Goudsche Courant, maandag 26 januari 1891

Ca m doll op beroepende dat men te Ënsohedë en op andere plaatsen in OTerijsel steeds Duitsohe kolen gebruikt Tot ons innig leedwezen rernemen wij dat Donderdagavond om half 12 is overleden de heer mr H C Verniers van der LoelT Z jn lang en amartel k ziekbed liet haaat geen ander einde verwachten al vleide men by vleugjes van beterschap die sich vertoonden zich na en dan met de hoop dat tqn leven nog zou worden gespaard Het heeft niet mogen zijn en met hem is een figuur heengegaan die in ona Staatkundig leven van groote beteekenis is geweest is een plaats ledig gelaten die niet gemakkel k kan worden aangevuld Wie die hem eenmaal gezien en gehoord heeft kon ooit dien Caesarskop met die scherpe energieke trekken vergeten kon ooit zich losmaken van de bekoring van dat welsprekend woord zoo mijdend zoo overtuigend zoo meesleepend I Van der Loeff was een geboren redenaar Z jn redevoeringen waren zeker geen moHellen van atgl n de stadhuis en basteidwoorden waarvan zij wemelden deden den fijnen laalproevera vaak de haren te berge rgzen Maar in de kunstige ordening der gedachten in scherpe dialectiek in onverbiddelijke logica bovenal in gloedvolle en indmkwekkeude dictie locht hij zijn wederga Bovendien was het hem nooit om ledige praatjes te doen hq sprakwlleen als hij zqn onderwerp geheel meester was en door een innige overtuiging werd bezield Doorkneed in het recht vooral in het handelsen het fiscale recht en in financieele zaken heeft kq zgn eente triomfen behaald en zijn naam gemaakt in de pleitzaal zqner vaderstad Rotterdam waar hij 7 Maart 1831 is geboren De practjjk aeide hq vaarwel in 1874 om na korten tqd als lid van Gedep Staten onzer provincie op te treden en om in Maart 87S lid der Tweede Kamer te worden voor het kiesdistrict Botterdam In 1878 benoemde liet miniaterieKappejrne hem tot lid van den Raad van State totdat in 1884 Rotterdam hem opnieuw in de Kamer bracht als opvolger van den heer Van Kees Daarna zag hij telkens zijn mandaat hernieuwd dat hq steeds met onverzwakten ijver en trouw vervnlde totdat bqna een jaar geladen een folterende kwaal den rostelooce dwong tot onafgebroken rusL Veel had men nog van hem verwacht ja er waren velen in den lande die hem beschouwden ala den aangewezen leider voor een herboren liberale portq al ia hem van sommige zijden zijn houding ten gnnste der onderwijswet vrucht o i van warme Taderlandaliefde en politiek doorzicht zeer kwalqk genomen Zeker is het dat hij vele qnaliteiten voor let leiderschap bezat en dat hij met zqn veelzqdigheid zqn talent zijn werkkracht wel voor meer dan en portafenille was berekead Die kan ia afgsneden maar in de herinneringen der liberale partij zal hij blijven leven als oen der gitwtate en der beste krachten uit haar midden opgestaan FaJerlaml De heer De Bordes komt in Set Fad met een door cqfers gestaafd betoog op tegen de klachten die thans vernomen worden over het goederenvervoer der spoorwegen Na de waterwegen alle gesloten zijn rost op de qnorwegen alleen de taak voor het goederenvervoer prokeqf Deie vraag deed de beide Lörina lacben en had een nienwe omhelzing der beide kinderen tengevolge Hierna nam men abcheid van elkaar en terwql moeder Catiaaoo haar nichtje bet avondgebed liet opzeggen toog Tierrille zingende ap weg naar Casto Basto Ken wijle daarna zei Catiasou tot baren man Die twee kinderen zqn al verstandig