Goudsche Courant, woensdag 21 januari 1891

Zaterdag 1 1 is een der hoofdbuizen Tan de waterleiding in het Kaadhuia te Uordreoht geaprongen De DordUdu Ct deelt hieromtrent mede fEren na 9 uur den openingat d der bureaux hoorde de concierge een verdacht geluid van boren komen dat bijna tegelqkert d werd gevolgd door aeu waterrloed die van de trappen stroomde en een piasregen uit de plafonds Al spoedig bleek dat de in een binnenmuur gemetselde buis der waterleiding loopende naar de brandkraan op den lolder naast de archief kamers gebarsten was Ondaniu den g weldigen waterstraal die hun in het gelaat spoot en hen van het hoofd tot de roeten deed rillen beproefden de concierge en een ter hulp gesnelde werkman der gemeente na een gat in den muur gebroken te hebben de buis dicht te slaan want er bestaat geen afsluitkraan ran de leiding der brandkranen maar te vergeefs En inmiddels stroomde het water steeds met geweld omlaag soodat spoedig de ruime vestibule en de aangrenzende kamers grootendeels blank stonden Het eenlge middel dat voor het oogeablik wellicht baat kon brengen was de brandkraan in de woning Tan den concierge want die op den zolder was beTroren te openen teneinde den aandrang van het water boren te temperen Werkelgk deed dit middel dienst terwjjl inmiddels een loodgieter de buis uit den muur kon wringen en beneden de barst dicht buigen waardooi de stroom gestuit werd De schade welke door het water werd aangericht is groot Niet alleen dat alle vloeren doorweekt zyn naar ook de plafonds zgn bedorven in dat van de burgemeesterskamer beeft men overal gaten moeten steken wilde men het niet onder het gewicht der watermassa die er op stond zien bezwqken De meeste schade lijdt echter de concierge daar al diens huisraad en bedden doorweekt zijn Én toch is het grootendeels aan de voortvarendheid van dezen beambte te danken dat aan de gemeente eigendommen niet nog grooter schade werd aangericht en het archief gespaard bleef Wat daarvan zou zijn terechtgekomen wanneor het ongeval bij nacht bad plaats gegrepen kunnen we ons nauweiqks voorstellen oveomin als wat er gebeuren zou ala in een gemeentegebouw waar olie brandkranen bevroren z jn s nachts brand uitbrak ling verkregen die Toortduurda tot den 2 Deo U Den 15n Not had hg nu de noodige stukken door den pedel naar s Gravenhage laten zenden om weder voor een jaar verlof te bekomen meenend dat in zestien dagen hierop wel gunstig kon worden beschikt Hierin had hg zich echter vergist want toen de 2 December aan orak ontving hq in plaats Tan de vercischte vr jstelhng een bevel om zich des morgens aan de kazerne te vervoegen Toen hg hieraan gevolg gevende zich ter bestemder plaatse aanmeldde werd hem gezegd dat hij verlof kon krqgen voor vier dagen doch dai hg moest zorgen dat de stukkeu er dan waren Da vier dagen echter verliepen en ziet de stukken waren er nog niet Wat nu te doen Natuurlgk vervoegde zich de theoloog weder aan de kazerne en klaagde den serg majoor ign nood met het gevolg dat deze zeide dat de zaak in orde was Hierop vertrouwende verheugde hij zich reeds dat dit zaakje zoo gunstig was afgoloopen maar ach I zijne blijdschap kwam wat te vroeg 29 Dec toch ontving hg bevel om in de kazerne te komen welk bevel hg onmiddellqk opvolgde denkende dat de stukkeu waren gekomen un men hem dia wilde ter hand stellen Hierin echter vergistte hq zich zeer want niet werd hem toon medegedeeld dat t verlof weder was verlengd voor een jaar maar wel dat hg den voUenden dag 30 Dec in dienst moest treden sis milicien Toen zgn vader over dit geheel onverwachte bevel opbelderiiigen vroeg aan den luit kol Huber uitte deze zgne verwondering er o er daar hg er niets van wist en verlof had gegeven tot 2 Jan Hg ried aan te telegrafoereu aan den referendaris