Goudsche Courant, woensdag 28 januari 1891

Donderdag 29 Jannari 1N 4438 1891 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gauda en Omstrehef De üuending van advertentlèn kan gescUeden tot een uur des namiddags van den dag der nltgave BINNENLAND OOUDA 28 Januari 1891 Van de gratis uildeeling van brood en warmen drank aan de volwassenen kofiBe aan de kinderen melk werd heden gebruik gemaakt door 320 kinderen en 195 volwassenen Key s bvorden maDChetten en voorhemdjes zijn buitengewoon sterk eleirant in het dragen voortreffeiyk en goedkooper dan het waacbloon voor linnengoed Uey s boorden manchetten en voorbcndjes worden na het gebruik eenvoudig weggeworpen zoodat men allgd nieuwe uitstekend passende boorden manchetten en voorhemdjes draagt ey s boorden manchetten en voorhemdjes zijn uit papier vervaardigd met linnen overtrokken en daardoor van echt linnen niet te ondorBche den 1 V BCHELLBB C08TALIA Pdo nll J p dozijn PBAlfKLIK WAGNEB BTBPHAN p do IJnll 50 p dM paari 76 D doi oaarlL 7i LUrCOMf B p dozijn 11 SS Verkrijgbaar te Gouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 3 W P van EDE van der PAL8 Markt A 107 of direct bij MEY EDLICH Versand Geschilff Leipzig Plagwitz zal z jn en eindigen moe t met den val ran Balmaoeda en het optreden van een waardiger President Het Britsche eskader onder berel van admiraal Hotham van Panama ni ar Chili vertrokken bestaat uit 6 oorlogschepen De VOORZITTER jan den Gemeenteraad van Qonda Oeiet op Art 7 der wet van 4 Juli 1850 Staatailad M 37 looala zq s gew zigd by de Wet van 6 November 1887 StaaMilad no 193 Noodigt de MANNEI IJKE INWONERS der gemeente uif 1 indien zij in een andere gemeente over het dienstjaar 1889 1890 iij de peraoneete ieliutiiu naar eene hoogere huorwaarde dan die aanspraak geeft op vermindering tot eeij derde of tweede derde gedeelten der belasting naar de drie eerste grondslagen of voor het dienstjaar 1890 in ie ffrondieUuluig in eene andere gemeerJte of in meer gemeenten te zamen tot een bedrag v n ten minste 10 z jn aangeslagen daarvan doir overlegging der voor voldaan geteekende aanslagbiljetten ió6t den ISn Februari a s te doen blijken indien zy meeneii aanspraak te kunnen maken om op de kiezerslijsten eplaatst te worden op grond dat z j van den icwonen le eigenaar of eersten huurder van een woonhuis bf afgezonderd gedeelte van een woonhuis waarvan e hunrwaardo voor de perêoneele belaating op ten minste ƒ 88 gesteld is gedurende 9 maanden i voorafgaande aan den 15n Februari I89I een gedeelte in huur hebben gehad en bewoond waarvoor geeu afzonderlijke aanslag i de pmoneele beloiting geschiedt maar waarvan de jaarlijksche huurwaarde ongestoffcerd op ten minste f H kan worden geschat of op grond dat zq als mede eigenaars in de ffroiMelaatiiig zqn aangeslagen wegens onverdeelde onroerende goederen doch wier namen niet by den aanslag in het kohier zijn vermeld mits hun aandeel in dien aanslag ten minste ƒ 10 bedraagt van een of ander aangifte te doen vóór den 1 5n Februari a s door invulling en overlegging eener verklanng welke gratis verkrijgbaar is ter Secretarie der Gemeente GOUDA den 26n Januari 1891 De Voorzitter voornoemd VAN B ERGEN IJZBNDOOEN Nationale Militie KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goud doen te weten dat het register van inschrijving met de alphabetische naamlijst van hen die in het afgeloopen jaar in deze gemeente voor de Militie zijn ingeschreven van den 26n Januari 1891 tot en met den 3n Febntari daaraanvolgende de Zondag uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure op de Secretarie der gemeente voor de belanghebbenden ter lezing is nedergelegd en dat tegen register en lijst bezwaar kan worden ingebracht bij den Commissaris des Konings in deze provincie door middel van een met de noodige bewijsstukken gestaafd verzoekschrift op ongezegeld