Goudsche Courant, vrijdag 30 januari 1891

Vrijdag 30 Janiari N 4439 1891 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inseading vaa adveirtentien kan geschieden tot een aur dea namiddags van den dag der uitgave B do wilde afvaardigden Kiesehke en Lotichnia die er xeker voor sullen stemmen Dit zqn dua reeds 148 stemmen voor het ontvferp De conservatieve party telt in den Landdag 126 leden Tot dusver hebben de conservatieven lioh noch vóór noch tégen het ontwerp verklaard doch tji stelden hun houding afhankelgk van den uitslag der beraadslagingen in de rommissie Naar alle waarsch nlgkheid zal ïioh in elk geval een gedeelte van de conservatieve partjj door de regeering laten winnen Slechts 63 eonaervaliove stemmen zyn er noodig om de vereisohte meerderheid voor het onderwerp te vormen en deze zullen wel gevonden worden Vandaar dat zelfs de nationaal liberalen die met de vr conservatieven zullen tegenstemmen reeds aan de verwerping van het ontwerp beginnen te wanhopen Kantongerecht te Gouda Zitting van 28 Januari 1 1 Veroordeeld wegens Jaohtovertredingen B B te Keeuwijk tot 2 geldboeten van 3 of 3 dagen hechtenis voor elke boete L van F J H D H allen te Zeveahuiun ieder tot 20 of 1 dagen hechtenis Verwekken van rumoer waardoor de nachtrust kan worden verstoord A V en B van i te Gouderak ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Spelen met geld op He openbare straat te Gouda i L en G de te Gouda ieder tnt 0 60 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap A W zonder bekende woonplaats S van h te Eotlerdara P S te Gouda B J M te Rotterdam en A M te Gouda ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hecht Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verbaalbaar bij lijfsdwang van één dag i Vrqgesproken van Jachtovertrediag 8 C K te Zevenhuizen SSS Staats loterij 6e Klasse Trekking van Woensdag 28 Januari No 7374 ƒ 1500 No 8028 11904 15B54 19409 ƒ 1000 No 16860 20882 20894 f 400 No 359 965 6543 7647 1700 f ÏOQ No 2014 2928 5050 6649 9653 11943 12759 13608 16331 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 64 2517 3630 8160 10871 13976 15909 18087 180 2664 5696 8359 10886 14227 16006 18090 208 2874 5768 8389 lUOO 14276 16109 18328 213 2880 6991 8404 U118 14332 16136 18376 430 2923 6016 8426 11182 14360 16172 18391 432 2982 6102 8497 11299 14391 16211 18441 447 2985 6225 8609 11424 14423 16294 18446 468 3072 6258 8619 11622 146U0 16360 18560 686 3079 6300 8645 11630 14619 16446 18730 611 3353 6360 8702 11645 14631 16447 18735 639 3470 6542 8713 11843 14644 16462 18761 664 3625 6629 8993 11926 14696 16473 18786 763 3767 6634 9014 12183 14713 16633 18940 853 3862 6680 9066 12233 14814 16603 18989 966 3934 6695 9189 12234 14820 16613 19023 92 3931 6783 9278 12253 14859 16680 19135 4120 6790 9310 12331 14891 16836 t9229 4348 6820 9422 12493 15053 16907 192 5 1088 4427 7248 9564 12674 15139 17066 193231100 4536 7261 9580 12728 16249 17169 198651290 4616 7355 9660 12834 15263 17189 199151375 4778 7383 9778 12384 15285 17373 199871467 4781 7487 9814 13222 16384 17379 200531609 4792 7572 9868 13232 15460 17386 201731549 4849 7589 9887 13384 16461 17557 202041832 4905 7605 9884 13412 16596 17730 20429 1872 4990 7607 9896 13474 15601 17794 206931928 5017 7725 9905 1 3484 15686 17858 207681959 6448 7843 10062 13601 16717 17872 20832 2094 5462 789310091 13659 16723 17914 20942 Ï18r5567 8013 10493 13610 16877 18073 20983 Ï277 6617 8034 10739 13761 16904 EENNISQEVINO GRO DBELA$TII G De BURGEMEESTER der Gemeente GOUDA brengt ter algemeene kennis dat het Kohier voor de Grondbelaatmg op de Oebouwde en Ongebouade Eigendommen dier Gemeente over het jaar 1891 op den 24n Januari 1891 door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz t Rotterdam executoir verklaard is gesteld in handen van den Heer Ontvanger der Direct Belastingen alhier dat ieder belastingschuldige verplicht is zijnen aanslag op den bq de Wet bepaalden voet te voldoen en dat binnen drie maanden na afkondiging van hrt kohier onder overlegging van een dubbel van het AanslngBitjet bezwaarschriften