van t depart van bionenlandsche zaken en te vragen boa t met de stukken gesteld was Deze raad werd onmiddellgk opgevolgd en wel met dit gevolg dat denzelfden middag bericht terug ontvangen werd dat da stukken door de Koniugiu regentes waren geleakend an aan t depart waren gearriveerd Door t gezegde van luit kol Huber t bericht van den referendaris en de geruststellende verkUring van den lerg miqoor dat alles in orde was in de war gebracht gaf de theoloog geen gevolg aan t bevel om 30 Deo op t appèl te verschgnen Dit echter kwam hem duur te staan Want op den oudejaarsavond vervoegde zich een soldaat te zqnen huiza met het bevel dat hg onmiddellqk mede moest gaan en ia de kazerne verschgnen Geen tijd om ta middagmilen werd hem zelfs vergund maar hij werd door den soldaat terstond naar de kazerne medegenomen waar hg den serg majoor ontmoette dia hem bevel gaf zich niet buiten het gebouw la bageven Toen h dan sarg maj echter ttelagmw van dan refer toonde geraakte deze in verlegenheid en stuurde hem onder geleide van een korporaal naar den kapitein Kothpletz die hem zeer beleefd ontving doch zeide Gq hebt de wet overtreden 19 uur 85 min zqt gg te laat op t appèl rersohenen als nagoblevene zult ga beschouwd an als zoodanig gestraft worden Den volgenden dag bjj de komst van den kapitein in de kazerne zou h j hooran welke straf hem was toegedacht Inmiddal werd hem eeue slaapplaats aangewezen In de contine mocht hg don verderen avond passeeren en een stuk kommiesbrood met kolBe koopen als remplofant voor t misgeloopen middagmaal To tien uur was hot tqd om naar bed te gaan en met 8 andere ging hq naar de hem aangawezen slaapplaats het I g tdspirsntankamertje Onder geheel ongewone Trgdagnamiddag waren te Amsterdam vsle getiiigen van een vinnigen strijd tusschen een kraai of raaf hierover waren de gevoelens van het publiek Terdeeld en een sperwer onder de kroonlgat van het paleis op den Dam De sperwer werd door den ander aangevallen dat de veeren door de lucht vlogen De eerste verdedigde zich dapper maar moest zqn nest of schuilplaats verlaten en de wijk nemen schreeuwend en flodderend tusschen de bolten ie de ornamenten Ten laatste Uies de aangevallene onder luide smartkreten den sflocht zette koers over het Damrak en liet zijne vesting aan sii ur kraai over GMria ontleent onderstaande winterherinnering an een brief van een boer uit Ovej sel Het blad heeft haar woordelijk overgenomen slechts de Tooraaamste taalfouten er in rerbeterend Zoo ook de natuur is veranderlqk op bot oogenblik 14 Januari is bel dooi en zacht weer doch hebben wq een strengen voist beleefd dien ik mij Pierrillef Hond jij dan Tan ham Als ik hem zie heb ik altijd lust hem de oogen uit het hoofd te krabben Ah I Ah I Ah MUlette zei PierriUe ja maaktme héusch bang Miaschlen zou je mij op een goeden dag ook wel eens zoo willeï toetakelen Jou Oh zei Millette geen nood dat weetje wel Vooruit zei Pierrille na komt het er op aande kreeften te grgpen De vliet is helder Des ta beter Ik was al bangdot de molenaar van Marsaloux het water troebelgemaakt zou hebben Ef wordt Zondags niet gewerkt in den molen Maar men had hier vlas om te weeken in kunnen leggen en dan zou er van onze vischvangst niets tqn gekomen Gelukkig is er niets van dat alles gebaard I Pierrille had zijn schoenen uitgetrokken en zqn broek tot aan da knieën opgestroopt Hij ging in bet water De vlSet i niet diep bij golft zachtjes voort maakt eenige krommingen en kronkelt in elkaar als een slang Wilgen met hun holle ledige stammen en altijd beWeeglijk gebladerte eize i met hun groene twijgen staan lor weerszijden en vormen als het ware 1 een bladerdak dat bewogen door den wind het I Dat is niet meer dsn billqk I Haar zei de kleine Tiaschar wat ik heb ia immers ook ran jon