Goudsche Courant, maandag 26 januari 1891

1891 Dinsdag 27 Januari N 4436 BEGINT DE Groote Jaarlijksche Opruiming Door aankoop van vele BALANSGOEDEREN bij diverse fabrikanten zijn de prijzen beneden alle concurrentie zoovi el van de Zwarte eE G ekleurde STOFFEIT als Wn de fVitte Afgepaste en Stékgoederen Stalen van deze gfoederen zijn niet verkrijgbaar PRIJZEN a CONTANT SCHENK Zn GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iniending van advertentiön kan geschieden tot 66n nor des namiddags van den dag der uitgave CACAO If RnOTFS Westzaan M U V U IJ M Opgericht 182Ö Onze Port Sherry Madera Tokayer eo Malaga Wijnen zijn in de voornaamste Hospitalen van Europa onmisbaar geworden Verkr gbaar te Gouda bg de Firma T CBEBAS 50 Bodegas OVEB de Wereld Openljare Verkooping De Notaris H GROËNËNDAAL te Gouda zal op Woensdag den 28 Januari 1891 des Toormiddagg U onr bg R BADEMAEEB aan de Beeawgksche Brag te Reeutaijk in één zitting in het openbaar t e i 1 e n en t e rkoopen EEIV HUIS staande aan den Grarenbroekscbenweg nabg de Beeavrgksche Brng in de gea aefate Rteuvrijk plaatselgk gemerkt Wgk E Mo 59 met EBP TUIN en BOUWLAND kadaster Sectie C nammers 694 903 en 909 samen groot i 18 aren 39 centiaren Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op 1 April 1891 Nadere informatiën geeft voomoemden Notaris In een klein gezin wordt er een fatsoenlgk DAGMEISJE 6EVBAA6D niet beneden de 16 jaar Adres onder No 2082 aan het Bareaa dezer Courant OnoverlrolTea KWALITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van 160 0 85 en 0 46 100 Dépdts IN EUROPA Openlare Verkooping GOUDA in het KoEBehnis Hn ScHiiULBOBD aldaar op Maandag U Januari 1891 ten Elf ure des morgens van Een ganstig gelegen WOON e WINSELIUIS met annexe WEBKPLAATS in de Keizerstraat op den hoek van de Komgnsteeg binnen Gouda genummerd K 126 kadaster Sectie D No 420 groot 82 Centiaren Qrondl ten 9 30 i Aanvaarding bg de betaling op den 26 Fobraari 1891 Nadere informatiën geeft de Notaris Mr I MOLENAAB te Waddinxveeii tegen fabrieksprgs A V OS Az Kleiweg B 73 en 73 De Notarin J NOLEN resideerende te Capelle a d IJêsel is Tan meening om op WOENSDAGEN 11 en 18 FEBBUABI 1891 telkens das Toormiddags ten half 12 ure ten Eoffiehuiie van den Heer J OUDIJK uabg bet Station te Aieuuurkerk a IJ bg opbod verhooging en afslag pabtiek te Terkoopen Eene in volle werking zgnde welbeklanteea in goeden staat van onderhond verkeereode STEEIfPAEBIEE bestaande in vier OVENS TÜBFLOODSEN VOBM DBOOG en TA8VELDEN STEENMACHINE Vooiia HEURENHÜIS KNECHTSWONINQ KOETSHUIS STALLING TUIN en BOOMGAARD ABBEIDERSWONINGEN en HAVEN of WIJK zeer gunstig staande en gelegen binnen en baitendgks te Nüuwerierk a d IJ nel op Kortenoord aan de rivier den HoUandscbeu IJssel Samen groot ruim 3 hectaren met de daarbg behoorende 8 ZELLINGEN gelegen onder Nieumrktrk a U Samen groot S hectaren 68 aren 65 centiaren En eene partg WEILAND en AABDAPPELLAND gelegen te NUuwerktrka IJ nabg voorschreven Fabriek ter gezamenlgka grootte van ongeveer é hectaren Breeder omschreven bg boekjes te bekomen ten kantore van genoemden Notaris alwaar ook nadere inlichtingen zgn te verkrggen Chr Jongellngs Vereeniging DANIËL te 3 ÓTTID ii Botengenoemde Vereeniging maakt bekend dat O V de TWEEDE Lezing plaats zal hebben op DONDERDAG 29 JANUARI 1891 de avonds ten 8 ure in het Lokaal cTot Hkl dm Volks aaa de Peperstraat alhier Spreker de heer A de HAADT Ondikwebp Johann Casper Lavater Voor zoover de plaatsen het toelaten zgn er voor dien avond aan het Lokaal kaarten verkrggbaar a 20 et HET BESTUUR ƒ 100 m belooning aan ieder die na gebruik van Prof LEFBIES HKOOOBNTISCTUVB nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Wratten heeft Alleen verkrijgbaar bg den Depdthouder L A DB VLETTER 60 Cent per flacon met penseel Goud Snolpersdruk van A Bbixkkah k Zoo De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen D prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aisonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA SSjjBnuari 1891 Van de gratis uitdeeling van brood en warmen drank aan de rolwassenen koffie aan de kinderen melk werd Zondag gebruik gemaakt door 3 8 kinderen eu 218 volraBsenen Heden 313 kinderen on 206 