Goudsche Courant, woensdag 28 januari 1891

nitbiwcUng van bet aantal kiezers in de hand strenge handhaving beperkt dat aantal ginds Voor deze bezwaren heeft de rechterzijde geen oog omdat de met kiezers het rijkst bedeelde streken in hanne macht zijn terwijl in de grootere plaatsen velen worden uitgesloten die Termoedeljjk liberaal denken Wel weetzjj allerlei schjjnargumenten te vinden voor de splitsing der steden De minister Heemskerk was indertijd tegen t in mooten snijden eener samenhangende gemeente die een historisch geworden organisme vertegenwoordigt Dwaling t roept de heer Lohman uit districten ziju alleen verzamelingen van individuen van losse staatabargers c Toch is het ontegenzeglgk dat de kiesdistricten alle een uiteenloopend aantal inwoners hebben juist omdat men geen gemeenten heeft willen doorsneden De geheele Toorloopige kiestabel ademt den geest van Heemskerk Zoolang niet overal aan elk district juist evenveel inwoners wordt gegeven zonder op de gemeentelijke grenzen te letten zoolang kan de heer Lohman niet eischen dat thans opgronden van billijkheid ook de groote gemeenten worden doorgeknipt De hoofdfout van het ontwerp is echter gelden in de éénzijdige wgziging der kieswet in het belang van ééne partj Oe eerlijkheid gebiedt dat het geheele vraagstuk der kieeregeling dat aan den gewonen wetgever is overgelaten in een ontwerp aan de orde worden gesteld opdat er kunne worden gestreefd naar het verleenen van kiesbevoegdheid aan allen die op welke plaats des lands ook gevestigd denzelfden graad van geschiktheid en maatsehappelgken welstand hebben Wij twgfeleu niet of de rechtcrzgde zal dit ontwerp aannen en zij beeft er blijkbaar haar zinnen op gezet Zy moet en zal beproeven het vóór de aanstaande verkiezing in te voeren Maar voor even zeker houden wö het dat de Eerste Kamer die in laatste instantie ook deze wet moet behandelen er haar veto over zal nitspreken Zg kan niet gedoogen dat partg drift zoo alle beginselen van goede tronw nit het oog verliest BINNENLAND GOUDA 27 Januari 1891 Van de gratis uitdeeling van brood en warmen dnnk aan de volwassenen koffie aan de kinderen melk werd heden gebruik gemaakt door 309 kinderen en 189 volwassenen De Sociëteit der Onderofficieren alhier die gegewoonlijk jaarlgks ter gelegenheid van s Konings verjaardag eene uitvoering in besloten kring geeft ia voornemens om wanneer de veraiachte toestemming en medewerking daartoe wordt verleend ditmaal in de Sociëteit Ons Genoegen een tooneeluitvoering Je hebt gel jk 6a maar S sprak zacht eenige woorden tot haren jongen vriend en zonder dat iemand het opmerkte verwijderden zij zich Komaan zei Millette toen x Ver genoeg vanhet huis verwijderd waren om niet beluisterd te kanoen warden zag me nu eens waarom je zoo droefgeestig beat en waarom je daar staat als iemand dieiata op het hart heeft Dat is ook zoo Millette zei hq ik heb iets p t hart Heb ik je misschien boos gemaakt zeg Volstrekt niet Milette Jij nog iemand anders Hen heeft mij niets in den w gelegd Ik was uAb niet zoo teneergeslagen vóór het aonper maardaarna Waarlijk Pierrille ik begrijp je niet Wat ia er das gebeurd na het souper Niets Waarom ben je dan zoo stil Waarom Ach Millette dat kun je niet weten en ookaiat begrijpen Zoo nu Pierrille ik moet je wel bedanken Waarom kan ik niet begrgpen wat je neerslachtigmaakt Je verbergt me dus watje denkt juist alaotik niet van je hield Ah Millette dus houdt je van ma te geven waarvan dg opbrengst in haar geheel zal worden ter hand gestald aan het bestuur dor IJtolub tot ondenteuning van mmvermogendm om