Goudsche Courant, dinsdag 20 januari 1891

Woensdag SiJanoari Pi 44a £ 1801 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Insieadlng vaa advertentiön kan geschieden tot éta uor des namiddags van den dag der uitgave g n weK hebben inKedagfen heefll de president door zgne ioooDatituoneela faamlelingen naartoe aanleiding gegeven Bj de gematigde leiden blijft daarom het Tertroawen bestaan dat Balcamwia tijn ambt tal neerleggen en door tioh lerug te traicken een einde zal maken aan een atrqd die noodloltigo gevolgen kan hebben roor de Chileensohe republiek EENNISQEVINQ Belaslingf op de Honden BURGERLIJKE en WETHOUDERS an Gouda in overweging nemende dat bjj Art 8 der Verordening op de invordering der belasting op de handen vastgesteld door den Raad dier lempente den 8n October 1875 aan eigenaren of bezittrrs dezer dieren da verplichting is opgelegd om daarvan jaarlyks in de maand Januari aangifte en betaling der belasting te doen Herinneren den belanghebbenden aan die bepaling met uitnoodiging de gevorderde aangifte en betaling te doen ten einde beboeting te voorkomon GOUDA 19 Januari 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORK De Secretaris BROUWER ADVERTENTIfiN TE HUUR ol desnoods TE KOOP gevraagd tegen 1 MEI eeaüL H TT X S met 6 a 7 Kamers liefst met TDIN Opgaven van rnimte en pr s te zenden onder No 2077 aan het Bnrean dezer Coarant ALLE SOORTEN Blilsgrro©an te33 20 Cent per pond MANDERJJNEN ƒ 1 per kistje van 25 stnks ë gi rritse OFIIDiaW OIITVAlfGWr de eerst quaUtait Ewitsanche HorlOgeS alsook ds goedkoopst soorten Zilveren Dames Horloges vao af 10 Zilveren Meeren 10 Gouden Dames r 17 Qoaden Meeren 25 ïene van d beste Inrichtingen van ons land van Horlog Garantie van twee tot vqf jaar Passage IS toUerdam B 3 A VAN DIJK Een ware sohat voor de ongelakkige slochtofrars der Zeifbevlekking Onanie en geheime nitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf floUandsche nitgave met 27 afb Prgs 2 Iden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deze ondengd Igdt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks daizenden van een zekeren dood Te verkrijgen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ADVtlRTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandeche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBnreaa van A BBINEMAN en ZOON te Gouda Het groote aantal zenuwkwalen van lenuwhoofdpijn af tot da voorafgaande keute kenen van apoplexie hersenberoerte toe trotseeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Kerst aan den nieuwen tjjd komt de eer toe dat zy door het gebruik maken van den eenvoudigstea weg namalp langt de huid eene phy siologisoha ontdekking gedaan heeft die na houderde proofnemiDgen thans over de geheele wereld verbreU is en terwyl zy in wetenschappelijke kringen de hoogte belangstelling wakt tevens eene weldaad blgkt te zqn voor da aan zenuwkwalen Igdanda mansohheid Deze geneeswflze is uitgevondtm door den gewezen Officier van Gezondheid Roman Weisamann te Vilshofen en berust op da ondervinding opgedaan in eene 60 jarigo praktgk Door vassching van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohikte stoffen door de huid onmiddellUk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelgk schitterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van eau door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tgd reeds de 21e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wazen der nieuwere therapie en do daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetuusohappulijke voihanduUngen uit de medlBOhe bladen die aan deze geneeswijze gewijd zijn zoomede afschrift v ui tal van getuiijsohnften van huoi geplattUt geneeskundigen onder welke P Meaisre med dr professOf aan ae polykliuiek te Partjs rue Rougemont IO 3teia rober mel dr praktiseorend geogesheer aan