Zq hebben alkander lief en s jn voor elkaar geschapen Zoadt ge graag willen dat 7e samen trouwden f Zondt gij het niet graag zien Wat mq betreft trouwen ze met elkaar Dat vind ik gelukkig Pascal gq denkt er over ala ik we zullen ze voor elkaar bestemmen Wanneer er op aarde een slaap des rechtvaardigen ia beeft hij dien nacht de bewoners van La Qoejrrie bezocht HOOFDSTUK in Br gingen derwijze twee of drie maanden roorbq zonder dat er iets bqzondera voorviel en de berfat maakte plaata voor den winter die in die atreken gewoonlijk streng ia Gedurende den winter ondergaan de gewoonten van het land een groote verandering Men wandelt niet meer langs de velden men verzamelt zich in de woningen rondom een goed vnur en een ieder luistert onder het werkett door naar die lange ge te zorgen En wat dit beteekent blijkt wel wanneer men bedenkt dat het vervoer over vier van onze groote waterwegen in 1888 bedroeg Rqnvaart te Lobit 4 600 000 ton Amsterdam Rotterdam S 220 000 Meppeler diep Willemsvaart Sluis te Uarlingen 2 416 000 Sluis te CrÈveooeur 1 168 000 Te zamen 10 404 000 ton of per maand gemidd 867 000 Het draagvermogen der goederenwagons enz waa in 1889 S aatsspoorwegen 62 453 ton Holl Spoorwegen 18 682 Rhijnspoorwegen 18 194 Ceutraalspoorwegen 1 636 N Brabantsch Duitsohe Iqn 1 560 Te zamen 92 416 ton Wanneer wordt aangenomen dat een wagen gemiddeld 8 ton laadt en 6 a 7 reizen in de maand doet hetgeen zeer veel is in aanmerking nemende de groote drukte op de stations dan kan een wagen 56 ton in een maand vervoeren er zouden altoos 16 500 wagens meer noodig wezen voor de 867 000 ton met een draagvermogen van 124 000 ton dat is 31 600 ton meer dan dat van al de hier aanwezige goederen wagens Eiken wagen zal gemiddeld 1900 kosten de 15 500 dus 29 450 000 Waunear nu de locomotieven voor dit vervoerzouden zijn zware met £ 8 tot op de drqfwielen envoor adhesie 8 wordt genomen dan kan zulk eenlocomotief op onze wegen met de opritten in denwinter met sneeuw gemiddeld niet meer dan 300 ton last trekken Voor de 867 000 ton smaandszqn noodig 2900 treinen Wanneer verder wordtaangenomen dat de treihen een afstand van gem 109 K M moeten afleggen dan leert de ondervinding dat vonr elke locomotief mag worden gerekendop een af te leggen afstand van niet meer dan 100 K U dertig malen in een maand dat zqn 30 treinen Voor die 2900 treinen waren dus noodig 96 zware locomotieven benevens eenige voor hetrangeeren De kosten daarvan zouden zeker bedragen 3 500 000 en van het geheele materieel 36a 37 mitlioen I Uaar nog moet daarbij wordengerekend op de koeten van da uitbreiding van deBtationa ala loodsen sporen enz En al ware ditallea verkregen vanwaar zou dan het personeelkomen Het in dienst zijnde personeel wordt reeds afgewerkt en voor treHfen zqn vooral in den winter geoefende mannen noodig En hoe zouden de goederen van de atationa afgehaald en daarheen gebracht worden Zulke langdurige winters komen wellicht éia in de 20 jaar Het kapitaal voor de voorziening bq gestrenge winter zou dua veelal renteloos liggen en het materieel zou onderhouden moeten worden Die geldverspilling zou onverantwoonlelqk zqn De heer De Bordes wqst daarbq er op dat iqn schatting niet overdreven ia Immers hq heeft slecbta het vervoer der vier groote waterwegen ten grondalag genomen doch nog geheel andere cqfers zouden zouden verkregen worden wanneer bet vervoer over de menigte andere waterwegen