Goudsche Courant, vrijdag 23 januari 1891

IN 4434 1891 Zaterdag 24 Janoarl GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insendlng van advertèntién han geschieden tot eöa nur des namiddags van den dag der uitgave I tegen fabrieksprgi A 7 os Az Eleiweg £ 73 en 73 Zeer ITette G esteendrukte mUSAARTJES worden GELEVERD door A BRIi KMA N en Zn Blooker s Cacao 335 Staats loterij 5e Klasse Trekking Tan Donderdag 2S Januari No 2217 7822 16104 on 15760 ƒ 1000 No 6151 7064 12732 16744 en 18825 ƒ 400 No 8987 ƒ 200 No 148 4071 4097 10491 10881 12038 14436 16241 16842 19626 en 20764 ƒ 100 Prgzen Tan ƒ 70 184 8221 5559 7797 10646 18434 15684 18530 224 3226 6593 7867 10687 13496 15704 1868Ï 870 3270 6710 8048 10753 13BS7 15748 18999 508 3354 5901 8064 11082 13650 15765 19102 666 3500 6911 8204 11327 18877 16899 19103 673 3640 6933 8221 114S1 13947 15911 19167 698 3562 5949 8239 11561 14015 16033 19328 765 3605 6976 8315 11643 14063 16061 19342 782 3619 6126 8482 11686 14140 16140 19493 967 3800 6132 8638 11766 14186 16695 19499 1250 3828 6200 8659 11837 14201 16752 19523 1271 3867 620S 8682 11893 14463 16768 19663 1388 3931 6307 8714 11978 14673 16777 19620 1506 4092 6333 8996 12015 14601 16965 19662 1655 4295 6689 9049 12172 14721 16985 19761 1834 4430 6624 9441 12226 14733 17077 19899 1920 4633 6836 9442 12371 14825 17338 19962 1962 4638 6914 9640 12394 14928 17425 20017 2052 4648 6945 9739 12448 14937 17463 20188 2110 4921 7021 9802 12490 14998 17693 20358 2173 4924 7126 9873 12526 16049 17702 20378 2399 6103 716110052 12669 15186 17860 20406 2427 5123 7215 10067 12791 16218 17966 20561 2564 5175 7221 10820 12847 15301 17997 20688 2636 6250 726710382 12991 15425 18263 20713 2667 5273 739710403 13142 15493 18252 20740 2834 5283 7603 10417 13214 15512 18356 20820 2962 6380 764810480 13243 16525 18422 3001 5614 7692 10498 18865 15647 18425 ADVERTÈNTIÉN Mgoe Here HniiTroair en onze beate Moeder JOHANNA GUSBERTA DIDEBICA CORNELIA NIJHOFF overleed heden in den onderdom Tan 80 jaren Uit aller naam W J FORTÜUN DROOGLEEVBE Gouda 22 Jannari 1891 Mevr NOOTHOVEN van GOOR VRAAGT met 1 MEI Eene fatsoenlijke ZIüHSMSi goed kunnende koken en werken Spreeknnr saTondg na 7 nre Met FEBRUARI biedt zich aan eene fatsoenlgke van de G Adres onder No 2080 aan het Baresn dezer Conrant Aigemeene Hypolbcekbank te AMSTERDAM Volteekend Maatschappelijk Kapitaal 1 0 0 000 Deze Bank geeft nit dV pet pandbrieven met extra uülceering op den Januari eoupon tot den koers ran 99 pet en 4 pet pandhrieven tot den koers Tan 100 pet beide in stukken Tan ƒ 1000 en ƒ 500 Gouda Snelporsdruk van A BaiXKKAN fc Zoo Verkrijgbaar ten kantore Tan de HH M J OGIEB en Co te Gouda Het groote aantal zenuwkwalen Tan lenuwhoofdpijn af tot de Toorafgaande kenteekonen Tan apoplexie hersenberoerte toe trotseeren uog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Kerst aan den nieuwen tyd komt de eer toe dat ij door het gebruik maken Tan den ecaToudigsten weg namelqk langs de huid eene physiologisohe ontdekking gedaan heeft die na houderde proefnemingen thans orer de gefaeele wereld rerbrêid is en terwgl cij in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt teTona eene weldaad biykt te ziJD voor de aan canuwkwalen Ijjdende mensohheid Deze geneeswijze is uitgaronden door den ge wezen Officier van Oezondheid Beman Weiismann te Vilshofen en berast op de onderrinding opgedaaii in eene 50 jarigo praktijk Door wasschlng van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohikte stoffen door de huid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werlga OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen kotten tijd reeds de 21e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede telfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke vethandalingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewijd zgn ioomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P MÓDière mod dr profOSSOr aan de poiyklioiek te Parijs rae Rougemont 10 Steinscreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton SanitStsrath Ur Cohn te Stettin Oroasmaon med dr arrond arts te Jöhlingen Or P Forestier geneesheerdireoteur van het hospitaal te A gen Oeheimratb Or Sohermg kasteel Outeafels Bad Kms Oarsea med dr geneesheer directeur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlijders te Parijs rae St Honoré 331 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Basbaoh arrond arts ts Zirknitz Obsr stabsarzt Jeohl mei dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseii Central d hygiöne et da Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zeuuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamd zanuwachtigheid lijden waarvan de kenteokenon zijn ohronifche hoofdpUu migraiu schele hoofdpijn bloedaandraag groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapo lOOSheili lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewricbten met voortdurende pijn plaatseli ka zwakte verzwakking van gebeugen ent en zij die reeds ouder geneeakundige behandeling geweest zijn maar door du bekende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrijven electrisaeren stoom looi of zeebadon geon genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die VTees gCVOClen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder bet voorhoofd Boizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen vanhanden en voeten aan al deze drie categorièn van ZOnUWlijderS als ook aan jOngC melSJCB lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfii aan jonge persouen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willun voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te achaffen hetwelk op aanvrage kOStOlOOS en franco verzonden wordt door LEMAIRE Ie Co Apothekert te Parijs rae de l Echiqnier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van HOMAN WEISSMANN Oud Officier 1 verder te van gezondheid eere lid der Italiaansohe rSaniteits orde van het Witte Kruis Amsterdam door M GLEBAN k Co HeUigeweg 42 Arnbem I de BEYER Agent der Scheepvaart Courant Rijnkade 71 Rotterdam F E van SANTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdstoeg 1 Utrecht LORRY PORTON Oudegracht bij de Oaardbfug F 160 Op de jongste hygienisch medi iiia Tentoonstelling te Gent is de Weissmann ache geneeswijze door de medische jnr aiet de Ziireren Medaille be Alom te bekomen BE QOÜSm QLA2EN of de beschr Ting der beroemde geiehilder4e Kerlcglazen van de Groote of St Jaiiskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glassohilders de Gebroeders Pry8 éo Dirk eo Wouter Crabetb Cents t iiJDSte merk A BRINKMAN De nitgftTe dezer Courant geschiedt dageljks met nitzondering van Zon en Feestdagen D prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Wioaderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 23 Januari 1891 Van de gratis uitdeeling van brood en warmen drank aan de volwassenen koffie aan de kinderen xatViy werd heden gebruik gemaakt door 2SS kinderen eti 241 volwassenen Bij Kon besluit van 21 Jan is benoemd tot voorzitter in het 3e militiedistrict in Zuid tlolland Mr A A van Bergen IJzandoorn lid der Frov Staten l Aan de Woensdag door de Zevenhuizensche IJsclub uitgeschreven hardrijderij voor mannen geboren in het jaar 1871 word door 18 peraonen deelgenomen De Ie prijs ad 20 werd behaald door I Bos Az te Zevenhuizen de 2e ad ƒ 10 door Snoek te Nienwerkerk en de 3e ad 5 door B de Vrij Zevenhuizen In het afgcloopen jaar zijn aan het Talephoonkantoor te Zeveahuizen 189 telegrammen aangekomen r Het afdoelingsverslag is verschenen over het wetsontwerp tot geiieeltelijke herziening der wet van 4 Dec 1872 St U Nr 134 tor voorziening tegen besmettelijke zukten Door sommi e leden werd de indiening ontijdig en