het kraukzmnigea gesticht te Caaranton Saaitfitsi ath Dr Coha te Steitia arosamann med dr arroad arts te Jöhliagea Dr P Porestier geneasheerdireoteur van het hospitaal te Agen Jehaimrath Dr Schering kasteel Outeafels Bad Ëms O irse uxdi dr genessheerdireo teur dar galvano therapeatisohe mriohttng voor aeauwijders ta Parijs rue St Hoaoré 334 Consul von Ascaeaoaoh mei dr te Jj fu i Jr BusDach arroad arts ti Ziriaitz Obar stabsirzt Jaoal mei dr ta faeaen Dr C Bongaval te La Farrière Bure lid van dea Oonseil Central d hjrgièae et de Sanié in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zeuuwgestel meer of minder aaugedaaa is otaaa zoogenaamde senuwacbtigheid igdea w arv n de kouteukenen zyn chronlsoho hooflpgn migraine schele hoifip n bloedaapdrang groote prikkalbiarhaid gejaagdhaid slapeloosheiJ liohamelijiie onrast en onbehageltjka toastaad verder aiie kieken dia door beroerte utroffeu werden on no lijdon aan de ijevolgon daarvan zo lals verlammiagen On vermogea tot spraken zware tongval moa eluk slikken stijfhaid der gewrichten met voortdurende pijn pl iatseli ka zwakta verzwiikkiag van gebeugen enz an zij die reeds onder genaeskuudtge behandeling geweest zyn maar door du bekende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wryveii electriseeran stoom looi of zeebaden geon gunezinir o leniging hunner kwaal gevonden hebben en t n slotte zy die vreeS gevoelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens versohijnselen als zlCh aanhoudend angstig voelen verdooviag in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd sulzing IQ de ooren het voelen van kriebeling in en bet slapen van handen en voeten aan al deze drie categorieu van ZOnUWlljderS als ook san jonge melSJeS UJdende aan bleekzuoht en kraohteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willun voorkomen wordt dringend aangersdep zieh het boven vermelde werkja aan te schaffen hetwelk op aanvrage kostelOOS en franco varzonden wordt door LEMAIRE ie Co Apothekers te Parijs me ds l lSchiqaier $ 0 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van HOMAN WmSSMAJNiN Ood Officier van gezondheid aere lid der Italiaansohe Ssniteits orda van het Witte Kraia en verder ta Amsterdam door CLEBAW t Co Heiligaweg i3 Arnhem J de BEYER Agent der Schoepvaart Courant Rijnkade 71 Rotterdam F E van MAIVTE V KOLFE Apotheker Korte Hoofdstaeg 1 Utrecht LOBRY A POKTOS Oudegracht bij de Gaardbrug F ISO Op de jongste hygienisch medv ina Tentoonstelling te Gent is de Weissmann sche geneeswyze door de medische jnr üdt de Zilveren Medaille be Zeer ITette Gfesteendrukte NAAEAA TJES worden GELEVERD door A BRINKMAIN en Zn T D IARK f nr I iTS vao Gebrs SiVËL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bij P 0ÜD8HO0KN Kleiweg G H LAKBBVELD Gouwe C vak VLIET Markt B van WINGERDEN Grabethstr Sociëteit Ons Genoegen 4 Abonnement VoorttelUng DONDERDAG 22 JANUARI 1891 Vereenigde Rotterdamsehe Tooneelisten Directie LB GRAS m HASPELS Vorstenschool Drama in 5 Bedr van MÜLTATÜLI Aanvang 7 j uor f f Gewone bepalingen en prjjzen te Schoonhoven Wed F 6 VERDONK A C FIJN VA DRAADT s Oudevater W VERHOOBEN j J C VERHEUL Woerden J GROEN Alfen a B J KOOLB Probeert s v p 80ÜCH0N THEE No 3 k f 1 25 per kilo tegen fabrieksprgs A 7 os Az Kleiweg E 73 en 73 Gouda Snelpersdruk van A Brinkhah k ZooK De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alcoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 20 Januari 1891 Van de gratis uitdeeling van brood en warmen drank aan de volwassenen koffie aan de kinderen melk werd heden gebruik gemaakt door 257 kinderen en 336 volwassenen Het winterfeest door de Goudsche HarddravergVeraeoiging nEmiracht maakt macht gisteren gegeven mag goed geslaagd heeten Zoowel des middags bij den wedstrgd in het schoonr den als des sronds bq da slederaart heerschte er een