kunnen worden ingediend bg Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie GOUDA den 27n Januari 1891 De Burgemeester TAN BERGEN UZENDOORN PETROLKUM I OTKERIIMGEN van de Makelaars Caitzlaar SchalkwUk te Rotterdam De markt waa heden flauw I M0 lankfust ƒ 8 25 ieimporteerd fust ƒ 8 60 Jaouanlevering ƒ 8 05 Februari levenng ƒ 8 Maartlevering ƒ 7 65 April levering ƒ 7 65 ADVERTENTIEN Heden orerleed na een kortstondi IgUen onze geliefde Tante KRIJNA VAN LEEUWEN in den oaderdom van 67 jaren Uit aller naam C LUIJNENBURQ Oouda 27 Jannari 1891 Eenig kenniêgevitig Heden overleed ona jongste zoontje JOHANNES C0ENËLI3 slechU 7 maanden ond J C GöTÏE E H F W QöTTE Bim Gouda 28 Jannari 1891 Bg akte dea 28 Januari 1891 tenoTentaan van den Notaris GERARDÜS CATHARINU8 FOBTÜUN DEOOGLEEVER te Oouda Terleden ia door de oudargeteekenden HADBIAAS mCOLAAS KEBMBEBr OES en PIETER HADSIAAN KEB8BEBGEN Sigarenfabrikanten beiden wonende te Gouda eene Vennootschap aangegaan betrekkelgk de iabricatie van en den Handel in Sigaren onderde Firma tOEBBOEDEBS KEBSBEBOSy Wolke Vennootschap is ingegaan 20 Jannari 1891 en is aangegaan roor den tgd ran driejaren eindigende alzoo 19 Jannari 1894 terwgl wanneer geen der Vennooten minstens zes maanden vóór laatstgemelden datom schriftelgk aan den anderen Vennoot te kennen geeft dat bïg de Vennootschap wil eindigen die Vennootschap geacht wordt weder voor drie jaren te zgn verlengd en zoo iedere drie jaren op gelgke wgze tot dat die door opzegging van eeU der Vennooten zal eindigen De Vennooten zgn beiden tot de teekening der firma in zaken hunnen handel betreffende gerechtigd doch znllen vóór de Vennootschap geene geldleeningen mogen doen noch zich als borg mogen verbinden tot welke handelingen de bizondere handteekening van de beide Vennooten wordt vereischt Evenzeeit wordt beider medewerking en handteekening vereischt tot het huren verhnren en vervreemden van onroerende goederen het verleenen van zakelgke rechten het skiten van dadingen en het verrichten van alle handelingen die niet tot den gewonen werkkring vai de vennootschap behooren fl N KERSBBRGBN P H KERSBERGEN ADVERTENTIEN in Me Binnen en BuUerUandache Couranten worden dadelgk opgezonden door bet Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Openlare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris Q C FORTÜIJN DROOQLEEVER op MAANDAG 16 FEBRUARI 1891 des morgens te 11 uren in het EoSBehnis Had uoMtE aan de Markt van Een goed onderhouden aangenaam gelegen WOONHUIS met daarnaast gelegen Fakliilis met Bovenwoning OPEN PLAATS KANTOOR SCHUREN en BERGPLAATSEN voor kalk en tras steenkolen pannen en houtwaren en ERVEN alles staande en liggende aan den Bleekerssingel te Gouda Wgk R Nrs 212 en 212a en uitkomende aan de Boelekade met een in die kade staand PAKHUIS en ERF Wgk R No 162 De perceelen ter gezamenlgke grootte van 5 Aren 1 Centiare welke in eenen koop worden verkocht zgn zeer gunstig aan de vaart gelegen en bizonder geschikt voor allerlei takken van handel en ngverheid Het Woonhais is te aanvaarden 1 September 1891 tot welken tgd het tegen ƒ 5 per week is verbnnrd terwgl het overige te aanvaarden is 1 Mei 1891 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag des namiddags van 2 tot 5 nren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 aren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEBVER voornoemd Mejuffrouw VAN EIJK Kattensingel VRAAGT met half FEBRUARI eene DIEITSTEODE P G GEVRAAGD EEN FLINKE BURGER DIESSTBODE Adres A J MATHOT Boekh Bo toop onder letter A Jacob s Wldterhandenwater mag in geen huisgezin ontbreken Te Gouda verkrijgbaar bg de firma J C ZELDENRIJK Co Markt 91 P C W BEGEER Oosthaven 43 J H C HÜINCK F Hz Hoogstraat A 122 123 k 20 en 50 ets En gros bg JACOB Co Amnterdam PORTüPORT Vf itte Port Malaga en Tokaijer aanbevelingswaardig voor zieken Verkrggbaar hg Wed C van OIJE Gouda Snelpersdruk van A Bbihkh n k Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs pei drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 29 Januari 1891 Van de gratia uitdeeling van