Goudsche Courant, donderdag 29 januari 1891

toaitanden dar gemeente ten roUe rertioawd zgn Be minister meent dat hoewel met Staten Oeneraal Twiuu Kaxu Zitting Tsn Dinsdag 27 Januari Be voorzitter der Kamer de heer Beelaerts van Blokland vertoefde gisteren te Berlijn om als gezant van de Zuid Afrikaansche republiek tegenwoordig te zjjn op de auilientie welke door den keizer van Buitschland ter gelegenheid van zijnen verjaardag gehouden werd In plaats van drn heer Beelaerts leidde generaal Van der Sohrieck de zitting der Kamer Bo rust in den schoot des gezins heeft nieuwen lust tot debatteeren gewekt bg verscheiden liberale leden en de redevoeringen die heden gehouden werden waren niet de minste Do heer Kerdgk geeselde nog eens flink de tekortkomingen der Kegeering en vergeleek het beroep op de liberalen bij de handelwijze van eene huismoeder die baar eigen vloer uit het oogpunt van reinheid niet kunnende verdedigen wijst op de onninheid van dien barer buurvrouw De houding der Segeering omtrent de leniging van den heerscbenden nood keurde hij goed Een warme belydenis van zqn beginsel ten opzichte van bet stemrecht mitvoerig en van z jn standpunt deugdelijk gestaafd maakte het opbouwend deel van s heeren Kerdqks ndo nit Wat hg eischt komt neer op het algemeen stemrecht in den zin dien verstandige menseben daaraan hechten Men moet er vroeger of later toe komen dat woord van den heer Kerkdgk zal wel een ieder onderschrijven en de waarschuwing om iet te laat te komen een ieder ter harte nemen Daaruit volgt nochtans niet dat het noodzakelijk of lelfs raadzaam is terstond zoover te gaan nog afgescheiden van de vraag waarover wat vluchtig weid beengegleden in hoeverre het aanbevolen stelsel is te rijmen met de grondwet Dit gedeelte van de rede zal wel aanleiding geven tot nadere verkUringen der liberale partg hoofden want deze zullen allen lang zoo ver niet willen gaan als bet geachte lid voor Amsterdam Meer licht ontrent de wenschen in den boezem der linkerzgde is zeer gewenscht De beer beer Mees bleef geheel op het terrein der beginselen waaraan hg de practgk der antirevolutionairen toetste Hij toonde aan dat de Regeering om iets te kunnen doen niet genoeg had aan het kapitaal der eigen beginselen maar moest Seenen bij anderen ook bij de revolutie Zijn slot was kenmerkend Wal is gebleken van de veerkracht der anti rev b inselen Dat ia de eenige vaaag in dit debat Spr antwoord dat het met die beginselen is als met de Mosen ze kunnen het leven begeleiden maar niet leiden Bat moge een leering zijn voor de anti rev partg I Be heer Heldt toonde zich voldaan over de ver Het was een klein gebocheld leelijk ingebeeld en btterig manneke die zich echter met da knapsten en meest welgemaakten geljjk stelde Hg zette zich voor Millette in postuur Het jonge meisje beet zich op de lippen om niet te lachen Men ging verder Deze keer is hg het niet waar zei de ondervrager terwijl hg Millette tegenover Pierrille plaatste die doodsbleek werd Deze is bet zeide bet meisje eenvoodig In het zelfde oogenblik barstte er een rumoer van heil en gelnkwenscben los ter eere van de beide jongelieden die zich aldus ten aanschonwe van iedereen metelkander verloofden Hierna begon do ondervrager opnieuw te zingen Het is Pierrillon die gekozen is gekozen tot echtgenoot van MUletto het zijn Pierrillon en Milletto die zich aan elka r verbonden hebben verbonden hebben voor immer Mathnrin bracht nu twee flambouwen te voorschijn die hij Pierrille ter band stolde PierriUe gaf er een aan Millette Het vuur aansteken bet vuur van St Jsn aansteken I riepen de gasten uit De beide jongelieden liepen hand aan hand op den stapel houtblokkeu en varens toe en wierpon er hunne brandende fakkels in