Goudsche Courant, donderdag 22 januari 1891

A 4 VrUdftg 23 Janoari 4433 1891 aOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaeading van advertentifin kan geschieden tot een nur des namiddags van den dag der uitgave ing te behoaden Zooals Mn telegram güteren eeds meldde blijft het leger den Preaident getrouw De harer s worden enterkt om aanrallea ran de Tloot te kunnen tegengaan Inmiddela taan natuurIgk alle aken stil en heeraobt er door het geheele land groote angst De prqian der lerensmiddalen iqien buitensporig soodst sel£i een dollar Toor een pond rleesoh wordt betaald Dese mededoelingen uit Lima warden besloten met de venekering dat tin Peru rustig is Berichten uit New York melden dat rele der roomaamste Congresleden lioh roor den opstand verklaarden Generaal Jorge Montt is tot opperberelhebber der troepen benoemd twee admiraaU bleven trouw Onder hun leiding wordt Valparaiso versterkt Men verwacht dat Pisagua Caleta Buena en waarscbqulgk ook Arica tegen den 23en a s tullen worden geblokkeerd Dit Buenos Ayres wordt venekerd dat de opstandelingen ondersteuning ontvangen van buiten Chili Blykens uit Chili te Lissabon ontvangen berichten bedreef de Staatspresident vele geweldeoarqen welke de revolutie uitlokten Zoo onderdrukte hg volksvergaderingan ontbood de Kamera willekeurig en lond gewapende geheime agenten naar een volksgadering bij welke 188 bekende personen aanwezig waren met de opdracht om ongeregeldheden uit te lakken Zoodra dit geschied was losten de bedoelde agenten aenige revolrersohoten waarvan er n een tegenstander van Bsimaceda doodde Een sterke politiemacht omsingelde hierop het lokaal en arresteerde allen die gevaukelgk naar de kaïeme werden gevoerd Toen de Preaident naar Santiago van Talcahuano terugkeerde jouwde het volk hem uit waarop lijn geleide de volksmenigte chargeerde terwijl zijn aanhang de vergaderde afgavaardigden bedreigde INGEZONDEN U ée Sedaeteur Velen met my zullen met vreugde de tijding vernomen bebben dat eenige gegoede ingezetenen onzer gemeente zich vereenigd hadden om ecne gelegenheid tot gratis uitdeeling van brood en koffie aan onze armen daar te stellen Het is ons een ware verademing in het bewustzijn te leven dat ook in onze goede gemeente niemand althans honger behoeft te lijden Om echter met recht aan dit gevoel van welbehagen deel te kunnen nemen dringt zich aan de weidenkenden do verplichting op elk naar z jn vermogen het zgne daarvoor bg te dragen Het gaat toch niet aan de weinige gegoeden die wq het geluk hebben in ons midden to tellen er alleen voor te laten opdraaien en overigens te denken que tout vu pour Ie mieux dans Ie meillear des mondes Nu komt het mij voor dat meerderen zich niet onbetuigd zouden laten zoo er naast de gelegenheid om bij de verschillende bestuursleden der gUsclub voor minvennogenden zijne bgdragen te bezorgen ook mogelijkheid bestond zijne gaven rechtstreeks aan dit bestuur over te dragen Onbekendheid of onvoldoende bekendheid toch met die heeren strekt menigeen tot voorwendsel om zich te onthouden anderen willen wel geven maar hebben niet gaarne het bekend is dat en wat dus hoeveel of hoe weinig men geeft Zoude in die bezwaren niet voorzien kunnen worden door het plaatsen van een bus met bet opschrift voor gratis uitdeeling van brood en kofïie in de vestibule van het Raadhuis b v of op het kantoor van den Gemeente Ontvanger Ik geef zulks in overweging ook zelfa onder de tegenwoordige buitengewone omstandigheden aan het Algemeen Armbestuur Onder dankzegging voor de plaatsing X Weldadige Landgenooten