Millette Mat hun hooggekleurd galaat sahitterenda oogan bet haar in wanorde de armen en beenen ontbloot I OTer het water gebogen zagen zq er als gerat in een Iqstwark ran groen en water bekoorlqk uit hat I meisje neergehurkt lichtte behoedzaam de steenen op terwql de jongen da kreeften greep die troobttaa zichjmeteen krachtige beweging van den staart tereddan tiet water was zeer belder Zij konden het Iqna zand van den bodem zien waarop hier en daar oenigs zwarte bemoste steenen als rotsen op een dorre vlakte Terspreid lagen Op ongeregelde afstanden klaurda da schaduw van de booman san den oerer het water donker Maar aan rroolqke zonnestraal drong door het gebladerte heen en bescheen de beide kindoren en si spelend op hun rosegetint gelaat in het blonde haar van d eene en het bruine van den ander spreidde zich de gloed van den stralenbundel uit over bet watervlak van den vliet die daardoor schitterde en glansde aU vloeide er een stroom van smeltend goud langs zgne oevers Niets is bekoorlijker dan een zonnestraal die samensmelt met den zoetin glimlach van een kind De warme zonnestralen verleenden een verhoogde kleur aan de blanke huid van Millette en vergalddea het reeds gebruind gelaat van PierriUe i Wordt tmtlgd niet kan herinneren sinds 1844 welke tot nog toe eel vin meester was Deze is de eenige winter dien ik heb opgeteekend Den 27 November begon het te vriezen de maand December door met Januari werd bet dooi en die maand bleef het matig winterweer loodat het qs bgna was versmolten en een enkel schip de Zuidenee passeerde Dan met Februari 1845 begon het weer van nieuws en nu zeer streng tusachenbeide met sneeuw vergezeld tot den 20 Maart Den 13 en 14 Miiart waren de strengste dagen en ik zou ze zoo niet strenger dan toch niet minder streng dan die van 29 en 30 December van dezen winter willen noemen Wie niet noodzakelgk buiten behoefte te zyu hield zich onder dak Hoe dankbaar moet elk niet zgn die in zu k een tgd aan dekking en voedsel geen gebrek heeft I Daar het veld door de sneeuw b lekt was hadden de wiuterrogels het zeer kwaad eene menigte schoten er het leven bq iu Ik zelf en anderen hebben gezien dat de winterkroaien het op elkanders leven aanlegden Wanneer er een was die zich niet best kon redden dan vielen andere gezamenlijk op haar aan en wanneer zq haar overwonnen hadden deelden zq den roof doch altqd nog met groeten twist totdat er niets over was gebleven dan de beentjes met de veeren Toen er midden Maart nog niets van da lente te zien was maakten zich velen bekommerd om het hooi hetwelk toen niet zoo ruim was en met den dag duurder werd Den 20 Haart was het Poschen en de dooi viel tegelqk in Een zuidwestenwind gepaard met regen deed spoedig het qs bezwijken en toen het Mei was kon het vee naar het land Men wikt maar God beschikt Die winter zal toch niet ons voorland lijnf Van 25 November alswquns wel herinneren dagteekent de eerste vorst van beteekenis dezen winter Op den winter van 44 45 zqn wq dus wat het begin betreft twee dagen voor wq hopen niet dat wq bat er ook wat het einde aangaat van moeten winnen I Naar aanleiding van verschillende geruchten over een aan een lid van het Utr Studentencorps overkomen avontuur acht hel studentenweekblad Mimmu het wensohelijk het gebeurde juist mede te deelen Eene bevriende hand schreef aan dat blad het volgende De thans voorbijgesnelde Kerstvaoantis is voor de meestan onzer een genotvolle tqd geweest hetzij we ons in de stadie verdiepten hetzq we ons met gevleugelden voet voortspoedden over t spiegjlglsdde qs Niet voor at oase oorpsbroeders waren echter de voorbqgagana weken de breogsters van genoten vreugde en inzonderhaixl wel niet voor den in Oot l i geiustalleerden theoloog wiens lotgsroUsn ik a wensch mede te deelen Volgens