in rekening werd gebracht beimzinnige verhalen die zel de meeat onversaagden niet zonder een bijgeloovige vrees kannen aanhooren Na den dana in de open lucht op bet graaveld volgen de lange namiddagen wanneer men leest vroolqk zqn werk doet de maïakoeken bespeelt met den geurigen Bergerac of wanneer men in melk geweekte geschilde kastanjes eet Het ia zeer genoeglqk aan zalk een Undelijke winteravondbqeen komst deel te nemen waar een ieder zijn aandeel vroolijkheid of apottemq meebrengt Er wordt niet uitgehaald wat een groot voordeel is Men gaat er heen alleen om zich te vermaken slechts enkele qdeltuiten schikken zich op slechts eeuge ooquetten laten zich het hof maken evenals des ZSndags Gewoonlqk verzamelt pen zich in de keukenf Onder de breede en booge schouw groot genoeg om een os te bedekken onderhoudt een stevig vuur van blokken jeneverbout de Warmte in het vertrek en verspreidt er tevens een aangenaam licht Door het vertrek verspreid geven vijf of zes vetkaarsen hun licht en wal De breienden plaataen zich er dicht bq terwql in het midden fan de ruimte op een hoop maïa de jongelieden jongens en meiqes zich onledig houden met bet afplukken van de korrels der goudgele korenaren die men elkander een voor een toereilÉt zoolang tot een onhandige er een laat vallen over welke onhandigheid hij spoedig genoeg berouw heefl want bijnaop hetzelfde oogenblik wordt hq bedekt met het afval der aren eo met de lange baarden van de maïs dia i Volgens berichten uit Rio de Janeiro beeft het geheele Ministerie ontslag genomen wegens oneenigheden over het financieel beleid In haudeisknngen is men angstig over bet plnn der Regeenng om de financieele agentuur te Londen van Rothschild op de Londecsche filiale der Banco Republica over te brengen Volgens berichten uit Ottawa is de ontbinding van het Canadasohe parlement op handen tengevolge van oneenigheid in het Kabinet ter zake van de reoipro oiteitsquaestie met Noord Amerika I I w il I = S BB BgSe BaW Bultenlanüsch Overzicht Uit Brussel komt de treurige tqding van het overIqden van den erfprins van België prins Boudewqn van Vlaanderen den oudsten zoon van den graaf van Vlaanderen Sedert eenige dagen leed prins Boudewqn aan een verkoudheid maar plotarling verergerde de aandoening inwendige bloeding verklaarde cich gister nacht met het gevolg dat dejeugdige prins na weinige uren Iqdens overleed Koning Leopold van Belgié verloor in 1S69 zijn eenigen zoon den hertog van Brabant De naaste erf enaem tot den troon was dus de graaf van Vlinderen skonings broeder die twee jaren jonger is flan koning Leopold Dtzo heeft echter om zqne dool keid stilzwqgend afstand van zqne reohten gedaan Als oudste zoon van den graaf van Vlaanderen zou dus prins Bondewqn vermoedelijk eenmaal den Belgischen troon bestqgen Vandaar dat de boop des landa waa gevestigd op dezen jongen prins die door koning Leopold als zqn zoon werd beschouwd en aan wiena opvoeding de meeste zorg werd besteed Zoodra de voorbereidende opleiding van den print waa geindigd trad hq als ta eede luitenant in dienst bq de karabiniers De gewone dienst werd door hem verricht en zoo klom hq op tot kapitein Nog niet zoo heel lang geleden werd de pnna tot dezen rang 4ie hem het commando gaf over een compagnie bevorderd Koning Leopold maakte deze aanstelling tot een bqzondere plechtigheid waarbij de koning weer een bljjk gaf van zqn bijzondere belangstelling in