Voor zooverre bekend kwam er van het eiland Wieringon nimmer een beroep op de algemeene liefdadigheid Van 15 op 16 December jl trof de visscherboot alhier een ramp die door de eilanders alltón niet kan gelenigd worden Niet in het bezit van een haven zoo lagen de visschervaartuigen te Westorland aan de Haukes ruim 80 in getal verspreid Deze tachtig vaartuigen vertegenwoordigen even zooveel huisgezinnen dia door de ijsschuiving in dien nacht van hun middel van bestaan geheel of gedeeltelijk werden beroofd Eenige dezer vaartuigen zijn door het ijs midden doorgesneden anderen tegen elkaar ineen gedrukt overal schade het geheel levert een allorlreurigsten aanblik De schade beloopt nu reeds enkele duizenden guldens Wat er van de vloot bg ijsgang nog terecht zal komen weet niemand Is do winter voorbij dan dient de broodwinning te worden aangevangen om ook voor den volgenden winter weder te zorgen Wie helpt dan nood dezer njjvere bevolking lenigen f Alle giften daartoe af te zonderen zullen volgaarne en dankbaar in ontvangst genomen worden door een der ondergeteekenden die zioh tot eene commissie hobbao gevormd om langs dezen weg hulp en bgstand te kunnen verleenen Elke gift hoe gering ook zal welkom zgn en in de Nieuwsbladen dankbaar worden vermeld De Commissie voornoemd C J H TAN Kempen Buigemeeatar W HEUBtoK Wethouder H A J TiN CES Spek Obeeen Welh en Notaris KooYiUN Baadalid S Scun i Ei pKNNiNa Rgks en Qemeenteontvauger I N W1EK8II4 Doopsgez Predikant P AsjES Hoofd der school te Hypolituahoef D KoUKN Ouderling KaDtons erecbt te Gouda Zitting van 21 Januari 1891 yeroordeeld wegens Jachtovertreding L van L te Waddinxveen tot 2 geldboeten elk ifan 2 of 3 dagen hechtenis voor elke boete W van L te Gouda tot Sof 3 dagen hechtenis Als geleider van een hondenkar 1 de honden niei hebben voorzien van muilkorven en t anders dan zgdelings op die kar zitten J T te OulWkerk a d Ussel tot 8 of 1 dag hechtenis Zonder d vereisokte vergunning verkoopen van aterken drank in het klein L de H te Waddinxveen tot 5 of S dagen lieohtenis C de W te Nieuwerkerk a d Ussel tot 3 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bg Ie herhaling J B te Oouda tot eene hechtenis vau 8 dagen P J J en J B beiden te Gouda tot 3 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd by 2e herhalinga C C te Gouda tot eene hechtenia van 6 dagen Openbare dronkenschap C V te Nieuwerkerk a d Ussel tot l of 2 dagen hechtenis J S te Gouda tot 0 50 of 1 dog hechtenis W 8 te Gouda tot 1 of ï dagen hechtónis A O te Kralingen tot 0 60 of 1 dag hechtenis f 8 te Gouda tot 0 50 of 1 dag hechtenis Allen zgn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij Igfsdwang van 6én dag aSS Staats loteiiJ 6e Klasse Trekking van Woensdag 21 Januari No 20164 ƒ 1 600 No 4435 10672 13067 17436 eo 80174 1000 No 4481 9408 en 14490 400 No 3250 9490 12659 en 16731 ƒ 200 No 3141 6395 8194 10638 11788 12016 16601 17883 19792 en 20780 100 Prijzen van ƒ 70 18 3112 3438 7765 10429 12913 16388 17796 364 3284 5460 7980 10450 13074 16474 17998 368 3333 5503 8229 10467 13100 15672 18277 524 3345 5666 8275 10590 18177 15738 18802 614 3466 5739 8620 10655 13296 16744 18376 754 3473 5763 8618 10658 13331 15800 18431 895 3610 5762 8678 10853 13364 15836 18607 984 3740 6870 8734 10944 13641 16880 18961 1036 3748 5975 8812 11008 13681 15980 18986 1106 3751 6073 9015 U042 13710 18180 18996 1170 3813 6377 9052 11126 13727 16222 19128 1411 3863 6380 9244 11190 13762 16697 19239 1436 3867 6453 9334 11237 13942 16810 19269 1473 3907 6505 9443 11300 