Goudsche Courant, vrijdag 23 januari 1891

Terd Ds jonge Indianen willen hun vrees dat de Amerikaansohe troepen hen zullen vernietigen zoodra zij machteloos om zich Ie verdedigen zijn niet opgeven Ën deze angst werd bg de Boodhuiden Teisterkt toen bekend werd dat eenige hunner en een paar vrouwen door Amerikaansche soldaten niettegenstaande zij een pas van generaal Brooke konden vertoonen waren overvallen waarbg vgf Indianen gedood en een vrouw gewond werden Oeneraal Miles Jieeft zgn vertrek naar Washington onbepaald uitgesteld en een bnitengewonen krggsraad bgeengeroepen Inmiddels heeft de bevelhebber een dagorder uitgevaardigd waarin hg het verzet der Indianen tegen de Regeeriug der Vereeuigde Staten en de vgandeIgkhedeu officieel geëindigd verklaart In den Senaat diende de heer Sanders een wetsontwerp in waarbg het op straffe van gevangenis en boete wordt verboden wapenen of ammunitie aan de Indianen te verkoopen of te leenea De onlangs overleden Kngelsche hertog van Bedford behoorde tot de rgksten van zijn land De bekende deken Stanley placht te vartellen boe hg eens tegelijk met koningin Sophie der Nederlanden de gast van den hertog was geweest op diens vorstelgc landgoed Koningin Sophie had den hertog toen schertsend gevraagd hoeveel zijn inkomen wel bedroeg en fluisterend had de moderne Croesus een egfer van 300 000 pond sterling genoemd waarmede bg waarschijnlijk nog ver beneden de waarheid bleef Toen de hertog in 1872 zijn neef den achtsten liertog van Bedford opvolgde betaalde hg meer dan zeven millioen gulden successierecht Do grootste bron van zgn inkomen was zijn grondbezit in Londen In de eerste plaats behoorde hiertoe de bekende groentenmarkt Coventgarden met de geheele omgeving Driehonderdvijftig jaren geleden werd de jaarIgksche huurwaarde van dit terrein geachat op ongcTeer 75 gulden thans op twee en een halve ton gouds Oude privilegiën verzekeren aan Coventgarien eon monopolie dat een schande is voor onzen tijd De jammerlijke toestand der omgeving van Coventgarden is bekend PuitcA noemde naar aanleiding daarvan den hertog altijd Ihiie oj Mudford Tan verkoopen of afkoopen wilde de hertog nooit booreo daar de waarde van den grond elk jaar steeg Verder bezat de hertog nog eene uitgestrektheid van ongeveer 120 acres in Bloomabury St Pancrasen ZiOngAre Op dien grond zijn 3000 woonhuizen en winkels gebouwd die alle na afloop van een bepaalden tgd het eigendom van den grondeigenaar worden Belastingen betaalde hg voor deze bezittingen niet zij moesten door de huurders worden opgebracht Een sterker sprekend voorbeeld van het Oneamed increment is zekar in ganwh Engeland niet te vinden De hertog was geen politiek persoon en speelde ook in het maatschappelijke leven geen rol Zijne eanige bezigheid was het beheer van ziju reusachtig foitnin dat hg in 18 jaren tgds nog aanmerkelijk beeft vermeerderd Btgken de rivierberichten nit Doitschland ia Zondagavond nit Coblenz een bataljon van het korps enietroepen op weg gegaan om ijs in den Kijn te joen springen Het bataljon ging in drie afdeelingen een naar St Gosr een naar de Moezel en een Men zette zich in de eroote zaal aan tafol Het was een groote vierkante ruimte met naakte muren waar de kippen meestal vrg in en uitliepen hetgeen aan Caressant den hnishond gelegenheid gaf om ten minste op iets jacht te maken Pierrille had een weinig koorts en at weinig Hoeder Lorin maakte gerstewater en compressen voor bem gereed Zijn kwetsuur was niet ernstig de steen bad alleen de huid geraakt maar met kracht De wond liep van den linkerwenkbrauw