te strekken als extra bedeeling aan mingegoeden Daar reeds gebleken is dat het plan veel bqval vindt neemt de Onderofficieren Sociëteit lËensgezindtieid zich voor de kosten der uitvoering geheel uit eigen middelen te bestrijden Van ruime deolaeming der ingezetenen houdt zij zich met reden overtuigd In de Volksgaarkeuken vHoffmans atiobting alhier werden gedurende het jaar J890 verkocht en verbruikt 76191Vg portien zegge zes en zeventig duizend één honderd een en negentig en een half Wq vernemen dat weldra een begin zal worden gemaakt met den aanleg van eene voor publiek verkeer bestemde telephoonlijn van Baaro of Hilversum tot Groningen en zulks in aansluiting met de bestaande intercommunale telephoon verbindingen Met de uitvoering van het werk zoowel als met het bedrijf dezer nieuwe lyn zou de Nederlandsche Bell Telephoonmaatschappij zioh belasten en wel op gelijke voorwaarden als voor de bestaande Ignen met het njk is overeengekomen Tot nog toe is deze Uaatsohappü men weet het de eenige particuliere onderneming die in qcs land intercommunale telephoongeleidingen exploiteert Zijn wij wel onderricht dan wor n ook pogingen in het werk gesteld om een telephoonverbinding tussohen Arnhem en Nqmegen in het leven te roepen waardoor ook laatstgemelde plaats direct zou kunnen telephoneernn met Amsterdam Rotterdam enz Het telephoonverkoer tusschen onze beide grootste koopsteden schijnt voorts dermate te zyn toegenomen dat tot bet bijspanuen van een derden draad beslotenis Met deze vermeerdering van het aantal geleidingen tusschen Amsterdam en Rotterdam zou terstond worden begonnen wanneer het weder gunstig daartoe wordt Stoompoit Uit Zieriksee meldt men van 21 Januari Na de geheele week van alle verkeer met het vaata land verstoken geweest te zijn ontvingen we heden ochtend de posten van Dinsdag Woensdag en Donderdag Dagelijks werd met levensgevaar de overtocht Stavenisse Viane beproefd doch zonder goed gevolg Eindelijk heeft men gisteren den te Stavenisse opgehoopten voorraad zakken en pakettan weder naar Bergeo op Zoom teruggebraeht en van daar over St Fhilipaland en het voer te Zype hier heen gevoerd Ook te Zijpe was da overtocht meestal ondoenlijk doch de post heeft althans nog een gelukkig kansje getroffen Voor vele neringdoenden en niet minder voor haiageiin en familie is het treurige isolement waarin deie eilanden verkeeren een groot ongerief en oor den handel in vee eene oorzaak van enorme schade Nu wordt er genoeg geklaagd de gemeenteraad van Brouwershaven heeft zelfs een adres aan de Tweede Kamer gezonden doch als er zooals hier reeds dertig jaar laag geklaagd is waartoe zou dan het langer lamcnteeren dienen De spoorboot die hier sinds weken ingevroren ligt wendde heden den geheelen dag pogingen aan om het ijs in de haven op te breken en er uit te komen ijj ia echter nog sleohta weinig gevorderd Wat een vraag 1 Is er dan iemand van wien ik meer houd dan van jon Is dat waar Dat weet je wel Ja ik weet bet maar ik wilde gaarne datje t me zei Omdat ik je zoo lief heb zie je wil ik datje mjj liefhebt zooals geen ander AU ik je vriendschap niet meer bezat zou ik het besterven Pierrille Ik spreek oprecht Milette Wat ik zeg ia de waarheid Ik heb je even lief als mijne moeder enje weet hoeveel ik van haar hond mijn arme oudje Om over mijn dag tevreden te kannen z jn moet ikje gezien hebben Maar dat is niet alles ik droomvan je ik wenscbte dat ik je altijd bij me had I Maar Pierrille dat zou ik ook willen Je bentmijn broer mqn vriend Ik ben altijd gelukkig als ikje zie en ik gevoel soms lust tot schreien