slagen Ook het geachte lid der club dat zich in zake de kerstboomen op het ijs zoo verdienstelijk had gemaakt werd daarvoor dakk betuigd Voorts werd rekeningen verantwoording afgelegd en besloten de contributie te brengen van ƒ 1 00 op ƒ 1 60 terwijl zoons van leden boven de 14 jaar voortaan ƒ O BO zullen moeten betale en zoons boven de 17 jaar 0 7B Tot nieuwe beatnursledon werden benoemd de hh G Lulius van Goor en A D van de Weg Er werd voorts besloten om het 20 jarig bestaan der Usdub op 2S Januari a st feestelijk te herdenken zoo althans de vorst blgft aanhouden Op het terrein aan Stolwpersluis zal dan een soort ÜS paleia zij t dan ook een paleis in zeer bescheiden afmetingen worden opgericht en bijzondere üsamnsementen woMeo gehouden Dameer of mindere omvang van het feest zal afhangen van de geldelijke bgdragen die de leden daarvoor oSfareu zoo lat dienaangaande vooralsnog niets bepaald te zeggen is Dinsdag 20 Januari heeft eene openbare vergadering plaats van het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeeu Als spreker zal optreden de heer J W van der Linden uit Harlingen die tot onderwerp heeft gekozen het Noodlot en zijne plaats in wereld leven letterkunde en wgsbegeerte Naar wij vernemen zal het Hoifmansgestioht damesgeslicht op de Oosthavon op 1 Juli geopend worden zou hij het zelf vinden In elk geval viel de volle zwaarte der beschuldiging op hem In dit punt alleen faalde mijne berekenmg al het andere kwam volkomen uit Je zult thans zeker wel begrijpen welk gebruik ik van je toanUe Je tusscbenkomst was mij hoogst gewensoht Maar je bent verder gegaan dan ik wilde en ontdekte meer de drommel hale je I dan ik verwacht had Dit alles baat thans niets meer Ik zweer je dat ik van het begin af aan gehoopt had Phil pbgtijds uit de voeten te krijgen Dat was mijn eenig doel En ik gat er mij moeite genoeg voor dat zweer ik je Ik wilde hem door u zoo doen schrikken dat hn vluchtte Hij had kunnen wegkomen en dan was alles uit geweest Hij had mij de baau vrijgelaten en ik had ginds in zijne behoeften voorzien Maar zijne inhechtenisneming verandert de zaak geheel Ik kan hem niet laten ter dood brengen Eb wat er ook gebeure Edith is thans voor my verloren Gisteren kreeg ik van haar een brief waarin zij mij meldt dat zij my nooit bemind heeft dat zij altoos Philip had liefgehad dat zy hem nu nog inniger liefhad nu hij m gevaar verkeerde en dat moord of geen moord zij hem eeuwig trouw bleef Ziedaar mijne bekentenis Doe er thans mede wat gij wUt Als het Ph lip helpen kan dan is mij alles om hel oven Zeg Edith dat ik haar altoos bemind dat ik haar nog bemin Nu ben ik klaar zeido hij ik ga nu heen waarheen doet nieU ter zake maar gy zult my nooit ADVEBTBNTIEN worden geplaatit van 1 5 regels k 50 Centen ieders regd meer 10 Centen GBOOTE LETTKK8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Men verzoekt ons te melden dat in de onlangs gehouden Vergadering der Gymnastiekvereeniging Excelsior alhier besloten is een Volksklasse voor Gymnastiek op te richten waar jongens uit den werkenden stand boven 12 jarigen leeftijd kosteloos onderricht in Gymnastiek zullen kunnen ontvangen Genoemde Vereeniging heeft tot deze oprichting besloten om beu die niet de contributie aan het Lidmaatschap van Excelsior verbonden kunnen betalen toch de gelegenheid te openen zich door nuttige inspanning eene aangename uitapanning te bezorgen Zij stellen zich voor bij genoegzame deelname einde Januari te beginnen en wel Zaterdag s avonds vnn 7 tot 8 uur De heer H Ouderkerk Directeur der Ver Excelsior heeft zich gaarne bereid verklaard de oefeningen te leiden Allen die Lid dezer kostelooze Volksklasse wenscben te worden warden verzocht zich Zaterdag 24 Januari 1891 des avonds tusschen 7 en 8 uur aan te melden bij den heer H Ouderkerk Kattensiugel Q 164 Te Gouderak had Woensdag ondauks het minder gunstige weer vanwege de ijscli b de Usel eene hardryderü op schaatsen en priksleden plaats om levensmiddelen en brandstoffen waaraan werd deelgenomen voor de Ie afd door 68 en voor de 2e afd door 30 liethebbers De prijs van de Ie afd werd gewonnen door de wed Brussee waarvoor reed C Harreman de Ie premie door de wed Lagerwaard en de 2e premie door A do Bruin waarvoor respectievelijk reden D van Dam en D Roest De prijs van de 2e afd werd gewonnen door A Verboom da la premie door C Loendersloot de 2e premie door A den Outer en de Se premie door A Harreman Aan ieder der deelnemers die niet gewonnen weerzien Handel naar omstandigheden en red mijn 9tf broeder Ik zal mijn weg wel vinden Hij ging heen en liet my liggen Toen ik eindelijk verlost werd spoedde ik my naar het hoofd der politie Den volgenden dag werd een lyk opgevischt Het was dat van Austin In eene portefeuille vond men een brief waarin hjj verklaarde den moord te hebben bedreven Philip ging naar Australië en beterde daar sqn leven Toen hij daar een welvarend heerenboer was geworden ging juffrouw Simpkinson er heen en trouwde met hem De schok had Philip voorgoed genezen zoodat hij een geheel ander mensch werd Zoover ik later vernam leidden beiden daar een zeer gelukkig leven