den prins wiens goede aanlag algemeen werd geroemd De plaata door prina Boudewqn in de rij der troonopvolgera ingenomen valt nu ten deel aan zqn jongeren broeder prina Albert die in April den leeftqd van 16 jaren zal bereiken Voor eenige weken werd daie prina als leerling in de militaire academie opgenomen Ook deze intrede geschiedde niet zonder eenige plechtigheid daar Leopold zelf den jongw pnns aan zqn onderwqzers voorstelde Behalve dexe beide zonen beeft de graaf van Vlaanderen nog twee dochters De oudste prinse Henriette ia 21 jaren De prinses is nog niet hersteld van de ematige fziakte welke haar leven voor eenige dagen in gevaar bracht De tweede dochter is prinses Josephine die twee jaren jonger is dan haar zuater De graaf van Vlaanderen is een man van 64 jaren In 1867 trad de graaf te Berlijn in het bawelqk met prinses Marie van HohenzoUem Koning Leopold heeft die dochters Prinses Louise de oudste ia gehuwd met hertog Philips van 8ak aenCobnrg den oudsten broeder van prins Ferdinand van Bulgarije De tweede ia prinses Stephanie de weduwe van kroonnprins Rudolf van Oostenrijk en de derde de 19 jarige prinses Clementine die nog ongehuwd is Voorts leeft nog te Brussel ds uitzien ala geelachtig zqden kwaaten Gelach en gepraat wiiaelen elkaar af en een ieder plaagt en gekscheert naar hartelnat wat op zich zelf al een vermaak i Te vertekeren dat het altqd kalm en vreedzaam tomaat ion niet geheel overeenkomstig de waarheid zijn Het gebeurt soma dat er botsingen ontstaan twee behaagzieke meisjes of een paar vqanden die elkaar niet knnnen zetten dan worden er booze blikken of harde woorden gewisseld of willen de tegenstanders handgemeen worden Men zegt dat zoo ietainde salona te Perigaeux of te Farqa ook wel voorkomt maar omler de groote achonw in de keuken ten platten lande zwqgt allea wanneer het hoofd van het gezin dageen die men f den Oude noemt zqn stem verheft dan buigen zich de hoofden en bukken de vqandige partijen voor hem die de eerbiedwaardigheid van den huiaelqken haard en van den ouderdom vertegenwoordigt Het ia in die lange winteravondgezelsebappen dat de naïeve overleveringen van het land ontstaan of worden voortgezet duistere legenden die ala tot den grond behooren onnavolgbare en niet nagevolgde verhalen als het ware bedekt met een waaa van geloof en verschrikking doortrokken van den geur van bet verleden Men luiatert in stilt naar den verteller Jfordt vertol d i zoster des konings prinses Chariotte de ongelukkige eohtgenoote van den keizer Maximiliaan van Mexico Het Koninklijk huis van België heeft du reeds menige ernstige beproeving ondervonden Bq den nieuwen ernstigen slag die nu weer is mvsllen zal in ons land algemeone deelneming gevoeld worden in de smart der koninkiqke familie van Belgié en vanlhet Belgische volk Aan zqn koningen Leopold I e Leopold II bobben de Belgen veel te danken en zijn ze te recht zeer verknocht Dat het land zich ontwikkeld en in Europa geëerd is dankt het in groete mate aan het verstandig beleid van zijn vorsten De jonge graaf Boudewqn in wien men eens den derden koning van België hoopte te huldigen gaf steeds grond voor de verwachting dat ook bq zich oen waardige opvolger zou toonen van zqn grootvader Leopold I De Constitueerde Vergadering van het Zwitsorsohe kanton Ticino zooals men weet uitsluitend bestaande uit conservatieven kwam te Bellinzona bijeen Er waren 96 afgevaardigden tegenwoordig