tot aan het baar ongetwgfeld was de keisteen langs het been gegleden zonder dieper te kunnen indringen Ware bij een weinig meer links aangekomen dan had hg de slaap geraakt en zou de worp doodelijk geweest zijn Jeantoux die stellig naar den beer Plamardie was teruggekeerd moest dien avond niet met smaak kunnen eten Toen de schemering was ingevallen ging Pierrille teunend op Mathnrin op weg naar Cnsto Basto na de Ijorin s hartelgk te hebben bedankt Zijne meesters brachten hem te bed en verbonden bem op hunne beurt Alles was in de war op de boeve en de Terrades konden niet bezorgder voor Pierrille zijn geweest aU hij hun eigen kind geweest waa Men weet nooit wat het eind wezen zal als j nnand ziek wordt ct he t t tmurig gezicht een der jgnen bebloed te bed zien liggen Gelukkig i naar Unkel Andere afdeelingen van genoemd korps tyn aangewezen voor hetzelfde werk op den Ben den Egn In de streek ran Mainz tot Worms zit het gs op vgf plaatsen zoo vast dat het kan worden gepasseerd Daar er tussohen Mainz en Mannheim geen vaste bruggen zgn moet het geheele verkeer van de provincie RgnHessen naar den kant van het Odeni ald over Mainz en Ludwigshafen plaats hebben De postverbinding tusschen versoheiden postkantoren is verbroken Terwyi de scheepvaart geheel stilstaat heerscht op de Hessische Ludwigsbaan een buitengevrone drukte De directie heeft het echter zoodanig aangelegd dat op het tngeot Bmgen Mainz Worms Ludwigshafen do overal opstapelende goederen geregeld worden verzonden Ovor de dikte van het gs zal men kunnen oordeelen als men weet dat bij de opmetingen welke de Pruisische fiegeering door beambten uit Dusseldorf beeft laten doen op verscheiden plaatsen een dikte van 2 n 3 op eenige zelfs van 4 30 meter is gevond n Eea afdeeling van het garnizoen te Kastel tegenover Mainz heeft Zatoolag beve ontvangen om zich marschvaardig te houden ton einde onmiddellijk naar de Loreley rots en asdere gevaarlijke punten te kunnen uitrukken wanueer bg de werking van bet gs baar hulp aldaar wordt noodig geacht Dien dag hebben bg Kastel reeds oefeningen plaats gehad in het doen springen van het jjs Men meldt het volgende Wglen J E J v d Berg vroegfr bekend als portretschilder had de gewoonte om van mannen an kunst en wetenschap die hom bevielen het portret te maken tot eigen genoegen Onder hen die m dit voorrecht deelden behoorde ook Verhuist Voor dien toonkunstenaar gevoeld de schilder zooveel sympathie dat bij hem naast zijn eigen buste plaatste op een sehilderg waarop 16 kunstbroeders voorkwamen Niet lang daarna bekoelde echter do vriendschap en had er een formeels verwgdering tusschen beiden plaats Dit gaf v d Berg aanleiding om bet conterfeitsel van zijn ez vriend met een stuk papier te bedekken en er een wit verfje overheen te brengen In ons Gtmeente museum Korte Vgverberg No 7 vindt men in een der kleine bovenzalen bovenkomende rechts onder No 22 de bewuste sehilderg als geschenk van den heer A G ide Visser De aangebrachte verf belet evenwel niet dat een geoefend oog ds trekken van Verhuist duidelgk onderscheidt Nu beide mannen niet meer tot het rijk der levendeji behooren zou het licht gewenscht zijn om het portret van Verhuist in het volle licht te brengen Bgos alle artisten van de Opera de Opera Comique en het Th tre Francis te Parijs woonden de begrafenis bij van Léo Uelibes De slippen van het Igkkleed werden gedragen door Larroument Beyer Gttiraud Joncières Bitt en graaf Delaborde Elk dezer hield bij het graf een Igkrede terwijl Bene namens de leerlingen vin het oonservatorinm sprak De