Wanneer de bei4e verloofden door God vereenigd igD zegt men vat het vuur vlam zoo niet klaring der Begaering dat zij desnoods de gemeentekassen wilde te hulp komen wanneer die te seer gedrukt werden door aan noodlgdenden verleende hulp Onvoldaan was bij over de belastingplannen waarbg hg afsohafüng der accgnzeu len bate der mindere standen miste Voort bepleitte bij weder de wenschelgkbeid vau algemeen Stemrecht Volledigheidshalve stippen wij aan dat de heer Nieuweuhuis eene rede fiiald hoofdzakelijk ter verduidelgking van zgn eisch om do noodlgdenden van staatswege te helpen De verdediging der aangevallen HeKeeriog en haar psrtg nam de heer van Asch vau Wgk öp zich hg maakte er zich eohter met eenige algemeenheden af Hut ploegen met het kalf der liberalen werd gebillijkt door een beroep op Groen die samenwerking wilde tusschen elementen uit verschillende partgen mannen die allen recht willen OVerigens bepleitte hij tariofsherzicDing en krachtig optreden in ZuidAfrika Heden voortzetting Uit Scheveningen meldt men van Zondag bet volgende Daar Vrijdag on Zaterdag de wind steeds ZuidWrsl bleef nam do zee weinig of niets van den gaberg af De ingevallen dooi met de daarmede gepaard gaande slagregens oefende daar bet gs sterk is gepakt weinig invloed uit Des nachts en weder bg dag liep de wind West en ging gepaard met hooge zeeéo waardoor de berg zeer werd gehavend Desniettegenstaande heeft hg aan den kop op sommige punten nog de hoogte van een a twee man Ue twee uit Engeland aangekomen schuiten Vrouw Clasina en Theodoor Joban badden voel te lijden eerstgenoemde zocht en vond een toevluchtsoord in een geul die door 20 man gedurende twee dagen in den gsdijk is gemaakt Ze bekwam wel schade doch dexe bleek fan niet groote beteekenis te zgn De tweede schuit staat tegen den ijsdgk en was genoodzaakt zich met d rie stalen reepen op hst strand behalve met het ankertuig in zee te wapenen ten einde niet door den gsdgk te pletter te worden geslagen De golfslag bleek evenwel soo sterk dat men hedennacht nog twee ankera met zware touwen in zee moest brengen wil bet vaartuig beboudeu blijven Uit voorzorg zgn de luiken diobtgespgkerd Intusschen verloor de aebnit een zwaard en een klamp en kreeg andere schade De zee stond zoo bol dal niemand der opvarenden zich aan boord durfde te begeven De kokende golven die over da beide aohepeo en over 4en ijsb rg beeiisloegen leverden een majeslueusen aanblik op voor allen die het strand bezochten Niettegenstaande bet koude weder werd Scheveningen druk bezocht Men schrgft nit Apeldoorn naar aanleiding van de versperring van den Ooeterapoorweg bg Aaielt ten gevolge van bet sneeawwater aan De Echo Zaterdag ging ik me eens overtuigen van den toestand op den weg tusschen bier en Asselt Ten deele reden we met een losse locomotief den weg op totdat het minder vertrouwd werd verder door te rijden omdat onder de rails het zand waa weggespoeld Bij wachtpoat 82 siroomde het water over de teils zoodat daarvan niets meer zichtbaar was Verderop was bet nog veel erger Tussoben wachtpost 78 en 79 bad het deraillement van trein 565 die Zaterdag ochtend om 6 uur vertrok plaats Het vuur brandde onmiddellijk en de vlam kronkelde als een vurige tong omhoog Ze zgn voor elka r bestemd ze zgn voor elka r bestemd I riepen de aanwezigen uit en klapten in de handen En aanstonds vormde zich een kring rondom bet vuur dat al grooter werd en een fantastiscben gloed over het veld wierp Een drietal chobretayres doedelzakspelers door vader Lorin ontboden begonnen hunne chobretos te bespelen en onder het nazingen van de geïmproviseerde liedjes van den dorpspoëet gingen de jongelingen en jonge meisjes aan bet dansen HOOFDSTUK IV Eeret na St Jan wordt met