Goudsche Courant, woensdag 21 januari 1891

1891 Bekroond met GoudenMedailles1 N 443d Donderdag IZ Janoarl GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inMnding van advertentiön kan gc obleden tot een dot des namiddags van den dag der uitgave De Zwitsersche Pillen van den Apotheker Rich Brandt M rt lo Jftraa Mr VraftaMTM nMtlMOTMK anwulinarn i doat kat PnMIak Genees en HnlanriddeL a ro mti PnHOr R Tirehow b iij v Prot Dr v Frerlehs B jn BleblJ d Bi M ÏÏ i Sil m nCZiduWieb nÜ nT aird a ipolbrter t eb kende z l bISSJJSTSSiSS S lf n l n Terkleaen bo a ra let n wk urlg r o iTh bl rto o mTT Ï P S bnilk aan lJ lag 70 Cat Snelpersdmk van A BBINKMAN ïn Zn GounA 5264 5305 6386 6441 5492 5499 5562 5668 5631 5635 5856 5996 6088 6122 6261 6334 6392 6618 66S1 6767 6834 6869 6956 6989 6997 7005 7048 7062 7406 7679 7654 7666 7732 7740 7770 7799 7990 8175 8274 8337 8472 8485 8486 8524 8643 8644 8809 9086 9313 9898 9536 9606 9664 9717 9783 9808 9827 9886 9936 10014 10063 10191 10273 10300 10360 10581 10664 10877 11102 11146 11249 11385 11518 11624 11533 11646 11722 11810 U846 11957 12085 12130 12137 12439 12608 12699 12747 12748 12768 12808 12900 12905 18006 13032 18111 13132 13167 13172 13319 13341 13626 13744 IS873 18971 13993 14026 14089 14256 14301 14331 14641 14695 14893 14943 15069 16889 15440 15626 15650 16699 157U 15819 15949 16164 16588 16593 16614 16948 17099 17174 17682 17788 17945 18050 18065 18096 18099 18202 18267 18267 18847 18408 18588 18701 18822 18893 18915 19103 19184 19243 19263 19831 19407 19597 19937 20009 20184 20399 80434 80436 20439 20479 80590 20654 20818 20884 20976 Ui 3807 £ 46 2963 Ï4 8970 712 2976 768 S227 1083 3471 1247 3512 1291 3665 1343 3575 1522 3726 1651 3852 1653 4126 1871 4306 1882 4475 1909 4513 8104 4614 2261 4538 2266 4555 8281 4564 2345 4641 2365 4861 2381 4865 8653 4869 2581 4874 2598 4911 S734 5047 8740 5107 2774 5128 Torixe Lijst No 18897 moet ign 18877 70 No 82 nul moet lü ƒ 70 PETROLKUM IMOTEEIlïlVGEN ran de Malelaart CaDtzlaar SohalkwUk te Rotterdam Da nwkt wu heden rast Loco Tankfuat ƒ 8 46 Geïmporteerd fa t 8 60 Januarilerering ƒ 8 20 Februari le eriug ƒ 8 Haanlerering 7 85 Burgerlijke Stand eSBOREN 17 Ju Juob ondm E u dw I ui n W D Holtter Hendrik Hoberti Muil ouden J F Bni teu eo E TIn den fiorea 16 Sauoot Saod rie Otderi G J BrMdyk S C Rofwegen roriitlu G nrint otéat C tm Ardenne en H C Tin den Berg 20 Dirk Adriioni oodera F Hak en M Boom OVKRLEDEM 17 Ju H C 8 undermin 5 D de Ben wed J een Routen 81 j 18 G i iln Dongm 12 m L SIniter 4 19 C U I onmio Sn i Hoenbojt bniivr een J vaa d Poet 65 j J Grendel 4 w ZeveDhulsen GEBOREN Jicoline ooden 1 in t Bout en L Oikam GEBUWD O Korllind en D Hameelmin ADVERTENTI W V Getrouwd M J J k DE QBAAF en O A M STÜBBÉ die mede nsmens wederzgdBche Familie bannen dank betnigen voor de Tele blgken van belangitelling bg gelegenheid van hnn HnweIgk onderronden Sat van Gent 20 Jan 1891 Voor de belangstelling betoond hg de geboorte van ons Dochtertje betnigen wg bg dezen onzen hartelgken dank B P VAK CITTEBT Jr A P VA CITTBET HüBB Gouda 20 Januari 1891 Dank aan HH KLEEDERBLBEKERS en MANÜFACTDEIEBS welke ons in staat hebken gesteld zeer behoeftige gezinnen met flinke giften in natara te kannen verrassen Namens de Commissie C OLIFIBRS N MEÜB8 W V D KASTBELBN C V D BBOEK tegen fabrieksprg s A V os Az Kleiweg E 73 en 73 DANEBETUIGIUG Bg deze betuigt de ondergeteekend zgn oprechten dank aan