Goudsche Courant, vrijdag 30 januari 1891

krachtig remmen den trein op een paar meter afstand Tan den trein naar Dereoter tot stilstand te brengen Een ernstig ongeluk was doordoor Toorkomen J7 Staten Oeneraal Twura Ktim zitting Tan Woensdag 28 Januari Nog is de algemeene beraadslaging niet afgeloopen Er zijn echter teekenen dat men uitgepraat raakt Merkwaardig is het dat dit debat niet alleen dient om de Regeering ter Terantwoording te roepen en haar in haar naaktheid ten toon te stellen voor de kieiers maar tevens om klaarheid te brengen in hetgeen de liberale paK als zoodanig wenscht Tooral op het stuk der kieshervorming Pe heer Gleichnao zette zijne inzichten daaromtrent uiteen in antwoord op de adviezen van de beeren Borgesius en Kerdyk Tegen bet kiesrecht Toor al wie schrqven kunnen onder invoering van het couloirstelsel had kq theoretische en practischo bezwaren De grondwettig quaestie wilde hg er buiten laten toch liet hg duidolyk bemerken dat het geeisohte criterium niet voldoende was om aan den dubbelen eiach de grondwet geschiktheid en maatschappelijk welstand te beantwoorden Het grootste practische betwaar dat het schrijveu van nsmen van vele geletterden nogal tijd vordert ware te ondervangen Hinder gemakkelyk het theoretische bezwaar dat bet niet aangaat op het staatkundig oordeel eu de celfstandigheid te vertrouwen van hen aan wie men Tolgens dien regel staatkundige rechten geeft Er s intusschen een gemeenschappelijke bodem waarop de heeren ileichman en Kerkdijk elkander kunnen Terstaan Niet minder toch dan eerstgenoemde verwarpt de laatste de leer dat het stemrecht een mtonrlgk recht is dat niet mag wordon onthouden ea beides stemmen daarin overeen dat het staatsbelang de hoogste wet is Maar de heer Kerdgk ia zoo teleurgesteld door de weinige hervormingsgezindheid dor door de tagenwoordige kiezen aan het roer gebrachte meerderheid dat hg alleen heil Terwacht van een uitbreiding van het kiesrecht tot het algemeen De heer Van Houten nam te dien ppzichte een verzoenend standpunt in Terecht verklaarde hg dat men bg het geven van kiesbevoegdheid niet xoover moet afdalen dat men komt tot het allerlaagite deel des volks hetwelk geheel van het kapitaal afhankelgk is en dus niet anders kan zqn dan een stemmarhine De algemeene regeeringspolitiek werd weder onder kanden genomen door de heeren Van der Kaay en Van UottteB De laatste wilde vervroegde ontbinding der Kamer omdat in de tegenwoordige omstandigheden de behandeling der legerwet door deie Kamer niet Terantwoord zon zg n eene meening waarmede hg Trg wel alleen zal blijven staan Het gaat toch niet aan voor eiken grooten maatregel een beroep te doen op de kiezers De heer Zgp herinnerde ten overvloede aan de Boodzakelgtheid eener belastinghervorming terwgl de heer Uintzen de protectionistische neigingen beifareed waarvan bet aandringen op eene fiscale herBsning van het tarief bigkt geeft De heeren Heemskerk en Seret traden als verdedigers der anti revolutionaire politiek op Het kabinet moet behouden bigven om geen stoornis te brengen in de tot standkoming van allerlei gewiehtigc hervormingen die in Toorbereidiag zgn Zelf Hg doet in een ommezien waarvoor anderenkeel wat tijd soms noodig hebben Het is een fermekerel echt een man wat ik n zeg Maar dat weet zelf even goed vader Pascal en ik geef u deTonekering dat als die daar voor zichzelf beginnengaat zal het hem stellig voorspoedig gaan Ik wildevel dat ik eene dochter had Dan zou hij haar man worden P vroeg Pasdal lachende Ala dat mogelgk was ja waarom niet Hg isimmers wel bestemd om de man Tan uwe Millettete worden Of i dat zoo niet Ik sta er nog niet Toor in zei Toder Pascal de schouders ophalend Dit geeprek tusschen Terrade en Tader Pascal had lm gcTolge dat de laatste des avonds FietriUe afnmderlgk riep en hem zeide Mgn jongen je bent nu achttien jaar oud eueen man geworden ik meen dat je nu groot genoogbent om voor ja zelf te spreken dus antwoord mij met de hand op het hart en zonder Trees Je