Goudsche Courant, dinsdag 20 januari 1891

Dinsdag 20 Januari I 4430 1801 GOUDSGHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekeum De inaendlng van advertentldn kan geschieden tot eön uur dea namiddags van den dag der uitgave BDÜIISCIE nAMA7£IllJ 7EIIEENI IlfS Eendracht maakt Macht Sneeuw en weder dienende op iHaandag 19 Januari 1891 des namiddags ten 1 nar voor Paarden ingespannen voor Tikker of Siede om prijs en premiën op de MARKT te GOUDA Aangifte op dien dag tasschen 11 en 12 nar s moigena by de Heeren Oebr BLOM Des aronds van dien dag ZEGT HET VOORT Per Stoomboot cEtha Kapitein POEDEBBACE n 11 OCTOBEE 1890 ran Bordeaux Terconden 3 fdomss mmi ffliêOB l m Na aankomst te Anuterdem heb ik de Heeien HAMEL ROOS en BABMENS ▼ arzocht die partg COGNAC te onderzoeken waarop ik deze week bet onderstaand rapport ontring Op grond der Chemische expertise verklaren ondergeteekende dat geenerlei abnormale beatanddeelen geconstateerd zgn en dat de COGNAC voldoet aan de eischen welke aan het onrerraUchte handelsprodact gesteld kannen worden Dr TAK HAMEL BOOS AmtUrdam 15 November 1890 A HABMEN8 Uzn Het groote sncoes verkregen door het in den handel ngen van Zuivere Onvervalëchte COQSAC welke werkelgk Chemisch onderzocht is gaf mg aanleiding deca partg opuieaw te laten onderzoeken Importeur van ZÖIVEBE COGNAC 50 Wijdstraat A 172 Gouwe C 13 GOUDA 100 Bodega s Ti ff pépdts de Wereld ËCJROPA Onze Port Sherry Madera Tokayer en Malaga fVijnëh zijn in de voornaamste Hospitaien van Europa onniisi aar geworden Verkrggbaar te Gouda bg de Firma T CBBBAS VRAAG CHOCOLAAD GROOTES Onovert roffen KWA LITEIT Gegparandeerd zuiver LET OP DEN N A AM Fatriek te Westzaan Opg ericht I82Ö Gouds Snelpersdmk t d A Buin HA K k Zook Vraag T 5 normaal ondergoederen jp het beste vooibe aCü I hoedmiddel tegen verkondlieden en tegen onvoldoende huiduitwaseming Alleen echtwanneer met nevenataand waarborgmerk gestempeld met het opschrift W BengerSbhne en onder de iandteelt ning Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd ué ot by D Iloogenboom Cz Wgdstraat te Gouda f esfwssfBv tegen fabriekspry s A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 tiOI FOIEE OUDE f SCHIEDAMMER GENEVER Merh NIGHTOAP Varkrggbaar bij M PEETER8 Jz N B AI bevljs van eobtbeid il p cachet en kurk iteed oor SCHIEDAM van den naam der Firma l i F HOPPE TE HVÜR of desnoods TE KOOP gevraagd tegen 1 MEI met 6 a 7 Kamers liefst met TDIN Opgaren van raimte en prgs te zenden onder No 2077 aan het Bureau dezer Conrant iOO w belooning aan ieder die na gebroik van Prof LEFRIEÖ HKDOOBy TINCTUVB nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Wratten heeft Alleen verkrijgbaar bfl den DepAthonder L A DB VLETTSB k 60 Cent per flacon metpenseel Societeit 03is Genoegen i AbonneTtunt Voorttelling DONDERDAG 22 JANUARI 1891 Vereenigda Botterdamsche Tooneelisten Directie LË GRAS kn HASPELS Vorstenschool Drama in 5 Bedr van MÜLTATDLL Aanvang 7 nur mMT Gewone bepalingen en prgzen De uitgave dezer Oonrant geschiedt dagel ka met nitzondering van Zon en Fjeestdagen D prjjf per drie maanden is 1 85 francoper post 1 70 Alcoaderlgke Nommen VUF CENTEN EeiL praatje oyer de pers Mgn grootste grief tegen jelui courantenschriivers zei onze vriend Terax is uwe overdrijving Ge blaast alles kunstmatig op totdat de eenvoudigste zaken een onnatuurlijken omvang aannemen brengt het onergd nkend publiek met uw Turkscbe trom geregeld op een dwaalspoor maakt zelf een publieke opinie die te voren niet bestond en Zacht wat amice men zou baast denken dat ge nu zelf aan het euvel gingt Igden dat u zoo tegen de borst stuit Nn ik laat de uitzonderingen daar waaronder ik a reken bier bogen wg ter waardeering van Verax beleefdheid maar ik bedoel niet enkel de redacteurs maar reporters inzenders enz al die lieden wier immer raardige pen onvermoiiid bozig is de kolommen der dagbladen te vullen Daar hebt ge b V die ontdekking van Prof Koch Wie hebben de diepe teleurstelling van zooveel arme teringiyders op hun geweten anders dan die op nieuwtjes azende berichtgevers der dagbladen welke ontgdig ernstige wetenscbappelgke onderzoekingen openbaar maken die om elkaar een vlieg af te vangen op de trompet beginnen te blazen in een harlekijnspak als gold het een kwakzalver die zyn waar aan den man wil brengen En dan die redacties die zich quasi telegrammen van eeuige kolommen lengte laten seinen om een balven dag vroeger dan een ander te kunnen berichten wat Koch in een tjjdscfariit mededeelt t Is FEVILLETOX Naar iel Tramch EEB8TE GEDEELTE hoofdstuk I 1 Op het platte land in Perigord op eene hoogte schijnt het kleine gehucht van La Queyrie met zijne roode daken tusschen de boomen te glimlachen Langbladeriga vijgeboomen amandelboomen die in het voorjaat wit bestrooid schijnen rooskleurige perzikeboomen en zware olmen van een eerbiedwaardigen oaderdom omringen het al een haag dan in de verte heuvelen met wijnstokken beplant bos chen van kastanjeboomen en de koren of maïsvelden maken hot rijke grondbezit van het dorpje uit Voedzame groenten telend in do zwarte aarde van het land van Perigord kan men bet leven daar wel uithouden En het is daar te La Qneyrie dat Pascal Lorin vader Pascal zooals hij genoemd werd vergenoegd zijne dagen sleet Het gelaat door de zon gebruind de haren door den ouderdom verzilverd maar nog altijd krachtig sloeg hy do menschen en de dingen gade met dien kalmen waardigen blik die menigwerf om ieder Ijjder aan scrofalose het hoofd ophol te brengen Maar een groote conrant moet toch zjjne lezers op de hoogte houden van belangrflte wetenschappelijke ontdekkingen waagden wg in het midden te brengen Ja maar de wijze waarop giug Verax voort Altemaal bluf om de aandacht te trekken Onder ons gezegd ik geloof niet aan die lange telegrammen daarvoor is een Nederlandsch blad ook een groot niet rijk genoeg Misschien een proefblad door geld en goede woorden van de drukkerg gekregen of eene indiscretie van eene ingewijde het papier is geduldig genoeg om daar Part Ulegram boven te zetten Wij kennen die knepen Enfin ik houd niet van dienieuwerwetsche drukte Misschien hebt ge daa wel wat gel k zeiden wg En dan die spoorwegen Wat een gemaal wat een overdrgving Een kind kan toch begrijpen dat alles niet precies volgeïs het boekje gaan kan als het 14 dubbele van het gewone goederenvervoer per spoor dat anders per Bcheepsgelogenheid gaat opeens de stations binnenrolt Verveel me toch niet langer met staatjes van treinen die te laat aankomen met aan den WE rmen haard geschreven klachten over waggods die te Marseille aanlanden in plaats van in Gouda Heb liever een woord van waardeering voor de plichtsbetrachting en de zelfverloochening onzer spoorwegambtenaren die tot dus ver alle ernstige opgemerkt wordt bij hen die gewoon zijn de aarde te bewerken en den hraael te onderjtagen Vader Pascal was een bejaard landbouwer die La Queyrie waar hij geboren was en waar zijn vader en zijne moeder gestorven waren nimmer had verlaten Hij leefde kalm op zijne pachthoeve met zijne vrouw en zijno nicht de laatste een arme woeze dio hij had groot gebracht die hij lief had als oen eigen dochter en wier liefde hem troostte en vergoeding schonk voor het verlies van het eenig kind dat hij eens bezeten en door den dood verloren had Vader Pascal was een braaf en waardig man een openhartig vroom on rechtschapen grijsaard Hij had zooals men zegt altijd don rechten weg bewandeld en zorgvuldig de vericeerde wegen gemeden Streng jegens zich zelf bijna niet in staat zich eeno zwaJÉheid te vergeven was hij inschikkelijk voor anderen en altijd bereid hun een fout te vergeven die bij ware zij door hem zelf begaan als onvergeeflijk zou hebben beschouwd Er was in hem iets van die au fond goed gemeende zelfs hartelijke strengheid van den ondsoldaat Hij hield van de vroolijkheid en eigenlijk gevoelde hij zich eerst volkomen gelukkig als een kring van jongelieden jongelingen en meisjes hem omringden Dan was hj het die hen aan den gang maakte En hoeveel hielden ze niet van hem l Want niemand beter dan hg wist wat der jeugd toekomt en genoegen geeft Wat het uiterlijke betreft was hij lang mager een weinig gebogen bij had lange haren een in ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBR8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch ni ongelukken wisten te voorkomen ondanks de verbysterende drukte ondanks de felle koude die ook hnnue handen doet tintelen en bun ooren sngdt die belet genoegzamen stoom op te houden en wielbanden doet springeu als glas ondanks de sneeuw die de beweging op de stationsemplaceraenten en de lijnen belemmert De menschen die een bos stokvisch een week te laat thuis krijgen of niet precies in hun compartiment kunnen zitten zetten in de courant een groote keel op maar waar blgven de bewgzen van waardeering van die honderden handelaars die niet het slachtoffer werden eener vergissing welke zoo liclit mogelijk is als men veelal in den nacht orde moet brengen in eene overstelpende menigte vrachtgoederen en geladen waggons Daarin steekt al weer iets waars was ons antwoord maar diezelfde bladen zetten ook hun kolommen open voor tegenspraak en zoodoende is men al langzamerhand gekomen tot een billijker en juister oordeel t Mocht wat herman Verax Wat is er geantwoord op den inzender die als hij voor 11 centen met de tram naar Haastrecht rgdt erlangt dat zijn warme sloofje voor hem klaar staat terwjjl men werk heeft het water in de locomotief bij 4 Fahrenheit aan de kook te honden Een ander wilde dat de heele stad van overheidswege bg dooiweder zou worden gereinigd dat gaat goed in groote plaatsen waar men over meer middelen beschikt lier kan ieder ingezetene best zgn stukje straat vegen dan is alles gauw weg Wat zou men hier nemenden lach en witte tanden De heeren van SnintAlvère noemden hem vader en de boerea noemden hem volgens gewoonte den oude Zijne nicht heette Millette een naam die in deze streek veel voorkomt Toen hij haar tot zich nam was Millette reeds tien jaar oud Zg had kort te voren hare moeder verloren haar vader was reeds sinds verscheiden jaren gestorven Het arme kind had wel een broeder maar die was naar men zeide een deugniet Toen hij twintig jaar oud geworden was had hij op eon goeden dag het land verlaten zeggend dat hg soldaat ging worden en sedert had men taal noch teeken van hom vernomen Pascal nam de weeze bg de hand Nu sta je alleen arme kleine zeide hij haar omhelzend en op het voorhoofd kussend kom mee mgn kind wij zullen je liefhebben en je zult gelukkig zijn Ja papa Lorin zeide het kind onder het afdrogen barer rood bekreten oogjes Maar komt moeder dan niet meer terug Twee jaren waren voorbij gegaan Moeder Pascal had op het kleine meisje haar petekind al do moederlgko teedorheid overgedragen die zg voor haar eijren kind gekoesterd had Millette noemde haar mama Met dit woord zoo eenvoudig en lieflijk klinkend kon do kleine al wat zij wilde van de goede vrouw godaaa krijgen