bet oogsten aangevangen Men trekt des morgens vroegtijdig uit den sikkel in de band een lied op de lippen Het geheele personeel van de hoeve is vereenigd en staat gereed om zich lan den arbeid te begeven De pastoor van SaintAlïère was jaarlijks gewoon den stoet te openen Hot was een klein dik man een weinig ineen gedrongen met ghnisterende oogen dunne lippen f n een door het snuiven eenigezins misvormden neus Hg liep zoo snel hij kon lichtelijk hijgend aan het hoofd der maaieris die met haastigen tred voortstapten Güwoonlijk wc rilt er toelachen en gezongen men is vruolijk jougeüson meisjes twee aan twee loopend plagen eikaar eu kirren als tortelduiven in bet voor Eerst liggen oht dichte goederenwagens gederailleerd ds aohterste van den trein De laatste drie staan nog op da rails de vierde is gekanteld en de vgfde staat met de voorste buffers naar den grond terwgl de zesde geheel omgekeerd naar do rails in bet water ligt Een 180 meter verder staan dertien gevulde kolenwagens en een goederenwagen Alt eeu leo bruist het water met geweld naar bet lager gelegen Apeldoorn Op verschillende plaatsen is de spoorwegdijk doorgebroken zoodat t water dat van de hoogte van Asselt komt vrgen toegang heeft tot de spoorlija Naar mij een deskundige mededeelde zal t zeker zijn dat vddr 30 dezer geen trein dien weg kunnen passeereo zoodat alles van hier over Zutfea of over Hattem Zwolle en Utrecht naar Amsterdam moet worden vervoerd De groote papierfabriek vau de heeren van Gelder Zonen beeft wegens de overBtrooming in de fabriek hot werk moeten staken evenals eenige andere fabrieken De molenhoofden bg verschillende fabrieken die door waterkracht gedreven worden zgn vertakt door den geweldigen watentroom Ouden van dagen berinneren zich niet op de Velitwe ooit zulk een watersnood te hebben gezien Op de Eendracht hebben verscheiden huisgeannen voor bet water de vlucht moeten nemen Bij vele stond bet twee voet hoog in huis zoodat men met moeito bet vee heeft kunnen redden Wat het nog kan worden met dezen bevigen wind is niet te gissen Men hoopt hier maar t beste Vooral als t water zoo merkbaar afneemt als dit thans t geval is zullen wij hier ds grootste onheilen wel gehad hebben Hen sohrgft uit Arnhem dd 26 de r Heden namiddag juist terwgl wij ons aan het overzelveer bevonden geraakte hel ijs in den Rgn in beweging De vaargeul schoot dicht P m 15 M schoof het ijs voorwaarts toon bet weder bleef vastzitten Sedert bet was omstreeks half drie is er geen beweging meer in beapreurd Het scheelde weinig of dit opschuiven had eeu menschenleven gekost Een vrouwtje bevond zich juist toen bet gs in beweging iieraakte midden op bat pad langs de vaargeul Men riep haar tne stroomopwaarts te loopeo maar verbijsterd op bet ge icht dat de planken op het pad werden meegesleept en kantelden en brakee wist zg niet waarheen te vluchten Eenige kloeke mannen brarhten eene scbietscbonw op bet ijs en redden de vrouw die men reeds verloren waande Het water is sinds heden ochtend 75 cM gerallea Als eeu noodlottig gevolg van groeten rijkdom verbaalt de Times het volgende Te Bahway Nieuw Jersey erfde zekere Pratt die op besobeiden voet maar onbezorgd leven kon S 600 000 Hij bouwde efen fraai huis kocht paarden huurde tal van bedienden maar gevoel e zich te mtdden tgner weelde ongelukkig Dit zeide hg Donderdag tegen een zgner knechts en een uur later schoot bg lieb in zijne oude woning tot een stal ingericht voor het hoofd Sarah Bernhardt heeft aan een redacteur vau de Echo de Paris medegedeeld boeveel zg gedurende de twee jaren van hare kunstreis om de wereld verdienen zal De condities zgn 8000 francs per voor jaar De afstand is somtijds groot men zingt van tijd tot tgd een ander lied en