niet noodziikelijk geacht Anderen daarentegen hadden de indiening ook waar zy geschiedde onafhankelijk van de herziening der geneeskundige wetten met genoegen gezien Men vroeg of waar de geneeskundige autoriteiten n geraadpleegd hare adviezen waren opgevolgd FEVILLETOJX AiMf het Framei EERSTE EDEEiTE H00ÏDSTÜK I R Het was reeds zoolang geleden sedert de verloren zoon was heengegaan en evenlang sinds men iets van hem had vernomen Was hij dood f Men wist het niet En als hü leefde wat deed hij Waar hield hij zich op Waarom liet hij nooit iets van zich hoeren f Vragen waarop niemand het hntwoord wist te geven vragen die slechts tranen ontlokten die men trachtte te verbergen en zuchten die werden gehoord Komaan I zeide men somtijds tot Pascal wie weet of uw neef niet onverwacht tot u allen weerkeert als officier of minstens met het kruis van eer Het wa een heethoofd een die zijn eigen weg moest banen Hij zal dien daar ginds wel gevonden heb f ban want zooals je weet het is daar alle dagen vechten vechten togen de Bedouinen Migayrou uit SaintePoi en de lange Soulayre zijn zelfs in die gevochten gesneuveld Dan zuchtte vader Pascal diep antwoordde niet on ten aanzien van die punten waaromtrent hiervan niet blijkt Wat bet standpunt der Begsering ten opzichte der vaccinatie betreft meenden sommigen de weifelende houding der Regeering te moeten zoeken in het eigenaardig karakter dezer wet Zij onderstelden namelijk dat het der Regeering die voortdurend den aandrang van enkele staatkundige geestverwanten over deze aangelegenheid had te verduren voornamelijk te doen was om daarover eene beslissing uit te lokken Viel de beslissing uit in dien geest dat de bestaande bepaling behouden bleef dan zouden de tegenstanders der vaccinatie moeten erkennen dat de Begeering alles gedaan had wati te hunnen behoeve gedaan kon worden maar tevens dat verandering van de geldende wettelijke regeling van dit onderwerp in Nederland bij de bestaande denkbeelden daaromtrent tot de onmogelijkheden behoorde De voorstanders der wet kwamen echter tegen deze onderstelling met nadruk op Naar hunne meening blijkt uit deze wetsvoordracbt dat de Begeering ook op het gebied der vaccinatie een voor allen aanvaardbaren toestand ia het leven wenscht te roepen Het standpunt der Begrering zeiden zij is niets anders dan de uitdrukking van het beke ide antirevolutionaire program Uit de gemaakte onderstelling bleek duidelijk dat sommige voorstanders van vaccinedwang in stede van met de Begeering te willen samenwerken tot het vinden van eene voor allen bevredigende oplossing zich weinig kunnen indenken in beswaren van andersdenkenden Staten Oeneraal Twbbde Kamer Zitting van Donderdag 21 Januari De hoer Tak van Poortvliet stelde zich tot taak eon vermeerderde en verbeterde editie te geveu van het zondeuregister der Begeering en der tegenwoordige meerderheid deze rede had althans dit ge zag voor zijne verbeelding zijn ongelukkigen neef nu eens als gevangene der Arabieren of geworgd door die heelemaal zwarte menschen waar Millette zoo bang voor was Ik ben het geweest dia hem gedwongen heeft dienst te nemen zei hij dan verwijtend tot zich zelf Zonder miJ zou hij misschien nog hier zijn bezadigd en flink voor het werk Een dwaas hoofd en een goed hart dat had hg en daaruit groeit dikmaals een braaf mensch Zoo worden er in elk gezin stille smarten geleden uit altijd schrijnende wonden wolker bloeden men in het geheim stelpt opdat de oogen der onverschilligen het niet zullen zien Deze wonden zijn de ergste want ieder oogenblik kan een vreemde er zonder het te vermoeden den vinger opleggen en u doen schreeuwen van pijn En dan zgn er nog die het hebben geraden dat ij pijn lijdt maar uw smart verbijt en die er hun genot in vinden den nagel in de wonde te drukken opdat de pijn te heviger zij De kleine Millette wist eigenlijk niet recht wat haar broeder