Goudsche Courant, dinsdag 27 januari 1891

Daarom stapte ik diu naar bet Karthaiaerkerkbofen bet eerste ging ik eene tmiiUe binnen waar debaas mij zelf ten antwoord stoud Op myn vraagof bij en lijn To k wel eens gebruik maakten Tanbet badhuis aan den overkant het Volksbadhuis opbet Jonas Daniel Meqerplein te Amsterda m antwoordde hij HH Z Ta Tan t zomer iqn we d er wel eens heen geveest maar uwee begrqpt s winters als het zoo koud ia schrikt een mensch d er voor om zich uit te kleeden Nee s innters doene we het maar zoowat thuis Zoo dus s winters blqft ge maat vuil loopen P Och meheer s winters wordt een mensch zoo TuU niet Dit was n b een smid Bij hem was dus de koude MD struikelblok Daarna ging ik naar een klein winkeltje Eerst stond de man mij te woord maar hg verklaarde niets Tan het badhuis te weten l j wist nauwelijks dat het bestond Sterk hj k kt er den beelen dag op van uit zgn winkeltje Zgne vrouw was echter iets verder gegaan Zij bad de inrichting ten minste gezien Doch het is Toor eene vrouw toch een heel ding om zich zoo maar in een openbaar badhuis te gaan baaien Toen ik opmerkte dat ze ten eerste geheel van de mannen co ten tweede van hare medevrouwen was afgescheiden antwoordde zg Ja ik heb dikwijls trek om or heen te gaan maar om u de waarbeid te zeggen vind ik het toch wel wat gegeneerd Dit is de kieschheid toch wel wat al te ver gedreven In Duitschland en Engeland tal geen enkele vrouw uit bet volk er een oogenblik quaestie van maken om naar een openbare badinrichting te gaan Een man uit een water en vuurhuis vertelde dat bq niet voor zgne vrouw en zgne 8 kindereu S et kon betalen De ongelukkige was ziekelgk on zijne Trouw handelde in water en vuur om baar man en bareo kinderen bet allemoodigste te verschaffen Voor deze armen was het dus te duur Een schoeumaker dacht dat het gebouw niet verwarmd wfs en dat meu slechia koude baden kon krggea Verder meende hij dat de deuren van de badkamertjos niet afgesloten konden worden zoodat men wanneer men zich had ontkleed telkens gevaar van ongenoode gasten te tullen ontvangen overtuigde den man nu natuurlijk van bet tegendeel en hij beloofde bet nu eens te gaan probeeren De laatste wien ik naar een ea ander vroeg oen bonder van een snoepkeldertje wilde niets van die nieuwigheid weten Ten eerste vond hg dat man onder een warm regenbad niet schoon kon worden In een kuipie kan ja nog ereis ploeteren Ja maar als je nu geen kuipie hebt Nou ja maar dan doen ik het nog liever in de waaehtobbe Ed boe ik ook redeneerde om den man aan zijn verstand te brengen dat een warm krachtig stortbad bet vuil beter wegnam dan een weinig water m eene waaehtobbe en of ik hem al trachtte in te prenten dat het hem thuia veel dwuder uitkwam bet gaf n lf nista de man bad nu eenmaal bet land aaa al die nieuwigheid Deze enkele gesprekken zgn inderdaad laMzaaml Al behoeft men er niet aan te wanhopen of ook onder het nu reeds volwaasen geslacht zal het baset meer en meer dooidringen van bet groote nnt vooral Niemand dacht meer aan Jaantoox Vader Paacal had hem naar zijn aderlatengaan Men slaagde er in hem uit te basteden te Mnssidan dat ver genoeg van Saint Alvère af was De tqd spoedde voort PiarrUle waa als altgd een Uefhebbende hartelijke zoon een handige en werkzame jongen Evenals vroeger verdeelde hij zijn Igd tusschen zgn werk de bezoeken op La Queyrie eii da ontmoetingen met zgne moeder Maar hij begon grooter te worden Dat wü zeggen dat hij meer werk deed d boeve en dat de Terradas tgn loon hadden verhoogd waardoor Jonattou zooaU men Piarrilles moeder noemde het wat beter kon hebban Naar gelang bg ouder werd ontwikkelde hij zich voordeeliger gel k een jonge boom onder de koesterende