Ueeren DIRECTEnBEN der Stearine Kaarsenfabriek cGonda a voor de AlILDE GIFT hem dezer dagen geschonken wegens zgn 25 Jarigen Warkzaamhtid in bovengenoemde Fabriek J H STARRE Mej VAN CITTERT Plantsoen over de Crabethstraat vraagt zoo spoedig mogelijk een IHUDEEMEISJE Volksgaarkeuken HOFFMANSSTICHTING GEVRAAGD een Zich aan te melden aan bet gesticht 6 Fl COGNAC 4 § voor 6 90 6 Citroen Punch 6 90 12 COGNAC 48 13 12 Citroen Punch 13 levert atles vrg aan huis na toezending van postwissel of onder rembours G 4 VERKERK te VIANKN a d Lek Doet SALFs BAARD TINCTUÜE ttk gaeft de natuorlgke kleur terug B g y iiJ droogt spoedig op en wascht niet JjJF af Prifg f 1 90 per flacon Verkrggbaar bg I A lATSeBJ e C BUMïF ez te Gouda P HOEI S G 71 v GletI itanehm n Beelam uipiig th T Nussbaum MOnehe n Hertz Aimtwdun V Korezynski Krniuui Brandt KlnuMnbutg bjj storingen in de kwalm ter larw lut nw urn taxmA varstemlor ea de d n bedes soOftli MofSplJa dajs FiJEe gerookte WORST en Hooidkaas Il d maell Kraoktlie en VeretarkanM Kina Vljti Aubevolen door tel van blnoen en bnltaaUndiohe Oeneeibeem Terkrljlbur In leeieben k i O ea C 1 KBABPBUBN HOLM Afetbeken ItM Depot voor Oouda bg den Heer A H TBEPE Apotheker voorheen C TBIM Iemand vraagt f500 onder B0B6STELLING en nader over een te komen voorwaarden Brieven onder No 2078 aan bet borean dezer courant Aloin te bekomen DE rnmi BIA3EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk lérensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabcth DOOB CHRISTIAAN KBAMM Lid der Eon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directear der AcademievanBouwkunde te Dtreebt Prys 80 Cents A BBINKMAN Societeit Ons Genoegen 4 Abonnement VoorttelliTtg DONDEBDAG 22 JANUARI 1891 Vereenigde Botterdamscbe Tooneelisten Directie LE GRAS bh HASPELS Vorstenschool Drama in 5 Bedr van MÜLTATDLL a ▼ Scanzoni wanburg C Wltt cp t Zdekauer l pwweburg SoederstAdt K n LambI wnrMOw ForSter Blrmlnghuii Onderbutks organen htiin trwMi atowlruv voort rnli TOOrtlonende oneettetd Uckald bmwnrJbaid kortedm Dle ZwlUenehe PlUeo van denApotbeker Aanvang 7 aar Gewone bepalingen en prgien De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Alcoaderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND OOUDA SI Januari 1891 Van de gratis uiUieeUng van brood en vannen drank aan de volwauenen koffie aan de kinderen melk werd hedan gebruik gemaakt door 383 kinderen en 308 rolvaaaenen In de giiteren gehouden zitting der Botterdamache Arrondiuements rechtbank rerd o a veroordeeld W N oud 29 jaar bakker wonende te Gouda wegens diefstal van een paar lohoenen tot 2 maanden gOTangeniistraf Voorta tond terecht G S oud U jaar lagflrajongen en W B oud 19 jaar arbeider wegens diefstal van een flsacli met hoest tabletten op i NoTember te Gouda gepleegd ten nadaale van vrouw Ouwel Elsch voor ieder dor beklaagden 8 maanden gevangMUaalsaf Uitspraak over 8 dagen Omtrent de ijsbetetting van de groote rivieren enz deelt pen mede Sedert den 12n na een paar dagen van geringen dooi waardoor het ijs zeer weinig in dikto was verminderd zijn overal de rivieren ook met eene sneeawlaag hedekt welke met eenig sneeuwwater en door de inmiddels weer sterk ingetreden vorst de ijsdikto voornamelijk aan de bovenzgde met hoogstens 3 ii 3 centimeter heeft vermeerderd Onder die sneeuwlaag en ijskorat van gemiddeld 0 45 M neemt de dikto ran het ijs niet meer toe Evenwel is do algemeene ijstoestand tengevolge