Goudsche Courant, donderdag 22 januari 1891

zoogenaamde loopende behandeling is het middel van Koch ten eenenmale ongeschikt terwgl het in de kliniek met groote bedachtzaamheid moet worden toegepast In Amsterdam waar steeds met zeer kleine inspuitingen werd begonnen kwamen gevaarlijke accidenten in het geheel niet voor De reaetieverscbijnselen waren dergelijke als die welke elders waargenomen en reeds herhaaldelijk beschreven zijn Prof Pel legt echter den nadruk op de onberekenbaarheid en het verrassende der reactieverachijnselen zoowel wat hevigheid ala duur betreft Zoo reageerden ook alle ingespoten gezonden op het middel sommigen zelfs hevig Mogelijk is het natuurlijk dat ook doze lieden tuberculeuse verborgen haarden in hun lichaam bevatten Zoo niet dan wordt de waarde der vloeistof van Koch als diagnosticum voor tuberculose op bedenkelijke wijze geschokt Toch blijft de ontdekking uit een wetenschappelijk oogpunt hoogst merkwaardig wijl het middel verborgen tuberculeuse haarden opspoort wier bestaan te voren onbekend waa De practiache resultaten staan helaas nog niet op ééne lijn met do wetenschappelijke vondsten Bij göen enkelen der lijders aan longtering kon tot dusverre noemonswaardii e verbetering worden opgemerkt Van dn Igdera aan keelteriiig daarentegen bleven drie in stationairen toestand bij twee werd eene zeer aanmerkelijke vorbelering vastgesteld in het eene geval echter ia dezo meer toe te schrijven aan het verblijf en de verzorging in hut gasthuis dan aan hot middel van Koch Zijn dus do practisohe resultaten nog weinig bevredigend zoo meeut prof Pel dat tocti het bewijs geleverd is dat deze wetenacliappolijke ontdekking eenmaal het uitgangspunt eener ganache andere eener specifieke behandeling onzer zieken kan worden Doch eveneens waa diep te betreuren dat de geniale onderzoeker zich heeft laten bewegen zijne ontdekking nu reeds dus ontijdig bekend te maken Thans gelijkt zij op eene edele doch onrijpe vrucht wier kern wellicht gezond is doch wier ondoordringbare bast overal van scherpe dorens is voorzien en iedere onvoorzichtige die haar onbehoedzaam nadert op gevoelige wijze kwetst In gelijke mate ia het te bejammeren dat de politieke bladen met schier koortsachtige gejaagdheid het publiek dat altijd in zijne oordeelvelling buiten de maat gaat mot de onderzoekingen van Koch hebben bekend gemaakt Hierdoor zyn in alle kringen verwachtingen gewekt die nimmer zullen kunnen worden verwezenlijkt en tot grievende teleurstellingen aanleiding zullen geven Ten slotte de vraag is hot zaak thans aan teringlijders den raad te geven zich volgens de methode van Koch te laten behandelen Antwoord Tot dusverre niet In dubiis abaline Overzicht Bultenlandsch Aan de betooging te Brussel ten gunste van de grondwetherziening namen naar schatting 4000 personen deel Voorafgegaan door een afdeeling politieagenten trok de stoet door de voornaamate straten zonder dat er iets bijzonders voorviel In den stoetdroegen velen schilden met opschriften Vive la Hevision Om kwartier over zes kwam de stoet bij het stadhuis Hot bestuur dei Association liberale overhandigde daar het adres aan 16 liberale Kamerleden uit Brussel en do provincie die zich daar hadden vereenigd om do deputatie te ontvangen Burgemeester Buis betuigde zijn dank aan de betoogers voor do kalmte welke zij hadden in aoht genomen en beloofde dat hij het adres aan den voorzitter der Kamer zou overhandigen De heer Buis eindigde met de verklaring dat grondwetherziening noodig is en ook tot stand zal komen De deputatie die het adres had overhandigd vertrok toen met een Lev de herziening De orde werd niet gestoord Het geheele garnizoen was in de kazerne geconsigneerd Het wetsontwerp betreffende de