papier onderteekend door bem die het bezwaar inbrengt welk verzoekschrift voor of op den 4n eir ioril891 moet worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer gemeente Gouda 26 Januari 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN I IZENDOORN De Secretaris BROUWER SSS Staats loterij 137 2569 5066 145 2584 5072 7009 214 2646 6190 245 2665 5196 315 2760 5243 393 2820 5249 396 2907 6509 646 3048 5522 7031 7046 Gouda Snelpersdruk van A Brinkkan k Zoon Se Klasse Trekking van Dinsdag 27 Januari No 9968 ƒ 26000 No 14523 ƒ 1000 No 6760 13347 16940 ƒ 400 No 9968 16878 18611 19341 f 200 No 2500 4266 4914 6969 10208 12286 12696 13963 20214 ƒ 100 Prijzen van f 70 1 2523 5036 6765 9428 11623 14912 18110 9484 11697 16000 18116 9547 11626 16041 18129 9822 11718 15327 18317 9836 11731 15337 18326 7166 10007 11762 16456 18629 7177 10246 11836 15464 18766 7207 10274 11925 16644 18820 7264 10276 12054 15569 18909 634 724 799 801 823 831 1029 1075 1103 1129 1160 1341 1389 1662 1861 2142 2208 2260 2313 2378 7432 7651 7588 7831 7865 8039 8073 10879 10291 10334 10370 10390 10426 10440 10544 10561 10606 10776 10866 10874 11027 11066 11198 11204 11232 11365 12283 12587 12667 12790 12818 12918 18121 13166 18771 13896 13932 14039 14483 14612 14531 14638 14649 14819 14333 16686 15787 16868 15992 16114 16115 16364 16604 16532 16764 1§782 18887 17144 17168 17179 17349 17644 17618 17971 19031 19241 19297 19416 19525 19779 19836 19911 19963 19988 20280 20283 20291 20371 20408 20690 20776 20941 20997 8306 8432 8460 8490 8569 8779 9028 9029 9190 9194 9250 9279 8127 5579 3166 6624 3402 67SO 3452 6741 3467 5809 3576 5941 3729 6074 3924 6085 4027 6114 4048 6140 4146 6144 4274 6157 4302 6328 4391 6374 4473 8416 4596 6456 4610 6611 4692 6612 4710 6710 6021 6741 PËTR0LKUN 0TEËK1IVGE van de Makelaars Caotzla r Sehslkwijk te Rotterdun De markt was heden flauw Loco Tankfuat ƒ 8 30 Geïmporteerd fust 8 35 Januarilevering ƒ 8 15 Februari levering f 8 Maartlevering ƒ 7 65 April levering f 7 66 uurfrerlijke Stand GEBOREN 23 Ht Teonii mitxt 3 Huiimin m A a van Klecff 24 Anns Maria oodrri W F Blok n N Kramar Geert oidara K van der Veeo en M Beftiagh 25 Dirkje oadera I HyDhoat en J 8 vaa der Speld 26 J o ondera J Bolk en N Blom Catharioa Pieteraella oudera P Sjtrdin en P da Jong 27 Jobaniia ondera J G Blürn en A F Manl OVEJtLliDEN 28 Jan W Hellairt 7 m 24 H C fao Heoaden 44 j 26 M O Kaper 1 m ADVERTENTIÊN Heden beviel mgne geliefde Echtgenoote GESINA IDA vam dr GARDE vaneen welgeschapen Zoon J Th Dl VISSBR V d m RotUrdam 24 Jannari 1891 ji aovrsB V p do ljiiO ï7 HBBZOQ p dosijnn M Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen by het overlgden van ons jongste Zoontje hetnigen vg onzen oprechten dank J H B SPAANDERMAN L SPAANDERMANVAK Euk Gouda 27 Jannari 1891 Mejuffrouw van EU E EatteDsingel VRAAGT met half FEBRUARI eene DIEITSTBODE F G Mevrouw TERPSTRA ▼ raagt zoo spoedig mogeiyfc een niet beneden de 15 jaar 6 Fl COGNAC 48 7 voor ƒ 6 90 6 Citroen Punch 6 90 12 COGNAC 48 o 13 12 Citroen Punch 13 levert alles vrü aan hais na toezending van poetwissel of onder rembours G J VERKERK te VIANKN a d Lek tegen fabriekspry s A V OS Aza Kleiweg E 73 en 73 Bekroond met Zilveren en Gouden Dedailles Janhemlen door HH Geneet en Scheikundigen Kraepelien Holm s Eikel Cacao voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor kinderen en zwakken zeer aan te bevelen Alom verkrügbaar in bossen it i Kg KRAEPELIEN HOLM ZEIST A D V E R T E N T I E N € ia alle B nn n en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opijezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda De uitgave dezer Oonrant geschiedt dagelflks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per oost 1 70 WïonderlSke Nommers VIJF CENTEN pastoor te Nederhorat den Berg en arbeidde bijna twintig jaren als pastoor alhier Heden