Goudsche Courant, maandag 19 januari 1891

1 hadden werd een bon mtgeieikt voor 10 pond brood 8 pond rijst en een half mud steenkolen Er heeft zich te Seeuwyfc eone commissie gevormd die zich ten doel stelt door eene liefdadigheidsvoorstelling gelden bijeen te zamelen teneinde de armen der geheelo gemeente met levensmiddelen enz te bedeelen Eenige dames en heoren hebben zich bereid verklaard hunne modewerking te verleenen bij die uitvoering en het publiek aangenaam bezig te houden met toonaelmatige voordracht zang of anderszins Amstenlam 18 nu toch eindelgk in het gelukkigbezit van een IJspaleis doch niet zooala het planwas achter het Kijksmuseum maar aan het Oosterdok D tar heeft het werkvolk van den Torpedodienst door het ijs verhinderd zijn gewoon werk te verrichten een gebouwije opgetrokken van qsblokken dater werkelijk zeer aardig en pet uitziet In dit gebouwtje staan banken en een groote flesch alles vangecristaliseerd water Jm Van geachte hand ontvangt het Utr Daghl hetvolgend schrgven De een zegt het weer is gezond een ander het weer is ongezond Kr zijn zeker veel zieken een ander er zijn zeker weinig zieken Ik geloof dat wij tot uu toe in dezen winter een frisch opwekkend versterkend weer gehad hebben Maar hel grootste gedeelte van ieder etmaal moesten wij in huis doorbrengen waar de atmosfeer door stooken van kachels met steenkolen cokes gas door het branden van gaslicht door kooken wsssohen en droogen door velerlei uitwasemingen enz bedorven is terwijl er slecht geventileerd werd ook al omdat een opeta deur of opeu raam de warmte verdreef of o k omdat de ramen bevroren waren ou niel geopend konden Worden Staten Generaal Twkede Kaik zitting van Vrijdag 16 Januari Voor iemand die niet met de locale omstandigheden der kolonie Suriname bekend v wordt hut steeds moeilijker zich een oordeel te vormen over de spannmg die aldaar heerscht tusschen den gouverneur en een deel der bevolking Aan de eene znde wordt de schuld geheel geschoven op den rug nn den heer Lohman terwijl men van regeeringszgde even beslist de partij opvai voor den aangevallen bewindsman In dezen staat van zaken is er veel te zeggen voor een onpartijdig onderzoek door een regeerings commissaris dat heden naar het voorbeeld der Kngelsche nsantiën werd voorgesteld De minister scheen er echter weinig toe gezind De heer Smidt bracht zijne acte van beschuldiging tegen den gouverneur ten einde doch de heer Bool meende dat de toestand niet zoo erg was en dat schoon de gouverneur wel weinig tact toonde te hebben toch aan de andere zijde de Staten en andere toongevende inwoners weinig eerbied hadden voor het gezag De heeren Th Mackay van Asch van Wijk en do minister leverden eene dooilooponde verdediging van den aang fallen bewindsman en ma hunner zelfs zag in hem een groot man die miskend werd De heer Donner scheen meer over te hellen tot het gevoelen des heeren Bool en steunde eonigermate diens denkbeeld tot zending van ern bijzonderen regeeringscomroissaris ook de heer Sanders stelde zich daarvan goede resultaten voor De heer Van Dedem stelde eene motie voor aldus luidende De Kamer Vertrouwende dat de Regeering door haar tusBcheukomst aan de spanning in de kolocfie Suriname een ginde zal weten te maken Qaat over tot de orde van den dag Over die motie liep de beraadslaging niet ten einde De ministor en de heer lfeuchenius zagen er giien heil in omdat de motie niets zegt dan waartoe de Kegeering reeds bevoegd en verplicht is doch de