Goudsche Courant, zaterdag 24 januari 1891

zal zg haar leermeestera tot eer strekken en een sieraad worden van ons tooneel De rol van Haniia de naaister was bij Mevr Pbilomène Jonkers in goede handen haar spel maakte het tooneel dat in de eenvoudige werkmanskamer wordt afgespeeld tot het aangrijpendste van het stuk Schoon deze actrice lius haar goeden naam dien zij zich bij het publiek heeft veroverd handhaafde het kwam ons toch voor dat haar tongval eenigszins vreemd blijft Ook de dames Burlage Verweert en Coeliug Vorderman verdienen een woord van lof voor do wijze waarop zij haar ondergeschikte rollen van KoninginMoeder en eoredame vervulden Wat de heeren betreft het is bekend dat het Botterdatnach gezelschap in mansroUen over uitstekende krachten beschikt De heeren Haspels Le Gras en Bosier Faassen speelden zooals wij dat van hen gewoon zijn d i voortreffelijk ook de hearen Tartaud als prins Spiridio Van Kerrkhoven als Heaselfeld Keerwolf ala Miraldp en Van Eysden in zijn dubbele rol waren nietonverdienstelijk inzonderheid voldeedonsde heer Henri de Vries als Herman Over het geheel deed elk zgn beat om een goed gesloten geheel to krijgen en bet doet ons genoegen te kunnen coostateeren dat wg daaraan eene voorstelling dankten die onder de beat geslaagde behoort welke wij ons herinneren Over het sluk zelve zouden wij gevoeglijk kunnen zwijgen Den meesten zal het vóór de opvoering wel bekend zijn geweest Ging het hun zooals ona dan waa de indruk dien het maakte veel grooter dan wg na do lezing vermoed hadden zeker voornamelijk een gevolg van de groote zorg die aan de opvoering beateed is Toch blijft ons oordeel ook na deze uitstekende vertolking in hoofdzaak ongewijzigd Ondanks de groote letterkundige verdiensten de schoonheden van taal en stijl de fraaie dictie en de dichterlijke gedachten laat de karakterteekening te wenaohen over Do personen zijn louter oHeeZhalden een tooneelkoning oen tooneelkoningin tooneolhovelinger iooals men niet voor atellenkanin de werkelijkheid Het zgn geen wezena van vleesch en bloed maar producten der verbeelding De koningin een d weepster die tot kapstok dient voor allerlei edele gevoelens de koning een onmogelijk individu wiens goede voornemens aan bet alot voor ons een zielkundig raadsel zijn na de bgkans idiote wijze waarop hg zgn verbeven taak in den aanvang van het stuk opvat Wat te zeggen van den ruwen werkman uit een ijzergieterij die de Koningin om baar roos smeekt Louter poëzie en alleen ala zoodanig genietbaar Doch op het tooneel zien wij liever wat meer natuur en waarheid Dit neemt niet weg dat wg de directie dankbaar zijn dat zg dit atuk van een Nederlandtch auteur van zoo groeten naam met zdoveel piëteit voor hot voetlicht gebracht heeft B Bultenlandscb Overzicht De verkiezing te Hartlepool is in het voordeel der Gladstoneanen uitgevallen Het verschil met den Unionistischen candidaat was alechta een paar honderd stemmen Het nieuwe wetsontwerp betreffende de vroeger ingehouden toelagen aan de katholieke biadommen in Pruisen is thans in zijn geheel bekend Het strekt om het gezamenlijk bedrog dezer gelden zijnde ruim 16 millioen mark uit te keeren aan de bisdommen ieder naar eene bepaalde evenredigheid De bisschoppen verdeelen ieder in zgne diocese deze gelden aan inatellingen en personen die gegronde aanapraak daarop kunnen maken Te dien einde wordt door de hoofden der bisdommen ieder in hnn diocese eene commissie benoemd bestaande uit drie geestelijken en twee leeken Deze leeken moeten zijii personen die bevoegd zijn tot aanvaarding eenor rechterlijke betrekking maar niet in reohtatreekschen staatsdienst ataan Deze commissie beslist omtrent alle inkomende aanvragen der bovenbedoelde instellingen en personen Deze