rolwauenen Bj Kon beal z jn benoemd tot ontvanger der dir bel en aco te Zaandam ó a I H Thorbecke thana te Oouda buitengemeenten te Nieuwerkerk c a A Potjer thani te Tegelen tot ontvanger der dir bel en aoc en van den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken te Schoonhoren c a i Schuijleman ontv der dir bel en aoc te Eiddorkerk c a Tot gemeente geneesheer te Goedereeda is bnnoemd de beer i H Costerman Boodt arts te Stellendam Kaar aanleiding van de oproeping der voorloopige oommissie hebben zich ruim 50 ingezetenen vereenigd in het Heeren Logement te Seboonhoreu ten einde middelen te beramen om de armen dier gemeente in hunne buitengewone behoeften te steunen Nadat de voorzitter der voorloopige oommissie de heer L Akkerhttijs J Kz bet doel der bijeenkomst had uiteengezet werd het voorstel om eene weldadigheidsverloting met daaraan verbonden tentoonstelling te houden aan het oordeel der aanwezigen onderworpen Enkelen meenden dat door eene algemeeoe inschrijving evenzeer een flink bedrag zou warden verkregen en de grdoite moeiten aan eene verloting verbonden daardoor zouden bespaard worden Anderen daarentegen zagen in het middel door de commissie voorgMteld en in de laatste jaren te FEVILLETOIX Soar hit Frantci EEKSTE GEDEELTE koOFDSTUK III 7 Men zal er zich wel voor wachten hem in de rede te vallen en met zoo veel inspanning wordt toegeluisterd dat het schijnt alsof da woorden van den verhaler goud waard zijn Het zgn meest altijd histories van spoken en geesten of van weerwolven de ridderromans van den boer Men ziet er de dooden slechte huizon bezoeken en de sarabande dansen op de kruiswegen Kabouters verrichten hun kromme sprongen op den top van het kruis en vampyrs of booze geesten vermommen zich met de kleeren van vorsten en prinsen om de arme lieden te mishandelen terwijl het geschetter van de wilde gMsienjaohl d schrik doet doordringen tot in het merg van het gebeente Bij voorbeeld Op eene hoeve hoort me i des nachts de deur kloppen De meid haast zich te gaan opendoen hoewel het reeds middernacht is en ar voel kwaad volk in den omtrek zwerft Wio ia Schoonhoven weinig toegepast eene betere gelegenheid om gelden bijoen te zamelen ook vooral met het oog op de vele inschrijvingen welke dezen winter door verschillende colleges reeds waren gehouden In rondvraag gebracht werd het voorstel der oommissie met groote meerderheid van stemmen aangenomen Nadat daarna door de vergadering was vastgesteld welke bestemming aan de te verkrijgen gelden zou worden gegeven werd overgegaan tot de benoeming van negen beitHursleden als hoedanig werden gekozen de drie la4fo der voorloopige commissie zijnde de heeren L Akkerhuijs F Éz H T vau den Braak en G Greup benevens de heeren Mr IJ de Koek N Kooiman G J Kiekerk W N van Nooten D Toyinck en G de Vos Met een woord van dank lot de aanwezigen voor de ruime opkomst en de belangstelling in het streven der oommissie betoond werd de vergadering door den voorzitter gesloten Naar wij vernemen is reeds door het bestuur der te houden verloting de vereischts goedkeuring gevraagd aan U M de Koniagin Regentes ea verder bepaald dat behoudens die goedkeuring de verloting zal bestaan uit minstens 1000 loten a 60 cents terwijl hut bestuur een tiental jongelieden heeft uitgenoodigd het bij hot plaatsen der loten en later bij de verloting en de tentoonstelling in de werkzaamheden te steunen Men meldt uit Lekkerkerk Dank zij de goede zorgen van het diaconiebestnur de vereeniging Hvl in nood en de ijsclub B chi aan allen wordt in deze gemeente geen gebrek geleden Aan verschillende collecten werd reeds ongeveer 800 bijeengebracht terwijl dezer dagen diaconie en Uvlp I nood die reeda verscheidene jaren samenwerken weer een rondgang houden welke zeker woor 300 zal opbrengen Onze ijsclub verschaft aan velen geregeld werk en hield verscheidene keeren een wed dasi f Een arnjiB reiziger antwoordt een klagende stem Niettegenstaande do duisternis ziet de meid dat de nachtelijke bezoeker gekleed is als een rijk en voornaam hoer en aangezien zij voorzichtig is houdt zij hem het kruisbeeld voor De mooie vreemdeling deinst achteruit waarna de meid haastig de deur sluit want zij is overtuigd dat het de booza zelf is die