kiest zich een anderen metgezel De ooquetjes loopen van den een naar den ander zg hebben er pret in bare vrijen jaloerscb te maken Ter bestemder plaatse gekomen plaatsen de maaiers zich in een kring De oudste onder ben loopt naar den korenakker en snijdt een handvol halmen met zgn sikkel af dia gisteren pas geslepen gloednieuw schijnt Hij biedt de halmen den geestelijko aan die ze aanneemt zegent en de gevulde aren langzaam tusschen zijne handen wrijft Iedereen heeft een knie ter aarde gebogen AUeaa de geestelijke is staande gebleven en houdt de graankorrels die bij uit de aren genomen beeft boven het hoofd Gezegend zij de oogst ons dour God geschonken I zei da pastoor wiens stem klonk te midden van destilte der akkers waar de warmte des daags reedsvoelbaar werd Gezegend zij de warmte die de arendeed rijpen gezegend het beschermend oog dat gewaakt heeft over onze velden I En vervolgens zgn stem verhefTend z ide hg Voor de armen de gevallen aron raapt niet op de handvol halmen die bet deel zijn der armen en ongelukkigen voor de vogelen des hemels de verstrooide korrels en vrede zij alle schepselen Laat ongeschonden de in het koren verscholen nesten en vertrapt niet dn krekels die de gasten van den huiselijker haard zgn IFordt vervolgd stelling en een derde der recette dat is dus gemiddeld 6000 fraocs per voorstelling Voor bótelkosten outïaogt zij daareaboven 1000 franc per week en het vervoer is vrij Bekent op vier voorstellingen per eek en daar zg er te Parijs wel negen gaf zeven avonden en twee matinees is iilit niet overdreven dan wordt de som 26 000 franks per week of 2 milliotn francs in de twee jaar In een vergadering uitgeschreven door bet bestuur dor kiesvereeniging Amsterdam trad bet Tweede Kamerlid mr A F K Hartogh dezer dagen in de hoofdstad als spreker op Na een aantal onderwerpen te hebben opgesomd waarover hg voornemens was geweest ta spreken en kort de redenen opgegeven te hebben waarom bij zulks thans niet deed tot die onderwerpen behoorde ook de noodzakelijkheid van een betere regeling van de financieele verhouding tusschen Bijk en Gemeente eu spreker had dit laten varen wijl de minister van ïinancien zijn ontwerp van belastinghervorming uit aangeboren indolentie on aangeleerdeu politieken zin zoo last had ingediend dat bet v6 5r de verkiezingen wel niet zou kunnen worden behandeld zeide bij slechts een enkelen groop te willen doen uit den overvloed van sociale vraagstukken die zich meer en meer op den voorgrond dringen en de politieke quaestiéo primeereo En als jurist lag dus voor hem voor de hand iets te zeggen over den rechtstoestand tusschen werkgever en arbeider De leer der economici van vódr 20 jaren is verouderd het individualisme ruimt meer en meer plaats voor bet gemeenschapsgevoel Het bewustzijn dat Staat on Maatschappg niet van elkander zijn af te scheiden breekt zich voortdurend krachtiger baan Die stroom is zoo sterk dat hg niet te koeren is en daarom behooren wij allen mede te werken om da staalibemoeiingen en de wetgeving in overeenstemming te brengen met de eischen van den tegenwoordigen tijd En nu hebben wg wel eeu Igvig Burgerlgk Wetboek maar van de rechtsverhouding tusschen werkgever en werkman wordt daarin ternauwernood melding gemaakt Van waar dat verzuim Het romeinsobe recht kende die verhouding niet Het werk werd door slaven verricht In de vorige eeuwen werd die zaak door de gilden geregeld welke met de Revolutie verdwenen terwgl bij de codificatie van ons recht het romeinsobe recht eenvoudig werd gekopieerd Wel gewaagt ons Burgerlijlc Wetboek van buur en verhuur in hoofdzaak van onroerende goedereu maar daarbij is bet spreker nooit duidelgk gebleken welke de rechten en verplicbtingeu wederzgds zijn