als je meverlaat Beste Millettoan als je eens wist hoe gelukkigje me maakt Des te beter JMaar waarom haal je dan dieideeën van scheiden in t hoofd Waarom zei Pierrille waarom Kijk dat is het na juist waarin je me niet begrijpt Millette I Waarom Omdat we misschiep eens moeten scheiden eens ik weet niet wanneer misschien morgen Morgen Neen morgenj nog niet maar later Ah In den Parijschen Dierentuin den Jsrdia de Plante hebben uithoemsohe dieren zeer veel te lijden gehad van de felle koude en er zijn veel kostbare exemplaren gestorven In de eerste strenge dagen bezweken verscheiden zeldzame diereu ter gezamenlijke waarde van 15 000 frank en later volgden nog veel andere twee Indische buffels een gestreepte hyena een wilde geit twee zeldzame herten een aap uit Panama enz ook veel vogels o a arenden gieren een Australische ibis en een kagou uit Nieuw Caledonié Voorts zijn er nog dieren die door de koude aan het kwijnen zyn geraakt en naar men vreest later zullen sterven Ër werd natuurlijk al het mogelijke gedaan om de dieren tegen de koude te beschermen de hokken werden aan alle kanten met stroo diohtgestopt en in de afgesloten ruimten werd Hink gestookt maar met dat al kon men toch niet overal een behoorlijke warmte verkrijgen in de rotonde waar de olifant de neushoorn en het nijlpaard zijn was de temperatuur soms zelfs 1 B boven het vriespunt Er Is dan ook thans ernstig spreke van long gewenschte verbeteringen waardoor den uitheemsohen dieren in den winter een beter verblijf zal worden verschaft De Pruisische staatsspoorwegen zullen op de gezamenlijke hoofdlg nen Verwarming door stoom invoeren Men is reed ijverig bezig met de personenwagens daarvoor in te richten De verwarming door atoom heeft behalve de goedkoopheid nog het voordeel dat zij by een voorkomend ongeluk gevaarloos is De tot verwarming noodige stoom wordt direct uit den ketel der locomotieven met een druk tot twee atmoafeeren in do onder den geheelen trein loopende geleiding gedreven en verlaat den trein weder aan het einde Bü deze wijze van verwarming heersoht er gewoonIgk in de eerste wagens achter de locomotief eene ondragelijke hitte die trapsgewijze naar het eind van den trein vermindert Doze ongelijkmatige werking is echter gemakkelijk te regelen bij buitengewoon lange treinen waarbij de werking der stoomverwarming voor de laatste wagens slechts eene zeer geringe is wordt aan het eind dor trein een wagen aangehaakt waarin stoom opgewekt wordt die in tegengestelde richting in de geleidingsbnisen gevoerd kan worden Te Londen heeft een blinde pianist die niet wachtte tot men hem voor het middagmaal kwam halen msor alleen naar beneden wilde gaan zioh vergist en is in plaata de trap af te gaan in den koker van den opstijger gevallen zoodat hij een val van wel 10 Meter deed Wonderiijk genoeg kwam de man er zonder letsel af hü was volstrekt niet ontsteld en verhaalde dat hij onder den val nieuwsgierig was hoe lang lijn zwevende positie wel zou duren Om te toonen dat hü geheel wel wa liep hij nadat hij door een geneeskundige onderzocht was al de trappen van het hooge gebouw op Twee gevallen van origineele galanteiie in Amerika Een Engelsoh kolonel had op een reis door het westen vsn de Vereenigde SUten eene jonge dame van bnitengswone schoonheid onder zijn geleide genomen Aan het station aUpte een Califomisoh Millette ik word gek als ik er aan denk Ik bon ziek ik heb de koorts Pierrille Begrijp je w t je zeggen wilde Mülette Neen dat begrqp ik niet Je merkt het wel Ik ben er zeker van Luister naar me Heb je gehoord wat iedereen jegezegd hoeft