danseuses van de Opera hadilcn twee koloasale lieren van camelias gezonden D libe ligt thans op het kerkhof Montmartr niet ver tan Victor Masse De voornaamste componisten van Rusland Cni BimsknKorsakoff etc zonden aan Ambroise Tbo bevond het kind zich den volgenden morgen bij het ontwaken zoo frisch en gezond als slechts mogelijk was Hij stond op en hield zich een gedeelte van den dag met licht werk bezig Onutreeics twee ncr in den namiddag legde hij zich in de schuur in het hooi te slapen neder en verzamelde aldus nieuwe krachten Na acht dagen was er gelqk papa Pascal voorspeld had niets meer van de verwonding Ie zien Hg waa even flink moedig en van zessen lilaar als te voren De jeugd heeft gezond bloed en kan dus een flinken stoot velen Het gaat er mee als met de slangen zei mijnheer Terrade bg wie de moten die men gesneden heeft weer aan elkander groeien Het werd Zondag Pierrille ging een bezoek brengen aan den pastoor van Saint Alvère die hem zeer genegen was en die hem lezen schrijven en rekenen leerde en die hem geleerd had te denken Toen hg de pastorie verliet ontmoette hij Jeantoux Kinderen zijn strijdlustig Er ontstond opnieuw een botsing Dat viel op het kerkplein voorj Sr waren vele toeschouwers De toom verdubbeld ongetwgfeld de krachten van Pierrille en ten aans houwe van allen delfde Jeantoux ditmaal het onderspit De ander hield hem op den grond uitgestrekt met zijn knie op de borst en de vuist aan den hals van den overwonnene Als t mij lustte zou ik je don strot dichtknijpen zei Pierrille Vooruit maar sta op en scheer je weg Jeantoux verwijderde zich scheldend en tierend Ik heb hem zijn keisteen betaald gezet zei Pier mas een telegram van ooudoleaotie met het oveilgden van Léo Delibes De Times kondigt een letterkundige ontdekking aan welke zij kenschetst als de belangrjjtsls die er gedaan is sedert in de 16e eeuw vijf boeken van de Annalen van Tacitus in de boekerg van een Duitsch klooster gevonden werden Hot betreft thans do vondst van een bijna volledige verhandeling over de staatsinrichting van Athene door Aristoteles of door een schrgver uit zgn school Het stuk is geschreven op een papyrusrol af komstig uit Egypte welke het Britseh museum niet lang geleden in eigendom verkregen heeft De Times geeft behalve een overzicht van den inhoud een breedvoerig betoog ton bewijze dal aan de echtheid van het afschrift dat uit de eerste jaren van de tireed eeuw onzer jaartelling dagtoekent niet getwijfeld behoeft te worden en dat er van oen vervalsching in den trant der beruchte bedriegerijen van 8imonides en Shapira in dit geval geen sprake kan zijn De echtheid der verhandeling waarvan totdusver slechts eukelo brokstukken bekend waren volgt ook nog hieruit dat bijna ieder schrgver in de oudheid er melding van gemaakt en haar aan Aristoteles toegeschreven heeft Over een aantal punten in de geschiedenis en de stnatsinriohtiug van Athene bevat het handschrift belangrijke en nieuwe bijzondorheden Een woedende koe liep Maandag den tuin van de Wesleyaanschs school te Norwich in terwijl de kinderen daar aan het spelen waren Het dier viel op de kinderen aan en verwondde er 44 velen ernstig maar gelukkig niet éen levensgevaarlijk Ten slotte werd het dolle dier afgemaakt In een vgfde nota van de hand van den heer C Lely heeft het dagolgksch bestuur der Znider zeeVoreeniging een verslag gegeven van het onderzoek voor de afsluiting Noord Holland Wieringen Friesland en de drooiimaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting Dit behelst de constructie on de kosten van ilen afsluitdgk