Goudsche Courant, dinsdag 20 januari 1891

t t c itode leggen als er eenig honderden uitgegeTen werden uit de stadskas voor buitengewone traatreiniging Twee dagen dooi dusreinigen den volgenden morgen weer eenvoet snMuw et ainti dt tuite De gemAentebenrs iB et goed voor En dan die fit valtegen d Waterleiding bg deze onmonlgke temperatuur ii Ti Daarover heeft een confralËet al het zgl e gezegd mirkten wg op alwèfpr een bewg dat de pers zelf de dwalingea wegneemt die zg helpt vempreiden 1 Intusaihen hebben én de tram én het stadsbestuur tén de at rleidiuginaatschappij het bij vele ffinDadenkdpden verkonren M miJQ lijstje iarinog langCpiet uit ezer aage i komt Ur de jKanter in ïtde courant met irompeti ej Bchal een atinv aankondigen op de Jacht vretl dm oyerbltjlsel vanin id le leenwsche toej ataddenli die iaar ks tal van menachenlevensJ kost dia ope bire zedelijkheid vernloordl om1 dat zij ml yi a stroopers k veekt Ovérdrij ving vnendlïef overdrijvihg da is e kwaal l van onze hoi ggeloofde pers i M Bier stuitten wÜ woordenstroom van if I onze Veraxi die Ijzeker op dien toon nw wat j doorgeslagen zon jli bben met de vraag pf hij i dan in hetzelfde dagblad niet het stuk gelezen had van een ander anzender die de zaaK weer in een geheel ander daglicht stelt Ziet ge i JEOO gi gen wg voplt dat is de gewone gangt Op actie volgt roactie Du choe de opinionê jmUü ia viriU Ge ergert ü misiicbien niet ten onrechte aan de Amerikaansche opzichtige wijze waarolp soms gepoogd wordt uwe aandacht te trekken maar gg gaat zelf te ver in uwe conclasie £ en weinig overdrgving ehaadt niet als de publieke opinie moet wakker geschud worden de menschen wien het aangaat honden zich zoo lang mogelgfc doof Gaat men aan den éénen kaut te ver wordt men éénzgdig en onbilljjk het duurt niet lang of door beier ingelichte personen wordt de keerigdevanden penning getoond Het is bet erdat het publiek zijne grieven en meeningen blootlegt ook al zgn zg ongegrond dan dat het van zgn hart een moordkuil maakten in stilte wrokt en woelt en moppert Ongegronde aanmerkingen die de moeite niet waard zgn Iaat een verstandig man onbeantwoord zgn zij gewichtiger dan blgft de terechtwjjziging niet nit Is er reden voor beklag dan kan openbare bespreking nooit kwaad zélfs indien de laak overdreven wordt voorgesteld Openbaarheid is eo blgft het beste geneesmiddel tegen misbruik vooroordeel sleur en al wat verder de oorzaak kan zgn der gewraakte misstanden De pers vooral de dagbladpers bewijst dwirbg de grootste diensten en is zoodoende eene onmisbare veiligheidsklep Oy bederft haar te veel zei Pascal somtgds Men moet de kinderen een beetje streng opvoeden men moet ze leeren wat gehard te tgn opdat telater niet te veel zullen lyden alt ze in de noodzskeiykheid komen met het ongeluk kennit te maken En de oude Catharine CatuKHt aooalt men haar in La Quejrrie noemde begon te lachen Moet ik haar dan nu al aan bet werk zetten vroeg ty en haar van den ochtend tot den avondop het land laten werken Kom kom Het it alzooveel gewonnen als we dien armen kleinen hetzware werk kunnen uitwinnen zoolang zo jong zyn dan zijn ze tenminste gedurende eenigen tgd in bunleven gelukkig geweett Zg keek bg die gelegenheid haren man aan Pascal antwoordde onveranderlgk Og hebt gelgk Dan nam hg het kind op liet haar paardje rgden op zgne knieën en zag baar met liefde misschien wel met eenigen trots aan want waarlgk Miiette begon d een mooi meisje te worden Blond goudblond had zg groote donkere oogen en daarbg een blanke huid alleen aan de handen door de zon gebruind Het was nog maar een kind en reedt was hare gestalte fraai gevormd haar gang bevallig