oohtend werd de plechtige Mis van Requiem opgediagen door den zeereerw heer P C Th Malingré deken en pastoor van Gouda geassisteerd door de weleerw kapelaans 0 F vau der Deijl en J W van der Pigge terwgl de weleerw heeren W O Boers en W C Albers cantoreerden In de zitting der Eotterdamsche Arr Beohtbank van gisterenmorgen werden veroordeeld G S oud 14 jaar slagersjotfgen en K B oud 19 jaar arbeider wonende te Gouda beklaagd van diefstal den Ie bekl tot 1 maand en den 2e bekl tot 2 maanden gev Voorts stond terecht een arbeider uit Eeouwijk die op 28 December in een tapperg den gemeenteveldwachter aangegrepen en op een stoel geworpen had Ëisch 8 dagen gev Uitspraak Diuadag a s De zeereerw deken van Gouda hield een schoone kernachtige en welsprekende lijkrede die diepen indruk maakte Pastoor Van de Ven werd daarin geteekend als de eenvoudige en brave priester die alles voor allen was geworden om allen zalig te maken als een veelbeminde broeder en raadsman voor lijn familie Veel heeft hij welgedaan en veel gearbeid voor bet geestelijk en stoffelijk wolaijn van Bodegraven getuigen hiervoor de rijk en met smaak versierde parochiekerk een heiligdoiü Christus waardig het gesticht der eerw Zusters de eerbied en groote liefde van zijn parochianen Naar wg vernemen is de kapitein de Vlaming Aans directeur dor militaire school bestemd om op te treden als directeur der cadettemchool Voor het geval het te stiehten gebouw ter plaatse waar deze inrichting zal worden gevestigd tijdig in gereedheid is gekomen zullen in 1892 daaraan de lessen aanvankelijk met ééa studiejaar beginnen Daarna verrichtte de seereerw heer P Van der Hagen pastoor van Zoetermeer de begrafenis Een groote schaar van priesters en de gebeele parochie stonden bij het graf Hot Sejnie cat t pofie werd door den priester uitgesproken en door allen herhaald Mojge de Goede God Zgn trouwen dienaar reeds de eeuwige belooning des Hemels hebben geschonken I Uit Bodegraven schrijft men aan de Tijd dd 26 Jan De parochie alhier betreurt zoosls reeds in het kort door u werd gemeld het afsterven van den hoogeerw heer J M van de Ven eerekannnnik van de basiliek van Loreto deken van Alphen eu pastoor van Bodegraven c a In 1853 priester gewijd werd de overledene kapelaan te Haarlem daarna te Amsterdam vervolgens In het U JD wordt de vraag geopperd of de enquêtecommissie het ontbieden van spoor en tram beambten inzonderheid van maohiniaten niet zou kunnen versohuiven totdat onze openbare middelen van vervoer tot hun gewonen toestand zullen zijn teruggekeerd De NeierUndtche Sport schrijft in haar nr van Zaterdag jl onder de rubriek Ztoemmen het volgende FEVILLETOX Naar het Franach EEB8TE GEDEELTE gedaan PierriUe Ik wed dat je niet meer van lit zou niet meer van je houden kleine Millette Ah je weet niet wat je zegt Maar zie me dan aan ik ween en dat is omdat ik een oogenblik gedachtheb dat je wildet trouwen ik ben ongelukkig omdat ik je in mijne verbeelding reeds ver van moat zag gearmd met een ander met den naam HOOFDSTUK IH 9 Een oogenblik later vroeg zij Met wie ga je trouwen Ik Millette Ja jij Zeg met wioP Weet ik het Weet je t zelf niet Op mijn woord neen Ik heb immers geenlieQe Maar als ik trouw welnu dan neem ik de eerste de beste al ware zij zoo leelijk als Madeleine Panjade of eene zottin als die Glutron Maar by slot van rekening riep hij uit ik trouw nooit Pierrillel Pierrillel riep het jonge meisje uit terwijl ze trachtte hem tot kalmte te brengen watscheelt je toch Je weent Ach ik zie wel datik je verdriet gedaan heb Jfl Ja ik Hoe waarmee dat weet ik niet maardat je boos op me bent is zeker Wat heb ik ja L Twb2 pierrillel riep Millette uit Je houdt me dus voor zoo slecht om zoo iets te hebben gedacht omdat malloten mij over trouwen hebben gesproken iIk wil jou niet verlaten Piernlle je bent mijn broer en ik Wijf altijd bij