was on waarvoor hij het dorp had verlaten maar zij beminde dien broeder uit den natuurlijken drang van haar hart en zij vergat hem nooit in haar avondgebed hem zoo min aU hare r ouders eu hare vrienden In het koffiehuis te Sainte Alvère zeide men dikwijls dat het geval met Plaoide zeer eenvoudig was Naar aanleiding van een buiteusporigheid een dwaasheid een groote domheid zooals de jeugd er wel eens een NAOVEBTENTIEN worden geplaatai ▼ an 1 5 regel U 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTEB8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertèntién gratis opgenomen in het A DYËRTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt volg dat de verdedigers van het kabinet uit hunne schullhoeken te voorschijn kwamen Over het geheel had de rede van den heer Tak dezelfde strekking als die van den heer Glechman in de kiesvereeniging te Amsterdam gehouden Alleen liet hij zich over de belastinghervorming minder bepaald uit en scheen wat de kieshervorming betreft verder te willen gaan Als verdedigers van het Kabinet traden vooral op e heeron A van Dedem en Seret die van huu standpunt niet nalieten de fouten der liberalen in herinnering te brengen waartegenover zij de resultaten vau het 8 jarig bewind dor rechterzijde zoo breed mogelijk uitmaten Beide heeren liepen luchtig heen over de bestaande tweedraeht in eigen baezain en üeten o A hoewel zaohtkena hun vriend op 0l kuasco gevoelen dat de anü i revolutionairen ook niet gqjheel voldaan waren op financjpl geUied waar zij belasting op het roerend ïWtaogen en op kiesterrein waar lij ruimer bevoegdheid hot zoogenaamde huismanskiearecht verlangen De verdediging van den Minister van buitenlandsche zaken nam de heer Van Bylaudt die van den Minister van oorlog de heer Van der Oye op zich Wat de rede van den eerste betreft het was ee i zonderling advies onze diplomatie sterk te maken door critiek haar te onthouden In zooverre deze zelfde afgevaardigde aanstoot nam aan de woorden van den Minister Hartsen in zijn memorie van antwoord neergelegd die getuigen van onverzwakte liefde voor don vrijen handel hopen wij dat de Minister tegenover dezen zachten drang in protectionistischen zin waarin ook de heer Van Dedem zich schuldig maakte pal zal blijven staan Anders te handelen kan niet anders dan de moelelijkhoden verscherpen die het protectionistisch drijven om ons heen ons nog kan berokkenen De heer Domela Nieuwenhuis vond in de groote ellende van dezen winter aanleiding om een beroep te doan op de Regeering om den buitongetvonen begaat had zijn oom Pascal hem aangeraden het land te verlaten en de neef had dien raad opgevolgd zonder morren of nadenken gelijk gewoonlijk het geval is bij menschen die zich door hun hartstocht laten beheerschen in plaats van zich door huu verstand te laten leiden Als Millette toen zij nog klein was naar haren broeder vroeg kreeg zij altijd ten antwoord dat hij soldaat geworden was en met dat antwoord liet zij zich tevreden stellen Had zij meer willen weten papa Pascal zou er verlegen mee zijn geweest Men kan toch aan een kind geen geschiedenissen van schulden maken eu minnarijen met dorpsschoonen vertellen Wanneer de rechters do kunst vau ondervragen evengoed verstonden als de kleine kinderen die verstaan zouden niet veel schuldigen er zich op kunnen beroemen dat hot hun geen kunst is de justitie om den tuin te leiden Maar Millette was grooter geworden en met haar persoontje had zich ook haar oordeel omwikkeld en nu gebeulde het by herhaling dat zij naar haren broeder vroeg en waarom hij niet terugkeerde Zoo kwam het dat zij het waa die bij deLorina de herinnering aan Placide levendig hield en die ionder het te willen on te weten het verdriet in huis bracht Meer dan eens had moeder Catissou haar het zwegen opgelegd maar zij geven geen kamp die kinderen honderdmaal komen zij op dezelfde Zi ik terug even