beslissing ia definitief met uitsluiting van den weg van rechten De in een bisdom overblijvende gelden moeten worden besteed voor kerkelijke zaken van het bisdom zelf alsook ter ondersteuning van gemeenten bg oprichting of herstelling van kerkelijke gebouwen Omtrent het gebruik der aan ieder bisdom toegekende gelden moet mededeeling worden gedaan aan den minister van eeredienst Het voornaamste verschil tusschen dit ontwerp en dat hetwelk ten vorigen jaro door den Landdag is verworpen ligt hierin dat er toen word voorgesteld de opgezameldo gelden te beleggen als kapitaal waarvan de rente in zekere verhouding jaarlgks over do bisdommen zou worden verdeeld terwijl het gebruik der gelden zou wofden geregeld bij overeenkomst tusschen de bisschoppen en den miflistor van eeredienst Tengevolge van de tegenwerking der een nood door een buitengewoon aubaidie te lenigen en de heer Ueldt alont lioh londer Toorbehoud daarbij aan t Ia niet duidelijk wat men Tan a landt Begeering in deie verlangt Er wordt leker ont ettand geleden maar de liefdad heid laat zich waarlijk niet onbetuigd en overigens moet men bouwen op kerkelijke en gemeentelijke armenzorg Aan wie zou een aubaidie uit aBgkskas gegeven moeten worden boe en door wie zou dat verdeeld moeten worden boe dat met onze wetgeving te rgmen De heer Domela Nionwenhais beriep zich op hetgeen de Franache Begeering fn Kamers hebben gedaan maar zoo wij ons niet zeer vergissen betrof het daar een subaidie aan enkele streken die door den buitengewone overatrooming waren geteiaterd In dienzelfden godaohtengang zou er aprake kannen zgn van een subsidie aan streken die lijden door een of andere buitengewone ramp de heer Ueldt sprak bijv van gebrek aan aardaopelen waar die bevroren of verrot z n en waac de noodlgdende gemeenten niet bg machte zijn hulp te bieden Haar t advies om in t wilde weg eenige milUoenen nit de schatkist te geven ia een onberaden inval die in de daaruit sprekende goedhartigheid nanweI ka zgn verontsohuldigi vindt Heden ia de Begeering aan het woord De ï tf wijdj een artikel aan mr M baron Mackay Na zijne verdiensten erkend te hebben als Minister van Biuuenlandsche Zaken zegt zjj van hem ala Minister van Kolomen dat iemand die zich nooit bgzonder met koloniale aangelegenheden heerft bezig gebonden en niet met geheel buitengewone talenten ia toegerust onverwacht met de portefeuille van Koloniën belaat jaren noodig aal hebben vóór hq een goed en bekwaam miniater kan wezen voor dat departement Mackay ia te eetlyk om door gooebelaarahandigheid en door ijdel vertoon zijne onvoldoende kennia te verbergen maar zoo men hem zgne tekortkomingen vS eefl dan ia dit te danken aan de égarda die men hem ala Miniater van Binnenlandsche Zaken meent achuldig te zgn Zoodanige toeatand mag echter niet van blgvenden aard zgn daarvoor ataan te groote belangen op het tpal en de vrienden zelven van Mackay moeten naar ene recooatructie van het Kabinet verlangen die het Iiem mogelgk maakt zijne portefeuille over te geven aan een deakandige Een bedenkelgk karakter beeft da portefeaillenrwiaaeling van den heer Mackay door zgne eigen OpMthartige verklaring dat zq plaats had tgiu oniimh Uit de debatten ia gebleken dat niet de Koning krachtens Zijn recht om miniatera naar welgsrallen te benoemen hem tot die aanvaarding bewogen had maar dat hg daartoe geprest werd door iBTloeden van buitenaf buiten den kring der door de wet bepaalde machten De fyd heeft blgkbaar ket oog op Knyper en zij bealuit Ia dit zoo dkn willen wij gevraagd hebben of Cdioorzaam toegeven aan die invloeden paata aan den lader van het Kabinet hetwelk door de gemeenlehappelijka actie van Katholioken en Anti revolutionairen in het leven werd geroepen en tevena of bet niet onze