benïint Millette niet waar Ja Tader Lorin antwoordde de jonge man openhartig Heel goed Dat is tenminste een rond antwoord Dus als je Millette bemint wil je haar ook trouwen Maar je weet dat gaat zoo maar niet zonder overleg Je bent niet rijk Fierrille en ik kan de kleineniet veel geld meegevend Er is op La Queyrie broodop de plauk zelfs is er een sneetje koek bg maar werd er gezegd dat dit ministerie meer gedaan heeft dan vroegere kabinetten en dat de anti revolutionairen niet met hun kostelgk kabinet door dik en dun gaan Geloove het wie t kan 1 Heden voortzetting Zaterdag avond en Zondag ochtend jl is er te New ïork door een geweldigen sneeuwstorm grooto verwoesting aangericht Het verkeer in de straten was geheel gestremd door de dikke laag sneeuw die door spoedig volgenden regen ondoorwaadbaar werd Alleen de luohtspoorweg kon nog een beperkt aantal treinen laten loopon Alle geleidingen voor het eleotrische licht de telegraaf en de telephoon waren verbroken omtrent de vgftieohouderd telegraafpalon lagen in het zuidelgk gedeelte der stad tegen den grond on versperden laag naderhand den doortocht Brandweer noch politie konden opgeroepen worden door gebrek aan gemeenschap De schade woidtop millioenen begroot De storm begon in Alabama en werd heviger naarmate hg noordelgker kwam Alle steden en dorpen op zijnen weg hebbeu schade geleden Een belangwekkende tentoonstelling is te Milaan op touw gezet Zij zal gewgd zgn aan alles wat betrekking heeft op de opvoeding en de gezondheid der kinderen Terwgl de tentoonstelling een nationaal karakter zal dragen is voor de aardigste afdeeling nl die voor kinderspeelgoed de gelegenheid tot inzending ook voor het buitenland opengesteld Mededeeling van het voornemen om in te zenden moet vóór 16 Februari geschieden do inzending zalf moet vóur 31 Maart plaats hebben Wellicht koesteren de NederUndsche speelgoedfabrikanten bet voornemen ons land in die afdeeling te vertegenwoordigen Nadere inlicfatiogen kunnen zij vernemen van het ComUt de rexpotUioa ctki güne et d ucatim powr Venjmst Faro Bonaparte 69 Milana De opperhotttvesterg in Pruisen past Toor do Staatseigendommen welke ouder haar bcheor staan het gebruik van uit hout en aarde vervaardigde daken toe Uergelgke daken hebben het voordeel van zelden herstelling te behoeven hetgeen van groot belang is bg woningen in wouden alwaar men bg gemis aan werkvolk dikwerf genoodzaakt it eene averg aan het dak lang zonder herstelling te mqeten laten Bedoelde dakbe4 kking bestaat ni een kap vanhout Tan 3 cM dikte bedekt met eene driedubbelelaag asphaltkarton waarop eerst een laag zand van 1 cM dikte en vervolgens een laag aarde en grint 3 ü 4 cM aangebracht wordt Zoodanige dakbedekking kan echter alloen op hecht gecoDstmeerde huizen worden toegebracht zq weegt 140 s 160 KG per M SUxmpott Het boek vu generaal Booth Toen de lieden van t Heilsleger te Londen kort geleden op een killen avond uitgingen vonden zg dien enkelen avond alleen op de bruggen van de Theems honderd vier en zestig ongelukkigen rillend van kou die daar neerzaten op de tteenen banken geen dak en geen brood hebbende Dit is pas gebeurd in de hoofdstad van het rgke en roemrijke Engeland Zulke feiten verklaren hoe generaal Booth er toe de blanke schgven zgn er al even schaarsch als bg anderen Jelui zult dus samen geen schitterend huwelijk doen Men moet aan de toekomst denken Ik zou je eenmaal getrouwd zijnde wel op La Queyrie kannen houden maar als men jong is houdt men van onafhankelijkheid Oud en jong past niet bij elkaar dat gaat nooit goed op den dnur Je zoudt dua een eigen huisje moeten hebben maar daarvoor is geld noodig en dat is het juist wat er niet ia Je moet niet alleej aan je zelf en aan Millette denken maar ook aan de kinderen dia kunnen komen Waarom sta je zoo verwonderd ta kijken Omdat ieder meusch genoodzaakt is rekening te bonden met de omstandigheden Bovendien mgn jongen ia er nog een andore quaestie je hebt nog niet voldaan aan de militie en hoewel je de