heer Vac Houten legde de bedoeling anders uit Het is eigenlijk een motie van wantrou ven want de Regeeriug die tot usver niets deed wordt aangemaand handelend op te treden en har weifelende houding te laten varen Dinsdag voortzetting u Becht voor Allen bevat fle volgende advertentie uit Amsterdam Heden is het aardsche tranendal vermeerderd door een jong lid der VrouwenVereeniging Volgt de ondei kening der moeder Is dit nu vrijheid vijagen wij den sociaaldemocraten die altijd den mbnd vol van de vrijheid hebben om een zuigeling mir nichte dir nichts bij den sociaal democratiacholi Bond in te lijven en eenvoudig voor een voldongeb feit te stellen Had men met die inlijving niet kunnen wachten totdat de zuigeliog haar zevende jaar bereikt hebbende zelve over haar 1 of niet toetreden beslissen kon P Of kunnen de zuigelingen van sociaal democratische terstond na de moeders reeds doen F geboorte oen keuze De gemeente Berg Ambaoht telde op 31 Dec 1889 U62 m en 1441 vr totaal 3903 personen In 1890 werden geboren 60 m en BO vr totaal 110 personen Er overleden 29 m en 80 vr totaal B9 personen In de gemeente vestigden zich 67 m en 90 vr totaal 167 personen lUt de gemeente vertrokken 79 m en 8J vr totaal 163 personen Er worden 15 huwelijken gesloten Totaal der bevolking op 31 Dec 1390 1481 m en 1467 vr totaal 2948 personen Uit Parijs wordt bericht Onder do nieuw benoemde offlciéra de l instruction jiuhltque wier namen het Journal Oificiel mededeelt bevinden zich de zangeres liuse Caron van de Groote Opera en do tooneelspoolstor Susanna Reigetnier i van het ThéHtre Francais Verder zgn oMciert of officirreii geworden barones James de Jiotiaciild roejuffrouw Jdima van de Groote Opera mevrouw Ualli Muriif die onlans als Carmen afscheid nam van do Opéra Comique en mej üadamofi van het Theatre Francais Dezer dagen heeft de luchtschipper en koordi danser Strohschneider in Stockurau by Weenen de j toeaoUouwers leelijk doen schrikken Strohschneider hail de bevolking aldaar in hooge mate voor zijne toeren wetuu in te nemen voornamelgk nadat h j met nieuwjaarsdag een meester in de rechten gelukkig over een koord vau 50 M lang had gedragen Zondag kon ieder op de aanplakborden lezen dat Strohschneider in gezelschap van den waard uit De Witte Boos weer met zijn ballon zou opstijgen Hoewel de politie den waard die gehuwd was ten strengste had verboden mee de lucht in to gaaii juichten allen hem uitbundig toe tpen hg op het bepaalde uur met Strohschneider op het terrein van de vulling vorscheen om toch mede te gaan Onder Inid hoeraguroep der menigte die allo straten had bezet steeg de ballon met den waard die naast Strohschneider op de trapese zat pgisnel in de koude lucht naar de hoogte Slechts die personen die bg de vullmg van den ballon aanwezig waren beweren te hebben gezien dat de waard bg het opstijgen van kleur verschoot en doodsbleek geworden was desniettemin wuifde hg met den hoed tot afscheid Spoedig daarop bemerkte men dat de beide Inchtschippers in de duizelmgwekkende hoogte aan het vechten geraakten Daar stortte plotseling de waard uit do wolken hals over kop van de trapese af Ëen gil van ontzetting steeg uit de menigte op die in allerijl naar da plek stormde waar de herbergier met gebroken ledematen moest liggen Maar wie beschrijft de verbazing der lieden die in plaats van het lijk van den waard uit De witte Boos een pop met diens kleeron aan vondi n Strohschneider had deze pop bij het opstggen gezwind op de