plicht ia ook in het vervolg wel toe te zien waar eigenlijk het zwaartepunt der Begeering moet gezocht worden io het Miniaterie of daarbuiten ala de ouden van dagen die tot de kindsheid teruggekeerde menachen Toen zü den naam van haren broeder hoorde noemen vroeg Millette of er tgding van hem gekomen m Moeder Catisaou gaf haar haaatig een wenk om te cwggen maar het wat te laat Paacal had de vraag geboord Zwijg eide hij tamelijk streng tot de kleine Je weet heel goed dat ik niet gaarne heb dat erover Flacide gesproken wordt Papa Lorin bracht Millette in het midden benik het niet die over Placide heeft gesproken De oude man keek haar aan Er sprak uit hare geheele bonding zulk een naïre verwondering het kind zag er zoo aanvalUg uit dat hij opstond en haar in zijne armen sloot Dus zeide zij terwijl zij wederkeerig haren oom en kut gaf u ziet dat ik gelijk bad andera zon u megeen vergiffenis achenken Ala ik u soma verdrietdoe papa Lorin kan ik het nooit belpen neen nooit I Men kan niet op baar knorren onmogelyk zeide oude man Zij ia in staat zelfs mijnheer pastoorOnder net sermoen het zwijgen op te leggen Kom Toegde hij er bg ga spelen met Pierrille maar ganiet rer van huia want tis al laat De beide kinderen gingen naar bulten om te wandelen Met Oeorge Bancroft wiens overlgden wg meldden ia een kundig diplomaat en de grootste der Amerikaansche geschiedachrijvers heengegaan Zgn voornaamste werk ia d geachiedenia Aar Vereenigde Staten in tien deelen en uit zijn etiAtkundige loopbaan zgn vooral zijne bemoeüngen ala gezant te Berlgn 1867 74 van beteekenis Hg waa zeer bevriend met Bismarck getuige de briefwisseling tUBschen beide staatslieden Bancroft werd den 3en October 1800 te Woroeater in Massacliusetts geboren en ontving zgn eerste onderricht van zgn vader een geleerd predikant die ook als schrijver bekend was Op dertienjarigen leeftgd bezocht hg de universiteit te Cambridge en legde zich toe op de klaaaieke litteratuur philoaophie en geschiedenis In 1818 zette hg zgn atudien te Giittingen voort en kooa hier de geachiedenia ala zgn hoofdvak In 1820 ging hg na r Berlijn om de collegea van Sohleiermaoher Hegel en F A Wolf te volgen bereisde verder Duitaohland hg bezocht ook Ooetbe Italië Frankrgk en Zwitserland waarna hij verrijkt met een schat van wetenschap en ondervinding naar Amerika terugkeerde Eerst leeraar te Cambridge stichtte hg in 1823 te Northampton zelf een instituut maar gaf dit spoedig op om lich uitsluitend aan de politiek en de geschiedenis te wgden Na langen tgd hoofddirecteur der belastingen van do haven van Boston te zgn gewooat werd hg in 1845 onder preaident Polk miniater van marine hg atichtte een stenewacht te Waahington en een marineinatituut te Annapolia Van 1846 49 gezant te London verzamelde hg daar en te Parga bouwatoffen voor zgne in 1856 vej henen werken over de NoordAmerikaanaobe revolutie Sedert 1850 hield hg zich voornamelgk bezig met de voltooiing van zgn reeds genoemd standaardwerk History of the United States Preaident Johnson benoemde hem in 1867 tot gezant voor Pruiten en den Noord Duitachen Bond Door zgn bemiddeling kwam in 1868 het bekende verdrag met dien Bond over de nationaliteit der landverhuizera tot stand welk verdrag later door dergelijke met andere Duitache etaten werd gevolgd In 1874 keerde Bancroft naar Waahington terug en eindigde in die stad zijn werkzaam leven Als geaohiedvoraoher bezat Bancroft behalve een rgke ondervinding alt staatamltn een juiaten blik in den politieken on intellectueelen toestand van Europa Zijn standaardwerk beleefde verscheidene herdrukken en werd in t Duitach vertaald Ala vervolg hierop achreef hij nog vele werken over de vorming der ataataregeling en de koloniaatie van Noord Amerika Ten