Bonzanigi werd tot voorzitter Busca tot vioe voorzitter gekozen De eerste aanvaardde zijn waardigheid met een toespraak waarin hq zeido dat het tot stand brengen van de nieuwe Constitutie een moeielijke arbeid zou zijn vooral bq ontstentenis van oen oppositie en voorts do leden vermaande tot groote gematigdheid als noodzakelijk om de rust in het kanton te vertekeren Bq do hervatting der werkzaamheden in de Italiaansche Kamer hebbon de heeren Bonghi en Martini een wetsvoorstel ingediend tot afschaffing van den scrutin de liste groote kiesdistricten en Invoering van den scrutin d arroudisaement kleine kiesdistricten lu weerwil dat de Ministerpresident zich verklaard heeft tegen het in overweging nemen van het voorstel heeft de Kamer met groots meerderheid daartoe besloten Gewoonlijk wisselen de denkbeelden van de heeren Afgevaardigden over de wqze van stemming af alnaar mate zq er voordeel in zien voor zich telf en hun partij RECLAME Bq het tegenwoordige vaak ruwe en ongezonde weer waar verkoudheden aan de orde zijn van den dag maken wq er vooral zorgvuldige moeders opmerkzaam op hoe gemakkelijk bij kinderen uiteen aanvankelqk onbeduidende hoest de smartelqke kinkhoeat of de geVaarlqkr kroep kan ontstaan en van hoe veel belang het is voor deze en dergelqfce gevatte kouden ot tot voorkoming daarvan steeds een goed middel bij de hand te hebben Wq meenen daarom de aandacht te mogen vestigen op een pre S araat waarvan het buitengewone nut als Voorbeoed en huismiddel schitterend gebleken is Dit is de SpUanduiie Dnmen Borilhonig een sedert 22 jaren door W H Zickenkeimer te Mainz uit een afkooksel van wqndrtiven en uiterst fijne riatauiker toebereid zeer smakelijk sap dat de kinderen gaarne innemen en dat hen tevens zeer veel goed doet Daar er namaaksels bestaan lette men bq den aankoop op het etiqnet en de sluiting der flesschen met den naam van bovengenoemden uitvinder Zie de advertentie in t nummer van heden PETROI EUM NOTEERIINGËN 1 ran de Makelaara CaotzUtr Seb ikwUki te Rotterdam De markt waa heden onveranderd Loco Tankfiist 8 45 Geïmporteerd fuat 8 60 JanuariIevering ƒ 8 20 Februari levering 8 Maartlevering 7 75 April levering 7 70 en Anguatus levering 8 Burgerlijke Stand OVERLEDBN 1 U Jso 1 O D C NgholT haiivr vso W rwtiija DroollMver 80 j P H de Koriie 9 m i E Brsqavii hsiivr van A vsa dar Wirf 79 j 11 ONÜEBTRODWDi iS lm A W Soi 21 j ea A W Aiden t j M Sttrriield 23 j eo W Biljee 20 j O Stoor 26 j ea L Wiltenbnrg 27 j ADVERTENTIÊN V Voor de bewjjzen van deelneming ontTangen bg het overlgden van mgne Echtgenoote betuig ik mgnen hartelgken dank P W RAABB Jouda 24 Januari 1891 ADVERTENTIEN ü Me Binnen en Buitenlandsehe Couf anten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Barean ran A BRINKMAN en 200N te Gouda AAITBESTEDIITG Op DINSDAG den 3n FEBRUARI 1891 des Toormiddags ten 11 ure lal de Heer D C W TAK DEK LAAR ten z aen kantore aan de Markt te Gouda aanbesteden het bijna geheel AFBREKEN van de HC I ZEN No 12 en 13 aan den Tiende weg te Ooada en het terzelfde plaats bouwen van een WOONHUIS en KANTOORGEBODW waaromtrent inlichtingen znlleu gegeven worden door den Architect W C tan GOOR te Rotterdam Aanwgzing wordt gegeven ZATERDAG den 31n Januari 1891 Afdrukken Tan BESTEK en TEEKBNINGEN z n tegen betaling van ƒ 2 50 het exemplaar verkryghaar ten Kantore van den aanbestednr en bvj bovengenoemden Architect DÈOP uit de blikken Trommel