13998 16843 19389 1688 4168 6513 9504 11405 14138 16692 19413 1692 4261 6570 9581 11426 14209 16806 19426 1888 4255 6595 9592 11664 14363 16936 19626 1938 4273 8605 9726 11723 U470 17026 19639 201 4366 6626 9760 1174514576 17039 19668 2095 4365 6701 9812 11819 14705 17117 19859 2263 4645 6758 9884 11965 14734 17205 19981 2282 4662 6828 9878 12079 14766 17248 20058 2430 4801 6840 9963 12220 14797 17296 20072 2642 4834 6909 9936 12473 14822 17327 20153 37 M 2 74 mil 2693 4859 6926 9972 12485 14886 17352 20193 2736 4934 7010 10073 12555 15023 1743 2816 4957 7106 10209 12620 16097 17491 283Ö 5046 7139 10407 12675 16117 17674 2992 5228 7317 10408 12718 15223 17743 2056Z 3050 5312 7566 10415 12886 15363 17768 20628 3108 Vorige Lijst No 7770 moet zijn 7470 ƒ 70 Gouda Snelpertdruk van A Bbinkman ie Zook PËTROLEUAI lMOTEËRINeEN van da Uakalaars CaBtzUar SohAlkwUk te RoUerdam Da matkt was heden onveranderd Loeo Tankfust 8 46 Geïmporteerd fust 8 50 Januarilevering 8 20 Vebruari levering 8 Haanlevering 7 80 Mei en Juni levering 7 80 ADVERTENTI N Sociëteit Ons Qenoegen CommisMriswn der Sociëteit cOms QiMoioiit brengen ter kennisae van HH Leden ingerolge Art 30 Tsn het Reglement dat bg gelegenheid vau de 4 Abonnements Tooneelvooratelling op DONDERDAG den 22 JANUARI 1891 0 80CIETXIIT van des avondë ZjES UUB af ml GESLOTEN ijn Namena bet Beatnur J C US8EL8TIJN SecretarU Gouda 21 Janoari 1891 Openlsare Verkooping De Notaris H GROENENDAAL te Oouda zal op Woenttdag den X8 Januari 1891 des ToormiddagB 11 nnr bg R RADEMAKER aan de Reeowykiche Brog te Reeuaiji in één Eitting in het openbaar r e i l e n en t e rkoope n JEEiV HUIS staande aan den GraTenbroekschenweg nabg de Reeavrgksche Brag in de gemeente üe utcgk plastselgk gemerkt Wgk E No 59 met ERF TUIN en BOUWLAND kadaster Sectie C nummers 694 903 en 909 samen groot 18 aren 39 centiaren Te aanraarden bg de betaling der kooppenningen op 1 April 1891 Nadere information geeft roomoemden Notaris HOFFMANSSTICHTING Volksgaarkeuken wordt gevraagd eon flink Zich aae te melden aan de Volkigaarkenken Een EUUQEEMEISJE zoekt tegen MEI een betrekking ter assistentie of geheele waarneming der hnishoudiog 6jaar in een dergelgke betrekking werkzaam geweest Brieven franco onder No 2079 aan het Burean van dit blad Een Kindermeisje QEVRAAGD TURFMARKT H 81 LIRDOOMS Eatknobbel BoornyHea Huideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroonaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid Pr per flacon met penseel 50 ets Alléén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A r TOIJLL De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met oitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Usonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 22 Januari 1891 Van de gratis uitdeeling van brood en wannen drank aan de volwassenen koffie aan de kinderen melk werd heden gebruik gemaakt door 262 kinderen en 253 volwassenen Naar wij vercenien is er groote kana dat het zonentarief dezen zomer door de Exploitatiemaat sohappij op hare spoorlijnen zal worden ingevoerd Jad De leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal zijn ter vergadering bijeengeroepen tegen Maandag 28 Januari des avonds te 8 uur Hen meldt aan het Haagsohe Dagblad uit Peking In de hoofdstad van China beeft in officieele IMngen de dood van onzen Koning grqota deelneming verwekt Bg de Nederlandsohe legatie werd de treurmare per telegraaf uit s Gravenhage ontvangen van den Minister van BuitenUindsehe Zaken Den volgenden Maandag 1 December begaven zioh Print Ch ing