eene bekende wttsbapaliag knonen da theologen vrqstelling van de militie Tarkrqgen wanneer zq dit met overlegging van de stukken waaruit blqkt dat zq ds theal ooUeges volgen aan den Koning verzoeken Ook kan deza vrqstelling reeds gymnasiasten worden geschonken indien za hun voornemen om theologie te gaan studeeren aoo den rector kenbaar maken en leerlingen zqn der zesde klasse Deza vrqstellingen zqn echter slechts geldig voor ééa jaar an moetan dus alk jaar opnieuw worden aangevraagd De theoloog door ons bedoeld ï als leerling van t Doetichemselia gymnasium zulk aane Trqstal zarfat geritsel zqner bladeren mengt in het aantonig geluid iu de kalme en tockta harmonie van bat kabbelend water Is de Eioa kood rnieg Millette In het geheel niet maar ga daarom niet in I het water Je zalt je rail maken Blqf daar I Dus moet ik ma Terrelen terwql jij plezier hebt zei Millette met aan guitigan lach Dat niet maar ik wil niet datje met aan railajurk thuis komt Bovendien zgn er hier groota diamochten ja eens kngpen Ik zeg nog eens blgfdaar Ah zie dat eigenzinnige dmg eens aan Millette had den rok van baar jurkje opgeschort tot boven de knie en zoo saamgebonden dat ze ar aan soort pantalon van gemaakt had Zg stapte voorzichtig in den vliet liep over de steenen dia boren I het water uitstaken en Tervoegde zich bq baren I vriend Pierrille Je bent koppig op jon manier zei Pierrille J Wat je wilt wil je heelemaal I I Kgk liever naar da kreeften dan op me ta I knorren Zie je er a I Niet een I En deze dan bom I die heb ik I t Is nog een jonkje hot arme dier Men kaner haast den dag doorheen zien Bah wat maakt dat uit Geef me je zakdoek Oh kgk eens hoe hij spartelt Al die niet doodzgn zal ik bewaren Hoe nn je zult me toch mijn deel geven hoop ik F omstandigheden brak de Ie Januari voor hem aan Om zeven unr ontwaakt en opgestaan kreeg hg permissie om met de andere soldaten tot aankomst van den kapitein binnen de kazerne rond te wan delen of op eene sleeht verwarmde zaal zich met ken te onderhouden Te 11 uur kwam de met verlangen te gemoet geziene officier de tbeol milicien werd in v erhoor genomen moest de krijgsartikelon hooren voorlezen en zich tot twee dagen arrest hooren veroordeelen met vergunning om in de cantine te komen dus do hem opgelegde straf was zoo licht als mogelgk was De lo Jan was echter niet de onaangenaamste dSg voor den persoon In quaestio want hg kon den gnnsohen tijd in de onderofliciersonnline vertoeven waar hij door een der sergeanten was geintroduceerd Ook was t hem geoorloofd familiebezoek te ontvangen en uit de bibliotheek in do kazerne lectuur te putten Den volgenden dag den 2 JAnu8ri werd hg des morgens te II uur weer bg dc i kapitein ontboden die hem thans meldde dat zijne straf afgeloopen was dat hg wel in dienst moest bigven maar niet voortdurend in de kazerne behoefde te vertoeven Het was voldoende ajs hij in de kazerne sliep en op t middag appèl versoheen Aldus bleef het tot 8 Jan Den 7 Jan ontving onze millicion een stuk van den waarneraendm burgemeester van Utrecht met t bericht dat t kon boal was ontvangen waarbij hem vrqstelling van dienst werd verieend Nu meende onze theoloog dat alle kwaad geleden was dat do militaire autoriteit van de aankomst der stukken ook wel bericht zou hebben ontvangen en hem de vrqstelling mededeelen Het morgen appèl veriiep evenwel zonder dat er iets voorviel van hetgeen hg had gehoopt s Middags toonde hij nu het ontvangen Bchrgven aan don erg inaj die bijna alleen de leiding over de kazerne schijnt te hebbeft deza liet het aan den kapitein overhandigen die toen aan den theoloog milicien zeide dat dit stuk wel feitelijk geen recht op vrgstelling gaf doch dat hij de verantwoording in dit geval wel op zich durfde nemtu en hem dus van t verplichte