Sperrgelder de 16 000 000 mark welke wegens het inhouden van bezoldigingen van weerspannige geestelijken en de uitkeeringen aan de Katholieke Kerk tijdens den Culturkampf door de Pruisische regoering bespaard is door de regeering bij ingediend De regeering stelt voo kapitaal ter beschikking te stellen van die diocesen welke door gemis hunner uitkeeringen tot vorming van dit fonds hebben bijgedragen Aan het hoofd van elke diocese wordt opgedragen aan alle instellingen en personen welke aanspraken kunnen doen gelden het hun toekomende bedrag uU te keeren De beslissing over deze aanspraken berust in hoogste ressort by een commi aie bestaande uit drie gdeatelijken twee rechters en drie leeken die geen ataatsbotrekking bekloedeii Hetgeen na de uitkeering van deze scbadeloosstelliug nog overblijft wordt door de hoofden der zyn don Landdag het Vending raneenhoogen commissaris of ean oommissie wu livt ondaidelgk wat goed i men dan van de aanneming deier motie verwachtte LUt de discussie releveeren Wy noj dat de heer Vermeulen van de gelegenheid gebruik maakte om namens de dissideerende katholieke fractie den kabinetsformeerder den oorlog t verklaren en dat de heer Lieftinok zeer snedig d juiite vraag stelde waarom een man van het karakter en de teoedenten van den heer Lohmau te benoemen tot gouverneur van de VVtst Vermakelylc was de wijze waarop bq s mans doopceel liehtte Nog was het merkwaardig te zien hoe de minister van koloniea in igne verdediging van den gouverneur steeds verder ging en zoo heftig word dat hg aan zijne reputatie van kalm en bezadigd staatsman ontrouw werd Ten slotte werd de motie Van Dedem afgestemd met 67 tegen 18 stemmen Bij het overwegend politiek debat bleven andere Surinaamsche belangen buiten sprake De vraag van den beer Yeegeus hoe het nu stond met de greuaregeling had de verklaring ten gevolge dat de C aar rich met de arbrilage bezighoudt maar dat nog niet bekend was of do status quo was hersteld Geen wonder dat een bitter woord over de wyze waarop wy met ons hebben laten sollen nPet kon uitblyven De Surinaamsche begrooting werd zonder stemming aangenomen By de posten voor Curasao bracht de heer Van Eerkwyk het belang eener verbetering van het muntwezen ter sprake waarbij hij zich althans in cenige t emoetkoming van ministerieels zyde kon verheugen Ten slotte werd de begrooting aangenomen met 57 legen 29 stemmen Onder de tegenstemmers waren 21 liberalen on 8 katholieken tot welke de heeren Uaffmans en Van der Schrieck niet behoorden De liberalen die voor het hoofdstuk steroden waren ongetwijfeld van oordeel dat het thans niet het oogenblik was een ofieis uit te lokken die door katholieke hulp geboren slechts verwarring kon baren Onverzwakt vertrouwen in het koloniaal beleid koesterden zij zeker niet Heden de Gongo interpoUatie Een medewerker van de Kólnische Zeitung is op de gedachte gekomen uit te rekenen hoeveel fa c it verbruikt wordt bij pianospelen Om een toets geheel naar beueden te drukken was bij de piano van den waarnemer een gewicht van 110 gram noodig om die toets den zwakaten toon te doen voortbrengen ppp leggiero gebruikt de pianospeler dus een kiiicht van 110 gram Om te vinden hoeveel kracht het voortbrengen van een sterkeren toon vereischte gebruikte de proefnemer een veerweegschaal op welke hij herhaaldelijk dezelfde drukking uitoefende als bij het sterk aanslaan der toetsen Verder stelde hij ook bet gewicht der tnsschenliggende tonen vast Bij bet onderzoek naar de voor akkoorden benoodigde kracht deed zich het opmerkelgke verschijnsel voor dat die kracht geringer was dan de som dor voor afzonderlijke tonen benoodigde drakkingen dat b v als voor een aüonderlyken toon 2000 gram gebruikt moet worden een akkoord