zooq eener weduwe I bent zoude bet kunnen gebeuren vergeef me I maar men dient op alles bedacht te zijn zonde het kunnen gebeuren dat omstandigheden Mgn vriend alle dingen zgn mogelgk I Uwe mama Jannetton zou kunnen Mijn God I zeide Pierrille ontsteld wil n overden dood mijner moeder gaan spreken Ik Neen mgn jongen stellig niet maar zie je je moeder is nog niet zoo heel oud zg zoude kunnen hertrouwen Mijne moeder hertrouwen Onmogelqk I Men moet aan alles denken mgn jongen endaairoA moet je wachten tot je voldaan hebt aan de t 1 kwam ign boek te aohrgren en ook waarom hg het betitelde In het duisterste van Engeland en hoe er uit to komen t Was weerslag op Stanley s In het duisterste Afrika en de titel zegt u het hemd ie nader dan de rok Doe wat voor Afrika maar vergeet niet do ellende vlak bg rondom u j Mgn leger staat gereed help mg en bet trekt uit Het is een merkwaardig boek Wie in een oog opslag wil weten wat hel inhoudt dien komt een gekleurde plaat tegemoet ten overvloede met een verklaring er bg Het heet nljeger des Heils Maatschappelgko veldtocht Deze kaart wil een overzicht geven van het in het boek uiteengezette plan en de uitkomsten die j men met de tenuitvoerlegging kan verkrguen De omlgsting draagt op twee zuilen gelallen aao officieele statistieken ontleend Zg geven een overzicht van de groote ellende in het Vereenigd KoI ninkrgk 2297 zelfmoorden 2157 personen van uitputting overleden in één enkel jaar 10 700 kinderen gestorven uit gebrek aan voedsnl of door slechte behandeling 993 000 armen van alle gezindten 190 000 verpleegden in het workhui 166 000 veroordeelden In bet midden der plaat ziet men de drie millioen ongelukkigen die in de golven van den maatschap pelijken oceaan omkomen te vergeefs trachtend zich er uit te redden Slechts enkelen bereiken de rota der bgzondere liefdadigheid Maar de vuurtoren van het Leger des Heils licht aao den gezichteeinder Zgn reddingsbooten zgn aan bet werk Zgn officieren mannen en vrouwen staan in aaneengesloten gelederen op het strand om hulp te verleenen en de geredden te verzorgen Linke wordt een eerste groep ongelukkigen naar de toevluchtsoorden en werkplaatsen der landbouwkolonie gezonden Man geeft huu werk en houdt aanteekening van hun karakter en eigenaardigheden Verder maakt een tweede grnep na in de kolonie ondervinding te hebben opgedaan zich gereed de zee over te steken Stoombooten met landverhuizers begeven zich naar de Bntscbe bezittingen let wel firitsche geen land onder vreemde vlag men bigft wat men is en brengen daarheen hen die overbevolking in de staden veroorzaken Een bakker rechta en een vriendelgke waschvrouw links toonen het te bereiken doel aan en den weg die gevolgd zal worden Door verstandig gebruik van door de liefdadigheid vertchafia fondsen werk Toor allen brood voor allen hoop voor allen Wat dit boek heeft uitgewerkt hoeveel meewerking Booth vindt hoe de gaven toeatroomen waat men Zoodra het werk verscheen maakte het ontzaglijken opgang Het verwierf de officieele goedkeuring van koningin Victoria en van een gnot aantal hooggej laattte personen en beeft reeds vele uitgaven beleefd De gelden voor het plan stroomen voortdurend toe Weldra zal de generaal de 1 200 000 bg elkander hebben om zgn plan uit te voeren Hg is al vast gelgk men weet begonnen Misschien is het boek niet genoeg uitgewerkt Maar het is eenvoudig makkelek te begrijpen en juist daaraan heeft de generaal een groot deel van zgn sUgen te danken Door insohrgvingsbureaux werkplaatsen boerderijen landverbuizingsagentachappen enz hoopt Booth alle bedelaars en hen di geen werk kunnen bekomen onder dak te brengen aan bet werk te zetten en zooveel mogelijk te beschaven Zgn grootste fout is wellicht dat hg dit wet Millette zal je Trouw worden dat beloof ik je omdat ik weet dat zg je lief heeft Je hebt nog twee jaren TÓór je eer je in de loting ralt In dien tn schentgd mof je geld opsparen en aan de Terradai verzoeken ja loon naar verhouding van je werk t verhoogen Zie je I