Goudsche Courant, zaterdag 24 januari 1891

1891 Maandag 26 Jaiuari N 44ai ï i GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreke Oe inzending van advertentiön kan gescbieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Voordeeligl Hart Oaoao is fijnste Poeder acao In hart vorm gepersd Spoedige oplosbaarheid fijne geur deliciease smaak steeds gelijkmatigheid des dranks la Wikkel bassen i 25 Caoao harten = 45 cent 1 Caeao hart = 1 8 tent = 1 kop Catao Veriirijgbaar bij H H Gonfisems Banketbakkers enz Engros Eipeditie JuUus Mattenklodt Amsterdam Ealverstraat 10b 213 S56 341 400 493 671 625 640 843 893 906 1020 1168 1184 1189 1194 1324 1490 1B27 1632 1699 1710 1866 1943 1975 2146 2170 2175 2221 2315 2639 2864 3096 3189 3249 3306 3363 3367 8406 SS78 3983 4061 4135 4283 4471 44 6 4629 4686 4730 4810 4867 4893 5248 6311 5408 6460 5494 5606 5620 6723 8954 9293 9301 9448 9632 9543 9645 9738 9V79 9991 9993 14476 11478 11657 11587 11590 11663 11762 U802 11806 11897 11967 11991 12071 12177 12224 12269 12369 12512 12677 12630 12707 12794 12812 12932 13202 13328 13374 13448 13677 13629 16698 16726 16820 16821 16910 16930 16947 17094 17106 17110 17608 17611 17681 17560 17603 17604 17840 17831 17841 17866 17891 17936 17973 18002 18040 18199 18227 18312 18405 13737 18926 13966 14001 14013 14492 14621 14634 14728 14735 14763 14898 14908 14957 14962 16021 16073 15121 15267 16269 16637 15657 15666 16703 15731 16256 16316 16S97 16669 18917 19027 19117 19222 19268 19334 19496 19568 19588 19693 19624 19673 19722 19969 19983 20049 20081 20264 20293 20303 20338 20383 20384 20418 20518 20599 20932 20969 4000 6951 6989 6151 6345 6354 6401 6492 6676 6769 6771 6876 7034 10081 7089 10130 7168 10188 7178 10189 7220 10238 728710253 7328 10263 7360 10367 7367 10368 7472 10459 7556 10667 7617 10889 7930 10929 8084 11070 8098 11079 8169 11137 8596 11212 8689 11289 8805 11316 Vorige Lyst No 3226 moet zyn 2326 ƒ 70 No 19103 moet ign 19133 ƒ 70 No 5933 moe zijn 6938 ƒ TO No 14573 moet ïijn 14661 ƒ 70 PETROLKllJNi iVOTEËKINGËiN van de Halelaars Gantzlaar Sebalkwijki te Rotterdam De niukt waa heden onTeranderd Loeo Tankfuat ƒ 8 45 Geïmporteerd fust ƒ 8 60 Januarileforing f 8 20 Febroari levering ƒ 8 Maarilen ring ƒ 7 75 April levering ƒ 7 70 eo Aagustas leTeriog 8 Uurgeriijke Stand Stolwük GEBORKN ne ouden A bcliMr oi N U Anker OVEKLEDEN A U f a laogeraad 8 w GEHUWD K Dekkff ca G Hol J SÜDgerllad eD K G dril Hoed ONDBRTKOU WD C S Mkniiidec eo T no Vliet ADVERTENTIËiW Onie lieveling WILLEM overleed heden zeven maanden oad P J BELLAAET J G BELLAABT Schink Gouda 22 Jan 91 Eetiigsle kenni$gemng Voor de blaken van beUngstelling ontvangen t g het overlgden van den Heet H J vah NOOTEN betaigen wjj onzen dank De Exécntenrs Testamentair P VAH BHUN W J H FUBNÉE Dein 22 Jannari 1891 WOBDT GEVRAAGD Eenllink Persoon om Plaatsvervangers en Nammerverwisselaars aan te werven Adres Barean dezer Conrant onder No 2081 Alom te bekomen SE mum QLASEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Eerkgtazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabctb Prijs 80 Cents A BBirfeMAN Hel groote aantal zenuwkwalen l ll h tr l 7 = ken Tan den eeovoudigstea weg namolyk lang do huid eenephv a ologische ont lokkmg gedaan hee t die na honderde proofnomingon thans over de geheele wereld verbrofd vl PP ly knngen de hoogste bolangstelliag wekt teven eeno weldaad blijkt Tnffi walen Igdende mensohhold Dwe geneeswyze is uitgevonden door den g rf i Wei n nn te Vüshofen en berust op de onderrinding opgedfan in eene 6o j rigo praktgk Dpor wasschlng van het hoofd eenmaal per dag worden l AÏlf onmiddeliyk MnfietzenuwMitel medegedeeld Met de e geneeswyw werden werkelyk schitterende resultaten verkreten en riimaakte zooveel opgang dat van een doar den uitvinder gesebreven werkje OVER ZENÜWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tgd reeds de 21e druk versohenen is Dit boekje bevat niet alleen voor hot groote publiek verstaanbare verklarmgeu omtrent bet wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopiM i Lr ki T if a ook t men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de