van 4 tonen geen 8000 maar slechts 5 tot 6000 gram noodig heett N het onderzoek werd door onzen cijferaar de volgende schaal opgemaakt in ronde getallen uit Bemoei je met wat je aangaat jij I Ik bemoei me met al wat ik wil Jeantoux zeide Millette terwyl zij trachtte zich een houding van gewicht te geven je bent een vechtersbaas en een akelige jongen Pierrille miszegtniets Zoek dus geen ruzie met hem Ik weet datje niet bang bent uitgevallen en dat je altijd klaarstaat om te gaan vechten maar ik waarschuw je dat als je daarom hierheen bent gekomen zal ikhet aan mijnheer Flumardie je meester zeggen endie zal wel weten hoe hij t je moet afleeren Ik zal het hem wel zelf afleeren dien weerwolf 1 riep Pierrille uit terwijl Jeantoux hem nijdig aankeek Hij moet niet denken dat ik bang voor hemben omdat hg vijftien jaar ie en ik nog maar twaalfjaar ond ben Kijk me coo n reus zei Jeantoux de armenover de borst kruisend Pierrille riep Millette uit terwijl ze zich voerden jongen plaatste die plotseling bleek was geworden Piernlle Laat me begaan zei hij Ik wil hem te woordstaan dien daar Pas op als je een stap nader komt zeide J eantoux terwyl hij zich bukte Pierrille was reeds vooruit gevlogen met opgeheven hand en van toorn fonkelende oogen s Toen deed Jeantoux een pas achteruit en wierp Pierrille een groeten keisteen dien hij had opgeraapt in het gelaat I drukkende het gewioht dat voor het teweegbrengenvan verschillende tonen en akkoorden noodig is a Enkele tonen I Licht gespeeld II Met uitdrukking Speel wijze ppp 100 gr ÏOO gr pp 200 400 H p 300 600 mf 600 1200 f 1000 2000 tr 1600 3000 i Samenklanken ppp 500 gr lOüO gr pp 900 1800 p 1400 2400 mf 2000 4000 f 3000 6000 ff 4000 8000 Past men deze schaal toe b v op de finale der B moll Sonate van Gbopin die met uitzondering van 2 fortissimo s aan het einde zeer zacht gespeeld moet worden dan moet dus rubr A II ppp worden toegepast on verkrygt men daar elke band juist 9UU keer een toets aanslaat de beoyfering 2 X 200 X SOO gr = 360 000 Daarbij komt een S slag met eene hand en een anderen met twee handen = 3 X S crescendo maakt een meerder krachtverbruik noodig van 400Ü graoi zoodat een pianospeler die dit gedeelte van het muziekstuk dat in 1 minuut kan worden gespeeld uitvoert een krachtsverbruik van 888 kilogr vordert Bij een zwaarder stuk is volgens een gelijksoortige berekening niel minder dan 3130 kilogram noodig I En die kracht moet in 2 minuttin 6 sec worden aangewend Zit een Rubinstein of Carenno aan het klavier dan kan men deze cyfers nog ten minste met vermeerderen Wie aan de juistheid dezer cyfers twijfelt heeft van den waarnemer verlof ze na te rekenen In het Sociaal Weekblad vestigt mejuffrouw H Mercier de aandacht op een artikel van prins ICropotkine over de taak der machine Wy ontleenen daaraan de volgende beschrijving eener Fransche modelfabriek die slechts n fout heeft nl haar doel want zy vervaardigt kanonnen Zg beslaat twintig hectaren lands over vyftien hectaren zyn de gebouwen met glas bedekt Er worden stalen staven gesmeed die tot twintig n wegen Staat men op dertig pas afstands van een reusachtig fornuis waarin de vfammea een temperatuur hebben van meer dan 1000 graden dan ervaart men die eerst wanneer de reuummuil van het fornuis zich opent om een monster naar buiten te werpen Dit gevaarte wordt weggeleid door dne of vier arbeiders die daartoe nu bier dan daar een kraan openen welke door het aamendrukken van water in pypen wipplanken in beweging brengen Binnentredende bereidt men zich voor op het oorverdoovend geraas vau stoomhamers die op gierslaan Men ziet rosd er zgu geen stoomhamers de monsters worden door waterdruk gesmeed en de werkman heeft alweder niets te doen dan eenkraan te