gezellige drukte in onze stad Den uitslag van den wedstrijd deelden vg reeds in ons vorig ur roede en dat do slederaart tal van menschen uit da huizen op straat had gelokt behoeft geen betoog Nu t was dan ook een fantastisch gezicht die reeks geillumineerde arresleden voorby te zien trekken onder do vroolyke tonen der Schutterjj muziok D staat werd geopend door een slede in den vorm van een boot sierlijk a giorno geïllumineerd en daarop volgden de overigen waarin bevallige dames figuurljes on in winterooataum gehulde heeren gestaltea de aandacht trokken In een der sleden zat een clubje gecostumeerden en gemaskerdan die eene aardige afwisseling vormden met de overigen en natuurlijk veel suq s hadden Onder de veel giorno ballons waron enkele seer fraai uitgevoerde Een der dames had ar een in den vorm van oen bouquet in hare hand die een aardig effect maakte Van tijd tot tgd werd de stoet door Bengaalsch vuur verlicht De Tereeniging en haar ijverig Bestuur komt ten volle een woord van lof toe voor haar aardig feest Morgen Woensdag heeft san de Breavaart b j FEVILLETOX Haar iet Fratud EERSTE GEDEELTE HOOFDSTUK I Eens op een dag het was in den herfst kregen de beide kinderen het in dan zin om in den vliet kreeften ta gaan visschen Hot zoude beter geweest tgn als wij daar eerder aan gedacht hadden zeidè Pierrille dan zou ik een aarden dam in het water gemaakt hebben en we zouden er veel meer vangen Waf doet er dat toe P vroeg Millette Meen je dat ik er tofh niet veel zal snappen P Op dezen tijd van den dag verschuilen zij zich onder de steenen t Is heel gemakkelijk Je zult zien Zij wenschten den oaden lieden goeden dag en wandelden samen Op naar het weiland Zij moesten een smal hobbelig voetpad volgen langs een haag van struikgewas vol witte hagedoorn en moerbeziéti Milletta stond ieder oogenblik stil om er van te ten y Stolngkersluis een edatrijd plaats voor paarden gespannen voor arresleden Heden had ten kantore van de Machinale Garenspinnerij de aanbesteding plaats van het maken van een nieuw Maohinegebogw Ingeschreven werd door W Bokhoven te Gouda voor f 80200 W de Jong Wz te Gouda voor ƒ 19632 J de Jong Wz te Gouda voor ƒ 19223 H J Nederhorst te Gouda voor ƒ 18543 Atb Leeuwes te Eeeuwijk voor ƒ 18600 C H Wildenburg te Gouda voor ƒ 18400 P A Burghout te Gouda voor ƒ 17è85 O P W Dessing te Gouda voor 17626 en Mees Visser ta Papendreoht voor 17480 aan wien het gegund is Het ontwerp van een nieuw militair wetboek van strafrecht is met drie andere daarbg behoorende wetsvoorstellen door de regearing naar den tiaad van State verzonden Door de administratie van da Bijkstelegraaf hier ta landa zal naar de Mmaslt meldt waarschijnlgk eerlang worden overgegaan tol de invoering van een maatregel die lang reeds in het buitenland met name in Engeland wordt toegepast en die aan handelshuizen of particulieren t e betaling van een vast jaarlgksch reoht de bevmgdheid verschaft om een zeker bedrag hg vooruitbetaling aan s Kijks kas te voldoen en daarna bun telegrammen te verzenden zonder dat bij de aanbieding de kosten behoeven te worden voldaan alzoo een soort van rekeningcourant waardoor tgd wordt bespaard en mogelijke vergissingen van bedienden loopers enz tot een minimum kunnen worden teruggebracht Aanleiding tot deze regeling die achter nog op nader ta geven voorschriften moet wachten heeft gegeven het verzoek van eenige voorname firma s te Amsterdam Je zult je nog ziek maken Millettoun zeide Pierrille Je weet wel dat het niet goed voor jeis Kom je bent toofe eigenlijk nog maar eenklein kind Heb je ooit gehoord Maar ik ben al tien jaar mijnheer Pierrille I Maken soms de moerbezien die ik eet ma zoo reel jonger Weet je wel dat ik al over twee jaren mijn eerste commnnie doe Dat is jammer I Hé I Waarom jammer f Omdat ik het van t jaar gedaan heb en omdat ik het gaarne