voordeele vaa een lieCdadig genootachap te Hastings werd de vorige week in de koninklijke concertzaal aldaar een partg schaak geapeald met levendige figuren Te acht uur kondigde trompetgeschal de komst der figuren aan die binnentraden op de maat dtr mnziek van een uit dames dilettanten saamgeateld orkeat Het midden der zaal was in een groot schaakbord bartchapen met roode sei a t ezet Het spel wat zeer belangwekkend en ala een of ander atuk genomen waa boog de bg of rzg voor den overwinnaar en werd daarop door een ceremoniemeeatera afgeleid Het is altgd moeilgk voor de figuren in een dergelijk spel zoover wy weten hier te lande niet andera dan uit de operette Der Setcadtt bekend en paaaende kleeding te vi den en er ia veel overleg De avond viel in Het zal wel te laat zgn om nog naar het konijnenbol te gaan zei Pierrille Best dan gaan we op een anderen dat ze Millette De beide ondeugden hadden den vorigen dag een konijnenbol ontdekt en met elkaar afgesproken dat zg ar bij de eerste gelegenheid de beate jacht op zouden maken Ik zal je een fret bezorgen kleine Millette danzal het beter gaan maar je moogt do konijnen nietlaten ontsnappen zooala je met de kreeften hebt gedaan anden Oh de kongnen zei Millette die zal ik bewaren en opfokken tenminste ala de fret ze niet allemaaldood bijt Maar je doet mij er aan denken weet je dot je me verdriet hebt gedaan ja zeker verdriet I door te gaan vechten met dien Jeantoux Als ik je verdriet gedaan heb kleine Millette spgt het me maar alt ik bet nog eens doen moest deed ik het weer Je bent dut ook al een vechtersbaas Dat wil lieggen als tmoet Pierrille dat loopt nooit goed af Wat it er voor pret aan met anderen te gaan bakkeleien Men noemt Jeantoux een gevaarlijk sujet omdat hg altijd moet vechten en nu ga jg precies doen ala hij I Altmijn broeder Placide op bet oogenblik hier was zouje iemand hebben die je goeden raad kon geven hijzou me omhelzen en me liefhebben evenals vader g toe noodig de verschillende figuren goed kenbaar t a maken Voor dit spel werd de bevallige diaoht ui 1 het Tudor tgdvak aangenomen en voor de kleuren rrood met goud en zilver op nit I Jjl e de kleeding der figuren allen tot de aanzinnis I hB kringen te Hsstinga behoorende waa veel zorg g T eed De b e koningen droegen wambuizen met fgekorven poffen met JHweelen versierd en w jdebroeken op het hoofd een kroon en verder een r mantel van rood en wit aatgn de eerste i egarneerd met hermelijn de tweede met pluche afgezet Dee ceatumea der koninginoen waren bijzonder rgk en n kunstig en volkomen in den geeat van hetTudor atgdvak Behalve een mantel a a die des Koningt droegen zg een jacquette waarover een open kleed I dat aan de schouders bedekt erd door een gebor dunrden rijk met gouden loovertjes versierden kraag r die hoog aan den hals sloot Zoomen waren nergens 1 zichtbaar en de japonnen waren zoo stijf e de dames met haar lange en puntige taillea aan uit da lijst getreden portretten van Holbein deden denken Op de borst droegen zü nog een met juweelen ver sierden strik en de mouwen waren aan de aohoudert van hooge poffen voorzien l De raadsheeren droegen lange gesloten mantel I en mgters met dubbele leliën io goud of zilver bedekt 1 De ridders figuren die in het Engelsohe schaak j spel onze paarden vervangen droegen schitterend wapenrustingen over een korte tunica in de genoemde I kleuren zij waren gewapend met een groot zwaard t dat ala de drager genomen werd eerbiedig aan den voet der koningin werd nedergelegd r De kasteolen werden daar voorgesteld door dame in nauwsluitende jacquetten aan den onderkant rier kant Uitgesneden en met goud of zilver omzoomd r De mouwen waren op dezelfde wijze uitgesneden en I omzoomd terwgl do damea op het hoofd een klein