Want hoe dikwijls hij de 70 artikelen dezer wet ook las tal van moeilgkbaden deden zich bg hem pp zoodat ons Burgerlgk Wetboek daaromtrent geen vraagbaak kan genoemd worden En waar nu partgen geen bgzondere overeenkomsten sluiten daar moet in de wet le norm der overeenkomst van bet contract zijn opgenomen Daarenboven is meer eenvoudige rechtspleging noodig Het vigeerend stelsel der procedure is zoo kwaad niet doch wat daarbg komt is veel to omslaohtig Aan de wetgevende macht moet dut onder de eerete eischen gesteld worden die om d n slecht geregelden toestand tusschen werkgever en arbeider te verbeteren iraarmede in nauw verband slaat de verbetering van den rechtstoestand der vrouw die er ten onzent erger aan toe is dan een mindeijsrige of krankzinnige en met name van de arbeidersvrouw opdat zij in de toekomst kunne beschikken over bet door baar verdiende loon voor bet onderhoud van baar gezin Op deze korte rede volgde een lang en pikant debat Het werd geopend door een eigenaar van huizen die ziob erg kwaad maakte over bet verz van bun loon door onze fabrieksarbeiders zoodat bij ook was voor verbetering van den rechtstoestand der vrouw om den wille van zgn gevaarloopende huur Een tweede wenschte spreker aan den kantonrechter een zoo uitgebreid mogelijke macht te zien toegekend om geschillen tusschen werkgever n werknemer uit te maken of de instelling van scheidsgerecbten De inleider was dit met dien spreker eeps wat scheidsgerecbten betreft waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn Do heer Gerritsen gaf als zijn gevoelen te kennen dat de inleider slechts een snippertje van het arbeidersvraagstuk had behandeld en dat de volksovertuigiog meer eischt dan eenvoudige reglementeering van het looncontract Hij achtte daarenboven algemeen stemrecht noodig De voorzitter oordeelde behalve een regeling van het loonoonlract die van het straf en boeteu stelsel en een Arbeidersbeurs weascbelijk De heer Hartogh beantwoordde do sprekers uitvoerig Hij meead e dat men niet beginnen moest met te veel te eischen wat hij eeu fout van onzen volksaard noemde Spreker zeide de basis van bet I groote arbeiders raagstuk besproken te hebben en de verschillende vraagstukkeu die regeling behoefden En wil men het algemeen stemrecht hebben dan wilde hij wel verklaren dat z i de census het geld niet meer de grondslag mag zijn waarop het kiesrecht wordt geregeld Daar men evenwel die verklaring wat vaag oordeelde werd den inleider door den voorzitter op den man af naar zgn gevoelen gevraagd omtrent de noodzakelijkheid van onmiddellijko invoering van het algemeen stemrecht in dien zin dat aan alle meerderjarige mannelijke Nederlandera het stemrecht gegeven wordt Daarop verklaarde spreker spijkers met koppen willende slaan dat hij was voor het oouloirstelsel waarbij alle mannelijke meerderjarigen hun biljet op het stembureau moeten invullen Hij zou er echter niet tegen zgn als de politieke meerderjarigheid op booger leeftijd dan de burgerlijke meerderjarigheid werd gesteld Dit noemde de beer Jolles een slag om den arm houden Deze verklaarde zich overigens tegen algemeen stemrecht op grond van verschillende bezwaren die zich bij de practijk zouden voordoen vooral bij hot schrijven van lange namen als bijv De Bieberateiu Bogalla Zawadiky Mr Hartogh gaf dit niet toe betzelfde bezwaar bestaat ook nu maar met dit verschil dat degene die er geen weg mee weet of die niet schrijven kan zgn biljet door inderen laat invullen En daaraan zou het oouloirstolsel voorgoed een einde maken zoodat de verkiezingen aan moraliteit zouden winnen Den ISden dezer is te New York bet zesde jaarlijksche feestmaal der Holland Society gehouden voor bet eeret opgeluisterd door de