de sluizen en de bgkomende werken en de voor en nadeelen der afsluiting buiten verband met de droog making De kosten van de afsluiting met de sluizen en de bgkomende werken zgn op 42 millioen gulden geraamd voor den afsluitdijk op ƒ 27 700 000 voor werken op Wieringen onteigening kanaal met afwaterings wateringson scheepvaartsluisen ƒ 8 000 000 voor bgkomende Verken kanaal van Harlingen langs den frieschen dgk verbetering van enkele havens langs de Zuiderzee en verhooging van den Balgdgk f 1 800 000 toezicht onderhoud gedurende de uitvoering en onvoorzien te zamen ongeveer 10 pCt 3 800 000 Volgens het oordeel van den steller der nota zgn de voordeelen der afsluiting niét van dien aard dat het wenschelijk zou zgn alleen met het oog daarop geheel afgescheiden van een latere droogmaking ds afsluiting ten uitvoer te brengen De voordeelen 7gn echter wel zoodanig dat wanneer de afsluiting in verband met een droogmaking wordt uitgevoerd een belangrgk gedeelte van de kosten der afsluiting alleen met het oog op die voordeelen nuttig besteed kan worden geacht geheel afgescheiden van het rille toen hij s avonds te La Queyrie terugkeerde Jawel maar zei vader Pascal er is nu twist genoeg geweest Ik zal mijnheer Plumarchie den patroon van Jeantoux gaan opzoeken Men moet oen k wajangen terugstaren naar zgnen vader die op de Linde woont De oude Jeantoux is een braaf man dien ik beklaag zulk een zoon te hebben O die kinderen voegde Pascal er bij ze schenken veel vreugde maar berokkenen dikmaals ook o zoo veel verdriet I Meer dan een molen hoog is op mgn woord Vader Pascal had deze woorden langzaam uitgesproken Ër volgde een stilte op die lang aanhield waarna hij met gedempte stem vervolgde Weet je aan wie die Jeantoux mg doet denken Aan Placide Catisson schudde met het hoofd en Pierrille keek naar Millette die plotseling even afgetrokken was geworden als de anderen Het was voor dien avond op La Queyrie gedaan met de vroolgkheid en opgewektheid dis sr gswoonlgk heerschten Men had den naam van Placide genoemd en dat was de nog bloedende wonde in het gezin Wanneer er over den neef werd gesproken rimpelden zich de voorhoofden dan ontstond er stilte zelfs werd sr eomtgds geweend Wordt ttnolgi g dat aan de afsluiting voor san latere droogmaking is verbonden In de Deli Ort geeft de heer Deen een verhaal van hetgeen hij gezien en gehoord hoeft bij een kort bezoek aan Atjeh Omtrent onze welbekende versterking te Segli en het eiland Pooloe Way deelt hij het volgende mede Ten minste een uur voordat do Sajah het vaartuig waarop de heer D zich bevond s morgens om 7 uur te Segli op de reede het anker liet vallen hoorden wij reeds het schieten dat de Atjehers nu reeds jarenlang tegen die beuling volhouden Behalve die versterking vlak aan zee gelegen is er te Segli ook niets dot ons behoort en waartegen do vijand iets zoude kunnen ondernemen ons geheel bestuur is daarin geconcentreerd De nieuwe benting ziet er keurig netjes uit de genie heeft er haar beste beentje voorgezet en behoefde blijkbaar niet op de dubbeltjes te letten Behilve aan de zeezijde waar een gzeren hek de afsluiting vorm is alles potdicht t is noodig ook want m do omwanding van de diverse gebouwen zag ik bewijzen te over dat de Atjehsche kogels een enkelen keer raak zijn Om de nadering van den vijand bij da te kunnen verkennen is door kapitein Riosz den vorigon commandant een toren bedacht welkq Eifl el iiiet tot oneer zoude strekken Negentig voeten hoog steekt hg almachtig ver boven alles uit on wat het voornaamste is ook in de praklgk voldoet