op het feest Jawel ik heb gehoord Maar wat heeft mendan eigenlijk gezegd Men vroeg je luuter goed naar me Millette men vroeg je of je dacht of je wildot trouwen men heeft je gesproken over brniloft houden over een bruidschat en weet ik wat meer en Je hebt gelachen Natuurlijk Pierrille denk ik dan aan trouwen Wie weet je zoudt er aan kunnen denken Jebent nu zestien jaar oud Je bent niet leelijk Daarheb je Pierrouné van la Droyrio daar heb je Placial van Numa Germain voor wie men een vrouwzoekt Het zou kunnen zijn dat je er aan dachteen eigen huishouden op te zetten ik denk er tenminste wel aan ikl Jij Pierrille Ja ik En waarom niet Millette keek hem een oogenblik met verbazing aan Toen zeide zij de schonders ophalend t Is waar waarom niet JFordt vervolgd goudgraver in den trein die de dame onophoudelijk i aanstaarde zoodat de kolonel woedend werd on hem al zijne gezellin hem er niet van teruggehouden had rekenschap zou gevraagd hebben Na oen langdurige rei stapte de onverschrokken bewonderaar van f rouwenschoonheid uit maar vóórdat hü vertrok nam hü den hoed af voor het jongO meisje tastte toen in zhn vestzak en haalde er een groot stuk goud uit dat hij haar in de schoot wierp met de woorden De hemel zeizene uw lief gezioht Het is het mooiste dnt ik ooit gezien heb Neem dat ter gedachtenis aan Jack I Te Boston werd eeu jongman op een partgtje doodelijk verliafd op een jong meisje De gastvrouw die hem goed gezind was gaf hom toon hg heenging jreboirazinnig een pakjo met do woorden MisB N beeft haar overschoenen vergeten bier znn ze dan hebt ge een voorwendsel om er een bezoek te brengen De jongman profiteerde van den wenk vervoegde zich bü zgne aangebedene en overhandigde haar het pakket Zg bedankte maar vond er tot bare verwondering maar ééa overschoen in üen ander heb ik nog thuis zeido de jonge man blozend ik breng hem u morgen O waart u maar een duizendpoot I Toen de welbekende Afrika reiziger Dr Eober Felkin verblijf hield by den bloeddorsligen koning Mieso van Uganda vele jaren geleden verlangde de de koning tot dankbaarheid voor de medische behandeling van zün bezoeker diens hoofd af te houwen Door Dr Folkin s verankering dat de behandeling nog niet geëindigd was en dat wanneer bq haar staakte dit Mtesa s dood zou veroorzaken stond deze hem een uitstel toe totdat hü geheel genezen zou zgn Toen echter baatte niets meer en de torechtslelling was bepaald Emin Pacha die een vriend van Dr Felkin was had hem nauwkeurig omtrent den staat van zaken te Uganda en aan het hof van koning Mtesa onderricht en hem een belangrük staatsgeheim geopenbaard namelgk waar het kruitmagazün van Mtesa verborgen was Dr Felkin herinnerde zioh dit juist bg tüds en als een laatste toevlucht dreigde hü dat als Mtesa hem doodde hü een bliksemstranl op zgn krultmagazün zou doen neervallen Mtesa antwoordde ongeloovig zeg mü waar het is waarop Dr Felkin hem in het oor fluistardet het is ouder uw harem verborgen Msesa werd bleek en stond Felkin en zgue metgezellen het leven toe De macht van den bliksemmaker vermeerderde nog toen den volgenden dag toevallig een bliksemstraal naast den harem neerschoot In een brief van een officier bg de Wiszmanin expeditie wordt daarvan de volgende merkwaardige besehrüving gegeven rWelk een verschil tusschen een tropischen nacht en de nachten in onze gematigde luchtstreek waar met zonsondergang elk dierlgk leven op veld in bosoh en stad ophoudt en diepe rust in de slapende natuur beerscht Hoe geheel anders is het in da tropische gewesten Zangvogels zgn hier niet do eenige geluiden dio den reiziger