Maar op mijn woord zeide men heel dikwjjlttol Pascal weet gij wel dat Milletle al heel watair begint te krijgen Zondags in de mis heeft zegeheel hit voorkomen van eene dame Ze is grooten aanvallig Het zal al ganw tijd wurdon om eenvrger voor haar te zoeken Of wg onzen vriend overtuig hebben weten wg niet maar daar er misschien meer denken zooala hg geven wg deien ons antwoord ter overweging BINNENLAND GOUDA 19 Januari 18 l Kanr wg vernemen is bg bet Burgerlgk Armbestuurslechts één enkele gift ingekomen voor ettra bedeeliiig aan o algemeene armen te gering echterom daarvBu te bedoelen Wg betreuren dit eeaieder moet duidelijk begrgpan dat het Burgerlgkrmbestuur zioh moet houden aan hare begrooling iAiv goon extri bedeeliugen toestaat Wg nemer dan ook de vryheid dringend uit to loodiged in i bxu barren winter ook dis oategori Tm li die d i M het Burgerlijk Armbestuur ilTardefalediiild te be lekken Het Burge lÉc Armbestuur zal gaarne raip elke ringbomen gi 11 deze courant melding makep uildeeling an l oüd en warAan ie voltrastsnen ko aan de kidlwerd Zondag gebruik gemaakt door 365 ï iU 195 volivirtjsenen j eden door üsf kinderea on 300 Tol tauenen r groote ludon Wordt it du muziek deni weg uemon Da deeluem Hvaarf die hedenavonif om get flambouwen en de Schutterij tal dëii va j l ereenigen zich bg Oebrs Kleiweg en gaan mh daar naar Kattensingel lljiiogeGouwe Turfmarllï Hoogstraat Markt Wijditraat Oosten enWesthsv n Markt rond oorbg ArtiLegi Hoogétraat Kleiweg Bleeke inget Tijendeweg Markt i Daar sommige straten in deze gemeeitie echter roor een sledcvaart groote moelelgkheden mleveren is het mogelg k dat het Bestuur zich geioodiaakt ziet in deze volgorde wgziging te brengei Als een nieuw bewijs dat het zaak is by het itreiken van giften aan behoeftigen goed tos te zien aan wir men geeft deelt men ons het volgends mede Vrijdag kwam een persoon bjj een onter ingezetenen algemeen bekend wegens zijn milddadigheid zijn nood klagen n eenige ondersteuning verzoeken waarop deze hem zeide met een kruiwagen terug te komen hetgeen de man deed en alstoen een bon ontving voor een U L steenkolen Daar bedoelde heer den man maar kalf vertrouwde liet hy hem door een knecht nagaan om te tien af de man de steenkolen wel naar zijn opgegeven woning bracht Zulks bleek niet het geval te tijn Hy baalde de steenkolen reed daarmede een eind en hield toen balt voor een kroegje bracht tgn steenkolen daar binnen en bleef leU ook geruimen tyd daarin Nadat hy eindeiyk was vertrokken ging zyn bespieder een nader onderzoek instellen en het bleek dat die man de steenkolen had verkocht voor 70 ote Zyn eerste werk was van dat geld een paar slokjes te koopen Het overige zal hq naar wy hopen besteed hebben aan laveoimiddalen t oy loopt den tyd VDorultl teidirtdsr Pascalglirabwhend Vervolgens zag hg naar IfUetla Het is waar dat ly er nogat aardig uitziet voor zulk een klein meiig e Oy heM gelgk Op mgn woord ty tiet er aardig uit en wat meer legt te it een braaf kind dat wy van gansoher harte liefhebben Millette droomde nog niet vsa die graots toekomstquaetties zg dacht nog sleohta aan wandelen door de bosschen spelen in de weiden aan het uithalen van vogelnestjes en het zetten vsa ttrikkeo En dan was er Pierrille haar vriend die by dit stiet haar makker en helper wat Pierrille was een joggen van twtslf jsar diein den omtrek van Ija Quejrrie op de pachthoeve vande Terrades te Cuh Satto werkte Zgne meestershielden veel van hem en prezea hem tegenover eenieder alt een flinken bont Hg wist zich reeds teer nuttig Ie maken hetzy by het oogsten hetïg by het hooien of bg den wgnbonw Hg was fven kundig als arbeidzaam en