I vierkant torentje droegen I De pionnen werden voorgesteld door kinderen va r acht of twaalf jaar allen gekleed in de bekende kleeding der Beefeaten die de kleinen allerlie t I stond Na 67 zetten wat de witte koning tohaakmat waarop hg zijn zwaard overgaf en op de knieën viel waarna hg zich verwgderde onderwgl de 1 muziek de Marche funèbre d une marionette I speelde Ook de overwinnaar vertrok toen met de zijnen begroet door de tonen van den manoh I Zie de overwinnaar nadert Omtrent het droevige onheil dat de familie Hu ges te Gasaeltorngveen door den brand in den nacht van Zondag op Maandag heeft getroffen wordt het volgende aan de Aater Ct medegedeeld Ongeveer halfeen werd de meid die iil de zoogenaamde achterkeuken sliep wakker ten gevolge van rook die haar de ademhaling belemmerde Uit het bed stappende bemerkte zij dat in een kleerkast naaat haar bed waarin des avonds na terugkomst uit den avonddienst in de kerk drie stoven waren geborgen brand was Toen tij de kastdenr opende en dut tocht veroorzaakte ging het ameulende vnur onmiddellijk over in zoo felle vlam dat zij poging tot bluttohing meer kon in het werk itellen Haar eerste werk was toen de twee jongste doehtart van den beer Huges oud 11 en 18 jaren die met baar in hetzelfde vertrek sliepen uit haar bed te balen en mede naar de deur te nemen die de en moeder Lorin t Ia waar zei Fierrille die eenige oogenblikkenin nadenken verdiept waa geweest Welnu vergeefhet mg hel zal niet meer gebeuren Oh I het it je heelemaal vergeven Maar zeg zou je van Flacide honden als bq in La Queyrieterugkwam Zeker zon ik dat Nummer éia zie je hond ik reSt van soldaten Ik heb er eens een gezieo het was Joliot die van een ver land kwam heel ver misschien was het wel vgftig mijlen van hier ja wel vijftig mijlen en mooi aangekleed dat hg waa veel mooier dan een mgnheer met zijn roodo pantalon en goud galon op zgne mouwen Men zegt dat de veldwachters ook soldaten zgn maar het lijkt naar niets vergeleken met Joliet die vroeger toch ook maar iemand was alt wij Ik heb hem vroeger gekend I Wat praat je nu Pierrille Dus je zoo alleenvan Placide houden alt hij mooi aangekleed en toldaat wat Je begrg pt me niet als ik je zeg dat ik vansoldaten houd wil dat natuurlijk zeggen dat ik vaaFlacide zal houden Dus niet alleen omdat hij mijn broeder isP Och ja waarom niet Dat hindert niet Maar om je de waarheid te zeggen dat ia niet de eigenlijke oorzaak ITDrit ttmigd keuken met de buitenlucht m verbinding stelt Beeds had zij deze deur geopend en stonden de kinderen op den drempel toen een oudere zuster die evenals de overige familie intussohen wakker waa geworden in de deur welke naar de gang leidde verscheen en haar beide zusjes tot zich riep niet wetende dat deze slechts nog éen stap behoefden te doen om gered te zijn Terwijl de brand intusschon snel in omvang was toegenomen en de achterkeuken geheel in lichte laaie vlam slond gaven de kinderen ongelukkiglijk aan de roepstem hunner zuster gehoor en liepen naar de gangdeur Vóór zij deze bereikten sloeg deze echter door den bevigen tocht dicht on konden de kinderen wegen bet vuur niet terug Daarbij kwam de noodlottige omstandigheid dat aan den zolder van de achterkeuken vlak boven de deur vele stukken spek hingen welk spek smeulend en brandend de kinderen op het lichaam viel De moedige dienstmeid deed nu nog een poging om de kinderen te redden eo ging in het brandende vertrek terug maar heisas zonder goed gevolg Toen zg bg de gangdeur kwam viel ook haar fel brandend spekvot op bet hoofd en rug dat haar hevige wonden veroorzaakte en baar de vlucht deed nemen naar buren wien het eerst na veel moeite gelukte het vlammend spekvet te dooven Men beproefde o a tevergeefs door de meid in de sneeuw