van alle kanten in t oor dringen zgn het gekras der roofvogels het klakken dor wilde duiven en het afschuwelük geschreeuw dor vechtende en elkaar vervolgende apen lilaar is eenmaal de zonsobüf achter den gezichtseinder verdwenen en wordt do lucht koeler dan schgnt da geheele natuur die tot dusverre in een doodslsap heeft gelegen te herademen en dan begint er een concert van millioenen kleine en groote muzikanten dat iemand hoeren en zien doet vergaan Het begint met het koor der kikvorseben als baszangers dan komt het talloos heir der krekels en andere insecten als violen cimbalen en klarinetten verscheidene kleine nachtvogels spelen de fluit en de buffels niet zelden ook de koning der dieren nemen de rol van de alt de pauken en de bazuin op zich kortom zün de geweldmakers in t groot En de menschen blüven ook niet rusten Overal hoort men den doffen klank der negertrommen op de maat waarvan de zwarten den geheelen nacht door dansen De benoeming van den heer Van San deurwaarder bg de directe belastingen en een der hoofden van de anti revolutionnaire en doleerende partü in de plaats zgner inwoning tot burgemeester van Nienwer Amstel wekt in niet geringe mate de verbolgenheid van De Amtteliode Dit blad sobrgft o a Wanneer het voorstel tol die benoeming plaats hadde gevonden op den In April dan zou men in NieuwerAmstel gemeend hebben wg bobben met een grap te doen Nu is het volle ernst H M de Koningin Regentes heeft het besluit der benoeming geteekend en het koninklgk gezag dient geëerbiedigd Maar de daad van den minister der Kroon die do Koningin adviseerde aan het hoofd dar derde go meente van Noord Holland te plaatsen een man die een zeer inferieure ataatsbetrekking bekleedde met voorbügang van zooveel waardige sollicitanten vordert een woord van protest Wat eischte het belang der gemeente Wü hebben het reeds meermalen gezegd de benoeming van een burgemeeeter die door zgn maatschappelgke positie zgn verleden zgn fortuin de plaats kan innemen die wg het recht hebbeu te eischen dat hg inneemt die door zgn persoon zgn levenswgze zün voorgaan prestige heeft tegenover den Raad en de burgers iemand tegen wion wü opzien als tegen der burgeren moester in ieder geval niet iemand die door zün stand zün betrekking zgn levenswüze geUjk staat met do meest alledaagsche burgerij ver beneden duizenden ingezetenen Wü geloofden niet aan de mogriijkheid dat de minister van Binnenlandsche Zaken ilen treurigen moed zou hebben een deurwaarder dor directe belastingen tot burgemoealer van Nieuwer Amstel te benoemen anders zanden wü voor een adres gezorgd hebben waarin de voornaamste ingezetenen verklaarden den heer Van San niet als hun burgemeester te willen Voor minister Lohman woog een verdoek van een tweetal fijnen uit don Raad zwaarder dan dat van de twaalf overige raadsleden I Minister Lohman gaf don Raad van NieuwerAmstel een slag in t aangezicht brak door de benoeming van een deurwaarder tot het burgemeestersambt met de traditie hield geen rekening mot de belangen der gemeente evenmin met de politieke verhoudingen en trad de rechten van zooveel burgemeesters die aanspraak mochten maken op bevordering met voeten Minister Lohman heeft een ttoute daad verricht Hü heeft een zeldzamen moed getoond maar een moed die hem zal verzwakken als minister der Kroon want zgn stoute daad was eeu groote politieke fout die men niet ongestraft begaat zün moed een overmoed die in de politiek evenals in t maatschappeUjke het begin is van den val BoUenlandscb Overzicht De tgding van het plotseling overlgden van prins fioudewün van