tegelijk met jou gedaan zou hebben Dat is waar wat zou dat aardig geweest zgn I Maar je zult het nog eens doen hé Pierrille begon te lachen Ben je raar Millettoun Hoe kan men tweemaal zgn eerste communie doeuP Oh 1 nièt da Barste zeide het meisje met den mond vol moerbezian en de lippen purper gekleurd Maar een communie is toch altjjd een communie Je hebt waariijk gelgk zei de jongen Weet je wel dat ja een verstandig ding bent jij P Zoo 1 maar jij bent veel verstandiger Wie heeft je dat gezegd Dat heb ik wel bemerkt en bovendien vader Terrade herhaalt het dikwijls genoeg en papa Lorin en mama Catissou Zeg den vorigen keer Teantoux je weet de sdbaapherder van mgnheer Plumardie was in La Queyrie gekomen Hg zou beter gedaan hebben als hij gebleven AOVERTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regeb ik 50 Centen iedere regSl meer 10 Centen GROOTE LETTBBB wordeit berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien ratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc te Delft mdervin de verwarring wf Ook de gist en oliefabrieken te Delft In de vorige week waren 40 zegge veertig wagens kolen meer dan 14 dagen geleden afgezonden zoek geraakt 26 wagens werden ten slotte te HilversoB gevonden Acht wagens zijn nu al sedert 14 dagen onderweg van Delft naar Rotterdam Tan een wjgen is sedert 22 December het spoor verloren Acht wagens rogge moesten vijf dagen te Delft blijven staan omdat de adressen verloren waren In de rBrieven uit de Hofstad van de Mtdi Ct lezen wij Er is nooit aan getwijfeld of koningin Emma zon de haar opgedragen taak van regrntes zeer zorgvuldig ter harte nemen Dat zg dit werkelijk doet blijkt uit A van handelingen en opmerkingeu van H M die echter niet zoo licht algemeen bekend worden Men hoort alleen da verzekering van personen uit haar omgeving loch daarmede moet men zich tetreden stellen Een bewgs voor de persoonlijke werkzaamheid onzer Begentes werd mij evenwel dezer dagen medegedeeld en ik wil het rognen leeers niet onthouden Vroeger werden alle stukken aan den Koning gericht aan sKooings kabinet geopend en werd aan Z M alleen dat gedeelte daarvan voorgelegd t welk de directeur nuttig of raadzaam oordeelde door den Koning te worden gezien Koningin Emma heeft nu volgens mijn betrouwbaren zegsman den nieuwen regel ingevoerd dat alle aan haar gericht brieven door haar zelve of althans in haar tegenwoordigheid moeten worden geopend en gelezen Volgens denzelfden schrg rer schijnt de Begeering op de instelling van een nieuwe ridderorde bedacht te zijn Hij geeft aan de regeering in overweging zoo zg omtrent den naam nog geen beslissing nam ze orde van Oraiye te noemen was waar hij was zei Pierrille ontstemd t Is een boosaardige jongen Dat weet ik wal maar laat me nu verder vertellen daar Dat kun je later doen Millette We zijn aan dpn Kiou t Is geen lang verhaal zei Millette Jeantoux dan had de ezelin laten ontsnappen hg zocht haar in bet bosch en griende en vroeg aan paps Loria of die haar gezien had Toen heeft papa Lorin hem geftgd als je slim waart zou je haar niet hier zoeken maar in de weilanden waar het dier natuurlijk b j voorkeur heen gaat Wend je maar tot Pierrill die je daar ginds ziet en hij wees naar jou je was juist hier met de schapen Die zal ja wel it den brand helpen want t is da beste schaapherder die er loopt zoo jong als hij is Zeide hij dat vader Lorin Heelemaal zooals ik het je vertel En Jeantoux zette een zuur gezicht wil ik wedden i Nu of hij i Ik zal haar wel vinden mgne ezelin en zonder mijnheer Pierrille zei hij en ging heen Toen deed papa Lorin zoo terwijl hij hem nazag bet kind schudde met het hoofd om den ouden man na te doen Oh oh het is een hoofd vol leelijka streken die Jeantoux En als hij nog maar goedhartig wasl Maar juist het omgekeerde Dat is er een van wien je niet houdt is t wel