van dit voortdurend streng vriezend wéér er inmiddels niet gunstiger op geworden vooral zijn verder d rivieren naar boven al meer en meer met ijs bezet geraakt ook is de FEVILLETOX Aoor iet Frtmcli EEBSTE GEDEELTE HOOFDSTUK I 8 Het was een levend schilderij de verwezenlijking van een idylle der oudheid dit lachend kindarpaar z ch badend in licht en vreugde terwijl de Bion bijna ouhoorbaar murmelde zaohtkens zachtkens We hebben er al heel wat geloof ik zei Pierrille is de zakdoek al vol MillettoP Neen antwoordde zij nog niet maar tochhaast Oh 1 wat maken ze een leven in den doek het lijkt wel dat ze onder elkaar aan het vechtenzijn Ze zullen natuurlijk geen pret hebben weetje Het zijn gevangenen Men beefl geen plezier wanneer men genoodzaakt is te blijven waar menopgesloten zit Dat is waar zeide de kleine die eensklaps ijsmassa aan de zeekusten en in zee zeer vermeerderd Het schijnt ook dat er reeds ontzaglijke massa s sneeuw in vele landen gevallen z a Met het oog op een en ander moet de toestand nog ongunstiger geacht worden vooral als onverhoopt van boven plotaeling een sterke dooi mocht intreden De waterstanden vooral van den Eijn worden nog lager dit is mede nog een bew s dat het boven steeds sterk vriest Het Sooiaal Weekbl brengt den minister Berganaios eene betuiging van buÜe over zgne houding tegenover hetgeen er woelt en kookt in de gemoederen van de leiden zijner r katholieke landgenooten Hoe fel de broederstrijd tasschen deze loalsten wezen moge hierover zijn iq het eens dat de persoonlijke dienstplicht moet woWen geweerd als het teaar even mogelijk is zonder nog faooger belangen te schaden Of liever de tWjd is ontbrand ierom dat het eene smaldeel geen hooger belang schijnt to kennen hetwelk door het uiteenspatten van het verbond met de anti revolutionairen zou worden geschaad terwijl het andere zoover niet gaat maar toch ook den persoonlijken dienstplicht uit den booze acht In dit opzicht staat hoe zonderling het sohijne gansch het r katholieka Xederland dat zijn stem laat hooren schouder aan schouder En nu is het juist een r katholiek minister niet een katholiek in naam slechts jnaar een erkend zeer getrouw ZOOP der kerk die van den boozen toeleg de hoofdschuldige en daarvoor boven allen verantwoordelijk is Men verplaatse zich iu zijn positie bedenke wat hy natuurlijk meer nog achter de schermen dan in het openbaar over zijn euveldaad te hooren krijgt en geve dan antwoord op de vraag of zijn ernstig werd Gevangenen zijn heel ongelukkig Wat dat betreft ja dat zgn m Ik beklaag ze Maar toch wanneer ze iets slechts gedaan hebben heeft men gelijk ze tusschen vier muren op te sluiten anders zouden ze het misschien nog eens doen Ja die soort de dieven en moordenaars Maar er zijn nog andere AndereP Hoe is t nu zeide Pierrille waarom wordt je op eens zoo bedroefd Millette P Waar denk je aanP Wel zei het kind aan mijn broeder Placide dia misschien op dit oogenblik de gevangene van da Badouinen is slechte menscheo zooals papa Pascal zegt groot kijk wel zóo groot en heelemaal zwart zwart als steenkool Als ik er aan denk dat Placide misschien bij zulke menschen is En het arme kind begon hevig te schreien want ofschoon zg hem niet kende had zij haren broeder lief Je behoeft je niet zoo bedroefd te maken kleine Millette troostte Pierrille Waarom je te verbeeldendat Placide in de gevangenis zit Wie heeft je gezegd dat dit zoo is P Heb je ooit iemand zien schreien