broud en warmen drank aan de volwassenen kofBe aan da kinderen melk werd heden gebruik gemaakt door 301 kinderen en 206 volwassenen Den I6n Februari a st hopen de welaerw heeren F L Desseus en i V Graaf kapelaans te Gouda en B A A Smeeman kapelaan te Schiedam hun 127i jarig priesterschap te berdenken Uit Keeuwijk schrijft men aan de Schooit Ct De tweede en laatste liefdadigheids voorstellmg werd Vrijdag jl in de openbare school A gegeven Trota het ongunstige woer waren ruim 200 personen gekomen om het zeer gevarieerd programma te zien afwerken Het vermeldde de volgende stnkken lo De inkwartiering bij Jaap Bevjersch en blijspel in 1 bedrijf dat gevolgd werd door de volgende voordrachten Het Vrybiljet Mieke van Oorschol een drietal zangstukjes en Geloof j j t P 2o Zeven Dochters en geon raan blijspel in ééa bedryf gevolgd doOr De Baanveger Die daati en Neuzenvreugd Men ziet moeite eu kosten waren niet gespaard om den toeschouwers een genotvoUen avond te bezorgen De spelers ontvingen dan ook bijval genoeg maar bun hoogste dank bestond wel hierin dat men zoo mild had bijgedragen om den nood der armen te lenigen Voor eene aanzienlijke som kon men dan ook bedeolen en zeer zeker komt der commissie een woord van hulde en erkentelijkheid toe voor de degelijke uitvoering van haar grootach plan Het genot t welk de gevers smaakten deed ze in dubbele mate in de gerinnen der armen overvloeien FEVItLETOX Haar het Iramch EEBSTE CEDEEIiTG HOOFDSTUK IV 10 En hij eindigde met een Amen De pastoor wien daarna de graankorrels die hij in de hand hield het deel der vogela in den wind De leeuwriken kwamen er op aanvliegen en namen ze mede in hun vlucht God zegent den arbeid hernam de geostelgke plechtig en vriendelijk tevens Gewonnen in het zweet des aanschijns is het brood er te beter om Aan den arbeid dus gg lieden van den oogst Hij nam een snuiQe lusschen duim en ringer en lachte de maaiers toe die zeiden Wel bedankt mijnheer pastoor Terwgl de zon nauwelijks de laatste ochtendnevelen had weggevaagd nam het maaien een aanvang onder het zingen der arbeiders Het zou een schoon en blij oogstfeeat geven beschenen door de zon Do hemel was blauw en wolke Welke eerlijke dieven men in de gemeente Stolwijk heeft blijkt uit het volgende De vorige week waren bij een boer uit een varkensschuurtje dat ook haar tot nachtverblijf diende twaalf kippen gestolen Hoe vreemd zag de man op toen hg ze na oen dag of drie s morgens weer goed en wel in bare vorige verblijfplaats terug vond De heer L Verwaal te Lekkerkerk mag zich verheugen in jonge duiven half December viel hem dat voorrecht ten deel en don 20n dezer werd hg door hetzelfde paar er weder mede verrast De strenge winter sohgnt op liaar geen invloed gehad te hebben Ëen particulier telegram uit Bataria meldt ona hetoverlgilen van het vgandige Atjheesohe opperhoofd Tengkoe di Tiroe JV R Ct Uit naam van den Proviuculen Bond der B K Kiesvereonigingen is eene circulaire verspreid waarin de inhoud der than aa Ogige legerwet in het kort wordt samengevat met het doel dat hot wetsontwerp meer naar waarde zal gunnen warden beoordeeld Het door den Bond uitgegeven overzicht raakt enkel de meest ingrijpende bepalingen der wet en spreekt o a niet vau de zeemacht als zgnde een onderdeel Bg iedere in het kort weergegeven bepaling is vermeld waar die in de wet ot in de Memorie van Toelichting is te inden De verschillende onderdeelen onzer verdedigingsmacht zooals die door de regeering is voorgesteld nl leger landweer reser O en landstorm worden elk afzonderlijk omschreven terwijl een afzonderlijke titel wordt gewgd aan de wgze waarop de landweer de schutterij zsl moeten vervangen loos en de zwaluwen fladderden rond met de leeuwriken die uit het koren opstegen en de lucht vervulden met hun onophoudelijk lire lire Men zag in de gele velden de gebogen gestalten der maaiers die hunne schooven maakten terwijl zij het een of ander dorps ot soldatenliedje zongen En de halmen vielen onder den sikkel en bedekten de geschoren aarde Tusschen het koren vertoonden zich als karbonkels en saphyren in een