tegenwoordigheid van dames Er waren zeven tafels met bloemen en de Nederlandscbe kleuren versierd en omtrent 600 aanzittenden en even zooveel toeschouwers Door den Nederlandschen consul J K Planten werd een voorzittersbanwr aangeboden verwaardigd van hout afkomstig van een drempel der Delfahavensche kerk waarin eenmaal de gPelgrimvaders bijeenkwamen De hamer was versierd met bet wapen van Delfshaven en een opschrift in zilver en vervat in een zgden roodwit blauwen zak met oranjekwasten Er was een certiücaat bggevoegd benevens twee afbieeldiugeu der kerk te Delfahaven in lijsten van bout afkomstig van een voormalige HoUandsche Kerk te NewYork De vroegere Amerikaansohc gezant in Nederland Boosevelt zat bij den maaltijd voor en er werden een reeks van dronken ingesteld ook ter eere van Nederland en zgn deugden Op hare kunstreis naar Rusland beeft de operettezangeres Anna Judio zich een proces op den bals gehaald Aanleiding tot de rechtszaak gaf de volgende episode die bg het eerste optreden van madame Judic in de vestibule van het kleine theater waar zg voorstellingen gaf plaats vond Een zekere Einsiedel bad ter gelegenheid van Judic s gastvoorttellingen een boekje uitgegeven waarin voor hen die onbekend zgn met de finesses der Franscbe taal de inhoud van het stuk kort in t Russisch werd weergegeven en waarin zich ook een portret der zangeres bevond Ook aan madame Judic werd door den toonoblbediende het geschrift te koop aangeboden Nanwelgks achter had de zangeres een blik o het portret geworpen of zg geraakte in onbeschrijfelijke woede met de woorden C est uu vieux sallap verscheurde zg het boekje en vertrapte het mdt de voeten Tegelgk beval zij baren impresario den verkoop van bet boekje te verhinderen omdat zg daarin als eeu oude leelijke vrouw werd voorgesteld terwijl zij inderdaad geheel bet tegenovergestelde daarvan beweert te zijn De heeren haasten ziob den weusch der diva te vervullen en het geschrift werd bij al de theaterbedienden in beslag genomen Over deze willekeurige bandeliag gevoelde do uitgever van bot aanstootalgk boekje de heer Einsiedel zich niet alleen in zgn uer gekrenkt maar ook in zgne financiuele belangen als uitgever benadeeld en hg daagde maJame Judic Fransche burgeres en den Oosteurgkschen onderdaan Theodoor Glaser impresario zoowel als den Duitschen onderdaan Georg Peredier directeur van het theater te Moskou voor den vrederechter terwijl hg genoemde drie penonen van geweldenarij aanklaagde eu van beu een schadevergoeding verlangde omdat zg de verbreiding van zgn werk padden belet Daar echter al de gedaagden Dinsdag naar Moskou reisden verlangde de aanklager dat de rechter hen zou noodzaken te Petersburg te blijven totdat de zaak volledig beslist was De aangeklaagden verklaarden dat zg bij contract verplicht waren nasr Moskou te vertrekken maar dat zij bereid waren om cautie te stellen en in het geval het vonnis tegen hen zou uitvallen met hun persoon eu hun vermogen zouden borgstaan Madame Judic was niet vcrsoheneu de hoor Einsiedel had verlangd dat de rechter door vergelijking der afbeeldingen met het origineel zou uitmaken of hg Einsiedel de diva onrecht had aangedaan door haar voor te stellen zooals zij thans inderdaad is en niet zooals zij op de aanplakbiljetten als eene jeugdige schoonheid aigebeeld staat I De rechter achorate de behandeling der zaak op maar noodzaakte madame Judic naar Petersburg terug te reizen om de gemelde vergelijking te doen plaats hebben Men is zeer nieuwsgierig naar den uitslag van dit pikante proces Buiteoiandscb Overzicht D telegraaf bracht het bericht van de ontbinding van hst Oqstenrijksche Huis vau Afgevaardigden Het besluit kwam onverwacht maar is overigens niet onverklaarbaar De