openen om het gevaarte saam te persenen om te wentelen Men denkt een belsch rumoer van knarsende raderen te zullen hooren en men ziet machines die blokken staal van tien meter lengte doorsnijden zon De arme Pierrille gaf een schreeuw Hg bracht de hand aan het voorhoofd en wankelde Millette stond reeds naast hem Zij wilde hem in hare armpjes opvangen maar daarvoor was zij niet sterk genoeg Pierrille viel languit op het gras Hy zag bleek als een doode en uit de wond aan zijn voorhoofd vloot een straal bloed Jeantoux was bang Hij werd eensklaps even bleek als Pierrille en terwijl bet kleine meisje niet van hare plaats week naast den bewusteloozeo jongen schaapherder zette hg het opeeukiopen een loopen als werd hij door de honden achtervolgd De kleine Millette begon te schreien Wat moest ze beginnen alleen met haren verwouden vriend Zg riep Pierrille bij zijnen naam zij kuste hem zg trachtte hem op te heffen en begon vervolzens te schreeuwen hopende dat men haar te La Queyrie zon hooren hoewel het op minstens viermaal een geweerschot afstands van den vliet verwydard lag Kinderen hebben een afkeer van bloed Millette werd bang Zij meende dat de arme jongen roeds dood was en begon te beven Maar omdat zy zooveel van hem hield liet ij hem niet alleen Terwgl zij hem naderde en zich over hem heen boog hoorde zij hem zuchten Zij doopte haar zakdoek in den vliet en bette zachtjes met hars kleine handjes het voorhoofd van haren vriend Dank zij de frisohheid van het water kwam Pierrille langzamerhand tot zich zelf Hij opende de oogon en vestigde ze met verwondering op Millette die over der meer geraas te maken dan noodig ia om koa te snijden Toen ik myn bewondering hierover uitte kreeg ik ten antwoord Och dat is eenvoudig een zuinigheidsmaatregel Die machine daar die het staal glad schaaft hebben wg twee en veertig jaren gebruikt Maar wij zouden er geen tien jaren wil van hebben gehad indien de deelen i66 slecht in elkaar hadden gesloten of iM onstork waren geweest dat zij by elke beweging piepend en knarsend tegen elkander stootten Hoogovens P Wel de warmte te doen uitstralen zonder baar te gebruiken dat dieet nergens toe Waarom zouden wij de werklieden roosteren als wy die warmte zelf kunnen gebruiken Stoomhamers die vijf mylen in het rond de huizen doen aohudden F Dat zijn dingen uit de oude doos Men smeedt vry wat beter door persen dan door slaan en het is bovendien goedkooper er is minder krachtverlies bij Het licht P De reinheid P er was een steenen vloer waarvan men pap had kunnen eten Alweer niet anders dan een maatregel tot bezuiniging t Is waar voegde mgn zegsman er bij voordat wy ons hier installeerden badden wij het erg bekrompen Dat komt doordat de grond rondom de steden zoo schrikkelijk duur is De heeren landeigenaren zgn zoo schromelyk inhalig Met de mynen gaat Kropotkine voort is het befze fde geval Iedereen weet ongeveer wat heden ten dago een myn is Welnu de myn der toekomst dat is da goed geventileerde m jn waar een temperatuur heerscht even gematigd als die van een studeervertrek on waarin men geen paarden vindt veroordeeld om Obder den grond te sterven dat is de mijn waar geen ontploffing kan pbtats hebben zoolang de ventilators in werking zgn Gn deie myn is ge n pbantasie meer men treft haar leedi in Engeland aan ik heb er een bezocht Ook hier weer ia het een bezuinigingsmaatregel Uit dusdanige mgn toch wordt al Is zy ook 450 meter diep door 200 arbeiders lOuO ton per dag gedolven terwgl uit al de gewone mijnen in Engeland te zamen genomen één mgnwerker gemiddeld slechts 800 ton per jaar delft Kropotkine meent nog een of twee indnstrieele ondernemingen te kunnen noemen die wat haat malerieele inrichting betreft mede ten bewyze strekken dat