zonnestralen Hg werd een knappe jongen naar het niterlgk Zgn kinderlijke gestalte begon manigker ta worden er kwam meer gloed in zgn oogen en zgn al breeder wordend voorhoofd sprak ran een helder verstand Op twaaUjarigOB leeftijd wat Fierrille het aardigste Ton e nit heel Sainte Alvère toen hij achttien jaar oud was noemde men hem den knapsten jongen uit de streek En zgne moeder da arme ziel was daar niet weinig trotsch op Het gebeurde dat men haar eens aan den arm van baren zoon door het dorp zag wandelen zij die anden nooit haar buiige verliet die afgescheiden van de wereld te midden der velden Toor de gezondheid van een geregelde reiniging vanhet lichaam toch blijkt hieruit duidelgk dat wilmen het baden tot eene volksgewoonte gemaakt zien er nog he l wat vooroordeelen overwonnen of uitgeroeid moeten worden iJtM De uitfraven van bet Vaticaan bedroegaa in 1890 7 160 000 frs dat is meer dan de Fioterponning opbracht zoodat uit bet fonds van Pius IX zal moetan worden geput mu Een vergiftiging door een kwakzalver is te Berlyn bg het gerecht behandeld Het offer van den kwakzalver was een vrouw die aan geelzucht n maagpijn leed Zg wilde homoeopathiioh worden behandeld en riep daarom de hulp in van een sigarenmaker De behandeling waaraan zg werd onderworpen was ongetwijfeld zeer werkzaam want reeds den volgenden dag was zg van al haar Igden verlost Haar toestand verergerde nl too snel dat zg den volgenden dag in een ziekenhuis overleed Alle kenmerken duidden op eene vergiftiging en de gerechlelgkescheikundige was dan ook in staat de aanwezigheid van phosphorus in het Igk aan te toonen De bMohuldigde een zekere Paul Kampe te NeuWeisseuno beweert dat hg onschuldig is en dat een andere sigarenmaker de bëhandeliug op zich heeft genomen poU Zeibag De dooi is overal ingevallen zoodat er eeiiige hoop is dat wg van den langdurigen winter af zullen zgn Hier en io de Hollandache steden hebben sommige bewoners alleen last gehad van bet gesmolten sneeuwwater dat niet door de bevroren riolen kon worden afgevoerd en in de huizen binnendrong In andere provinciën echter met heuvelachtig terrein hebben de bewoners der lagere gedeelten meer overlast terwgl aan de groote rivieren het losgaan en afkomen van de kolossale gsmaata a mat bezorgdheid wordt te gamoet gezien Het verkeer op den Oostenpoor is gedeelelijk gestremd tusschen Bussum en Hilversum is da dienst over één spoor hentatd zoodat de trainen door kunnen gaan Tusschen Assel ea Apeldoorn is de toestand zoodanig dat bazwtarlijk gezegd kan ia boavaal tgd de dienst hersteld al z n Het water stroomt als een woeste bargstroom over den spoorwagdgk Welke schado daardoor wordt aangericht is nog niet te beoordeeleu De herstelling tal stellig eenige dagen eisohon de duur der stremming wordt op 6 dagen geaohat De Barlgnache reizigers zullaa over Ambam moetan gaan Een goederentrein van Amsterdam naar Zutfen geraakte bg Assel in bet watar dat door den dooi van de bergen was gestroomd De trein die mat knebt stoomde deraiUaanla Er staat daar ongeveer anderhalve mater watw waardoor moeilgk hulp kan worden verleend Ongelukken zgn er niet bij voorgekomen De reizigers van Deventer en Zutfen vervolgden de nit naar Amsterdam over Hattam of Dieren Vau Hilversum tot Apeldoom ia de dienst geheel gestaakt hare dagen sleet Werkelgk Pierrille was aan laer knap man geworden Hij was groot en welgemaakt ng had een breeda borst gespierde armen een paar stevige rechte beenen Niettemin geleek hg eigenlgk weinig op aan boer Da hearen zeiden dat hg van narmakeiy was Als Pierrille dan galautan jonker of dan dandjr had willen uithangen zoude hg onder de lichtzinnige deerntjes van bat dorp er spoedig eens gevonden hebben bereid om het spelletje mee te maken Maar Pierrille dacht aan dia dingen niet Ken zei zelfs dat hg hoogmoedig was omdat hg de meisjes zelden aansprak en za haast nooit ujtnoodigde om met hem ta dansen De waarheid is dat hg in Hilletta Lorin een dansaieqe voor zich alleen had en dat dit danseresje lang niet ta vanmaden was Was Pierrille gegroeid ook het nichtje van papa Pateal waa niet meor da kleine Milletta van vroeger was hg een knappe sommigen zeiden een mooie jongen geworden zij w a tot bevallige jongedochter opgewassen Zg waren aan mooi paar met hun beiden en de menschen hadden er pleizier in ze te zien Een maand nadat Pierrille met St Jan 4 zgn achttiende jaar had bereikt was Millette haar zestiende ingetreden Zij wat geeo kind meer en dus was het oogenblik gekomen dat aan een huwelgk voor haar gedacht moest worden Zij was groot en flink zg had groote blauwe oogen en een fijne blanke hals obcboon iets meer door de zon getint dan dit bg eteedsche juffers het garal is Hare gestalte was noch zoo ook op den Centraalspoorweg Apeldoom is nog met Deventer en Zutfen in communicatie doch men vreest meer verzakkingen Bg Apeldoorn eu Beekbergen en elders komen stroomen van do bergen Enkele huisjes zgn verlaten Vele plaatsen slaan blank De beken zijn gelgkgrondt gezwollen Eukelo papierfabrieken verkeeren in gevaar T7it Katwgk aan Zee meldt men De gsdam is door den feilen dooi niet weinig geholpen door een hevigen golfslag voor een groot gedeelte opgeruimd Nog zulk eene zee en het natuurgewrocbt behoort tot de geschiedenis De schuiten zullen in deze weck in gereedheid gebracht worden voor de vangst van versche visch Door do ongeregelde verzeiidiDg der laatste dagen ontbreekt nog veel vischtuig Bg gunstig w er vertrekken in den loop der week wellicht eenige schuiten naar zee Door den plotseling ingevallen dooi is hier veel verwoesting aangericht Vele woningen werden door dammen tegen het instroomen van bet water beveiligd Sommige bewoners moesten hunne buizen verlaten in een stal stond een paard tot den buik in het water Den geheelen nacht was men drak aan het hoozen om het van de duinen stroomende water uit de huizen te krijgen Een gedeelte van bet dorp waa in een meer herschapen Van de 650 leerlingen der openbare lagere school waren Vrgdag ochtend 2 aanwezig Do tram die door lofwoardigan qver in het verkeer bgna geen vertraging bracht moest op baren tocht naar Leiden telkene langzaam rgden daar anden de vuren der machine door het water werden gedoofd Men schrgft uit de Alblasserwaard De plotseling ingevallen dooi boe algemeen ook daarnaar verlangd werd houdt velen in spanning voor zooveel betreft de opruiming der enorme massa s gs in de groote rivieren en de mogelijk daaruit voortvloeiende rampen die de landlieden dozer streek zgnde da laagaia der landen tusschen Rgo Lek NoordMerwede en Waal bg eene evenluaele doorbraak zouden treffen Toch zijn de omstandigheden waarin wg verkeeren verre van ongunstig Het gt beaft zich zoo hier ta lande als op dan Bovenrgn bg eeu bijzonder lagen waterstand vastgezet terwgl Keulen voortdurend val seinde toodat de oppervlakte van het gsveld eeu minimum bedraagt hetgeen niet het gevtl zou geweest zijn indien da rivieren bg hoog water door het gs bezet waren De dijkan n minste die van de Alblaaserwaard ea Vgf bearanlanden verkearan in uitateitendea staat a tgn bgna tot aan de kruin met batalt bezet en kunnen met behulp van een overvloed van noodmaterialen krachtigan tegenstand bieden Ton slotte kan de Nieuwe Merwede evenals vroegere jaren aan de Waal en Merwedodgken onacbatbare diensten bewgzao daar zij in staat is de afkomende mattsa s gs au watar spoedig naar bet UolIsndach Diep zeewaarts af Ie voeren Hetzelfde is het geval met de Lek waar de Nieuwe Waterweg dezelfde functién verricht Niettegenstaande deze gerustttellande verzekeringen hebben de boeren reeds zoovaal mogelgk maatlegalaa genomen om boa vee en levende have spoedig naar dao boogen dgk te brengen om in de schuren en woningen der rivierdorpen te worden opgestald Ook onze Oelderscbe naburen hebben het toekomstig gevaar ernstig onder de oogen ga te fijn noch te zwaar baar lichaamsbouw was teer erenradig en baar gang avao los en bevallig als dia van de elegantste jonga dames uit Bergerac of uit Nontrou Zg bad niet meer onderwgs genoten dan da andei boarenmaiajas maar zjj wu daarom niet dom of onwetead want Pierrille die nog al waf wist daalde kaar dagelijks mede wat bij van den onderwijzer en van den putoor had geleerd of wat hg in de boeken had gelezen Ook sprak zg gemakkelgk zg was zeer bevattelijk en beloofde dus een dagel ka huisvrouw ta zullen worden Papa Lorin bad baar nooit in bat veld laten werken maar hg bad er op gestaan dat zg met huiseIgke bezigheden en de zorg voor het pluimvee belaat zou worden opdat zij zich eenmaal in haar eigen huishouden nuttig zou kunnen maken Moeder Catissou h haar nichtje op haar wgze opgevoed Zij had haar geleerd lekkers schotels klaar te makan zoadat de lamprei met wgnsaus en de gebraden duiven door bet niohtja bereid even gezocht waren als die walk de tante had klaargemaakt Toen Millette zestien jaar oud werd wilde vadar Pascal deze gebeurtenis feostelgk vieren Al zgua kennissen werden op 1 Queyria genoodigd op een souper dat klonk als een klok waarbg zelfs mgnheer Pastoor die de jarige bad gedoopt en onderwezen in den catechismus voor een gedeelte van den avond tegenwoordig was Wordt wnolgd keken velen richtten hunne huishouding en de bouwerij zoodanig in dat alles binnen een paar uur ut de doorbraak naar eene hoogere verdieping kan verhuizdu De eigenaar van het kasteel Vuren oudor DaluDii die bg eene inundatie diep in het water tornt te zitten heeft zijn huis doen omringen door een eenige meters breeden rand of gordel van gevlochten rgsen wilgonhout welke mut het vloedwater gaat drgveu en de kracht der golfslagen die seer leel nadeel kan veroorzaken aan gebouwen volslagen breekt De beruchte inundatiejaren 1809 1820 1856 en 1861 om niet te sproken van vroegere eeuwen zijn bij ouden van dagen en bg het tegenwoordige gesjacht nog te goed in het geheugen om niet alle mogelijke voorzorgen to nemen De Arnh Ct scohrgft De gevaarlgke toestand waarin onze rivieren verkeeren nu zwaar ijs zich zio vast heeft gezet en van de bovenrivioreu bij dooi geweldige massa s water kunnen verwacht worden vestigt vanzelf de aandacht op de hulpmiddelen die do hedendnagsche wetenschap ons aan de hand doet om het kwaad zooveel mogelijk ta keeren Met belangstelling lazen wij dan ook het volgende Uit Utrecht zijn detachementen van het korps geiiietroepon naar Maas enWanl vertrokken om zoo aoodig met dynamiet eventueele gsdammen te verbrgzelen De autoriteiten zullen zich zeker niet bepalen tot Maaaen Waal en evenmin tot proefnemingen op gadammen Wanneer de dooi met kracht intreedt zal het laten spingen van de gsmasse op verschilloDde punten in de rivieren Ëijn Lek Waal Maas IJsel Linge voornamelgli bg de krommingen het geregeld losgaan en wegkruien ongetwijfeld zeer moeten bevorderen Id Duitschland neemt men ook het dynamiet te baat om onheilen ta voorkomen Te Kastel bg Mainz staat zoo wordt van deu 19den dezer geschreven eeu extntrein gereed om op het bevel mineurs die voor het laten springen van de ijsmassa s in den omtrek van Bt üoar aangewezen zijn te vervoeren Voor den Ugn bij de Loreley was reeds een afdeeling mineurs van 60 man onder bevel van eeu officier en vgf onderofücisren vertrokken Dat dralen te ontraden is leeren ons vroegere noodjaren In 1853 toen de Oelderscbe Vallei Maas en Waal da Tielerwaard een deel van den Gelderschen Achterhoek en hot noordelgk deel vafi NoordBrtbant overatroomd werden was deu Sasten Fabr hst js in den Rgn voor Arnhem nog zoo sterk dat de overtocht geschiedde zoowel te voet als te paard en voertuig Den 2Ssten was de waterstand 2 47 M boven Arnh nulpunt den 26sten 2 B1 M welke rgzing volgde op het kruien der Moesel Den S7sten werd de buitengewone riviel oorrespondontie hersteld wegens den ingevallen dooi Op 1 Maar teekende da paijschaal 3 40 M boven Arnh nulpunt 3 Haart ga oog vast Om 3 uur nam waterhoogte 5 U Des avonda kwam het gs even in beweging Den 4deD Maart ijsgang In den nacht van 4 op B Maart steeg de watentaod tot de ongekende hoogte van 6 88 M Het watar stroomde over den Westervoortsehandgk waarin twee gaten vielou ter lengte van 35 M au 6 M Deze herinuariug zij voor ouza autoriteiten niat ta vergeefs Volgens een ta sHaga loopend gerucht zal da Staat pogingen in bat Werk stellen om door aankoop eigenaar to worden van bat paleis raa wglen Prins Prederik in bat Korte Voorhout en moeten da voorloopiga onderhandelingen met den rentmaastar van den Prins von Wied reeds begonnen zgn Het kapitale gebouw zou dienen voor bet personeel van ton onder bet dapartamsnt vaa Watentaat rasorteersnd collage Uet Czaar Patarbuisje te Zaandam dat in da laatste aren vooral door verzakking zeer bouwvallig wat geworden beeft thans eau afdoende vernieuwing ondergaan Gelgk men weet is de hut door schenking thans het eigendom van dan keizer van Busland die da bewakers bezoldigt nu op vorstelgke wgze de noodig geachte verbeteringen liet aanbrengen nadat zijn gezant te s Oravechage graaf Kapniat hem van da joodzakalgkheid hiervan had in kennis gesteld Volgens da plannen van den architect Q B Salm te Amsterdam werd de heer A Brugman Kzn timmerman te Zaandam met de vernieuwing balast Met da grootste voorzichtigheid werd het buisje dat twee vertrekken heeft 90 centimeter uit den grond opgehaald zooveal mogelijk van deur en ramen ontdaan en van binnen en van buiten gestut en geschraagd Toen bet gebouwtje aldus tusschen hemel en aarde hing is er rondom op palen in den grond eena in cement gelegde baksteenen fundeering aangebracht die met een band van gels IJselsteen werd afgedekt Op deze fundeering werden 12 gzefen balken en daarop een nieuwe houten vloer gelegd waarop nu het huisje in zijn bekenden schuinen stand werd neergelaten De oude vloer ligt thans echter loodrecht en do hellingen daaronder zijn met metselwerk aangevuld Daardoor is de haard van roode baksteenen thans wat omhoog gebracht hetgeen mede een verbetering is Ten einde nu hot inzakken voor het vervolg te voorkomen heeft men op de breede fundeoring aen tiental stglen van deugdelijk Amerikaansoh grenenhout geploatst tot het dragen vau twee moerbalken die op hun beurt tot steun dionen van anderen welke dwars door do kap van het huisje liggen de oude zolderbalken aan i ijzeren stangen dragen en tevens door schuine schoren do kop te schragen terwijl die 10 stglen vijf aau weerszijde mede dienst doen om het gebouwtje in zijn schuinen stand te houden Dit uit den aard der zaafc moeielgk werk werd tot volkomen bevrediging van den gezant verricht die zich daarvoor meermalen naar Zaandam begaf en den architect en bouwmeester herhaaldelijk zijn goedkeuring te kennen gaf Binnen enkele dagen wordt do gezant aldaar weder verwacht Het gebouwtje dat bijna 8 moanden gesloten va8 zal daarna voor vreemdelingen weder ter bezichtiging worden gesteld Kerstmis op Donderdag Als Kerstmis valt op Donderdog Dan is de winter kras Guur wedor heeft men iedro week En stormen volgoo ras Schoon zal de zomer echter zijn En rijklgk graan en vee Voor t land geeft t een gezegend jaar Ook vorsten loopt het moe Hem die deez dag geboren wordt Zal het gelukkig gaan Hg wordt beredeneerd en wijs Eu groot door zijne daan Als ziekten op dien dag verschijnen Zg zullen spoedig weer verdwijnen Naar een oud Engolsch liedje Hoe gioot de nood is welken vooral de kleine schippers lijden nu de strenge vorst hunne vaartuigen houdt ingesloten kan blgken uit een geval aau de Dord Ct uit Botterdam gemeld maar dat zeker niet eenig is Na herhaaldelijk vergeefs om betaling van havengeld te zijn aangemaand verzocht een schipper den havenmeester die bom met proces verbaal dreigde aan boord te komen om zich van zgne onmacht te overtuigen En wat die ambtenaar daar zag gaat alle besohrgving te boven In eene bedstede lagen twee kinderen slechts in een hemdje gekleed en tonder dekking nadat het huisraad stuk voor stuk verkocht was waren ook de kleeren der kinderen dien weg opgegaan om voedsel to koopen In de roef stond alleen nog een flauw brandende kachel met een pot water waarin de houd van den schipper lag en misschien niet eenmaal gaar zou koken om et gezin tot voedsel te dienen Wat daarna moest gedaan worden wist de ongelukkige man niet Natuurlijk zgn tentond maatregelen genomen om het gezin te helpen en is bg ham niet verder op betaling van havengeld aangedrongen Uit Ëksloo wordt geschreven Qeertienmau kocht eeu bigge e om het schepseltje dooi t houden doet ze t in een i melktijne en plaatat het bg t vuur Bg t zelfde vuur staat ook een wan waarin naar Drentsoh gebruik onder een veeren kussen aan stoet ligt te rijzen Geertisnmeu heeft echter ook een winkeltje eu als ze nu straks naar voren moet om een klant te belpen wil het noodlot dat ons biggetje den geur van t gebak in den neus krggt Fluks wipt het uit zgn tonnetje verseheurt als een roofdier bet kussen en is met bengdenswaardige trek bezig aan zgn ontbgt stoet met veeren als Geertienmeu van achter de toonbank weer in da keuken komt Dat het dooihouden van dia kleine krulstaarten wel tot meer van die voorvallen van soortgelijken aard aanleiding geeft bewijst hst volgende Kee ta Buinea had ook een biggetje dat ze in een ledig bed legde wat zulken dieitjes ook al niet vaak overkomt I Een ander varkentje dat ziek werd misschien een broertje of zusje werd geslacht Men plaatste ongelukkigerwgze echter het geslachte beestje op een stoel voor t bed van den verpleegde Deze zgn doode makkerije ziende kruipt van onder het bed wipt over de beddeplank en komt in een vat met kokead water terecht Door en door ontdooid niet alleen maar terdege gebroeid kon men maar dadolgk den krabber ter hand nemen om deu kleinen bonteldrager schoon te maken Zoo eindigde dit biggetje zgn joage leven BDitenlandsch Overzicht De Belgische bladen getuigen allen van den diepen indruk dion het plotseling overlijden van den prins in het geheele land heeft gemaakt Clericalen en liberalen Vlamingen en Walon allen zijn verplet door de onverwachte doodstijding Zoo o a zegt het Vlaamsche Handehtlad ea JntKerjxn Bemind was prins Boudewijn door het volk om zijn ronden en loyalen aard bemind vooral door de Vlamingen die in hem een Vlaamschen prins begroetten en dus ook een Vlaamsch sprekenden Koning den eersten die over hen regecreu zou Wie gedenkt zijn triomfautelijk optreden uiet te Brugge waar hij de jonge vorst het volk toesprak in de taal van Breydel en de Coniuck Wat berstte de geestdrift los in boel het land toen de dagbladen verkondigden De Prins spreekt do taal des volks Overal zoctit hot oog des Vlamings in do feestelijkheden den prins en begroette hem mot hand stem en hart Ons prinskeu noemde men hem en voorwaar met hart en ziel was men hem genegen en tot dor dood toe was men hem verkleefd Ja hij was de lieveling van ons volk in hem zagen de Vlamingen het einde van een tijdvak van reohtsmiskeuning tot welker herstel onzo tegenwoordige koning Leopold II lof en eer zij hem zooveel en zoo doorzichtig heeft bijgodragon Prins Boudewijn was een veel belovende geest hij bad goede studiën godaan toonde daarin een zoor open en helder verstand bad een vroom gemoed en leidde een stil en ordelijk leven de lessen zijner moeder hadden vruchten gedragen Hij was de liefde de oogappel zijner ouders HU MM de Koning en de koningin hadden op bem hunne hoop gevestigd zooals ook het vaderiand Begrijpo wie kan wat slag in de vorstelijke familie reed zoo zwaar beproefd is gevallen I God moge don graaf en do gravin van Vlaanderon den vader en de moeder troost goven in de verschrikkelijke ramp die hen treft Het Vlaaamscho volk deelt in het Igden dat hunne vorsten ondergaan en het vaderland bidt met hen moê opdat de slagen eindelgk van ons stamhuis en van het land mogen worden afgewend 1 Nu prins Boudewgn overleden is komt zijn jongere broeder prins Albert die onlangs zijn zeventiende jaar is iggetroden in zijn plaats Wel is waar heeft de graaf van Vlaanderen s konings broeder nimmer officieel afstand gedaan van zijn aanspraken op de troonopvolging maar dit is steeds stilzwijgend aangenomen Trouwens de graaf van Vlaanderen wiens gezondheid te wenschen laat is zeer doof en heeft nimmer getoond dat hg zich als troonopvolger beschouwde Prins Albert die onlangs als leerling in do militaire academie is opgenomen is nog Ie jong dan dat man reeds over zg n aanleg en karakter zou kunnen oordeelen Het Engelsohe Parlement heeft den arbeid hervat Spoedig zal nu waar de bekende Landwet van den minister Balfour in behandeling komen Welke houding de oppositie daarbg zal aaunemen ia nog niet zeker De heer Gladstone is bereid het ontwerp dat reeds zoo lang is tegengehouden tot stand ta laten komen maar de radicale vleugel der partg wil bg het begonnen verzet volharden Een groot aantal amendomanten is daarom reeds ingediend nataurlgk uitsluitend met het dool om de behandeling der wet te vertragen Da werkstaking der spoorwegbeambteu in Schotland bigft aanhouden maar het spoorwegverkeer wordt beter De directies hebben ua de open gekomen p a itsen bgua geheel aangevuU en kunnen nu weer meer treinen in dienst stallen Vele weikstalera die nu wel gaarne weer aan don arbeid zouden gaan trekken het land door om eldera werk te vinden Behoudens enkele onbeteekeoeude op stootjes ia het verder niet tot ongeregeldheden gekomen Bg de behandeling der begroeting in den Duitscheu Bgksdag merkte dr Windthont op naar aanleiding van het voorstel Bartb tot opheffing van bet verbod van invoer van Amerikaansch varkensvleeich dat hg het verbod slechts beschouwde als een gezondheidsmaatregel daar hij andera wegens de booge vleeschprijzon aan de opheffing van het verbod z ne tem zou moeten geven Bótticher herbaalde hierop zijne verklaring dslinderdaad het verbod een gezondheidsmaatregel ia Mot de openstelling der Bussische grens heeft men treurige ervaringen opgedaan daar nog geen enkel transport geheel vrg van ziekte is bevonden In de Vereenigde Staten zgn slechts drie steden waar eeoa vloeschkeuring bestaat maar op deu invoer zgn zij zelven buitengewoon streng In naam zgner vrienden verklaarde Marquardsei zich voor de opheffing vau het verbod Bg hoofdelijke stemming werd evenwel de ophefUng van het verbod van invoer verworpen met 138 tegen 103 stemmen Na do gedachtenwisselingen ivelka