hij De veiligheid bij nacht wordt bevorilerd door waakhonden gladdekkers van hot zuiverste ras die buiten de benting logeeren onder kleine houten afdakjes welke den vorm hebben van groote paddestoelen Heel prettig hebben het die viervoettrs niet ten minste mij is verteld dat de gewone manier om hunne waakzaamheid op te wekken daarin bestaat dat ze in t begin vau den avond duchtig worden durchgeprügold zoodat voor den geheelen verderen nacht hunne ambitie om te blaffen tegen een ieder die in de nabijheid komt is aangevuurd De politieke beteekenis van Segli is in de laatste tijden wederom toegenomen doordien de wd Asst Resident voor Atjeh s Oost en Noordkust er meestentijds verblijf houdt De politieke aanrakingen met Pedir vinden van hier uit plaats en ook Komala de fata morgana welke reeds zoo menig ambtenaar nabg scheen is slechts zes uren loopens ervan verwijderd Slechts zes uur en toch zoo ver Wat ssn illusies zgn niet reeds gebouwd op dien korten afstand en hoe spoedig zijn niet de meeste dier luchtspiegelingen bij hare zusteren in het archief bggezet moeten worden P Toch hoort men nu en dan ts Segli wel het een on ander uit Kemala al beeft het dan ook gesn politieke waarde Zoo wordt verteld dat Toeankoo Daoud de pretendent Sulthan van onze deserteurs waarvan er nog drie in zijne omgeviug leven allerlei HoUandsche liedjes geleerd heeft die hij bg preferentie met vioolaooompagnement uitgalmt Dus oen joviale kerel zou men zoo zeggen als men niet beter wist De Bajah bleef slechts een paar uur te Segli en om half tien werd de reis naar Oleh leh voortgezet Ruim een halve dag is daarmede gemoeid en grootendeels voert de weg tusschen de kust en Poeloe Way Het de exploitatie van dat eiland schiet men nog niet erg op Kolendepots pakhuizen een dok en wat niet al meer zouden daar verrijzen maar bij de opsomming dier groütsche plannen is het tot dusver gebleven Voor alles zullen de kapitalisten wier geld er mede gemoeid is zekerheid willen hebben dat hunne eigendommen op een goeden dag niet in handen der Atjehers zullen vallen en wie zal hun kunnen verzekeren dat die kans niet bestaat f Ër zijn zooveel verrassingen op Atjeh ons deel geweest Over de geschiktheid van de Sabanbaai voor diverse scheepvaartinrichtingen hoorde ik van een deskundige die indertijd met de opname belast was een zeer gunstige beoordeeling de eenige zwarigheid was zgns inziens het nauwe en gevaarlijke vaarwater bij Poeloe Brass voor zeilschepen die er de kolen heen zouden moeten brengen Het zonde wel jammer wezen wanneer er niets van de onderneming kwam Als de Begeering het met eene staats exploitatie van de Ombilien kolenvelden waagt dan zoude zg het eens kunnen probeeren er een kolenstation te vestigen Men Bcbrgft aan het Bat Nieuwsblad Het is niet voor den eersten keer dat men in dagbladen hoort gewag maken dat onze bruine broeders op hun nachtelgke rooftochten voorzien waren van schietwapens nl een revolver en daarvan als het te pas komt ook gebruik maken liet schijnt dat men hierin géSn bijzonder gevaar ziet anders begrijpen wij niet dat men daaraan nog niet voorgoed een einde heeft gemaakt Het is niettemin een feit dat egenwoordig dikwijls patrouilles of rondes mot die havuiten mot een revolver in de vuist worden be dreigd en ook dat zulk een patrouille dan op ds vlucht gaat Nog een stap verder en men wordt in zgn aohtergalerij met de revolver in de hand gesommeerd geld en kostbaarheden af te geven Ia bourse au la viel Danr toch de patrouille op de vlucht slaat zal een gardocwaoht van een paar personen die bestemd