vader Terrade keek niet om naar zgn vee en zgne paarden zoolang hij wist dat Pierrille er voor zorgde Dat zal eenmaal een flink landbouwer zgn zeide Terrade somwglen terwijl bg op den jongen weet hg is ilu wakker en onderdanig alt de mintts Dio zal er stellig wel komen Pierrille had geen andere bloedverwanten San zgne moedor Het was eene oude vrouw die het niet Vrgdag avond had in het Hotel de Pasuw alhier de Jaarlgksche Algomeene Vergadering plaats van e vereeniging Onderling Hulpbetoon onder de zins reuk Eendracht Kleermakers Vereeniging Ds druk bezoebte vergadering werd net een inleidend woord door den Voorzitter den heer S Grootendorst geopend waaruit bleek dat in thet begin van 1890 vele leden ziek werden door ealom heersohende influenza dooh dat daaruit op Ananoieel gebied voor de vereeuiging teen moeilijkhedbn out stonden terwgl iéa lid was overleilen Evenals V 5dr twee jaren was dit jaar bg de vi ring van hst 30 jarig bestaan der vereeniging door don voorzitter voor eenige amusementen gezorgd Nadat vervolgens de secretaris de notulen der vorige slgemocfie ver gadering had voorgelezen die werden goedgekeurd verkreeg de pennilngmeester het woord tot het doen van rekening e Verantwoording waaruit bleek da de toestand der kas niet ongunstig was Nadat de rolening door een drietal Isdeu W i nage en en goedgekeurd ging men over tot de benoeming van een bestuurslid in de plaats van den boe K van Tliet die aan de beurt van aftreding wa4 46 ledea namen aan de stemming deel waarvan M uitslag was d t het aftredend lid met groote meerasrbeid wordt Mrbenoeitad die na verklaard te kjllkben de benoeming aan te nemen dooi den ter werd geluk gewenacht die daarbij in herig bracht dat nog Mmmur een lid van het wiisi afgetreden die niet die eer te beurt wgl toch drie leden reeds zoo lang zitting alt ai vereeniging bestaat lijnde de heem J J Qrootendorat Oprichter Voorzitter J O van Dam ïe Vobrzitteit en C M Puijk Commissaris AlSnu vrpeg en verkreeg de heer O Boot hel woord die voorstelde de contributie van i met een gulden w verhoogen doch daarentegen te bepalen dat de l en die een ziekte aan de vinger hadden doch overigens getond waren minder als tot nu toe nit te keeren Daar geen der leden dit voorstel ondersteunde nam de borzitter het woord die verklaarde nog steeds op hetzelfde standpunt te staan alt reeds vroeger door hom uiteen gezet wat nl dat hg er nimmer toe zoude medewerken de wekelgktohe uitkeeringen te verhoogai daarbjj herinnerende daarvoor juist da reserve Itas gesticht te hebben om by overiyden wel meerdere toelage te geven daar juist dan door de weduwe eene grootere behoefte gevoeld wordt Spreker herinnerde er aan dat dit jaar voor het eerst 10 toelage gegeven was bg de 40 volgens reglement en tprak den wensoh uit de reservekat zoo teer mocht taogroeien dat men later in staat zou tgn dat bedn van 10 ttesds te blgven verdubbelen opdat i die het lot treft en ala weduwe vaak met een groot gezin aohtffibiyft door da uitkeeriog vau het fondt in ataat moge tgn door ieta te beginnen in het levensonderhoud van haar lelren en haar gezin te kunnen roorzien na dat door een lid wat betoogd dat hy de zieotwgte van den Voorzitter geheel deelde en uit overtuiging wist de Voorzitter aieh tieeds van liokte gevallen en behoefte der leden op de hoogte stelde door pertoonlgk ondertoek werd het voorstel Boot met algemeene ttemmen behalve de voortteller verworpen Alt nu nam de voorzitter andermaal het woord en zette uiteen waarom dat den vergadering vroeger dan gewooniyk werd gehouden Hy herinneids er van dat hy bg gelegenheid nn bet deftig jarig bestaan aan bet slot van syo breed had Zy