trapeso gelegd Spoedig hierop kregen do toeschouwer een nieuwen schrik doortkt de ballon in pg lsnellen vaart in de richting van een fabriekspgp dreef zoodat Strohschneider ieder oogenblik tegen do steenen dreigde verpletterd te worden Het gelukte den luchtschipper echter zich heelhuids langs een touw naar beneden te laten glijden Hierop steeg de ballon plotseling verbazend boog om terstond weer te dalen en aan flarden op den grond neer te komen De waard die bg het opstijgen onbemerkt was verdwenen borg den ballon op en hield onder groot gejubel van het volk zijn intocht in Stockeran Aan de Indische binden loopen van 12 16 Dec aangebracht per Ned mail ontleenen wij hot volgende Ëen reeks van aardbevingen is gedurende eenige dagen in het westen en midden van Java waargenomen Alleen te Joanna hebben de aardschuddingen ernstig onheil veroorzaakt Een in hot Bal hbl opgenomon telegram uit die plaats gedagteekend meldt dat er op 13 Dec de panhuizeu van de fabrieken Trangkil en Pakier zijn ingestort en alle andere min of meer beschadigd zijn Zeventien Chinoezen zijn bovendien omgekomen Een telegram uit Semarang meldt nader De Chinecsche kamp te Joana ligt bijna geheel in puin De woning van den hoofdonderwgzer is ingestort de inwoners werden onder het puin bedolven doch zijn ongedeerd daaruit weer te voorschijn gebracht Het logement de woning van den havenmeester die van den agent der firma Mao Neill alsmede van den opzichter en van een klerk zgn gedeeltelgk ingestort Ook zijn ingestort twee groote suikerpakhuizen Europeanen zgn niet bij bet ongeval omgekomen De oftiiimpachter is gedood zijn lijk werd onder de piilrihoopeo weggehaald Hg bevond zich tijdens de aardbeving n het speelhuis De verliezers zgn dadelgk naar buiten gevlucht de winnen wildeeerst hun geld mefinemen en zijn daardoor ellrn onn der de neergestorte puinhoopen omgekomen Den 14en December te 9 15 voorraiddags werd een nieuwe schok van aardbeving ge ioeld die niet hevig was doch een groote paniek veroorzaakte Te Ambarawa Salatiga Pekalongan Bandjar Kragnn Tc gal Poerwodndi Kendel Solo Djooja en Gberibon warden schokken gevoeld doch geen belangrijke schade veroorzaakt Te Semarang zgn door de aardbeving de muren der Wurtembergsche kazerne en van het hospitaal gescheurd Zondag worden wederom twee schokken van aardbeving waargenomen De Imc moldt omtrent een aardbeving den 12a te Semarang waargenomen het volgende Te Semarang zijn geen persoonlijke ongelukken te aotreuren wel is eenige sohsde aangenoht Viin een pakhuis der Ned Ind Sposrwegmg zijn de muren gescheurd Aaii het station van de stoomtram moet het waterreservoir zijn beschadigd Een paar schoorsteen waarschijnlijk niet zeer stevige zijn naar benoden gevallen enkele muren een weinig gebarsten In een vijvertje op het erf van iemand te Eandoeaaii was het water in hevige beroering Lampen eu dergelijke voorwerpen vooral in toko s hangende slingerden zeer sterk Het oordeel door mr A A de Pinto in een der laatste nommers van het H v h R geveld over de jachtwet gooft aan mr H Ph do Kanter aanleiding tot eene dankbetuiging aan dezen hooggeplaatsien magistraat dat hij hot gewicht van zijn woord in de schaal legt om oen der ergeriijkste wetten die in ons vrge Nederland met de meeste gestrengheid worden uitgeroerd te helpen vervangen door nienschelijke bepalingen i Ilet jacbtbedrijf schrijft mr d K is een middeleeuwscbe toestand ik zat laatst in den trein met eenige jagers die likkebaarden bij