Vlaanderen heeft ook buiten België algemeene deelneming verwekt Van allo boven ontving de koninklgke fumilio telegrammen van rouwbeklag Tot de eersten dis koning Leopold hun deelneming betuigden behoorden de Paus en prins Bismarck die uit Friedrichsruhe terstond een telegram naar Brussel zond Da meeste vorsten zullen zich bg da teroardebestoUing door büzondere gemachtigden doen vertegenwaordigan Keizer Wilhelm heeft hiervoor reeds zün broeder prins Hendrik aangewezen en koningin Victoria zal door den prins van Wales worden vertegenwoordigd Koning Karel van Rumenie de broeder der gravin van Vlaanderen gaat zelf naar Brussel evenals koning Leopold s schoonzoon prins Philips van Saksen Co burgGolha Natuurlük komt door dit sterfgeval vanzelf ook da quaastle der troonsopvolging in België ter sprake Daar in België do Salische wet gevolgd is zün de drie dochters van koning Leopold van de troonsopvolging uitgesloten Een zoon heeft da koning niet en derhalve is de graaf van Vlaanderen s konings broeder de naaste erfgenaam tot den troon Officieel heeft de graaf van Vlaanderen nimmer afstand gedaan van zgn aanspraken op dan troon maar toch werd zgn oudste zoon prins Boudewgn taads als den kroonprins beschouwd Ook koning Leopold beschouwde den prins steeds als rijn opvolger n toonde dit vooral bü plechtige gelegenheden Zoo o a werd by da jongste feesten tot hardonking van s konings 26 jarige regeering aan prins Boudewün als kroonprins de eerste plaats na den koning en da koningin aangawezen Naar men beweerde behoorde het tot de lievalingsdenkbeelden van koning Leopold dat prins Boudewün met zün jongste dochter prinses Clementine in het huweUjk zon treden Hoa dit ook zg in elk geval komt indien de graaf van Vlaanderen zün aanspraken laat varen zün tweede zoon de 16 jariga prins Albert in de eerste plaats in aanmerking Van de dochters van koning Leopold heeft alleen s konings oudste dochter prinses Louise die gehuwd is met prins Philips van SaksenCoburg een zoon Deze prins kan bovendien nog een tweede aanspraak doen gelden Wanneer men teruggaat in da mannebjke linie van het huis SaksenCoburg komon van de mannelgke afstammelingen van de broeders van koning Leopold I het eerst in aanmerking de zonen van koningin Victoria en prins Albert dan het Portngeesche koningshuis dat afstamt van prins Ferdinand van Saksen Coburg en ten slotte de kinderen van prins Augnst van SaksenCoburg en prinses Clementine van Orleans Do oudste van de zonen uit dit huwelyk is prins Philips die met prinses Louise is gehuwd De zoon van prins Philips en prinses Louise is dus niet alleen de kleinzoon van koning Leopold II maar ook de achterneef in de mannelüke linie van koning Leopold I Daar koning Leopold en de graaf van Vlaanderen nog krachtig zün is het niet waarschünlgk dat de troonsopvolging spoedig aan de orde zal komen maar toch geeft de limei der Belgische regeering den raad de troonsopvolging te regelen ten einde alle gevaar voor eventueela moeilükheden to vermüden Het waarscbgnlükste is dan dat s konings dertienjarige kleinzoon prins Leopold van Saksen Coburg tot troonsopvolger zal worden aangewezen in het geval prins Albert mocht oveslgdan zander mannelgk oir na te laten In den Pruisischen Landdag is de strüd over de oSperrgelder aangevangen Nadat aan elk der partüon bü de algemeene beraadslagingen de golegenheid was gegeven haar stiudpunt toe ta lichten ii het ontwerp geUjk gewoonlgk geschiedt tot nader onderzoek naar de commissie verwezen Of het ontwerp evenwel nog levend uit de handen der oommissie zal te voorschgn komen wordt rear