te wentelen haar van den verterenden gloed te bevrijden De kinderen dia in het vertrok zijn gebleven zijn waarachgnlijk apoedig gestikt De totaal verkoolde eo verminkte lijkjes waaruit geen mensobelijk wezen haast moer te erkennen was heeft men later op eenigen afstand van elkander op den vloer liggende teruggevonden Het vuur schgnt ontzettend mei om zich heen ie hebben gegrepen want ook de overige huisgenooten hebben zich slechts in nachtgewaad kunnen redden terwijl een paard en al het vee en huisraKd behalve eenige stoelen en andere meubelen uit de voorkamer door de vlammen zijn verteerd Ook van het groote boutstok en de schuur is zoo goed als niets gespaard gebleven Tot blussohen heeft men ten gevolge van bet dikke ijs in het kanaal niet vele pogingen kunnen in het werk stellen nog te minder omdat ook de aanwezige spuit eerst ontdooid moett worden alvorens te kunnen worden gebruikt Met het oeg op de vele klachten over het spoorwegverkeer is bet mittohien billijk ook het volgende uit een Duitsch blad over te nemen In gezaghebbende kringen is men met het oog op do aanhoudende strenge koude en de vele sneeuw zeer bezorgd daar er onvermijdelgk een groote tpoorwegnood Intreden moet alt er niet tpoedig verandering ten goede komt Van alle zijden komeir jobstijdingen Honderden locomotieven zijn beschadigd en moeten gerepareerd worden de goederenwagons worden overal vattgebouden zoodat er zelfs geene beschikbaar zijn voor het aanvoeren van steenkolen die natuurlijk overal gevraagd worden Daar bü komen nog de vele breuken in hot rollend materieel door do strenge vont Wat de Jooomotieven te lijden hebben kan men nagaan als men weet dat thans elke locomotief per maand 20 000 kilogram kolen mner gebruikt dan in gewone omstandigheden T O O 2Sr E H li Tot ons leedwezen was de gewone tooneelvenlaggever van dit blad door bijzondere omstandigheden verhinderd zijn taak te verhullen Schoon overtuigd dat wij in kennia vall het tooneel verre bg hem achterataan willen wij tooh aan het verzoek der redactie voldoen en met een enkel woord ona oordeel mededeelen ovor de opvoering van Multatuli s Voratenaohool door de Vereenigde Botterdamsche Tooneolisten Ontegenzeglijk was deze voorstelling voor het Botterdamscii gezelschap een beslist succes dat het publiek tevreden waa bewezen do herhaalde toejuichingen De eer daarvan komt in de e rste plaats toe aan Mej Alida Klein die de moeilijke rol van Koningin Loniae op zoo talentvolle wijze vertolkte Haar voordracht die de puntige gezegden van den schrijver tot hun volle recht liet komen waa voortreffelijk zij verstaat uitnemend de kunst die de Franschen noemen lancer Ie mot Het was op zichzelf een in een schouwburg zeldzaam voorkomend genot dit zuivere Nederlandach van een begaafd schrijver met zulk eene beschaafde uitspraak te hooren voordragen Houding gebaar toilet steeds goed in overeenstemming met de verschillende tooneelen alles werkte mede om den indruk te verboogen Naar men ona zeide ia deze artiste een jonge leerlinge der Tooneelachool indien zij voortgaat hare kunst te beoefenen met dezelfdo liefde waarmede zij blijkbaar deze rol heeft gecreëerd dan trumpartij die aandrong op uitbetaling van het geheele kapitaal in eens is het toen gevallen Intusscben verklaart de regeering in de memorie van antwoord nog altoos vaat te houden aan de zienswijze dat er geene eigenlijke rechtsaanspraak op die gelden en geen gerechtigde ten deze in jaridieken zin bestaat Aan deze opvatting heeft tij nu uitdrukking gegeven in de bepaling dat omtrent de uitkeering van gelden aan de aanvragers definitief en met uitsluiting van de vraag van rechten moet worden beslist door eene commissie Wat betreft bet gebruik van eenig eventueel overschot zoo acht de