Wettig gedeponeerd uitmuntend middel tegen hoest scheikundig onderzocht door verscheiden doctoren en in den handel gebracht in nette blikken Trommeltjes voor 25 cent door N KATER Handelsmerk Co Groningen WAARSCHUWING I Men gelieve er op te letten dat elk stukje Drop de vorm heeft van een zittende Kat Terkr gbaar bg H W M 8TEEVBNS Gouda L EBKELENS Boskoop C ROELEVEN Zoetermeer JACOB S mmim wordt aanbevolen door HH Tandartsen Te Gouda verkrggbaar bg de firma J C ZELDBNBUK Co Markt 91 P C W BEGEER Oosthaven 43 J H C HOINCK P Hz Hoogstraat A 122 128 10 20 25 en 40 ets En gros bg JACOB Co Amrterdam Erkenning In het belang van alle hals en borstlgders acht ik het tooi mgne plicht om zonder uitnoodiging te verklaren dat de Rgnlandsche Druiven Borst Honig van W B ZICKENHBIMBR te MAINZ zich in mgn hnisgezin als een voortreffelgk middel tegen hoest hals en borstkwalen bewezen heeft De uitwerking van dit huismiddel was dikwnls eene werkeIgk verrassende en zelf bg hardnekkige kwalen had reeds na kort gebruik een aanmerkelgke verlichting plaats gevonden Ik kan dus dit aangename sap nit volste overtuiging dringend aanbevelen Erf nrt Dr VORBRODT stadsschoolraad De Bgnlandsche Druiven Borst Honig van W H ZICKENHEIMER te MAINZ is verkrggbaar in fleskhen van 65 cents 1 Gulden en 2 Gnlden Te Gond bg P H A Wolff Boskoop hg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oadewater bg F Jonker Idenbnrg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolii k bg C G v d Berg Bergambacht b J v d Dool Haierswoude bg Wed W Hendriks OpenlDare Verkooping te GOUDA op DONDERDAG 26 i EBRUARI 1891 des middags te 12 uren in het koffiehuis HaS HO iiE aan de Markt ten overstaan ran dea Notaris G C FORTOUN DROOGLEEVERte Gouda Van I No 1 tot 3 Eene B0UWHANSW0NIN6 geteekend Wijk D No 291 SCBUÜR HGOIt BERG TUIN en ERVEN en eenige per4 ceelen best Wei en Hooiland staande en liggende n de Gouwekade in den Zuidptespolder te WADDIRIXVEEl kadastraal bekend in sectie F No 128 129 130 131 132 365 366 459 463 464 465 en 466 te samen groot 10 hectaren 29 aren 66 centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1891 En No 4 Eenige perceelen IE3Io ollsLTxd liggende in de Wellepoort te Berkenwoude kadastraal bekend in sectie A No 26 27 28 29 en 3U te samen groot 2 hectaren 95 aren 99 centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1892 Toor ƒ 100 per jaar Nadere inlichtingen geeft voornoemden Notaris FORTOUN DROOGLEEVER te Gouda Openlare Verkooping te REEUWIJK op WOENSDAG 11 FEBRUARI 1891 des s morgens te 11 uren in de herberg van K RA DEM AKER aan de Reeuwgksche Burg ten overstaan van den Notaris Q C FOBTOUM DROOGLEEVER te Gouda van No 1 Een goed onderhouden gemakkelgk ingericht W001 HÜIS met annex PAKHUIS twee ruime KAASPAKHOIZEN met annexe PAARDENSTAL en WAGENSCÜÜOR grooten TUIN en ERVEN alles zeer gunstig gelegen aan deKeenwgkache rug te Reeuwijk Wgk E No 42 kadastraal bekend in Sectie C No 965 groot 27 aren 40 centiaren Te aanvaarden 1 April 1891 Nos 2 tot 5 Vier neveps elkander staande goed onderhouden HUIZEE en EUVEN f elegen als voren Wgk B Nos 55 56 57 en 8 met den grond daarachter kadastraal bekend in Sectie C Nos 234 235 692 880 949 950 951 en 995 te samen groot 20 aren 70 Cent Verhuurd bg de week voor ƒ 4 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van des morgens 10 tot des namiddags 3 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda