Goudsche Courant, dinsdag 27 januari 1891

Woensdag 28 Januari N 4437 1801 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inseading van advertentiën kan gescliieclen tot een uur dea namiddags van den dag der uitgave te Berlgn plaatê hadden met den benoemden gouTerneur van Oott Afrik baron Soden en den ooB sulgeneraal Michsëlis heeft de regeering definitief a eiien yan het plan van Kmin Pacha om aan de Victoria en Tauganika meren eene nieuwe prorincie te lormeji Aan particuliere ondernemingen en zendingen wordt evenwel daar bescherming en krachtige hulp toegezegd Te Lissabon van Eio de Janeiro ontvangen beriobten bevestigen dat het geheele Braziliaansohe Kabinet zijn ontslag heeft genomen wegens oueonigheid tuasoheu het voorloopig hoofd der Begeering on de Ministers over den aanleg van de Torreshaven waartoe maarschalk Fonseca concessie verleende aan lijn vriend Medeiros wion hij bovendien een bolangryke Staatssubsidie wU toekennen hetgeen de Ministers bestreden m ar de dictator stoort zich aan hun proteiten evenmin als aan de protesten der Tolksvertegenwoordiding tegen ign buitenspongheid Hij droeg de Ksbinetsvorming op aan zijn vriend baron Lucena die reeds tpena het Keizerrqk den volkshaat wekte Do Braziliaansche Begeoring liet te Londen tegenspreken dat zij voornemens zou zgn de finanoieele agentuur aan Eolhsohild te ontnemen De zitting van den Zweedschen Bijksdag is den 19 dezer geopend Ten gevolge der verkiezingen ter aanvulling van het aantal leden der Eerste en de jongste algemeene verkiezingen voor de Tweede Kamer is de verhouding der partyen no als volgt In de Berste Kamer 101 protectionislen en 46 voori standers van vrgen handel In de Tweede Kamer 87 der eerst en 141 der laatstgenoemden Derhalve wanneer in eene voreenigde zitting der beide Kamers eene stemming wordt gehouden gelijk aldaar in zekere gevallen inzonderheid yan financieelen aard wordt vereischt dan zgn er 188 protectionisten en 187 voorstander van vrijen handel Onder de protectionisten zijn er echter verscheidene die wei het tegen oordige protectiocistisohe stelsel niet bestryden maar toch niet willen medewerken om het uit te verbreiden PETROLfiüM NOTEEttlMGEü van de Makelaars Caotzlaar Schalkwyk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 8 40 Geïmporteerd fust 8 45 Januanlevering 8 20 Februari levering ƒ S Maartlevering ƒ 7 70 Apnl leveriog ƒ 7 70 Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen Veiling 26 Jan 1891 Wodn en Winkelhuii Keizerstraat K 128 1525 k T Binnendijk Burgerlijke Stand Haastrecht GEBOREN Mirii ouden H Verfteei ta A tan Beek Mtrtfai Jaceba oadert A den Hollaoder eo N Marku Geertroi Uana oadera A VerateciE eo A Vergeer GVERI EDBV I Uilteokogaird 77 J J van Vliet 18 j J Kompeer 84 j M M Knoen 2 m ONUEBTRODWD H de Unge en tl no der Grift ADVERTENTIËN Voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bg ae ziekte en het overlgaen van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Grootvader betuigen wg onzen hartelgken dank Uit aller naam Wed C KROOK TAN U B VaAET Gouda 26 Januari 1891 ALLE SOORTEN 20 Cent per pond MANDERIJNEN 1 per kistje van 25 stoks ADVERTENTIËN in alle Binnen en BuUenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda OPNIEUW ONTVANGEN de eerste qualiteit Zwitsersche HorlOgOS alsook de goedkoopstejioorten Zilveren Dames Horloges van af ƒ 10 Zilveren Heeren 10 Gouden Dames i 17 Gouden Heeren 25 Eene van de beate Inrichtingen van ons land van Horloge Oarantie van twee tot vyf jaar Passage 12 RotUrdam B J A VAN DIJK Een ware schat voor de ongelukkige slachtofièrs der Zelfbeviekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Iden Ieder die aan de verscbrikkelgke gevolgen Van deze ondeugd Igdl moet bet lezen de oprechte leering die bet geelt redt jaarlgks duizenden van ee i zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 £ rauco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Zeer ITette Gesteendrukte NAMAAfiTJES worden GELEVERD door A BRIIVKNAIV en Zn Een algemeen als goed erkend middel bg HOEST en VERKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende SALMIAK PASTILLES van KRAEPELIEN HOLM jipotheiert te Zeilt in Q fleschjes it 20 cent Cigaretten tegen Astlina van KRAEPELIËN HOLM APOTHEKERS ZEIST Verkrggbaar in de Apotheken Te Gouda o a bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THlM Prgs per Etui 0 80 ƒ 0 50 Gouda Snelpersdruk van A Bei skhan k ZooN IIRDOOR S Meltknobbela Roornyliea Huideelt Wratten enz worden in 7 4 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn t veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijê per flacon met pengeel SO ets AlUén eelu bg B 8CH0LTBN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TUIJLL Alom te bekomen BE BOnCSCBE BLAZEN of de bescbrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goud benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOK 0HRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van BeeldendaJTunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der AcademievanBontvkunde te Utrecht Pr js 80 Cents A BRINKMAN Algemeen erkend als hel beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zoonis het los worden dor tanden tandpyn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelyks gebruik van het echte K K Uof Taadsrta UI Jrwrr S Mondwater in aanmerkelijk vergroote flesschen voor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr l OPP l Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon hondt Dr POPP s Tandplom heersel l r FOFP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Venns zeep en Zonnebloemen zeep FOFF S GelirfstalUseerde en Transparant Glycerinezeepen zijn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welks ook een verwonderlqken witten tint te weeg brengen 0 De namaaksels van Anatherln Mond water verwoesten de tanden binnen korten tyd m Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist on Parfumeriewinkels van Nederland De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderl ke Nommers VIJF CENTEN DE STEDEirWET De algemeene beraadslaging over de staats begrooting loopt ten einde De ministers hebben reeds gesproken zoodat men met grond mag aannemen dat de sluizen der welsprekendheid weldra voor eenigen tgd gesloten zullen worden althans wat de algemeene politiek betreft Volgens besluit van 13 dezer komt dan het ontwerp aan de orde door de Begeering met den weidschen naam van wgziging der kieswet bestempeld ia het gewone spraakgebruik echter bekend als de stedenwet Vanwaar die naam Omdat het hoofddoel van het ontwerp is de verdeeling van het land in enkelvoudige kiesdistricten ook toe te passen op de groote steden welke tot dusver bij wgze van uitzouderiog ten einde het gemeenteverbaud niet te verbreken als meervoudige kiesdistricten zgn blgven bestaan Gelijk men weet zgn de voorstanders der Begeering algemeen met dit voorstel ingenomen terwijl de linkerzgde er schier even algemeen tegen gekant is De reden daarvan is dat de meervoudige districten in den regel liberalen naar de Kamer zenden zoodat de rechterzgde niets te verliezen heeft en kans heeft op aanwinst van een paar stemmen terwijl voor de tegenpartjj de zaak juist andersom is Zoo oppervlakkig is de zaak dus zeer eenvoudig men zou zeggen het is natuurlgk dat de bovendrijvende parig gebruik maakt van haar tijdelijke meerderheid om onderden FEUILLETON Haar het Fraiaci EEKSTE CEDEELTE HOOFDSTUK Hl 8 Een groote tafel was aangericht in den hof onder den groeten beuk Millette in het midden der gaston gezeten had aan haar linkerhand haren Oom tor rechter zijde den heer Plumardie en Pierrille vlak tegenover haar Pierrilles moeder was niet gekomen niettegenstaande de Lorins haar zeer dringend door haren joon badden laten uitnoodigen Zg was slechts eenvoudig gekleed de heldin dezer feestviering maar rij zag er lief uit gezond en frisch als een roodwaKgige perzik Iedereen maakte haar een kompliment over haar zestien jaren en vroeg haar plagend of ze al spoedig van plan was te trouwen Zij antwoordde of niet of zeide dat ze daaraan nog niet dacht De Lorins glommen van vreugde en de gasten door den wijn en de lekkere spijzen vroolijk en vriendl schappelijk gestemd maakten der jarige menig vleiend kompliment en wenschten den gastheer en der ggj m schgn van den logischen bouw der kieswet te voltooien hnar eigenbelang te bevorderen Doch deze zaak heeft een geschiedkundigen achtergrond Bjj de grondwetsherziening was reeds het denkbeeld geopperd om de enkelvoudige districtsverdeeling consequent toe te passen het werd inzonderheid gesteund door dezelfde partgen die thans er weder voor ijveren Maar bg dezelfde voorloopige regeling van het kiesrecht in de additioneele artikelen waarbij deze quaestie ter sprake kwam was van liberale zijde geklaagd en met cgfers aangetoond dat de groote steden door het kiesrecht vast te koppelen aan het personeel stiefmoederlijk werden bedeeld naar verhouding waren er op het platteland veel meer kiezers dan ia de steden Van liberale zijde stelde men nu voor splitsijg der groote steden gepaard te doen gaan met evenredige vermeerdering van het aantal kiezers aldaar b T door het stelsel der zoogenaamde capaciteiten De rechterzijde was daartoe niet te bewegen omdat zij gelgk de uitkomst geleerd heeft terecht meer heil zag in de bevoorrechting der plattelandsbewoners Nu weigerde ook de liberale partjj haar stem aan de splitsing der steden zoodat de grondwetsherziening gevaar liep te mislukken want twee derden der stemmen waren noodig om haar tot stand te brengen Men is toen tot een accoord gekomen Geen der beide denkbeelden zouden in de voorloopige kiesregeliug worden opgenomen Beide zaken zouden worden overgelaten aan den gewonen wetgever vrouw geluk Slechts twee of drie jonge meisjes onder de aanzittenden bleven in de stilte de buoze tongen beweerden wel te weten wabrora Millette zag er bekoorlijk uit bekoorlijk genoeg om den naijver op te wekken Even als die jaloerschenbleef Pierrille zwijgen Hij scheen verdrietig te zijn h j zag bleek en ontdaan De jonge man sprak haastniet at weinig en dronk nog minder Er was ongetwijfeld iets dat hem hinderde en Millette die er inhet eorst geen erg in had gehad merkte het tenlaatste op en werd er in hare vreugde door gestoord Van dat oogenblik af scheen het souper haarlang te duren en wenschte zg dat het afgeloopenware Zoodra men van tafel was opgerezen begafzij zich naar Pierrille en vraeg hem waarom hg het hoofd liet hangen waarom hij niet sprak en zoo a etrokken was Pierrille keok haar met eeuf bedroefde uitdrukking op het gelaat aan Er zijn te veel menschen Millette om met je te kunnen praten Ik wil niet dat anderen hoerenzullen wat ik je te zeggen heb Wat heb je me dan te zeggen vroeg zij Dat is eene zaak tusschen ons Ik wil weten wat t is Welnu ik wil je wel alles zeggen maar aanjou alleen Aanstonds zullen we samen naar buiten gaan Pierrille dan kun je spreken Tot aanstonds zei de jonge man ADVBBTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere legel meer 10 Centen G BOO TE LETTSBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën graiii opgenomen in het ADVEETENTIBBLAD t welk des Maandags verschgnt wien opgedragen werd ten spoedigste eene definitieve kieswet te ontwerpen De goede trouw brengt das thans mede het geheele kiesrecht te gelijk aan de orde te stellen en niet van een tijdelijk overwicht gebruik te maken om toch zgn zin door te drgven Dit nu wil de tegenwoordige rechterzijde onder aanvoering van den minister Lohman en vandaar dat de liberalen zich grootendeels met hand en tand tegen het voorste zullen verzetten dat overigens in beginsel bij verscheiden hunner geen bezwaar ontmoet De heer Gleiohman zeide nog onlangs te Amsterdam van het voorloopig wie weet hoe lang nog geldig kiesstelsel cVastgeknoopt aan het personeel dat is een belasting wier inrichting verouderd is en die van anomaliën overvloeit schept het voorloopig kiesreglement op zgne beurt stuitende anomaliën zonder tal Het verleent het kiesrecht aan duizenden die schrijven noch lezen kunnen het onthoudt het aan velen wier geschiktheid en welstand hun aanspraak geven op het beleid der zaken invloed te oefenen In de eene streek van het land waar het geheel onbekwamen tot de stembus toelaat stuurt het met volle zeilen in de richting van het algemeen stemrecht in de andere waar het ontwikkelde mannen omdat zg niet in eene afzonderlijke woning of kamer leven van de stembus weert doet het de gebreken van den vroegeren census in al hun kracht herleven Slappe toepassing van de bepalingen der wet op het personeel werkt hier Millette s nieuwsgierigheid was gaande gemaakt en aangezien hare dosis nieuwsgierigheid niet geringer was dan die bij hare zusters in Eva wilde zg tot eiken prijs weten wal Pierrille door het hoofd maalde Zij had er wel eenig vermoeden van Yader zeide zij tot Pascal terwijl zij r hemtoeging kgk eens naar Pierrille en zie eens le verdrietig hij er uitziet Ik zie het wel zei de landbouwer het is waar de jongen schijnt bezorgd te zgn Weet je ook wathem scheelt Ik heh tshe gevraagd maar hij heeft t mijniet gezegd i tnt i een geheim naar het sohgnt Ei ƒ J jde ede man hg heeft dus geheimen voor i i J SJi En waORMB au hij die niet hebben vroeg Millette terwgl zg haar oom aanzag die ichalks lachte Pascal stond een oogenblik in gepeins wreef zich het voorhoofd en antwoordde t Is waar ook Waarom zon hij niet Het heeft ze dus vervolgde zij en ik wil sakennen Maak hem aan de praat mijne dochter Binnen een half nur zal ik alles weten vader Misschien zal hij durven spreken als al die menschen er niet meer bij zijn Ben je dan van plan de gasten hun afscheidte geven Waarom zou ik Ik zal wat gaan wandelenmet Pierrille t