regeering het onnoodig daaromtrent eene opsomming te geven Doch haan inziens moet dienaangaande voornaraolijk worden gedacht aan het vormen van een fonds voor geestelijken die het emeritaat hebben verkregen of hulpbehoevend zijn voorts aan ondersteuning van adspirauten naar den geestelijken stand het veileenen van middelen ter opleiding van geeslelgken dekking dor vermeerdoring van kosten voor bisschoppelijk bestuur benevens verbetering der bezoldiging van domheeren domvicarissen en beambten bg de bisachoppelgka administratie Inzonderheid moet er hulp worden verleend aan arme gemeenten bij het oprichten of herstellen van kerken kapellen woningen voor geestelijken en kerkdienaren Dat dit punt in het ontwerp bijzonder wordt vermeld is gegrond op da overweging dat er anders dienaangaande twgfelzou kunnen ontstaan De Qermauia is natuurlijk met de strekking van het ontwerp hoogst ingenomen maar niet geheel tevreden met de toelichting Naar hare meening mocht daarin de dekking van vermeerderde kosten voor bisschoppelijk bestuur en de verbetering van traktement niet worden genoemd als te worden voldaan uit een eventueel overschot want dat zijn zaken waarin de stnat verplicht is le gemoet te komen Nu zijn zoo betoogt zg verder motieven wel geene wettelijke bepalingen maar thans geven zij toch aanleiding om te zeggen dat er van katholieke zijde niet kan worden afgezien van rechtens gegronde aanspraken tegenover den staat en van volledige gelijkstelling met de protestantsche kerk ten opzichte van ondersteuning De vrijzinnige Foennche Zeilung daarentegen bestrijdt de geheels strekking van het ontwerp Zij begrijpt niet hoe de regeering kan verklaren dat zij haar vroeger reohtsstandpunt handhaaft en toch de 16 millioen zoo maar wil weggeven want of de regeering omtrent het gebruik der gelden al het een en ander opnoemt de definitieve besliasing zal toch berusten bg de bisschoppelijke autoriteit zonder dat de regeering daarop eenigen invloed zal kunnen uitoefenen De National Libefal Corr is ook met het ontwerp niet ingenomen on vestigt de aandacht op de bovengenoemde bedenking der Germania als een nieuw bewijs dat de ultramontanen hoe meer hun wordt aangeboden zooveel te stouter in hunne eisohen worden De toestand in Bohème wordt steeils neteliger In den Landdag is nu wel de verdeeling van don landbouwraad in een Duitsche en een Czechische afdeeling met 153 tegen 63 stemmen aangenomen maar de OudCzechen voegden daarbij een verklaring dat de aanneming van dit ontwerp nog niet tevens hun toestemming van de overige deelen van het bekende vergelijk insloot Deze protesteerden echter tegen deze verklaring omdat de Oud Czechen zich verbonden hebben het geheele vergelijk in zijn oorapronkelijken vorm aan te nemen De heer Bieger de loider der Oud Czechen stemde voor het ontwerp en dit werd hem door de volksklassen die meest op de hand der Jong Czechen zijn zoo kwalijk genomen dat in zijn woning de ruiten werden ingeworpen Vermoedelijk zou in Biegen huis nog grooter schade zgn aangericht indien de politie de belhamels niet had verdreven en een paar hunner in hechtenis had genomen De woning van den bejaarden partg leider die voorheen alle Czechen onder zgn invloed had moet nu door ds politie tegen zijn voormalige partügenooten worden bewaakt Hoe do strijd zal eindigen Is dus nog geheel onzeker aSS Staats loterij 6e Klasse Trekking van Vrijdag 23 Januari 1 0 4137 13825 ƒ 1000 No 3166 4589 4727 19259 ƒ 400 Ne 5395 5872 7632 8379 9384 9616 13241 14395 ƒ 200 162 1004 1058 2936 3676 3977 7060 9412 9617 12022 14126 15181 16727 18178 18036 18460 19692 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 68 2694 5799 8848 11377 13687 16636 18814 1 129 2606 5842 8915 11383 13704 16651 18827