en vier Ministers van da Tsung li Yamèn naar de Nederlandsche legatie om hun rouwbeklag te doen bq den Nedeilandsoben Minister den heer J H Ferguson De Prins en de Ohineesche Ministers verklaarden belast te zijn door Zijn Majesteit den Keizer van China om aan den Nederlandsohen vertegenwoordiger de levendige deelneming van Zqn Keizerlijke Majesteit te betuigen met het verlies door de Nederlandsche natie geleden door den dood van haar veelgeliefden Koning De gezanten brachten tevens de beste wensohen vau Zijn Majesteit over FEVtlLETOIX aar let Franack EEBSTE GEDEELTE HOOFDSTUK I Kleine Millette zei Pierrille je bent goed erggoed en ik houd heel veel van je De beide kinderen liepen langzaam over het gras voort Pierrille steunende op het kleine meisje dat den armen gekwetste wel tot La Queyrie had willen dragen als ze had gekund Eer zij de weide verlieten hielden ze een oogenblik stil Langs den kant liep een heldere beek waaruit de lieden van ile hoeve water kwamen scheppen Een oude wilg staat zich daar in het water te spiegelen Pierrille ging tegen den boom zitten en Millette schepte met haar handje een weinig frisch water dat zij den gewonde aan den mond bracht Hij doopte er zijn brandende lippen in en toen zij het oompres noheens had nat gemaakt gingen ze samen verder Je bent goed je bent lief erg lief Miietto I herhaalde Pierrille Met moeite klom hg tegen het hobbelig en stgi voor Koningin Wilhelmina en voor de in Haar naam gevoerde Eegeeriug van Kegentes Emma der Nederlanden Als rouwbetoon waren geduravIPe zeven dagen de vlaggen van de verschillende l gatien te Peking halfstok gehangen UU Maas en Waal schrijft men van Dinsdagavond vVooral in deze streek ziet men met zorg het losraken der beide rivieren te gemoet Op sommige plaatsen is het ijs in de Maas buitengewoon dik Hier en daar o a bij het Alphenache veer de Nieuwe Schans zit het qs over een vrij groot gedeelte der Maas aan den grond Het ijs blijft zoo sterk dat zwaar geladen karren en wagens voortdurend de Waal en de Maas paaseeren Staten Oeneraal Twekdk Ka uek zitting van Woensdag 21 Januari De interpellatie Tak vau Poortvliet over de Congoquaestie bepaalde ich tot het verzoek om overlegging vau ainkken welke dom den Ministor van Buitenl Zaken bereidwillig werd toegezegd zij t niet onmiddellijk dan toch zoo spoedig mogelijk liefst voor het uiteengaan der Kamers op reces De onbekendheid met de nog te verwachten stukken belette niet dat de Congo zaak een groot deel in beslag nam van de algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting welke dit jaar wegens de bqzondere omstandigheden f our la hmne haudhe bewaard zijn d i bij de Onvoorziene Uitgaven De heeren Sanders Boreel en Eutgers betreurden elk op lijn wijze den loop dier zaak en de houding des minister Óver het geheel moet gezegd worden dat onze diplomatie daarbij over het geheel geen schitterende rol gespeeld heeft althans dit is de algemeene inilruk Wellicht dat de heer Hartsen er heden in slaagt zieh schitterend te rechtvaardigen oploopend voetpad op dat zij dien morgen zoo vroolijk afgedaald waren hij was bedrukt en bleek en stond telkens stil om adem te scheppen trachtende te glimlachen Toen zij eindelijk La Queyrie hadden bereikt liet hij zich uitgeput neervallen op een houten bank die voor de deur der woning stond Papa Lorin riep Millette mnma Catisson I kom spoedig kom spoedig I Help mij I Pascal en zijne vrouw schoten reeds toe gevolgd door Mathurin den knecht van de hoeve Het is niet goed met Pierrille zei het kleinemeisje Mijn God I riep moeder