je Altijd Maar Millette je zou dus met bang zün met mij te trouwen Zn keek hem in de oogen Zij glimlachte Zou ik dan vroeg zij met een ander willen hm gelukkig maakten hem deze woorden Hij ondervond er een hevigen schok van en hoewel hij een flink en ernstig man was begon hg te schreien als een kind maar hg lachte door zjn tranen heen en zijn hart zwol op van vreugde Millette werd dit alles gewaar eu gevoelde zich op hare beurt zeer gelukkig toen zij zag hoezeer de jonge man haar zè t den samen het huis binnen en wel op het oogenblik toen er naar hen werd gezocht teneinde tet StJansvuur te kunnen aansteken Toen men ze ADVERTE TIEN worden geplaatrt van 1 5 regeU k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTKBB worden berekend naar plantamimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt Aan de Bad en Zweminrichting aan de De Rujjterkade te Amsterdam is thans het zwemmen gestaakt omdat het openhouden der byt met te veel moeite gepaard ging In Gouda wordt nog steeds door 4 heereu gezwommen Naar meu zegt doen deze heeren dat om zich tegen de koude te harden Ook de heer Dudok de Wit baadt nog steeds eiken morgen te 7 uur in de Vecht Dat er personen zijn die liever wat koude en wind trotseeren dan zich het genot van zwemmen gedurende den winter te ontzeggen laat zich begrijpen al kan men het ook een waagstuk noemen doch dat men denkt zich tegen de koude te barden door ontkleed eenige seconden aan den Noord Oostewind blootgesteld te zijn bevreemdt ons ten zeerste en is zeker een middel tot harding dat niet bekend is bij de medische faculteit en zoo men zulks placht te noemen een middel erger dan de kwaal Ter inlichting van velen die vragen of dit zwemmen ngezond genoemd mag worden en nuttig voor het lichaam diene nog bovendien dat wy alleea gezond hardend en nutttn achten het zwemmen in zeer koud water in een toohtvrn lokaal zooals dit b V geschiedt te Ëast Bourne Sussex Engeland Holzelfde effect evenwel wordt o i verkregen door het nemen van krachtige ijskoude slraaldouchos evenzeer te nemen in een verwarmd tochlvrij lokaal De minister van waterstaat handel en nijverheid heeft aan de burgemeesters bij de toezending van het model gemeentelijk laadbouwverslag ter verkrijging van de opgaven ten behoeve van de samenstelling van het Algemeen Landbouwveralag over 1890 zijn wensch te kennen gegeven dat de samenstelling van bedoeld verslag voortaan door de burgemeesters geschiede bijgestaan door eene door hen te benoemen commissie van ten minste drie in den landbouw practisoh ervaren personen die met de landbouw eenmaal teruggevonden had ging mee gezamenlijk naar buiten op het terras van La Queyrie Mathuiin had een stapel gemaakt van blokken jeneverhout ea gedroogde varens men schaarde zich er omheen en eou der aanwezigen die de kunst verstond verten meestal op t werk en den oogst betrekking hebbende te maken wendde zich tot Millette en zong haar een vei toe waarvan de inhoud en bedoeling waa haar ta verstaan te geven dat nu zij zestien jaar oud waa geworden de tijd om aan een huwelijk te denken gekomen was dat zij zich maar een echtgenoot kiese moest on er de jongelingen van het land en dat de man barer keuze haar geschonken zou worden Vervolgens nam deze dorps minnezanger het jonge meisje bij ds hand en zeide telkens als hij haar vlak voor een der jonge mannen die rondom het vuur geschaard stonden had gebracht Is t deze Wilt gij hem niet tot echtgenoot Moeten we verder gaan Die daar bevalt u die beter Het aldus ondervraagde meisje mag niet spreken voor en aleer zij zich geplaatst ziet tegenover Aan geen voor wien haar hart spreekt Millette had fat nogtoe niet gesproken En deze dan is hij niet mooi genoeg vervolgde de jonge man die de functie v in oaderrragec waarnam Millette bleef zwijgen En die dau Zij antwoordde niet Hier 13 er een die u naar ik wed lal lijkm