meoisoae Diaden die aan deze geneeswgze gewgë zgn zoomede afschrift vmi tal van gotuiïschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Meoière med dr DFOfeSSOr aan de polykhQiek te Parus rue Rougemont 10 Steiniireber med dr prakti8M end geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Cüarenton SanftStsrath ür Cohn te Stettm Urossmann med dr arrend arts te Jöhlmgon Dr P Po restier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Qehe mrath ftSchering kasteel Guteafels Bad Kms Darsea med dr geneesheer diteo tour der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von AschenbaoE med dr te Corfu Dr Basbach arrond arts ts Ztrkaitz Ober stabsarzt Jeotil mei dr te Weenen Dr o Bongayal te La Parrière Bure lid van dea Conseil Central d hjrgiène et de Santé in Frankrijk en vele andoren uTBwuo Dl uo a l u uJiV S S ® ® meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwacbtigheid lyden waarvan de kenteekenon zgn Chronische hoofdolia miEraine schele hoofdpyn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slao loosheid Uohamelgke onrust en oabehagelUke toestand verder i rieken die loTr beroerte getroffen werden en nog Igden aan de gevolgen daarvan zoials verlammiaKOn OnVermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stHfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzw king van gebeugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zgn maar door do bekendemiddelen als onthoudings en koudwaterkuur wrgven electriseeren atoom looi of zeebadon gejngenezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die VTOes geVOClen VOOrberoerte en daartoe reden hebben wegens versohgnselee als zlCh aanhoudend anffstle voelen verdooviag in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringenen donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizmg m de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handenen voeten n ai deze drie categorien van zennwlijders als ook aan jonge melsjeslijdende aan bleekzucht en kraobteloosbeid ook aau gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wUlon voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te ohaffe hetwelk op aanvraze kosteloos en franco verzonden wordt door wo LEMAIHE k Co Apotheker te Parijs rue de l Eohiquier 80 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswgze van ROMAN WEISSMANN van het Witte Kruis Oud Officier van gezondheid eere lid der Italiaansche 8aniteit ordo en verder te Anutenluii door H CLEBA V k Go Heiligeweg 42 Arnbem J de BEYEK Agent dor Scheepvaart Courant Hijnkade 71 Botterdam F E van S4HTE1 KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg Utrecht LOBBY POttTOX Oudegracht bg de Gaardbrug F 160 Op de jongste hygieniseh madi iB Tentoonstelling te Gent is de Weissmann sc neesw ze door de medische jnrj uet de Zilveren Medaille ba Stollwerck s Hart Cacao Haogita eiwit k htoiata theobrooiin flehalte Algemeen erkeod sis hei beste MONDWATER der wereld 40jarige roem I Monden Tandziekten zooall het los ivorden der tanden tandpgn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelgks gebruik van het echte K K Hof Tandarts t Br P O P P fl Anatherln UU SMSS Bondwater Caca in aanmerkelgk vergroote flesschen voor 60 oenU 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPP S Tandpoeder of TandpaDta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPl s Tandplomheersel Dr PüFP s Kruiden Zeep tegen eiken bulduitslag en voortreffelijk voor baden l Veiius zeep en Zonnebloemen zeep rOFFS Gekristalliseerde en Transpaiant Olycerinezeepen zijn de fijnste Toilet nn gezondheidazeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen f F De namaaksels van Anatherln Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd H Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA 1 C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland Gouda Snelpersdruk van A Bmskkan k Zoo De Ditgave dezer Conrant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feeatdagen De pr s per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Mzonderlgke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 23 Januari 1891 Van de gratis