Fourier s droombeeld volstrekt gesn droombeeld is geweest dat de fabriek de mijn da wertplaats eveu gezond en aantrekkelgk kunnen zijn als de beste laboratoria der moderne universiteiten Ka daar het een niet te weerspreken feit is dat naarmate de werkplaats beter wordt ingericht de menschelyke arbeid productiever wordt lydt het voor hem geen twgfel dat wat uitzondering is op heden regel zal zijn op Jen dag van morgen Te Londen zyn thans uitvoeriger berichten ontvangen over het gebeurde metdeiVamoii Den lOen Dec verliet deze boot Hongkong met bestemming naar Canton met 5 kajuits passagiers en 220 tusschendekspassagiers Chineeache emigranten die na in de Straits eenig gold oververdiend te hebben naar hun geboorteland terugkeerden Te 8 uur in den morgen vertrokken was men s middags te kwart over een uur ter hoogte van het eiland Ping Hoi toen eensklaps een gedeelte der Chineesohe passagiers omstreeks 40 of 50 man op het dek verschenen niet hem heen gebogen lag Arme jongen die je bent leide z Heb jeveel pijn Pierrille Hy gaf geen antwoord waarsehgnlylc omdat h $ den zin der woorden nog niet begreep Benige oogenblikken later gevoelde hij isioh beter Hij richtte zich op zyne ellebogen op en laohtte Millette toe Is hg weggeloopen Millette vroeg hy met eennog zwakke stem Heeft hy je geen kwaad gedaan Oh neen geheel niet antwoordde het kind maar jou die steen je hoofd Mijn hoofd is zwaar maar ik voel niets Helpme mijn kleine Millette We moeten naar hui terug zie je Zóól dank je Heb je ooit ïoo n laagheid meer gezien zegP t Is waar het is een valschaard dia Jeantoux Wacht je verband laat los Zoo nu zit t weer goed Leun maar op me Oh ik voel me weer sterk Het beteekent niets t Is maar een steenworp Je valt er van om dat iealles Nn vier dagen zul je er niets meer van kunnenzien Ah I als ik hem te pakken krijg dien steenengooier dan Hier Pierrille neem dozen stok om je te ondersteunen Goddank dat ik je weer op de beenzie Ik wed dat je bang waart Ja om jon I Wordt vtrmlgd bij het aan boord komen In een soort uniform niet in de kleading die ig gedragen hadden maar ongelijk asn die Chineesohe soldaten Allen waren gewapend met revolver en groote sabels Voordat het scheepsvolk begreep wat het doel van deze onverwachte verschijning was had de bende zich volgens oen wél overlegd plan in vier groepen goplitst die te gelijker tijd oen aanval deden op het salon waar do kopitein met de passagiers aan tafel zaten op het offioierenverblijf op de brug en op de maehinekamor Zoo snel ging alles in zijn werk dat weerstand onmogelijk was te minder daar de zeeroovera de voorzorg hadden genomen alle wapens en de ammunitie die op bet schip wnren in beslag te nemen Verscheidene officieren werden gewond bij hun pogingen om hun aanvallers te ontkomen terwgl andore roevers hun revolvers door het allicht op den kapitein richtten en hem gelastte boven te komen In gebroken Engclsoh deelde een der Ohineezen hem mede dot zg de passagiers gingen berooven en eerst met hem wilde afrekenen Kapitein Pooock sprong van tafel en ijlde naar de deur van hot salon maar nauwelyka had hij het dok bereikt of een dor zeoroovers die aan de deur stond schoot op hem De kogel die in de rechterborst drong had niet oogenblikkelijk den dood ten gevolge Kapitein Pooook waggelde naar zijn hut waarbij stervende op zija bed neerviel terwijl een breede straal bloede uit de wonde vloeide zoadat hij een half uur later overleed Onderwijl zette de zeeroovers bun werk voort De passagiers in hot slaon waten eveneens van tafel opgosprongen om sich in bun hutten te verbergen waarin zy door kogels achtervolgd werden Èen kajuitsjongen werd door goed gewapende roevers omsingeld en toen gedwongen in het salon te gaan ten