ierrille ik weetje niet anders te ggen dan dat twee jaren gauw genoeg om zgn Welnu f Ik zal wachten Tader Pascal zei Fierrille TWEEDE CEDEELTE HOOFDSTUK I Niet iedere dag in het leven brengt een opmerkenswaardige gebeurtenis met zich mede en vooral button kan bet gebeuren dat er maapden voorbg gaan zonder dat er iets bgzonders voorvalt even kalm en gelijkmatig als het water in den vliet voortstroomt volgen de dagen op elkander Deze kalmte en gelgkmatigheid zgn wel beschouwd een geluk en zg die goed genoeg zijn toegerust omer geen verveling van te ondervinden zgn menschendie men benijden moet want 2g weten zich metweinig tevreden te stellen wat misschien bg slotvan rekening de grootste kunst is Zg leven eeaweinig bewogen hoewel daaram nog niet gemakkolijk leven want ook dit leven heeft z n atrgd en moeilgkheden maar geregeld kalm als het wam vooruit afgebakend Wordt vervolgd alles op te uitgebreide schaal wil doen Beter misschien ware het b v als hij zich voorloopig slechts onverzorgde kinderen aantrok Doch de beste stuurlui staan aan wal De gedachte is good groot gelijk de nood Of zg verwezenlijkt kan worden moet nu blgken Kr is eenheid in het boek dat hot plan beschrijft Trouwens men weet dat de heer Stead hoofdredacteur van do Pali Mall Gazette zijn medewerking heeft verleend en deze kan schrijven Docb het plan schijnt alleen van Booth uitgegaan die op zgn beurt het werken op groote schaal verstaat Denk over dit boek en over t Heilsleger als go wilt Beide zijn en dat is in elk geval zeer veel sprekende en voorbeeldige getuigenissen tegen het laisser a ler de Kains theorie Ze zeggen u wat Da Costa zoo vaak uitsprak Doe leatl Standaard lu het pharmaceutisch laboratorium te Leiden is Zaterdagavond eon groote flesch met een phosphorverbidding mot eon knal gesprongen waarbij de phosphor haar lichtende eigenschappen vertoonde Er werd door voorbijgangers daarop brandalarm gemaakt en weldra rukten de brandspuiten aan Men had volgens de Leid Ort groole moeite om de blusohgrage gemoedaren tot bedaren te brengen Uit Londen sehrgft mon aan de N S Ct De tegenwoordige manieren om reclame te makan voor artikelen van dagelgksch verbruik zgn soms niet vrg te pleiten van eigenaardig vernuft Zg moeten dikwerf kostbaar wezen maar uit de dagelijks herhaalde pogingen kan men niet anders opmaken of zg voeren tot succes en goede winsten Sommige fabrikanten verspreiden hunne artikelen kosteloos op groote schaal door ze huis aan huis te laten bezorgen Nu eens is het zeep dan weer chocolade of reukwater soms in eene zeer aantrekkelijke verpakking welke met de deugdelgkheid van het verpakte tot kooporders prikkelt Eene tweedo methode bestaat in het huren van een lokaal in eene volkrgke buurt waar men eeue leziug laat houden door een bekend wetenschappelijk en populair man nopens het artikel dat men adverteeren wil En terwgl de voordrachthouder uitweidt over de deugden en goede hoedanigheden van fabrikant en fabrikaat wordt dit laatste kosteloos rondgediend onder de genoodigde hoorders Is het inderdaad puik dan vÉU er kwalijk eene betere methode van reclame te bedenken Ongenvrkt verovert men eeno menigte harten oud en jong en de overborrelende erkentelijkheid voor den aiuldigen avond bevordert alweer eene zeer gewensohte propaganda Nu op het oogenblik is er hier eene groote firma in thee welke popnlaire voordrachten laat houden in den aangegeven trant om zekere merken uit Ceylon aan den man en aan de vrouw te brengen Zij bezigt daartoe de diensten van ontegenzeggelgk knappe sprekers Eénen hunner heb ik dezer dagen in oostelgk Londen ganoten tegelijk met kopjes v n werkeiyk zeer goede thee geflankeerd door sandwiches en gebokjes van allerlei aard De spreker begon met eene beschrijving van Ceylon de wonderen van dat wonderbaarlijke eiland met zgne pagoden zijne Boeddhistische tempels zgne optochten met Boeddha s tand zgne duiveldansen ea wat al niet Daarna hield hij een alleraangenaamst theepraatje geholpen door eene tooverlantareu