buiten ataat En aangezien deze onwelkome bezoeker juist zijn voet tusschen de deur had gestoken en dus zich niet kon verwijderen vindt men des morgens den weerwolf in de kleederen van den voornamen mijnheer steken die dan door de boeren zonder vorm van proces wordt doodgeslagen Er is in deze eenvoudige vertellingen niets en er is alles in Zij dragen den stempel van een oorspronkelijkheid die men te vergeefs in da moer voltooide en afgeronde werken der schrijvers zoekt en die oorspronkelijkheid dat aantrekkelijke en boeiende met één woord hun poëzie ontleehon deze ongekunstelde verhalen aan een iets dat meer geest dan Voltaire en meer poésie dan Virgilius heeft Het is eigenaardig om te zien hoe zich op de aangezichten der luisterenden ouden en jongen blanken en bruinen de aandoeningen afspiegelen welke de verteller weet op te wekken Men is geheel aandacht men hangt als het ware aan de lippen van hem of haar die aan het vertellen is meestal een zeer oude vrouw die da kunst van vertellen in de perfectie verstaat een echte Moeder de Gans Er is leven in de oogen der toehoorders men liet ze nu eens glin teren AOVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels k 50 Centen iedere legel meer 10 Centen O BOO TE LBTTBB8 worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnc strijd vooT behoeftigen waarbij niemand vergeten werd Ook verder doet de particuliere weldadigheid bat hare De heer L verschaft eiken ochtend aan 60 schoolgaande kinderen een uitmuntend ontbot terwijl da heer B drie malen s weeks 25 kinderen met warm middageten verblijdt Als een bijzonderheid kan worden medegedeeld dat een Delfenaar dezer dagen omstreeks middernacht huiswaarts keerende midden in de stad oen haas zag loopen Het beest dacht zeker eens lekker te smullen aan het gras dat daar gewoonlijk in overvloed tusschen de straatsteenen groeit Een kranige jongedame Aan boord van het barkschip James H Hamlin op reis van ZuidAmerika naar Savannah bnk in het begin der vorige maand de gele koorts uit die eerst den kapitein en vervolgens alle stuurlieden en scbepeliugen aantaste Alleen de I8 jariga dochter van den kapitein bleef verschoond waarop zij wel gedwongen was het bestuur van het schip op zich te nemen Met behulp van een of twee matrozen die zich met moeite naar het dek sleepten slaagde zij er in het sehip binnen een haven te brengen De kapitein en vele schepelingen zijn overleden en de kloeke miss Annis ligt thans ten huize van den Britachen consul te Aui Cayes ernstig ziek Ben onderzoek naar het gebruik der twee te Amsterdam bestaande volksbadhuizen ingesteld heeft tot het teleurstellend resultaat geleid dat daarvan slechts weinig gebruik gemaakt worde door hm voor wia ze in de allereerste plaats bestemd zijn den werkman en zijn gezin Een berichtgever van de Anuterdammer heeft de redenen daarvoor trachten op te sporen en hij schreef daarvan voor aenigen tijd reeds het volgende van vreugde dan weer vlammen van toom of smart het zijn de openstaande vensters der ziel geplaatst in deze door da zon gebruinde aangezichten Als men lang genoeg geluisterd verteld en gelachen heeft eet men geschilde kastanjes of koeken van Spaansch meel Da vrouw des huizes brengt een groote kom met ordinairen wijn waaruit een ieder op zijn beurt mat de houten lepel drinkt Intuaschen is het ongemerkt laat geworden Familieleden of buren verzamelen zich in troepen Het is tjjd om naar huis te gaan Men neemt a cheid Een ieder begaaft zich te midden van den nacht naar zijns woning Nu en dan schijnt het alsof da maan de schaduwen der hoornen op de blanke sneeuw in spookgestaltan verandert Brr Is het van koude of van angst dat men rilt Als da vgeesten jaoht eens voorbij kwam Hoe het zij e prettige avond is voorbjj En wanneer zal er weer een komen die even vroolijk ia f Wanneer er zulk een avondgezeldschap op La Queyrie was verzuimde Pierrilla nooit ar heen ta gaan Hij had zijn aangewezen plaats naast MiUette en de beide kinderen gezeten naast den schoorsteen praatten als een paar groote menschen Men noemde ze gekscherend man en vrouw Dan begon Millette ta lachen maar Piemlle werd rood van boosheid en verklaarde dat hij nooit zou trouwen wat hot geschelschap deed schateren van het lachen