bewoonde op eenige mglen van Catto Batto varwyderd in een bouwvallig buiqe omringd door een lapje grondt dat niet veel opleverde Maar haar jongen droeg zorg naar ty zetde dat bet baar aan niets ontbrak met een vroolgk hart ttelde hg haar altyd da drie franot welke hy maandelgkt bg de Terrades verdiende ter hsod Niet alleen wat hy een goed werkman naar hy had ook een goed hart die Pierrille Als hy de koeien of het paard naar den Riou dreef om ze daai te laten drinken ontmoette hy meermalen Millette die alleen irat of met bi tante Het grondgebied van La Queyrie eo van patto Batto greott tan elkander Dan als bg met zgf werk gereed waS ape A hy eenige oogenblikken met haar en klom ia de boomen om de vogelnes es die zg gaams wilde hebben voor haar uit te halen Des Zondags bracht hy meestal den geheelea dag bg vader Pascal door en vroeg dan vergunning te mogen wandelen met haar die hy de kleine noemde hoewel zg slechts twee jaren jonger was dan hy Ga maar kinderen zeide Pascal en zorg datje thuis bent als het eten op tafel staat Pas goed op Millette Pierrille voegde de tanteer by En Pierrille antwoordde met een air van gewiohti Weest gerust ik zorg voor haar iJTorit venolfd oen gehouden toespraak had medegedeeld dat het stioiiten eener reservekat voor hem oen groot genoegen was en dat hij nu nog eene illusie had nl voor de leden van het fonds eene inrichting te openen waar zg zich kunnen bekwamen onder leiding van eene bekwaam coupeur de tnijkunst te leeren Spr deelde nu mede dnt zgne onvermoeide pogingen sedert dien tgd eindelijk verwezonlijkt kunnen worden en stelde daarom voor eerst te beslissen of op kost B dor vereeniging een dergelijke inrichting zal worden geopend waarvoor hij een som van ruim ƒ IBO denkt noodig te hebben hij zette daarbij uiteen dat al zou dit de jongere leden in boofHzaak ten goede komen hij hoopte do meer bejaarde leden die het voor hen zelven niet meer noodig achteu zich zoudon plaatsen op het standpunt van den voorzitter die uit den aard der zaak voor zich er ook geen behoefte aan had doch het nuttig en eervol achtte dat de vergidsriog ook op die wyzo werkzaam trachtte te zijn waarna hot voorstel in slemming gebracht met groote meerderheid werd aangenomen en zoo zal dan nu door de Goudsoho Kleermakers Vereeniging een inrichting voor hare leden geopend worden voor zoover bekend nog eenig in ons Vaderland De Voorzitter deelde verder mede dat hij zoer spoedig weer een vergadering zal houden n daarin bepalen hoe de inrichting zal werken Het voornemen bestaat de deelnemers in drie of vier ploegen to verdeden en de benoodigdhedon ten koste der Vereeniging aan Ie sohnifen Met het onderwys zal zich bolaston do Heer W C P van der Sloot Jr alhier die zgn opleiding te Pargs heeft genoten terwijl de Voorzitter zooveel mogelijk do behulpzame hand zal bieden in de leiding Nadat de leden nog eenigen tijd gezellig bgeen waren geweest en zich met muziek en voordrachten geamuseerd hadden werd de vergadering tan ruim half elf gesloten Ongetwgfeld kan een instelling als die bUjkens bet bovenstaande binnen kort geopend zal worden zeer gunstig werken want het is oen feit dat de jonge kleermakers niet alleen hier maar ook elders het aan goede leiding en opleiding in hun vak maar si te vaak ontbreekt de gevolgen waarvan zg hun geheele leven door ondervinden Dank zg de ijverige pogingen van den Voorzitter zal nu in Gouda weldra voor de jongeren in het vak een gelegenheid tot opleiding bestaan hg heeft daarvoor alle aanspraak op waardeering van zgn vakgenooten Tot grafhiaker op de B 0 Begraafplaats alhier is bscoemd A van der Keut Aan de beden middag op de Markt gehouden Bokoonrgdery uitgeschreven van wege de Óoudsche Harddraverg Vereeniging Eendracht maakt maobt namen 18 personen deel en wel Eigenaar PlaaU Paard Beryder 1 G van Eyk Gouda Zwsrte Merrie Eigenaar S V d Breggen Wadd Bruine S P Blanken Oouderak D Blanket 4 A Jonkheid Wadd A Jonkheid I O J Kerkhof Oouda Zwarte Merrie Eigenaar t W Brborveld Gouda Zwarte Merrie Eigenaar ï C J V d Berg Stolkw br Merrie W v d Bergh J T Jaspan Gouda zwarte Merrie J L Jatpert S Blonk Waddinxveen bruine Herrie Eigenaar 10 O Usselttein Gouda zwarte Herrie Eigenaar 1 J N Both Oouda oolcer Bruins Merrie Eigen 15 W Verweg Zwammerdam J W Brakel Oouda Zwarte Merrie A Brskel A Bruittent Oouda Bruine Bles Eigenaar 16 A D van de Weg Stolw Zwarte Merie Eigenaar 18 W Blom Oouda Zwarte Herrie Mej D Blom De prgs een marmeren pendule met coupei werd behaald door J N Both Gouda De lo premie een reiidekan werd behaald door J T Jaspen Gouda Ds 2e premie een klokje wsrd bekaaid door K JonkUeid Waddinxveen Gisteren had ds nitgeaohrsvsn wsdstryd in het hardnjden te Haastrecht plaats waanan 15 mannen deelnamen Do prga van 50 werd behaald door K Hanje van Akkrum en ds premie van 30 door B 8 Elzinga ven Goea terwijl A Hoogendgk van Haastrecht een aanmoedigingsprijs van 5 door hot bestuur wsrd toegekend Het feett liep tot aller genoegen af en de Haastrechtsohe IJsclub had eer van haar werk prachtig was het weer en vrolgk scheen de zon op de menschenmassa die van heinde en verre waren opgekomen In het Medicinisohe Wocheniohrift verscheen het verwachte eluk van dr Kooh Hg geeft eerst een beschrijving van zijn proeven met verschillende dieren en de ontdekking dat do tnberkelbacilleu onschadelijk gemaakt konden worden Deze taak zegt bg heeft veel tijd en moeite gekost tot het mg eindelijk gelukt is met liehulp eener van 40 tot 5U pet sterke glycerine oplossing eene doeltreffende zelfstandigheid uit tuberkelbacillen te bekomen Het is de akius verkregen vloeistof geweest die tot herhaling der proeven aan anders artsen afgageven is Het middel dat tot bestrijding der tuberkulose is toegepast is mitsdien een extract van glycerine uit zuivere culturen der tuberkelbacillen In dit extract gaan uit de tuberkelbacilleu natuurlgk benevens de werkzame stof ook alle overige in 50 pCt glycerine oplosbare stoffen over on derhalve bevinden zich daarin eene zekere hoeveelheid mineraalzouten kleurstoffen en andere extractstoffeu Eenige dier stoffen laten zich vrg gemakkelijk daaruit verwijderen De werkzame stof is namelijk onoplosbaar in absoluten alcohol en kau door dezen wel is waar niet zuiver maar steeds nog in verbinding met andere evenaens in alcohol onoplosbare extractstoffen gepraocipiteerd worden üok kleurstoffen latun zich afzonderen zoodat het mogolyk is uit het extract eene kleurlooze droge substantie te verkrggen die het werkzame beginsel in sterker geconceutreerden vorm bevat dan de oorspronkelijke glycerineoplossing Voor de toepassing in de praotijk biedt intusschen deze zuivering van bet glycerine extract geen nut aan vermits do aldus verwijderde stoffen voor het meuschelijk organisme indifferent zijn en het zuiveringsproces alzoo het middel slechts onnoodig duurder zou maken Omtrent de samenstelling van de wurkzame substantie kan men voorloopig niet anders dan vermoedens uilspreken Zij komt mij voor een afleiding te zijn van eiwitlichamen en dozen nabij te komen Zg behoort echter niet tot de groep der zoogenaamde toxalbumioen daar zij eene hooge temperatuur verdraagt en in den dialysalor gemakkelijk en snel door het membraan gaat De in het extract voorhanden hoeveelheid der substantie ia naar alle waarschgulijkheid zeer gering