uildeeling van brood en warmen drank aan de volwassenen koffie aan de kinderen melk werd boden gebruik gemaakt door 302 kinderen en 216 volwassenen Da Ie luitenant J H van der Hegge Zijnen van het 4e reg inf te Gouda wordt met 1 Februari a B overgeplaatst bij de mil school oomp te Haarlem Twee buitengewone collecten ééae door hst diaconie conieon ééM door het burgerlijk armbestuur te BergAmbacht gehouden brachten elk ruim 400 op In de op Donderdag 22 Jan te Berg Ambacht gehouden vergadering der Vereeniging Winlerlezingen trad voor een talrijk publiek de heer D C de Koning van Stolwijk als spreker op De novelle van W Otto Vort Bles werd door hem op eene recht boeiende wgze voorgedragen Zoowel deze voofdraobt als de bijdragen van den spreker en de hoeren J O Bettink ea A Soos werden met groot genoegen aangehoord Het sohgnt thans te Amsterdam met de nieuwe Beurs ernst te worden B en W hebben althans aan den Kaad voorgesteld om te besluiten 2 imillioen te bestemmen voor een op het Damrak te stichten Beursgebouw Twaalf personen uit Den Bommel eiland Flakkee rijn over het Haringvliet waar het ijs zich had vastgezet heen en terug naar het eiland Tien Gemeten ge FEViLLETOK Aaor iet Frmud EEBSTE fiEDEELTE HOOFDSTUK II Ik houd toch veel van mijnheer Lottn en van mama Catissou is het uietP Ja Welnu dat is omdat ze goed zijn omdat zeook veel van mg honden en zich aas rogn moederlaten gelegen liggen ma r t ia niet omdat ze jouoom en tante zijn Eu ik dan waarom hond je van mg f Van jouP Wel Millette wat ben je dwaas 1 Ik houd veel van je dat is zeker maar weet ik nu waarom ik veel van je houdP Luister toch naar ze vrouw zei Pascal tot de oude Catharine terwij hij haar wees op de beide kinderen die op den broeden stam van een omgehouwen olm m den voorhof met elkaar zaten te praten Op mijn woord men zou zeggen twee cherubguen I ik zou ze alle beide kunnen omhelzen Da beide oudjes hielden hun adem in en plaatsten loopen iets dat bij meusohengeheugen nimmer heeft plaats gehad Een dag daarna was het ijs drijvende B en W van Amsterdam hebben voor sneeuwopruiming een nieuw orediet van f 20 000 aangevraagd De post van ƒ 9500 op de begrootiug voorkomende wae reeds gebruikt Staten Generaal Twekde Kameb zitting van Vrijdag 23 Januari Van alle zgden werd in de Kamer hulde gebrachtsan het overleden lid Verniers van derLoeff Eerstdoor den Voorzitter daarna door den heer Viruly als oudste lid voor Botterdam toen door den heer Schaepman namens de rechterzijde en ten slottedoor den minister Mackay namens de Regeering Bene zeker buitengewone maar welverdiende huldevoor den begaafden man die allen om t zeerstprezen voor zijn echte vaderlandsliefde en grootehnmaniteit Daarna werden de algemeene beraadslaglngBn over de Staatsbegrooting voortgezet Ds heer Schaepman verdedigde de Begeering doch erkende haar tekortkomingen hetgeen volgens hem de eersie stap is tot beterschap intusscben verlangde bjj van de liberalen inzonderheid van den heer Tak een vollediger programma De heer Borgesiua was gelukkig in zgne repliek aan de sprekers der rechterzijde Hij herinnerde hun terecht dat dwaasheden van een ander oigen dwaasheden niet verontschuldigt Vooral erkend werd dat zoo de overzijde lenft van de negatie antiliberaal de liberalen zich te veel met antioleralisme hebben vereenzelvigd maar betoogd ook dat de liberale paatij van die dwaling moest terugkomen De brochure de partijen in Nederland scheen hem den weg aau te wgzen naar een betere toekomst en hg riep den heer Tak op daaraan ziob vlak achter den boomstam De kleine babbelaars konden hun dus niet zien Zie je zei vervolgens de kleine herder jij houdt van Plaoide zooals ik houd van mijne moeder Zij is ver van mij af evenals hij van jou kleine Millettoun maar ik ben er toch beter aan toe want van tijd tot tijd zie en omhels ik haar en dan ben ik erg in mgn schik hoewel lang niet zooveel als zg Ik lach dan en zij schreit maar zij zegt dat zo scheit omdat zo zoo gelukkig is Het is zulk een goede moeder kleintje kijk net zoo goed als jou mama Lorin Zij is er ziek van geweest toen de Terrades mij hadden gehuurd twee jaren