logies en t middag appèl vrijstelde Ieder leek in de administratie van t krggswozen zou nu meonen dat de zaak daarmede was geëindigd Evenwel 10 Jan dus twee dagen later wordt de theoloog weer aan da kazeine ontboden en wordt hem medegedeeld dat de qusestie nog niet in het reine is zoolang de stukken van het depart van oorlog niet waren aangekomen mag bij uit den dienst niet worden ontslagen Wel werd hem een verlof uitgereikt voor Tier dagen met bet verbiqdend bericht dat hij na Soep an dos den 13 Jan weer terug moest komen om dan weder een verlofpas te halen voor denzelfdec tgd daar gebleken was dst de stukken weidrs komen zouden In dit stadium is deze militie zaak nu op dit oogenblik Wie weet echter wat den milicien theoloog nog boven t hoofd hangt Aan wien in deze quaestie do schuld ligt zal wel niet behoeven te worden gezegd Een grooten dunk van de rlugheid in het afdoen ran zaken aan de departementen inzonderheid aan dat ran oorlog geeft ons het gobaurda niet Van 31 Deo toch tot dus meer dan reertien dagen heeft een stuk dat de Koningin geteekend heeft noodig om Tan t depart ran b z naar dat Tan ooriog en Tan daar naar Utrecht ta komen Ook al telegrafeert men ar om t baat niets I Ovar t laven in de kazerne heeft onze milicien leohts goede verklaringen af te leggen De 2 pond kommiesbrood de soep en het middagmaal laten nieta te wensohen over alleen de koffie is voor verbetering vatbaai De verhouding van da manschappen onderling hunne rerhouding te zgnent opzichte kon hg slechts hoogelgk roemen De groota ruwheid in taal der minderen is echter binderlgk Doch hieraan schgnt niet veel te rerbeteren Tqdens zqu verblijf in de kazerne ontving onze oorpsbroader ook soldij en wel 1 24 dus pl m 10 et daags in de menage pl m 15 ct daarbuiten Uit Zevenhuizen schrijft men ons De collecte gebonden door de Commissie tot wering der bedelaiij in deze gemeente heeft f316 opgebracht Iedere week deelt deze commissie levensbehoeften en brandstoffen aan ieder die zich daartoe aanmeldt uit Benoemd tot ondarwqzer san da openbare school No 1 ta Zevenhuizen de heer 8 H A Esser te Gouds j Het U D meldt De dog van gisteren was voor onzen stadgenoot den heer L Arisz bij zqno aftreding als inspecteurdirecteur van da rijkstelegraaf een zeer gewiohtige dag Twee commission de eene als afgevaardigden an directeuren en ambtenaren der afdeeling de andore als afgevaardtgdeta van de kantoor rmbtenaren ta Utrecht en de technische beambten der afdeeling maakte hunne opwachting om een stoffelijk blijk van woardoerittg aan te bieden Bg monde van de heeren W J van Gulik te Utrecht en Tb van Scbouwooburg directeur van bet rijkstelegraaf kantoor te Gouda werd het doel van hunne opdracht uitepngezet en iu bartelgke toespraken die getuigden van de meeste hoogachting en sympathie werden den geachteu ambtenaar twee souvenirs aangeboden die een aangoname herinnering zijn van de goede verhouding van den chef tot zgne ambtenaren dio gedurende eene lange reeks van jaren met en onder hem hebben gearbeid Het souvenir van de ambtenaren der afdeeling bestond uit eene zuil van gecanneleerd ebbenhout op wier met rood peluche bekleed plateau een beeld van Neptunus rust die op zgne armen een schip met voUo zeilen draagt Dit als emblema van koophandel zeevaart en ugverheid waarvoor de telegraaf een onmisbare bpndgouoot is Het schip is open en bevat een fraai in kleuren gecalligrapheerde naamlijst der heeren deelnemers met de respertieve kantoornamen De groep is vaii een metaal als mat zilver zeer fraai en solide en onvatbaar voor roest Op de zuil is eene zilveren plaat aangebracht mot het opschrift Souvenir den heer L Arisz inspecteur bij de rijkstelegraaf aangeboden door de ambtenaren zijner afdeeling op 18 Januari 1891 Het souvenir der ambtenaren