Hg vertelde ons boe het theedrinken eigenigk begonnen is de eerste aanvoeren uit het verre Oosten dan bracht hg ons naar China en Indië on schilderde ons de teelt an de bereiding van thee alles gekruid met anekdoten en puntige mededeelingen Eindelgk kwam hg aan Ceylon en verhaalde hoe de theeuilroer van daar van 286 pond in 1876 verleen jaar gestegen is tot veertig millioen pond Natuurlgk zeide hg geen beter product te kennen dan het voortbrengsel Tan de bewuste plantages dat iedereen genuttigd en dit spreekt van zeil gewaardeerd had Toch kostte het slechts zooveel l Zulke reclames doen geen kwaad eu hebben eenen zekeren aangenamen humor Ontegenzeggelgk evenwel trekt Ceylon thee op het moment hier sterk de aandacht sedert ééa pond van eene zekere plantage afkomstig voor 87 shilling ter markt verkocht on daarna weer overgedaan is voor £ 6 10 zoowat één shilling per lepeltje Dit is zeker merkwaardig als de hoogste prgs ooit voor een pond thee besteed doch hetgeen misschieneven merkwaardig is en er niet bgverteld wordt is dat zulke thee véél meer koat dan £ 6 10 het pond om te worden geproduceerd Het Bhl maakt de opmerking dat het nu reeds aan den dag komt hoe juist degenen hebben gezien die in 1887 voorspelden dat de nieuwe grondwetsformule voor het kiesrecht tot nitts dan nieuwen strgd zou leiden Men heeft het algemeen stemrecht willen uitsluiten maar door kenteekenon van geschiktheid en maatschappelijkeu welstand te eiscben de deur geopend Toor allerlei tegenstrijdige meeningen Men herinnert zich dat reeds bg de Taststelling dier woorden lang werd beraidslaagd OTer de vraag wat hot woordje ea to boteekenan had Zgn geschiktheid en maatschappelijke welstand twee afzonderlijke vereischten ot is één van beiden voldoende Het antwoord der regoéring muntte niet uit door duidelgkheid en zoo heeft de meenins post gevat dat de grondwet voor het kiesrecht nog stoeds een censu vereischt De bedoeling was echter niet aldus Mon had beter gedaan enkel van geschiktheid te spreken en de aanwijzing der gesohikten aan den wetgever over te laten Beeds dit beperkende woord geschiktheid zou te kennen geven dat de Grondwet geoT algemeen stemrecht wil tenzij de wetgever het volk daarvoor rijp achtte De geschiedenis der Grondwet geeft achter het recht do woorden ooic thans in dien geest op te vatten al staat er ook en aiaatsohappelijken welstand bij Hot Hbl maakt deze opmerking omdat in de vorige week in de Tweede Kamer door den hoer Borgesius en in een openbare vergadering te Amsteidam door den hoer Hartogh is gezegd dat aan de Grondwet is voldaan wanneer mon enkel den eisch van lezen en schrijven aan onze kiezers stelt Dit is op zichzelf niet onjuist do Grondwet laat toe dat de wetgever allen die een naam knnnon lezen en schrijven geschikt verklaart voor het kiezerschap Maar da Groddwet en dit is hoofdzaak zogt niet dat roeds dit enkele vereischte iemand geschikt maakt Het is aan den wetgever het ta beoordeelen en het komt aan het HM voor dat de wetgever als hg het landsbelang bovenaan stelt nog niet tot zulk een uitspraak kan komen Uitsluiting van zulke ongeletterden is een dringende eisch opneming nu reeds van alle anderen ware een sprong in t duister Geleidelijk moet het kiesrecht echter reeds nuworden uitgebreid in de richting van algemeenstemrecht Daartoe behaoren eerst de vele gebreken der voorloopige regeling te worden weggenomen Het Bbl acht nog altgd het stelsel pritctisch dat kiesrecht toekent aan allen wier gesohikheid uit een of ander diploma of betrekking kan wordon aangenomen en verder aau degenen die hun aanslag in een inkomsten komstenof andere dergelgke belasting hebben betaald of een woning van zekere huurwaarde in gebruik hebben waarvan men dan zoollfig een betere schatting ontbreekt elke betaalden aanslag in de porsoneele belasting kon aannemen Wie geen oigen belastingbiljet ontvangt moet gelegenheid hebben op verzoekzgn woning of kamers to laten schatten Men kanaldus een kiezorscorps erlangen als het Engelsche