geleden ik was nog nooit van haar af geweest zij was zoo gewend mij alle dagen bij zich te hebben Je begrijpt hoeveel moeite haar die scheiding heeft gekost U heb geschreid maar in mgn hart was ik bigde en trotsch want ik zei tot me zelf au kun je voor je moederzorgen En vader Terrado die mij onder anderen zei Nu doe je op jou jongen leeftijd al wat je vader die een braaf man is geweest gedaan zou hebben je ondersteunt je moeder en maakt dat zij het goed kan hebben dat is flink van je mijn jongen Je begrijpt kleine Millette hoe goed mij die woorden aan het hart deden Ik had vader Terrade om den hals kannen vliegen hoewel hij oen oud man is die gelooft dat al zulke aanhaligheden maar huichelarij is En sedert dien tijd ontving ik alle maanden mijn driofranostak dat ik niet lang in mijn zak houd Het is voor moeder Zij neemt het blanke zilverstuk aau ADVEETENTIEN worden geplartit Tan 1 5 regele it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTSBj worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Advertentien j ratii opgenomen in het A DV1RTBNTIEBI4 D t welk des Maandags rersohgnt mede te werken door zijn hervormingsprogram speciaal ook brtrekkelgk het kiesrecht nader te ontwikkelen Vier ministers rezen na achtereenvolgens op om hun belrid te verdedigen elk op zgne wijze De minister van koloniën was in zijn kraoht als kalm staatsman en hoofd van oen kabinet van zaken en sloot met de opmerking dat de liberalen alle reden hebben om over hem tevreden te zijn De min van buitenlandsche zaken verschoof bet Congo debst naar de behandeling van het tractaat zelf omdat dan alle stukken in handen der Kamer zullen zijn De minister van financiën had weder allerlei verontschuldigingen voor zijn werkeloosheid doch deeldt mede dat een belasting op het roerend vermogen en eene fiscale herziening van het tarief in zijn plaa liggen De heer Lohman was als steeds min ot uitdagend in zijn toon erkende dat niet veel te bezuinigen viel ook op bet OoderWga en verklaarde ziob met kracht tegen algemeen stemrecht Wat de Ministers Mackay en Lohman op de vrijgevige plannen der beerou Nieuwenhuis en Heldt antwoordden was zeer verstandig en bewijst dat zjj niet door valsche jacht op populariteit zich leenen tot bet navolgen van buitenlandsche Regeeringen waar die tot onberaden stappen overgaan De Minister Lohman wees met juistheid aan langs welken weg en in welken vorm naar ons recht buitengewone staatshulp mogelgk is Dinsdag voortzetting De fabrikanten te Enschedé en omstreken beginnen gebrek te krijgen aan garens en aan kolen Da voorraden nomen met den dag af en worden slechts voor een klein gedeelte aangevuld Eenige groote firma s aldaar hebben zich dan ook per adres gewend tot de directie der Duitsche Staatspoorwegen waarin zg haar verzoeken hen te hulp te willen komen ter wille van de 10 000 arbeiden en kust mjj Dan is ze weer voor een beele maand onder dak Dat s iets waar ik niet bij kan hoe men een geheele maand leven kan van zulk een klein stukje geld dat niet veel zwaarder weegt dan een rijpe vijg Enfin dat is nu eenmaal zool Maar om terug te komen op je eigen gesprek kleine Millette het spijt je dat je broer zoo ver af is evenals het mü spijt dat mijne mama Jeanettou niet altgd bij me is en jij zon even graag je broer terugzien als ik mijne moeder zou willen omhelzen is het niet Ja dat ia waar Pierrille maar zie je ik hebmijn vader en moeder die ik alle dagen zie ik hebpapa en mama Lorin en jou Pierrille en ik hebjelui allemaal lief even lief als jij je moeder hebt I Oh die lieve kinderen riep Catissou uit diazich niet meer kon goed houden en moeite had oahare tranen te bedwingen ik kan niet laten zeaan mgn hart te drukken De beide kinderen keerden zich om Het was al avond geworden Pierrille plaatste zich voor Millette en schreeuwde Wie is daar Wel Pierrille zei het kind het zijn papa amama Lorin Zeker mijne kinderen voegde de goede vrouw erbij terwijl zij ze beiden een kus gaf jelui bent een paar engeltjes en het is heel lief van je dat j nu reeds zooveel van elkaar hmidt L heeft ons beluisterd vroeg de kleine en als we nu eeni kwaad van u hadden ge