Ik schat haar op een onderdeel Van een percent Wg zouden als mijn vermoeden juist is dus eene substantie voor ons hebben wier werkzaamheid op organismen door tuberkulose aangetast veel verder reikt dan hetgeen ons van de sterkst werkende geneesmiddelen bekend is Over de wgze waarop wg ons eene specifieke werking op het tuberkuloseweefsel hebben voor te stellen lateu zich natuurlijk verscheidene hypothesen vooropstellen Aan het Hbl meldt meu uit Berign Ondanks de mededeeliiïgen zal toch geen baoterioloog op grond daarvan in staat zijn het middel te bereiden De bereiding zal ook voortaan geschieden door dr Libbertz onder leiding van dr K eh Het voornemen om het middol onder toezicht van den Staat te doen bereiden is chter opgegeven Koch vertrekt weldra naar Egypte en tal eerst in Haart terugkeeren Balteol Ddscb Overziclit Ia België houden liberalen en clericalen elkander scherper dan ooit in het oog om nauwkeurig waar Ie nemen hoe io de wederzijdsche gelederen de kanten voor of tegen herzieuing der grondwet staan Op dit oogenblik bevindt zich de liberale partg te dien opzichte in beter conditie dan haar tegenstandster want de beer Frère Orban en enkele anders ultra doctrinairen mogen op het punt van algemeen stemrecht van gevoelen verschillen met hun overige partggeuooten wat de noodzakelgkhuid van de herziening der grondwet betreft hierin zgn zg hetiliet alle liberalen en progressisten eens zg willenjde herziening Het it waar de hee Frère Orban g t tot bereiking van dit doel wel wat averecblt te werk dooh de hoofdzaak blgft de geheele linkerzijde tal alt n mau in de kamer voor de herziening stemmen Hos staal bet nu met de clericale partij P Zg draagt da ganscho verantwoor lelgkheid van den toestand zg heeft de beslissing over het groote vraagstuk Tan den dag in België in handen aan haar het antwoord op ds vraag of het land binnen kOrt een reedt al te lang vertohoven politiek recht zal bezitten dan wel ten prooi zal vallen aan revolutie en burgeroorlog Ten opzichte van de herziening der grondwet heersoht binnen de cleriale partg geen eenstemmigheid De bisschoppen en de heer Woeste willen haar niet en men weet wetten invloed beide machten op d Belgische katholieke bevolking uitoefenen Sommige clericale bladen ofschoon voor de herziening komen mot alleriei voorwendels aandragen om haar te verdagen Waarom P Oradat de arbeiders dreigen met de algemeone werkstaking en eeu regeering niet het hoofd mag buigen voor revolutionaire prfssie Met volle recht merkt de S orme hiertegen 6p dat indien do arbeiders zich stilhielden en volstrekt niets vorderden men zou beweren dat hot volk zich niet bekommert om het algemeen stemrecht Men kent deze praatjes Of het volk kalm is of opge wonden sommige partyen wetkn er al d de condudt uit to trekken dat men het niet moet toestaan Welke ijzeren discipline er echter ook onder da clericale partg heerscht en op dit oogenblik wordt zg met dubbele gestrengkeid toegepast zoo begint zich toch ook onder de katholieke bevolking een niet te miskennen ontevredenheid te openbaren Sedert men begonnen is in navolgins van de liberalen binnen de clericale partij groote politieke vereenigingen op te richten vergenoegen de leeken er zich niet langer mede altijd ja en amen te zeggen op hetgeen de bisschoppen in politieke aangelegenheden verlangen Zoo o a zijn de leden van enkele katholieke associaties in hooge mate gekrenkt wgl de besturen zonder hen te raadplegen een antwoord zouden op de vragen van het centraal comité der katholieke vereenigiugen omtrent de al of niet wenschelgkheid der herziening Mot voldoening slaan de liberalen deze tegenstrijdige atroomingen