einde de passagiers te zeggeh dat als zij naar de groote kajuit gingen hun leven gespaard zou worden Aan dezen eisch werd voldaan en weldra waren zij in de kajuit waar kapitein Pooook op sterven lag Daar werden zij opgesloten en onder bewaking van een wacht van vier man gesteld De eerst machinist die in tgn hut zat te eten snelde naar het salon terwijl verscheidene schoten op hem gelost werden Hij bereikte de groote kajuit waar hij by de anderen werd opgesloten De eerste officier Tcrborg zich in de provisiekamer maar ook daarin werd geschoten zoodét het hem onmogelijk was daar te blijven Hij verliet dus deze wijkplaats en werd eveneens in de groote kajuit gestopt waar men alle officieren en blanke passagiers te zamen wilde hebben De tweede en derde machinist en de derde offioier waren ondertussohen nog in do machinekamer Terborgen maar ook hier werd de kajuitsjongen door de roevers gedwongen te gaan zeggen dat hun zoo zij te voorschyn kwamen geen leed geschieden zou Ook zü volgden dit bevel op en werden bij de anderen opgesloten zoodat toen allen daar verzameld waren De deur werd daarop dicht gespykerd en de ramen gesloten Ben wacht van vier roovsrs bleef op post van tijd lot tyd de gevangenen bang makende door hun sabels en de loepen hunner revolvers door de reten der jaloezieën te steken Na aoht uur meester van het schip te zijn geweest verlrokken de roevers na vooraf den inlandsoben stoker den zak met 200 dollars te hebben toegeworpen Ëen kwartier nadat zij vertrokken waren dus s avonds tegen half tien gelukte het den passagiers uit hun benauwde gevangenis wasrin zij met het lijk van den kapitein opgesloten wwen geweest uit te breken Zoo spoedig mogelijk werd het schip toen in gereedheid gebracht om naar Hong Kong terug te stevenen waar de gewonden naar hot hospitaal werden gebracht Behalve het lijk van kapitein Pooook dat in de kajuit lag werd op het dek nog dat van den passagier Petersen gevonden Het dek was verder bedekt met tal van door de roovers weggeworpen goederen die tot de bagage der passagiers behoorden terwijl ovoral de sporen van kogels zichtbaar waren Van de lading hebben de roovers hoewel er 40 kisten opium aan boord waren niets medegenomen Do waarde van het geroofde wordt op 20 000 dolUrs geschat Behalve da Europeesohe waren er nog tal van vermogende Ohineesche passagiers aan boord die van San Francisco de Straits enz huiswaarts keerden Prof Pel deelt in een uitvoerig artikel in de laatste nummers van het Ned Tijdschrift voor Geneeskunde de resultaten mode van de in de geneeskundige kliniek te Amsterdam met Koch s middel gedane proefnemingen Het onderzoek strekt zich over 30 patiënten uit De gevolgtrekkingen waartoe de hoogleeraar op grond dezer eigen enanng is gekomen zgn in hoofdtaak de volgende voor eene diocesen besteed tot hel ondersteunen van gemeenten als deze kerken willen boawen of herstellen en tot andere uitsluitend tot ondersteuning der kerk dienende doeleinden Het hoofd van elke diocese is verplicht den minister van eeredienst verantwoording af te leggen van de wyze waarop hot geld is besteed Morgen hervat het Brilsche parlement zijn werkzaamheden Indien vóór dien dag de Parnell orisis niet eindelijk haar beslag heeft gekregen staat het te vreezen dat de belangstelling dor leden voor ds te behandelen onderwerpen niet grooter zal zyn dan de laatste dagen vóór de Keratvacantie De geheele politieke toeatand wordt nog steeds beheerscbt door do tweedracht binnen de lersche party Zal Parnell eindelijk besluiten goedschiks de leiding neer te loggen uf den strijd tot het uiterste voeren deze vragen wisselen af met de andere hoe staat het met Home Rule Mr Chamlierlain zegt Home Rule ia ma dood ala koninsïin Anna terwijl lord