betwijfeld Ten minste de nationaal liberale bladen vinden in den uitslag der algemeene beraadslagingen reden om te hopen dat het ontwerp door de commissie ter narde zal worden besteld Beter staan da kansen voor het ontwerp betreffende de hervorming der gemeenten in Oost Pruisen waartegen de conservatieve grondeigenaren zich zoo heftig hebban verzet Naar alle waarschgnlgkheid zal tusschen den minister Herrfurt en de conservatieven een schikkinK worde getroffen Ten minste de leiders der partü hebben zich bereid verklaard toeta gaven indien ook da andere ministers voor dan minister van binnenlandscha zaken partü kiezen VermoedeUjk zal de strüd dua ten gunste van den heer Herrfurt worden beslist De moeilükste taak wacht echter den minister van onderwüs en eeredienst den heer Vpn Gossler Behalve het ontwerp over de Sperrg lder waarbg hg het Centrum tot bondgenoot beeft moet deze minister ook do schoolwet die door het Centrum met alle kracht wordt bestreden tot stand brengen Ook over dit ontwerp zal nu weldra de strijd lervat worden Vermoedclük zal dan wel spoedig blüken wat er aan is van de geruchten dat deiheer Windthorst voor het nieuwe Sperrgelder ontwerp der regeering in andere opzichten conoessien heeft gedaan Uit Mexico word geseind dat President Balmaoeda zün ontslag aanvraag opstelde maar dat zün partgganooten hem beletten dia in te dienen Als de Regeering niet spoedig wordt geholpen is haar val zeker Het South American Journal van New ïork zegt dat de revolutie te danken is aan de groote macht vooral over de binnenlandsohe politiek die de Chileensche watten aan den President toekent Ofschoon van nature een democratisch land is Chili in de laatste jaren feiteUjk door eenige aristocratische families geregeerd Man gaat zelfs niet te ver door te ben eren dat de President zün opvolger diest wat feitelük mat de laatste zes Presidenten het geval was Zoolang de President een man van talent en takt was ging alles goed maar Balmaceda mist een vereischte voor een Staatsman nl Je kunst van geven en nemen En daardoor verloor hg allengs den steun vau alle verstandige menschen De grootste onzekerheid begon meer en meer te haersohen in alle takken van Staatsbestuur Beads in Juni nam de Kamor een voor de Bageering dreigende motie aan maar de Ministers namen daarvan geen notitie Daarop besloot de Kamer van de Regeeriag het recht tot het innen der belastingen te weigeren Toen ontstond een groote finansieele verwarring die aanleiding gaf tot opstootjes in de provincies De troepen werden onder da wapenen geroepen maar vóór er harde slagen ware gevallen maakte het Ministerie plaats voor aan verzoeuings KaUiiet De revolutiegeest sliep daarna weer in In Augustus werd een nieuwe kieswet aangenomen en President Balmaceda beloofde bü die gelegenheid plechtig dat de Regearing voortaan geen invloed op de verkiezingen zou trachten uit te oefenen Maar deze beloften bleken üdel De President intrigeerde niet alleen op de sterkste wgze maar hg werd zelfs openlük beschuldigd i miUioen pasos door de Kamer voor publieke werken toegestaan voor de var cieiingen te hebban misbruikt Een indrukwekkende meeting to Santiago sprak daarop vonnis over den President die echter maar doodsiedaard zgn gang bleef gaanIn de eerste dagen der revolutie werd een strenge censuur over de telegrammen uitgeoefend zoodat weinig vertronwbaars kon worden vernomen Het 8 A Journal ziet in de revolutie niets dan een protest van verontwaardiging van een flink en welvarend volk tegen het ongrondwettig beheer van den President Het blad voorspelt dat de strgd kort