de vertelling van ruim 300 hazen in twee of drie dagen I Wie hebben aan deze beesten te eten moeten geve De eigenaars of pachters die mot moeite hun bedrijf kunnen volhouden Hoorden wij niet op een onzer laatste landbouwveigaderingen hoe huurders van oen heerlijk jachtrecht een paar jaar niet kwamen jagen om dan het genot te hebben er in een paar dagen zoo n driehonderd tegelijk te kuunen afmaken P Nog eens wie voedt de beesten Niet do eigenaar van het heerlijk jachtrecht die de huur van de jaoht opsteekt maar de arme boer die als hij een hand naar dat tuig uitsteekt dat zgn oogst vernielt door de wet wordt gestraft Ën nu lie misdrgven die er het gevolg van zijn Toevallig heb ik van nabg gekend twee opzichters in het jachthuis te Oostvoorne De eene Linthout was genekt in zgn gezondheid doordien hij met een strooper had geworsteld ten bloede toe in St Annaland en de arme kerel is zeker voel te vroeg gestorven tengevolge van die worsteling Zgn opvolger Walker oen kerel als een boom kwam toen ik het kantongerecht te Brielle waarnam s avonds met verbonden hoofd in de stad door een strooper met hagel door zijn bol geschoten Nog eens mijnheer de redacteur Quo usque tandem Hoe lang moet dat middeleeuwsche vermaak nog onze boeren verarmen aan ongelukkige veldwachters het leven kosten ons volk demoraliseeron Mr de Kantor verzoekt opgaaf van naam en woonplaats van ieder die t met hem eens is dat er geprotesteerd moet worden tegen den bestaanden toestand en gepetitioneerd bg de Kamers Hg zal danmet enkele anderen een kort request opstellen ennaar alle gemeenten zenden met opgaaf van personen die daar geteekend hebben en een paar onderteekenaars uitnoodigen plaatselijk het adres te latenrondgaan om op die manier te krggen een krachtig en welsprekend protest tegon de ergeriijke toestanden die de jachtwet in het leven roept Butteolandsch Overzicht De oproeping van twee lichtingen dor miliciens in België is niet uitsluitend geschied met het oog op de aangekondigde werkstaking dor mijnwerkers in het district Charleroi maar ook heeft deze voorzorgsmaatregel betrekking op de groote betooging welke de radicale partij te Brussel Dinsdag a s bg gelegenheid van de bijeenkomst der Kamer wilhonden Het voornemen bestaat namelgk om o dien dag een groeten optocht te houden waarbij ook de ociaal demociaten zich zullen aansluiten ten einde aan te dringen op grondwetsherziening en de invoering van algemeen stemrecht Een adres waarin deze eischcn worden gedaan wil men dan aan don voorzitter der Kamer overhandigen De regeering is echter voornemens deze botooging te verbieden en zal het gebouw der Kamer door soldaten laten aSeetten De voorzitter der Kamer weigert het adres in ontvangst te nemen en deelt mede dat verzoekschriften welke löt de Kamer gerioljf zijn op de gewone wijze moeten gezonden worden Daarom heeft de regoering ook maatregelen genomen om de gendarmes te Brussel te versterken De Duitsoho Bijksdag weigerde het voorstel der liberalen en sociaal democraten tot afachalfing dor graanrechten naar de begrootingscoramissie te verzendon en verwierp daarna het voorstel met 210 tegen 106 storomep Voor het voorati l stemden de liberalen de sociaal democraten on de volkspartij De heer Floquet heeft op ile gewope iiy a met i het houden van een toespraak bet voorzitterschap in dé FrauBchu Kamer aanvaard Daarbij werd natuurlijk de wensch uitgesproken dat de Kamer de eHiadslaginguu over do nieuwe handelspolitiek welke spoedig