is voor do veiligheid te waken wel minder dan niets beteekenen Wij hebben vroeger aangetoond dat niet de rustige kampoug inlanders te vreezen zijn maar de zoogenaamde boeaga s die leegloopors die het schuim der inlandacbe maalschappij hun tijd met dobbelen en stelen doorbrengen Deze ui zijn het die Batavia onveilig uitmaken Hun aantal is thans zóó groot dat indien men ben nog langer ongemoeid laat geheel Batavia er onveilig door zal worden gemaakt Wij begrgpen verder niet hoe het mogelijk is dat er inlanders gevonden worden in het bezit van eene revolver Het is dunkt ons toch niet moeilgk om bevelen uit te vaardigen aan de distristscommandanten dat zij te zorgen hebben dot in hun districten geen revolvers in het bezit van inlanders zijn Maar men moet daarbij ook flink optreden en hom onvoorwaardelijk uit hun betrekking outslaan wanneer mocht blijken dat een inlander in hun distriotin het bezit van zoo n vuurivapen gevonden wordt Zij zullen dan wol zorgen dat dit bevel ook streng door hun adjudanten en wijkraeosters wordt nageleefd op straffe dat ook die onvoorwaardelijk aan den dijk gezet worden wanneer zg de bevelen van den distristcommandant niet nakomen Heeft men eenmaal dien last Een geacht stadgenoot schrijft aan de ü C het volgende Zal bot gaan dooien of blijven vriezen P We zijn nog in het hartje van den winter Als het blijft vriezen verzuim dan niet om eens op schaatsen of op andere wijze des noods naar het eiland Marken te gaan Eene gelegenheid als thans zoo buitengewoon om daar te komen doet zich waarschijnlijk in uw volgend leven niet meer voor Ga ook eens te Soheveningen de ijsdijken op het strand zien verbazend hoog zgn ze geworden en dan die zee tot aan den horizon vol drgfijs die menigeen als is hg er ook nooit geweest eene vergelijking uitlokt met de ijszeeën aan de Noordpool Nooit ziet gij wellicht zoo iets weer Men maakt zich beangst voor onze rivieren endgken bij invallenden dooi Geen zorg vóór dentijd Onze Lekdgken zgn bestand tegen een stootjevan het gs daarvoor geen zorg Voel waard is het dat de rivieren dicht zijn gegaan bg vrij laag water toen zij in haar zomerbed waren en nu hooren wijvan de heeren van den waterstaat wier voorzorgenen ijver boven mijn lof verheven zijn dat het verhang in de Lek geregeld normaal is Van ijsdammen dus nog geen spraak Mochten die later bghet losgaan der rivieren ontstaan dan denko mener bij dat de noorder Lekdgken voor het grootstedeel hooger zijn dan die van onze overburen datdaar bij buitengewoon hoogen rivier was veel eerderde dgken zullen overloopen dan bij ons Dit doet de besturen der Lekdgken evenwel niet insluimeren Ongewoon is de massa van aaneengesloten sterk gezond gs in onze rivieren en hooger op inden Rijn Het moest gewensohte is dat de dooi op de benedenrivieren het eerst invalt Maar mogen wg nu alop een doorgaanden dooi rekenen Verkieslgk is ik durf het baast niet zeggen de winter heeft allang genoeg geduurd veel armoe en ongemak is eral geloden Verkieslgk is in het belang vanrivieren en dgken dat het tot in de tweede helftvan Februari zachtjes aan blijft vriezen Indien dedooi nu door mocht gaan dan zou het nog weleen veertien dagen kunnen duren eer de rivieren losraken Buttenlandscb Overzicht Op den Great Western spoorweg welke het uitgebreidste net ingeland heeft dreigt een groote werkstaking te ontstaan De beambten eisohen hooger loon minder werkuren en extra betaling voor overwerk Er zijn er onder hen die jaar in jaar uit eiken week 84 uur in touw zgn De groote betooging van de voorstanders van grondwetsherziening