te Utrecht is een copie van Orieksche beeldhouwkunst het stelt voor op piëdestal de buste van Horines van Praxiteles een beeld van onvergelqkelijk schoone uitdrukking waarbij eene gecallegrapheerde opdracht in etui uitmuntend uitgevoerd door den heer A Ë Grolman te Utrecht Aan het collation door den heer Arisz aangeboden waaraan ook de familieleden deelnamen heerschte een zeer aangename toon en werd menige feestdronk ingesteld die blijken gaf boezeer de geachte ambteÉRir als chef werd gewaardeerd niet het minste werd de welwillendheid en de humaniteit in herinnering gebracht waardoor de heer Arisz zich in zijnen diensttijd onderscheidde Onder blgkbare gemoedsaandoening werden verschillende sprekers door den heer Arisz beantwoord het was zeide hg de schoonste dag dien hq gedurende zijn diensttgd bq de rijkstelegraaf hoeft beleefd een dag die hem nog lang in aangename heiinneriug zout blijven BoUentaodscb Overzicht De Nordd llff Zeituiu van he len zegt Door verschillende dagbladen wordt medegedeeld dat de Duitsche rqkscommissaris Wissmann door eene ernstige zenuwziekte is aangetast In de kringen welke bierbg het meest belang hebben is geeoe officieele bevestiging van dit bericht ontvangen Niettemin wekt het uitblgven van berichten de vrees dat de eene of andere ongewenschte gebeurtenis beeft plaats gevonden Daarentegen worJt in eene bijzondere dépêche uit Zanzibar gemeld dat Wissmann op 15 dezer met tien officieren en 500 man in de richting Tan Kilimandscharo is opgebroken Er zal heden heel wat agitatie zijn in do Belgische hoofdstad De liberalen en radicalen willen een mousterbetooging Toor het algemeen stemreoht en jaist op dien dag omdat de Kamers dan weer bijeenkomen men wilde ten getale men zegt van 20 000 man met een adres naar de Kamer trekken De Begeering of liever de derlcale partg is daar tegen en meent dat op deze wijze een ongeoorloofde pressie op de Kamer zou worden uitgeoefend Vandaar de oproeping ran twee militaire lichtingen opdat de Regeering soldaten genoeg zou hebben om te verhinderen wat haar niet wenschelgk voorkomt De liberalen zqn over het oproepen der militairen erg uit hun humeur en zeggen dat de Hegeering het gevaar overdrijft om haar weerzin tegen de herziening der Grondwet ta verbergen Nu daar kan wel iets van aan zijn de clerioalen hoewel onderling niet eensgezind op dat punt hebben zich wel voor de herziening verklaard maar naar t schijnt om meester ta blqven van de beweging en bet haast u langzaam te gedenken De cloriealen beweren dat de regoering door haar geheime agenten onderricht was van een aanslag welke door de socialisten en radicalen zou zqn voorbereid om dien te voorkomen liet de regeering o a 3000 geweren wegnomen welke in het voormalig paleis van justitie geborgen waren Met dien aanslag zal t zulk een vaart met loopen en de clerioalen moeten als zq redeneeren willen niet met zntke gezochte argumenten voor den dag komen De burgemeester van Brussel heeft aan het comité der liberale Vereaniging geschreven dat de betooging met hot oog op de Kamer op eeu bepaald uur moet zijn afgeloopen Ongerust behoeft men zich over den dag van morgen niet te maken De heeren zullen over en weer hun banden wol thuis houden en vermoedelijk zal de politieke komedie even kalm en geregeld afloopen als dit met oproeping der miliciens is geschied Kan men de Kegeering wegens haar oproeping overdrijving ten laste leggen aan den anderen kant hebben de liberalen en radicaien met hun monsterbetooging geen oewijs van tact gegeven De betooging kan opgevat als een bedreiging en als zoodanig afgekeurd De herziening is in elk geval daarmee niet bevorderd eu de meerderheid der Kamer is een reden te meer gegeven om de herziening niet te In de Fransohe Kamer van Afgevaardigden heeft