Catisson uit maar het arme kind is gewond I Het zal gevallen zgn zij Mathurin Oh neen zei Millette maar ziet go Jeanloux hoeft hem met een steen gegooid HaP die kleine moordenaar riep Pascal nit Onderwijl had Catherine den azijn uit de keuken gehaald Zij liet er het kind aan ruiken dat langzamerhand bqkwam zijne wangen kregen weer kleur en in zijne oogen keerde de glans terug Het is niets het heeft niets te beduiden zei hij En hg lachte gedwongen Toen volgden er van alle kanten vragen bewijzen van zorg en kleine oplettendheden want de Lorins waren de barmhartigste menschen die men zich denken kan H j moest te bed gebracht de kleine zei moeder ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni wg hopen het voor hem maar constatearen thana dat er niemand zijn partij opnam De heer Hartogh vond de gelegenheid sohoon om het zondenregister van het kabinet in zijn geheel nog eens te maken Deze zelfde dingen zijn meermalen gezegd wat niet wegnam dat het noodig was ze te herhalen nu dag der afrekening nadert De lijdelijkheid dor meerderheid die volkomen genoegen neemt met een Kabinet dat noch de actieprogramma s noch eigen programma s uitvoert werd verdiend aan da kaak gesteld Minder duidelijk was het op welken grond een deel der verantwoordelijkheid voor den toestand gelegd werd op een deel der liberale partg Het was volkomen waar dat het beleid van de ministen van buitenlandsehs zaken financiën en marine an dien aard is dat het inderdaad reeds lang niet had moeten worden ge i duld ook dat het beleid van den minister van Koloniën in sommige opzichten vol tekortkomingen is maar heeft de liberale partg het in de handen gehad er een eind aan te maken P De heer Seyffardt richtte zijn requisitoir speciaal tot den minister van Oorlog wien hij het niet voorzien in het opperbevel des legers na den dood des Konings verweet benevens enkele andore verzuimen doch de billgkheid vordert te erkennen dat drse bewindsman zgn tijd goed heeft besteed en dat hij het eenige lid van dit ministerie ia dat gedaan heeft wat zgn plicb twas zonder zich aan politieke overwegingen te storen Zoo ooit dan mogen by den heer Bergansius die zulk een omvangrijk ontwerp als de legerwet bgna in staat van wijzen gebracht heeft eenige tekortkomingen in enkele andere onderdeden vergeven worden Heden voortzetting De Indisnen oorlog Met de inlevering der wapenen maken de Indianen nog steeds geen haaat Maandag waren er nog slechts 104 geweren ingele Lorin Leg hem in de blauwe kamer zei vader Pascal En hg met een blik der grootste dankbaarheid zeide Ik dank u mijnheer Lorin mama Lorin ik dank u Het heeft heusch niets om t lijf Ik ben sterk genoeg om naar Casto Eaato te wandelen en ik zoude niet gaarne willen dat mgne meesters zich ongerust maakten Maar beste jongen daar zullen zij geen redentoe hebben Mathurin ga hun dadelgk zeggen water gebeurd is en als ze dan zullen weten Ik verzeker u dat ik niet zooveel pijn heb alsu meent hij stond haastig van de bank op zie maar Ik sta al recht op mijn beenen ik loop even goedals vanmorgen t Is waar het geval had ernstiger kunnen zijn Over een week is alles geleden en vergeten dan ishet geheel over Voor mij ja maar voor Jeantoux Kom kom mijn jongen laat hem voor wat hqis het is een deugniet dien ik door zijn meester zidlaten kastijden Je moet voorzichtig mot dat heer zijn I Als je met hom begint heb je kans een messteek op te loopen Goed Ik zal hem zooveel mogelijk uit den weg gaan maar als hij me te na komt dan Nu nu al genoeg over Jeantoux Heb jehonger Niet veel zei Pierrille