Derby verklaart Home Rule ia niet dood geloof het toch niet Daar beiden tot do unionistiacho party bohooren en alzoo aeti Home Rulers zijn kenachetat hun uiteenloopend gevoelen krachtiger dan ieta anders de onzekerheid van de lersche zaak Verklaariianr ia het dat oiidnr deze omstandigheden de verkiezing te Harlepool de partyen in zenuwachtige spanning houdt De uiterste krachtsinapanning wordt van beide kanten aangewend om zich een overwinning te waarborgen Maar ook hier heerscht onzekerheid Terwijl de unionisten voor hun candidaat op een meerderheid van 1200 stemmen rekenen vleien de liberalen zich met de hoop dat ZIJ mot 600 stemmen meerderheid zullen zegevieren Zoo kort vóór de heropening van hot parlement kabbelen de beakjes der politieke welsprekendheid met vroolijken moed De een spreekt de ander schrijft sir William Haroourt gaf aan het laatste do voorkeur Chamberlain redevoerde to Birmingham Trevolyan te Hartlepool lord Derby te Manchester John Morley weder elders en zoo zouden wij nog een geheele reeks sprekers bij deze enkelen kunnen voegen Ieder bekykt daarbij op zijn manier den stand van zaken en acht hem gunatig of ongunstig naar gelang van politieke overtuiging In de Fransche Kamer ia de strijd over de handelaataatkunde begonnen De hoer Bourgeoia de republikeinache afgevaardigde uit de Jura interpoll eerde den minister van buitenlandsche zaken en vroeg of bet waar ia wat men zegt dat de regeering niet voornemens is de handelstractaten die op den voet der meest begunstigde natie gesloten zijn op te zeggen Zijna iuziena moeten alle traclaten worden opgezegd en mogen alleen aan die mogendheden voordeelen worden toegestaan welke deze zelf geven Zeer verkeerd achtte de heer Bourgeois het b v dat Rusland dat voor 240 000 000 fr in Frankrijk invoert on slechts voor 10 000 000 francs ontvangt voortaan op den voet der meest begunstigde natie zou behandeld worden De heer Ribot antwoordde dat de handelstractaten met België Zwitserland Spanje Nederland Zweden en Portugal roeds zijn op gezegd maar toch zsl het mogelyke beproefd worden om de handelsbetrekkingen met deze staten te regelen vooral met Belgié Zwitserlond en Spanje die aan Frankrijk grenzen Opzegging van de tractaten met Rusland en Ooatenrgk die graan en ruwe producten invoeren is van geen belang en zelfs zou het nadeelig zijn de tractaten met Mexico en China op te zeggen omdat Frankrijk dnarvan voordeel trekt Derhalve bleef de regeering de vrijheid eiscben om zoo zij dit noodig acht de bekende clausule der meest begunstigde natie te mogen handhaven De heer Bourgeoia woa echter nog niet overtuigd en stelde een motie voor waarbij de regoering Wordt uitgenoodigd alle handelatracten zonder onderscheid op te zeggen De heer Peytral trad als bemiddelaar cp en wilde eenvoudig overgaan tot de orde van den dag maar do heer Ribot wilde een beslissing hebben over het beginsel Aldus werd gestemd over het voorstelBourgeois dat met 471 tegen 64 stemmen werd verworpen Hiermede was men echter nog niet tevreden Met 468 tegen 11 stemmen werd daarna nog een ander voorstel aangenomen luidende De Kamer vereenigt zich met de verklaring der regeering en keurt het goed dat Frankrijk meester blijve over het tarief van invoerrechten Duidelijker verklaring kon de heer Ribot niet weuachen zoodat de regeering alle reden heeft om over dit begin van den atrijd tevreden te zijn Het grootste gedeelte van de vloot van Chili een 8 tal groote oorlogaachepen heeft zich bij de revolutie aangealoten terwijl 4 groote oorlogsschepen en 8 torpedo s aan den President trouw bleven Twee schepen zijn in de straat Magellaan gestationeerd om drie nieuwe oorlogaachepen die uit Europa worden aangevoerd op te wachten en voor de Regee