zullen aanvangen tot een goed oinde zou brengen Dit is dan ook wel het gewichtigste van alles wat de Kaïner in dit jaar te doen heeft Heden zal de Kamer weer bijeenkomen ten einde het program van werkzaainliedeit vast te stellen Ook do Senaat is weer bijeengekomen Tot voorzitter werd herkozen de heer Lo Royer eu tot ondorvoorziiters werden gekozen do hoeren Bnrdoux en Challemol Lacour Marlin en Dera3le De Zwitsersche Bondscoramissaris in Tessino Künzli hoeft aan hot Bondsbestuur een schrijven gericht waarin hij verklaart dat hij do voortduring van zijn werkzaamheid voor overbodig houdt en dorlialve verzoekt tornggeroepen te worden Hoe men uit do Tessineesche verwarring zal geraken nu de liberalen niet meegestemd hebben bij de verkiezing voor den raad tot herziening der constitutie weet niemand Over t geheel heeft de houding der liberalen in Zwitserland geen gunstigcn indruk gemaakt De huudolingen der clericalen bij de verkiezingen waren wel uiet behoorlijk maar ilaarom nog niet onwettig en gaven in geen geval recht tot onthouding waardoor een oplossing van de verwarring aobier onmogelijk Wordt gemaakt Do Gazette de liausaune heeft hot hoofd der kantonnale Regeering van Tessino don heer Soldati doen interviewen en déze toonde zich volstrekt niet bekommerd over de omstandigheid dat de constituante ten gevolge van de onthouding der Uboralen thans geheel uit conservatieven bestond Zij zou voorspelde Soldati Zwitserland verbazen door haar gematigdheid en een echt Vrijzinnige immers voor allen billgke regeling dor zaken invoeren de averechtsohe uit boozeluim voortvloeiende politiek der radicalen zou daarentegen slechts dienen om lien Bondsraad en geheel Zwitserland de oogen te doou opengaan voor de zucht naar geweldenarij welke een groot deel dezer partij bezielde De burgemeeater van Edimburg ia ala bemiddelaar opgetreden tustchon de werkstakenda spoorwegboambten en de directiën tot dusver evenwel met weinig gevolg want beido partijen blyven op haar standpunt en willen van geen toegeven weten De beambten verklaarden uitdrukkelijk dat zij een schikking willen aannemen dan op den grondalng dat de arbeidstgd niet meer dan 60 uur per week zou bedragen Do directeuren hunnerzijds verklaarden zioh bereid met de werklieden in overleg te treden maar alleen op den grondslag dat do we kstakers zoudon beginnen met den arbeid op de oude voorwaarden te hervatten Intussohen wordt het spoorwegverkeer zoo goed mogelijk voortgezet maar het spreekt wel vanzelf dat het vervoer van goederen en personen voel te wenschen laat en slechts zeer ongeregeld kan geschieden Reuter seint uit Washington het gelukkig bericht dat de oorlog nis geëindigd wordt basehouwd t Is generaal Milos gelukt zijne buitengewoon moeilijke taak om in doze dagen van opwinding en verbittering zonder bloedvergieten den opstand te bedwingen te volbrengen De toestand was gedurende de laatste dagen zeer gespannen geworden omdat de kolonisten veel overlast hadden van de Indianen die in de omstreken groote strooptochten hielden Zelfs was de afdeelmg Indianen ter sterkte van 1000 man tot j kilomo er van de Amerikaansche voorposten voortgedrongen Genernal Miles hoeft zich toon zelf naar do voorposten begeven ten einde een gevecht te vermijden eu I nog een laatste poging te beprooven om de Indianen tot toegeven te bewegen Waarschijnlijk hebben de Boodhuiden in deze tegemoetkomende houding van den Amerikaanachen bevelhebber eeu vredelievend teeken gezien en is hun