de beer Bourgeois de regeering geinterpelleenl over bet opzeggen der handelsverdragen en zijn leedwezen te kennen gegeven over het voornemen van den heer Eibot tot verdaging der overeenkomst waarbq de behandeling op den voet der meest begunstigde natie wordt gewaarborgd De minister Uibot antwoordde dat hij niets zal verzuimen wat tot eene verstandhouding kan leiden Hij achtte het in strgd met eene verstandige politiek de handelsverdragen met alle landen op te zeggen want Frankrijk mag zich op die wgze niet van de andere natiën afzonderen De Kamer verwierp de door den heer Bourgeois voorgestelde motie van orde met 471 tegen 64 stemmen doch nam met 458 tegen 11 stemmen eene motie aan door den heer Vigier voorgesteld houdende lat de Kamer de verklaringen der regeering goedkeurt en dat Frankrijk het recht moet behouden om zijne tarievon van in eu uitvoer te regelen Het bureau van den Parijschen gemeenteraad heeft eene bijeenkomst gehad met don directeur van het openbaar armbestuur en den directenr der openbare werken om te beraadslagen over de maatregelen die er genomen zullen worden ten einde aan de nooddruft der behoeftige klasse in dezen langdurigen en strengen winter tegemoot te komen De ziekenhuizen zijn overvol er dienen dus gebouwen voijr tijdelijke hospitalen ingericht te worden Ook wil men op eenige punten der stad een aayl inrichten voor lijdelijk verblijf s daags zoowel als s nachts De toestand in Chili wordt ongunstiger President Balicaceda weigert zeer beslist voor Maart af te treden zoodat indien ook de congresleden op bun standpunt bigven een strgd tusschen leger en vloot onvermijdelijk is Van de vloot is het grootste gedeelte op do hand der congresleden President Bal maceda beschikt slechts over 5 oorvetten 2 trans portschepen en 8 torpedobooten terwijl zijn tegen standers 4 groote pantserschepen 5 corvetten an een paar transportschepen bezitten Volgens te Londen ontvangen berichten zou ook een deel der troepen zich tegen den president hebben verklaard maar dit wordt weer van andere zijde tegengesproken Het doel der opstandelingen die onder leiding staan van Don Bamon Barros Luco en Don Waldo Silva de voorzitten van de Kamer en den Senaat is de haven van I uique geheel te blokkeeren Indien de uitvoer van salpeter hetgeen de voornaamste bron van inkomsten ia voor de schatkist wordt belemmerd hoopt men president Balmaceda spoedig tot toegeven te kunnen dningen De aanhangen van den president gelooven dit echter niet en zeggen dat de regeering nog over aanzienlijke geldmiddelen beschikt uit overschotten van vorige begrootingen Natuurlijk Irekt de dreigende strijd ook in Europa de aandacht Ofschoon Chili niet van zoo groot belang is voor Europa als de Argentijnsche republiek dringen toch eenige Engelsche en Fransche bladen er op aan dat do regeeringen haar eskadera bg de Chileesohe reede veraterken ten einde de handelsbelangen der Europeanen tegen stoornis te kunnen beschermen De Daily Neic acht het niet mogelijk dat da president de overhand zal behouden omdat in eon land als Chili dat slechts bestaat uit een smalle kuststrook de vloot meer waard is dan het leger Het blad geeft Balmaceda den raad toe te geven en nu af te treden in plaats van in Maart wanneer zija ambtstqd veratreken ia De president heeft echter volstrekt geen plan om te wijken en heeft besloten liever den strgd ta aanvaarden dan zijn hoof V te breken Hoe dat geschil dus zal eindigen i derhalve geheel onzeker aSS t Staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdag 20 Januari No 2160 10 000 No 3415 6 000 No 2649 2666 4666 6306 6076 en 9707 1000 No 6377 7767 en 17080 ƒ 400 No 6201 17058 18189 en 20468 200 No 1741 16990 17477 en 20093 100 Prijzen van ƒ 70 433 2802 5172 7144 9816 12684 14888 18829 1 Si SfwmwP