over iets wat niet gebeurd is Ach ja hebt gelijk antwoordde Millette terwijl zij hare tranon droogde Ik huil om alles en niets t Ia al over Maar om het even ik wil deze beestjesniet uit het water houden Daar Ik maak ze lieverweer vrg en gelukkig dan dat ik ze bewaar Nu zei Pierrille toen hij haar den inhoud van ADVEBTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regela ik 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GBOOTE LETTXS8 worden berekend naar plaatsmünte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVEBTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni houding niet alle achting waard ia Zyn houding tot dnsver Het spreekwoord zegt dat men den dog niet loven moet vóór het einde De vuurproef of hij wat de beginselen der wetsvoordraobt betreft zichzelven getrouw zal blijven heeft de heer Beigansius nog te doorstaan Maar indien hij die doorstaat dan verdient hij van een ieder geheel a escbeiden van het oordeel over hit voorgestelde zelf een eeresaluut voor het geenszins alledaagsche karakter waarvan hg bigk geeft Statan Oeneraal Twkede ijjav Zitting van Dinsdag 30 Januari De heer Keuohenis zette zijn wijdloopige redevoering ton gunste van den Surinaamsohen gouverneur en de Eegeering voort Als gewoonlijk veel woorden en weinig nieuws De meeste overige sprekers konden zich met de motie van den heer van Dedem evenmin vereenigen de meesto omdat zg t onbestemd was Ook de felste tegenstanders van don gouverneur kwamen tot die conclusie De waarschuwingen die men tor rechterz de heeft gehoord tegen afstemmen der Surinaamschs begrooting waren overbodig Dat het niet op den weg der Tweede Kamer ligt door afstemming dezer louter administratieve wet indirect een aan haar niet verantwoordelijk ambtenaar te treffen werd algemeen genoeg erkend Een motie ware de weg geweeat om de Kegeering tot krachtdadig ingrijpen te nopen Maar zoodr de Begeering weigerde de bedoeling der motie Von Dedem te aanvaarden en door verschillende sprekers daaraan uiteenloopende beteekonissen werden gehecht was deze een stomp wapen geworden De poging om in een zelfde motie vertrouwen en wantrouwen uit te spreken moest mislukken En waar de Begeering verklaarde niet bg machte te zgn de spanning die steeds had bestaan te doen ophouden en zich tevens ongenegen betoonde het middel eener enquête te aanvaarden door uit den zakdoek in het water zag werpen t is wel de moeite waard geweest ze voor je op te visschenl Wat zouden we er mee hebben aangevangen P vroeg zij De kreeften verspreidden zich snel te midden van het water en verschansten zich onder do steenen en tusschen de wortels der booraen Weldra zagen zg er niet één meer t Is gedaan met de vischvangst riep PiorrHle lachend uit Daar staan we nu met ledige handen Maar dat doet er niet toe we hebben ons toohvermaakt Zich vasthoudend aan den stronk van oen wilg heesch Pierrille zich uit het water op vervolgens reikte hij Millette de hand die op hem steunend met een vluggen sprong aan den oever stond Je zult niet veel visch thuis te brengen hebben jelui daar hoorden zij achter hen een scherpe stem op spottenden toon zeggen Pierrille kaarde zich driftig om en de kbine Millette die in het gras gezeten was stond dadelgk op Ah I het is Jeantoux zeide zij Wat wil je jij vroeg Piernllo den jongen veehoeder Ik wil niets antwoordde Jeantoux En als ikwat wilde zou het zeker jou visch niet zijn mgnheer Pierrille want die heb ja niot