houding of liover de afval van een groot deel der Oud Czecheu van het Boheeiische vergelijk in verband met andere omstandigheden maakt dat de Regecring eige nlgk zelf niet meer weet waaraan zg zich vast moet houden Zg hoopt nu in een nieuwe meerderheid ecu vingerwijzing te krijgen geeu bewijs van voel zelfvertrouwen De nieuwe ferkie iugen moeten plaats hebben in het begin van Maart Hel belangrijkst is de Strijd in Bohème omdat nu voorgoed zal worden uitgemaakt wie voorlaan daar den doorslag zal geven de haer Rieger met zgn Oud Ozecben of de beer Gregr met de radicale JottgCzecbeu Veel zal daarbij afhangen vau de houding der Duitschers Ook in Tyrol heeracht dezelfde strgd tusschen Duitschers en Italianen De Italianen willen zich afscheiden maar de regeering wil dit niet toestaan eu sloot plotseling den Landdag toen de Italianen dit voorstel ter tafel brachten De 25 Italiaansche leden legden toen bij wijze van protest terstond hun mandaat neer maar naar alle waarschijnlijkheid zullen zij wel herkozeu worden Wellicht brengen de Rijksraadvorkieziogen ook ten opzichte vau Tyrol ecu beslissing Hot Huis van Afgevaardigden telt 353 leden dia voor 6 jaren worden gekozen door vier klassen van kiezers de groote grondbezitters de steden den handel en de laudbouwers De drie eerste klassen kiezen direct hun caudidaat maar de bewonen van bet platteland kiezen gemachtigden die weer den afgevaardigde kiezen Terwijl de werkstaking op de Schotsch spoorwegen thans inderdaad hoewel langzaam op de nederlaag der werkatakera schijnt uit te loopen heeft de Noord Britscho Spoorwegmaatschappij eene actie ingesteld legen vgf leden der Schotsche Spoorwegbeambten vereeniging houdende eeoen eisch tot chadeloosstelling ten bedrage van £ 20 000 wegens bet opruien tot en bet organiseeren van eene werkstakiug en het rondstrooien van eene verklaring dat het reizen op de lijnen der Maatacbappg voor het publiek onveilig was Lord Hartington dezer dagen te Bawtenstall voor zijne kiezen het woord voerende betoogde dat Home Rule als eene practische politiek dood is hoewel het voor zekeren tgd nog eeu deel zuu kunnen uitmaken vau da politiek der oppositie die het na zich zou sleepen als een dood lichaam zoo ooglgk mogelijk uitgedost totdat er ziob eene geschikte gelegenheid zou voordoen om het te begraven Liberale overwinningen bg distriots verkiazingen zooals onlangs wear die ta Hartlepool zouden niet het geringste voor de zaak vau Home Rule kunnen uitwerken Ware de Home Rule bil er doorgehaald dan zou Parnell geplaatst zijn geworden in eene positie van weergalooze macht Doch zoide spreker eene zoodanige politieke macht was in het verleden nimmer toegekend geworden aan oeien man die blgkbaar en onloochenbaar ongeschikt was om baar uit te oefenen en wat in dit opzicht de legel was geweest in bet verleden dat zou ook de regel blgven in de toekomst I arnell zelf nog steeds den moed niet opgevende bezocht eergisteren Waterford en Clonmel waar hg redevoeringen hield Onderweg volg beeld van Gladstone roet de zoogenaamde commir voyageurspolitiek door aan de stations toesprakean te houden uit bet venster van zijnen coupé Hg vond daarbij eeq warm onthaal voor hem bewgs genoeg dat hg zijne rol in Ierland nog niet behoeft te beschouwen als afgespeeld In Pruisen houdt men zich bezig met het maken van kansrekeuingott betreffende het lot dat der Sperrffelderwüt te wachten staat Voor de moerderheid zgn in het Huis yan Afgevaardigden 217 stemmen noodig Tot dusver verklaanlen zich vó 5r het regeeringsontworp de clennalen da Polen en een geilealta van de liberalen Het Contruhi telt 39 de Polen 14 en de voorstemmende liberalen 29 sicmnirn Daarbij komen nog de ministers Von Botticher Herfurt en Maybach