gouden lijst de klaprozen en korenbloempjes waarvan sommige meisjes wier bloote schouders uit het grof linnen hemd te voorschijn kwamen zich een krans vlochten die zij zioh met behulp van den om het hoofd gewondeu zakdoek tusschon de haren staken Somt ds ontdekten da neervallende halmen een nestje met vogels nog te jong en te zwak om te kunnen uitvliegen en ternauwernood bedekt met eenig dons of veeren Zulk een nest bevond zich in een der voren van Pierrille Hij nam het voorzichtig op de kleine vogels waren nog te jong om te kunnen ontvluchten Hg bracht ze aan MiUette De arme diertjes staken hun kop boven het nest uit openden hun hreeden bek en schreeuwden van honger Millette plukte eenige vygen die zq tusschen de vingers fijn wreef en waarmede zï de vogeltjes voerde Toen nadat zij ze eenige oogenblikken op baren schoot gehouden had zeide ze ADVERTENTIEN worden geplaatrt TUI 1 5 regels 50 Centen iedere regri meer 10 Centen GROOTS LETTIB8 worden bèi kuid naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENÏIKBLAD t welk des Maandags verschgnu Directeuren der Ned Maatschappg tot bevordering van nijverheid hebben aan de departementen bericht dat op de circulaire betreffende een voorstel over de exploitatie van het Omhilien kolenveld vóór het praeadvies hebben gestemd de departementen Arnhem 12 Breda 6 s Gravenhage 12 totaal SO stemmen en togen het praeadries de departementen Alkmaar 5 Gouda 5 Leeuwarden 7 en Haarlem 13 totaal 80 stemmen dat de departementen Utrecht en Zierikzee zich onbevoegd achten over de zaak een oordeel uit te spreken dat Deventer zich vóór de staats eiploitatie van het kolenveld heeft verklaard dat uit deze stemming door directeuren het oordeel van de meerderheid van de stemmen der departementen niet kan worden opgemaakt dat derhalve directeuren in hunne jongste vergadering hebben besloten zich te onthouden van het indienen van het bedoelde verzoekschrift Na den gestelden termijn zijn nog ingekomen antwoorden van de departementen Delft en Amsterdam welke beide departementen zich niet met bet praeadvies vereenigen De trein uit Arnhem die te Zutfen s middags 3 41 moet aankomen arriveerde daar gisterenmiddag ongeveer een half uur te laat Toen hg zich juist in beweging had gezet om de reis naar Deventer te aanvaarden kwam van den tegenovergesteidea kant op dezelfde lijn de trein uit Hengeloo van 4 8 in volle vaart het station binnen het onrailig sein scheen door don machinist niot te z n opgemerkt 7 zoodat men vreesde dat het op eene botsing zou uitloopen De stationohef die evenwel den trein uit Hengeloo zag aaukomen liet onmidaellgk dien naar Deventer stoppen rende toen den komenden trein tegemoet en trachtte den machinist door schreeuwen en seinen duidelijk te maken dat er gevaar was Deze bemerkte dit nog bgtijds eu mocht or in slagen door Komaan wij moeten ze aan de moeder teruggeven Pierrille nam het nest lachend op en braoht het naar een verwgderde voren die reeds gemaaid was en waar de ouden die al rondvliegende hun jongen volgden ze met een kreet van vreugde gingen opzoeken ledereep werkte met lust en volharding en naarmate de dag ten avond neigde monsterde ieder op zijn beurt het aantal schooven dat hij gemaakt had Pierrille was de koning der maaiers Hij had de gave met groot gemak te werken en de door hem geanêdsB garven hoopten zich achter hem op Met btoote armen het voorhoofd bezweet het gelaat vol uitdrukking was hij een werkman die gezien mocht worden met lijn verwarde haren en zijn van levenslust tintelend oog Terwgl de eene hand de garve omspande zwaaide do andere den sikkel door de halmen Vader Ijorin sloeg hem met welgevallen en bewondering gade Hg was dezen verstandigen en werkzamen jongen man zeer genegen en hij beschouwde hem zooals eea artist een type dat hij bij den weg ontmoet met het oog volgt Weet gij wel zeide hij tot den ouden Terrade dat die maaier van u de beste arbeider uit de g heele streek is Ja ja I dat weet ik antwoordde de landbouwer Tien mijlen in den omtrek is er niet een die met Pierrillon gelijk gesteld kan worden Dat 13 zeker gï