onder hun politieke vijanden gade zich vleiend met de hoop dnt de tyrannic en halsstarrigheid van den heer Woeste den wilsvoltrokler der bisschoppen ten slotte tot een algeheele verwarring binnen de clericale partij zal voeren De tweedracht bg den oen bevordert de eendracht bg den ander Dit is de cirkelgang bij de politieke partijen I In den toestand der werkstaking in Schotland komt geen verandering De spoorwegbeambten en de directies blgven elk op hun standpunt zoodat hst vooruitzicht op een schikking nog steeds zeer gering is Op enkele plaatsen zgn ongeregeldheden voorgekomen maar daar op de meest bedreigden punten goede voorzorgsmaatregelen waren genomen hadden deze opstootjes geen ernstige gevolgen De Indianen hebben overeenkomstig het verdrag met de Amerikaanschen generaal Miles gesloten hun kamp by Pinoe Ridge ontruimd Het bleek dat zg 4000 strijdbare manschappen bijeen hadden gebracht Generaal Miles vertrekt nu spoedig met de voornaamste opperhoofden der Sioux naar Washington ten einde hen iu staat te stellen president Harrison bun grieven mede te dooien Zoolang deze besprekingen duren zullen de Indianen onder streng toezicht van de Amerikaansche troepen Volgens berichten uit Washington koesteren de Amerikaansche staatsadvocateo geen twijfel omtrent den afloop van het Engelsch Canadecsche proces voor het Oppergerechtshof gehouden is de beslissingen van den Amerikaansche wetgever over internationale geschillen te eerbiedigen terwijl de Engelsohe Regeering de zaak reeds diplomatiek aanhanging heeft gemaakt daarom zou een inmenging van het oppergerechtshof ongeoorloofd zgn De nienwe republikeinen in Brazilië schgnen tniet bijzonder eens te zijn nu het aankomt op hetdselen van den buit s lands inkomsten Da verochillende Staten willen zooveel hebben dat er voorhet centraal bestuur niet veel overblgft en de heerenvan het centraal bestuur zgn van oordssl dat zydaarvoor geen republiek gemaakt hebben De Miniitsr van Éinancién spreek van een voorloopig te kortvan 116 millioen terwyl voor do gewone uitgaven ruim 30 millioen meer zou noodig tgn danonder het Keizenrgk Het Journal de Coiomeroiocgfert echter uit dat hel te kort wel 100 millioenmeer tou bedragen dan de Minister opgaf en spoortalle vaderlondera aan om de Begeering rekenschapte vragen van de finaucieele dolheden welke zgbegaan wil sn die het land tot wis bankroet zullenvoeren Mooi verschiet door ds houden van BrttUitanscBa fondsen Oe beriehlen uit Chili over Buenos Ayres ontrvangen luiden nog niet gunstig De weerspannigecongresleden hebban bg Coquimbo troepen aan wUgrzet maar toolang het leger op de hand biyft vUtpresident Balmaceda zullen dete marinesoldatenwel niet veel kunnen uitrichten Tot dusver hebbenlich slechts twee schepen tegen den president verklaard nl de Cochrane en de Msgelhaen De Cochrane is een groot pantaerachip van 3000 ton maar da Magelbaen is een ongepantserd ramsehijfvan too tonnen Dat de opstandelingen tgn begonnen met de kust van Iquique tot Coquimbo te blokkeeren heeft eene goede reden De provincie Tarapaca waarvan Ipuique de hoofdstad is levert met zijn salpetermijnen de meeste hulpbronnen voor de schatkist Indien de congres leden zich dus meester kunnen maken vtn deze mgnen zouden zij den president wegons geldgebrek spoedig tot loegeven kunnen dwingen Van de landzijde sal echter de president natuurlgk met het leger alles doen om te verhinderen dat zgn tegenstanders hem op deze wijze mat zotten Een strijd tusschen leger en vloot zou in dit geval niet te vermijden zgn Men vertrouwt echiter dat President Balmaceda het zoover niet zal laten komen Ofschoon ook de congresleden den onwetti