vertrouwen in de goede bedoelingen fan generaal Miles toegenomen Althans den volgenden dag verschenen vijf Indiaansche opperhoofden in het Amerikaansche kamp En toen wist generaal Mile er hen too te bewegen aan hun volk ontwapening voor te stellen Op deze ontwapening der Indianen zal nu wel het terugtrekken van de Amerikaansche troepen volgen alleon zullen waarachijnlgk do garnizoena in het Indianen gebied worden veraterkt BurKorlijke Stand GEBOREN 14 Jsn Jan on Ad m ooden T Ko er eu P ViLk Cornell ouders A de Jong en M BomCB 15 Neeltje ouders X Verblaauw m M Verweij Jobannes Cornells ouders F H VVeurrasn en C J Lunenburg Pietpr ouders A do Jong en T W Vos 18 Anna Maria oudrrs H J de Vries en VV Leeflang J Kojter 3 i A W G van den Boscb 26 j OVKKLEDEN 16 Jan H PiUekoreii wed T Verbree 63 j f de Hruin 82 j P Vhumer 64 j 16 J Verbeek wed L l eeuwenstein 70 j J Vloleield 4 m L J den Edel 7 w D van der Spelt 71 j C P de Jong 4 ra 17 Koster 3 d ONUERTROUWÜ 16 Jan n 8 C M van Dam 28 j ADVERTEWTIËN ♦ Heden ontsliep ie haren Heiland en Heer onze harteljjk geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevroi w de Wed A ten BOSCH DoEDES in den ouderdom van bijna 79 jaar L TEN BOSCH Predikant M J TÈN BOSCH SoHOLTEHa Gouda 13 Jan 1801 Wegens buitenlandache betrekkingen eerst heden geplaatst Heden overleed in den leeftijd van bgna 6 maanden ons jongste Zoontje HENDRIK CORNBLIS J H B SPAANDERMAN L SPAANDERMANVAN EiJK Gouda 17 Jan 91 Heden overleed te s Hage na een langdarig en smartelijk lijden na voorzien te lijn van de H H Sacramenten der stervenden onze hartelijk geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdvader de Heer GERAKDÜS JACOBUS MELKERT in den ouderdom van ruim 81 jaren Wed M MELKERT VAN Schib C J VAN DEE DRIFT Melkekt A J VAN dek DRIFT A J VAN DE PAVOORDT MSIKEBT J VAN DB PAV09RDT CATO M MELKERT Wed 0 MELKERT Wateeeus Wed M MELKERT Vbevooen sHage Westeinde Gouda 16 Januari 1891 Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van mijne geliefde Echtgenoote MARIA van ROMPAEY betuig ik m n hartelijken dank J H A DEDMERS Gouda 17 Januri 1891 Hotel DE ZALM Gouda Wordt gevraagd eene flinke WERKMEID tegen FEBRUARI Loon met inbegrip van verval ƒ 120 per jaar Tegfen half Februari wordt gevraagd een flinke DIEIMSTBODE van goede getuigen voorzien bg H H v d WOLF Kleiweg Vruchlensappeo MADERA Wed C VAN OIJE Kleiweg No 2 GOUDA m mi 0 4RDDRAVERU ERËeNIGlNG BBNDRACHT MAAKT MACHT Sledevaarts r DAMES en HEEREN wenschende deel te nemen aan de SLEDEVAART op ÜIAA ÜAG a st wordt medegedeeld dat voor aooverre de plaatsruimte zulka toelaat plaatsen beschikbaar zyn tegen ƒ 1 per persoon Aangifte tot MAANDAGMIDDAG 2 uur bij de Heeren Gebr BLOM Kleiweg alhier Er wrft GEVRAAGD eene voor drie halve dagen in de week Te bevragen aan het Bureau van dit Blad LOOPWERK Ondergeteekende beveelt zich bij deze bg zijne stadgenooten voor LOOPWERK enz enz beleefdelijk aan Uw Dienaar J W V EIJSDEN Korte Groenendaal STEENDRUKRER OrOTJTKr l C 3Q beveelt zich aan voor alle STEEN DRUKWERKEN MINST E PRIJZEN HULSTKAMP s OUDE GENEVER verkrijgbaar bij M J DE GEAAF HOOGE GOUWE 255 Mej VEEN ING Dubbele Buurt vraagt tegen FEBRUARI eene Dienstbode en een LOOPMEISJE Wettig gedeponeerd eu DIE HOEST gebruik DROPuitde BLIKKEN TR O MMEL van Handelsmerk IN KATER CO GRONINGEN Elk stukje DROP heeft de vorm van een zittende KAT Alom verkrijgbaar Zeer Nette Gesteendrukte NAAUEAABTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zo