te Brussel is gelgk trouwens vei wacht werd zeer kalm afgeloopen De deelneming was niet bijzonder groot gedeeltelgk ten gevolge van den hevigen sneeuwstorm die t gen den middag opstak In plaats van 15 000 gelijk men verwachtte namen met meer dan 4000 personen deel aan den optocht Zonder de minste wanorde trokken de betoogers de stad door naar het stadhuis waar de burgemeester Buis met eenige andere liberale afgevaardigden de deputatie welke het adros kwam overhandigen ontving uitdrukkelijk verklaarde de heer Buis die tot de toongeveude leiders der liberale partij behoort dat de liberale partg vast besloten is den eisoh om herziening in haar program te houden In een bijeenkomst van de leden der liberale partij welke door de moeste leden der Imkorzijde van Kamer en Senaat werd bijgewoond word eenstemmig de eisoh om herziening als bet richtsnoer d liberale partij beschouwd De 15000 soldaten die te Brussel vereenigd waren behoefden goen diensten te bewijzen Vandaar een meun e strijd over liet besluit der regeering Da liberalen wijzen op de kalmte en waardigheid welke de betooging kenmerkte sis het bewijs dat de mobilisatie geheel overbodig is geweest maar de clericalon zeggen Do twietzoekors bobben zich juist zoo kalm gehouden omdat y wisten dat de troepen goreod stonden Vandaar dau ook dat alle leden der rechterzijde in de Kamer met luide toejuichingen hun instemming betuigden met het antwoord van den rainister Beernaert dat de oproeping noodig was om den revolutionnairen ontzag in te boezemen Het eenige voordooi dat de oproeping der miliciens heaft opgeleverd is het daardoor geleverde bewijs dat de bepalingen betreffende do mobilisatie van het leger doel treffon In 18S6 toen bij de dreigende werkstaking der mijnwerkers ook twee lichtingen onder de wapenen werden geroepen ontbraken van de 13 000 manschappen slechts 148 en ook nu waren bijna allo miliciens binnen weinige dagen ter boatomder plaatse Hoelang de manschappen onder de wapenen zullen gehouden woVden is nog onzeker maar vermoedelijk zullen d miliciens nu zij eenmaal te Brussel zijn daar wel zoolang vertoeven totdat het gebleken zal zijn of de mijnwerkers in Henegouwen inderdaad hun bedreiging om weldra den arbeid te staken zullen uitvoeren INGEZONDEN Het Burgerlijk Armbestuur geeft met dankbaarheid kennis dat ingekomen is een gift van D N groot ƒ 20 voor een extra bedeehnff aan de Algemeene Armen Gouda den 21 Januari 1891 Hel Burgerlgk Armbestuur De Secretaris De Voorzitter J KOKTENOEVER EOMEIJN PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar SchalkwUki te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 45 Geïmporteerd fust 8 60 Januarilevering ƒ 8 15 Februari levering ƒ S Maartlevering ƒ 7 80 April Mei Juni en J levering ƒ 7 80 m ark tbebichten OOUda 22 Januari 1891 Veemarkt Melkvee geen aanvoer Vette varkens redelijk aanvoer handel gewoon 20 l 32 et per half KG Biggen voor Engeland redelijke aanvoer handel gewoon 16 a 17 cl per balf KG Magere Biggen weiniij aanvoer handel flauw ƒ 0 60 a 0 90 per week Vette schapen en Lammeren geen aanvoer Nuchtere kalveren redelijk aanvoer Ifcidol vlug ƒ 5 a ƒ 16 Aangevoerd 9 partgen kaas handel vlug 2de qualileit ƒ 23 a ƒ 26 60 Boter tamelijk aanvoer Handel vlug Goeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 60 Wèiboter ƒ 1 30 a 1 40 Borserlljke Stand GEBOREN 20 Jia Miartje ondei W den Edel en A H van der Kle n 21 JotinoDa Aaltje Adrians ouden S BroekliuizaD en N OVERLEDEN SO Jan B J Donnai lm 21 Il de Qntit 7 m GEHUWD 21 Jan B I Bsaalrop en J W van der Kraste