dat ook de beste elementen van de werkliedenomvat en 13 pet der bevolking telt terwijl deverhouding hier te lande nauwelgka 7 pet bedraagt Dat ware esn flinke stap in de goede richting Maar bovendien zorge men oor uitsluiting van volkomen onbevoegden die thans wèl worden toegelaten Daartoe moet het stelsel van invulling aan het stomburoeldoor de kiezers zolven worden ingevoerd Baitenlandsch Overzicht De Oostenrijksche kranten praten allen over do Kamerontbinding an zgn t er over eens dat de verwarring in de bonte volkenrg welke men Oostenrijk noemt zoo groot geworden is dat er wel eens een groot middel mocht worden beproefd om te zien of er geen verandering zou kunnen komen Maar wat er nu komen zal dat weet of begrijpt niemand Men vreest echter dat naar de mode van onzen tgd de uitersten van beide zgdan zullen toenemen in sterkte en dan wordt t er zeker niet beter op Opmerking verdient dat t ofiioiouse Fremdenblatt de Duitschers in Bohème een compliment maakt over de loyale ondersteuning van de Begeoriog bg het vergelgk De Belgische Minister van Oorlog heeft aan de beide onlangs opgeroepen klassen van miliciens een maand verlof verleend zg moeten zich echter gereed houden om weer op te komen De kloof tusschen de heeren Gladstone eu Parnell wordt steeds grooter Nu weer heeft de hoor Parn te Waterford een rede gehouden waarin hij hevig tegsn den grand old man te keer is gegaan Voortaan zou Parnell naar hij verzekert zich niet zoo ver bekommeren om de meening vanden heer Gladstone als hg steeds had gedaan maarvoor Ierland een eig u flsrlement bestuur der politie en regeling der landqVaesHe naar eigen goedTinden bigven eisohed i De liberale afgevaardigden zgn i retiaöSrai over dezen openlijken aanval togen wn Niet alleen zien zg daarin een por o tgta beleedigiug van den heer Gladstone maar ooit beschou wen ïij de rede te Waterford als de aankondiging van een program voor Home Eule dat door geen Engelsch Parlement kan worden toegestaan De Daily NeKi herhaalt dan ook nogmaals zgn verzekering dat van samenwerking van de heeren Gladstone en Parnell geen sprake meer kan wezsn Het gerucht is te Londen in omloop dat de hoer Gladstona voornemens is zich weldra uit het politieke leven terug te trekken In bevoegde kringen wordt daaraan echter geen waarde gehecht De Spaanscho regeering heeft al de handelstraclaten die de bepaling behelzen omtrent do behandeling op den voet der meest bogunstigda natie opgezegd In de nieuwe traotaten die zij mocht sluiten wil zg die bepaling niet meer opnemen Met de Fransche regeering aldus wordt gemeld is zij gezind het tractaat te vernieuwen wegens de goede uitkomsten die hot verdrag van 1882 voor Spanje heeft opgeleverd vooral voor den Spaansohen wijn waarvan de uitvoer jaarlgks gemiddeld een waarde Tan 280 millioen posetas vertegenwoordigde Met de andore mogendheden zal zij de traotaten slechts vernieuwen indien zij nieuwe en aanzienigke conoeasien aan Spanje doen inzonderheid ten aanzien vaa den invoer van wijn vruchten en metaalerts Wat de koloniën dier staten aangaat deze denkt de regeering vau de verdragen uit te sluiten Blgkens uitvoerige berichten uit Chili winnen de tegenstanders van president Balmacoda veld De haven Coronel welke door hen wordt geblokkeerd is de yoornaamate kolenhaven der republiek In de nabijheid liggen rgke kolenmijnon zoodat het bezit van de haven voor beide partgen van groot gewicht is Ook de havens Tongoy en Torbovallei worden geblokkeerd De haven van Coquembo is reeds in de macht der marinetroepen die naar do stad oprukten en ook deze weldra iullen vermeestoren Da toostand van president Balmaceda wordt dus steeds hachlijker Ten slotte een alarmbericht over Luxemburg Eenigen tijd geleden bracht de erfgroothertog van Luxemburg aan de koningin van Engeland een bezoek om de troonsbestijging van zgn vader aan te kondigen De Standard vond toen hierin aanleiding tot eeu artikel over het groothertogdom waarin zg o m wcea op de groote rol welke deze kleine vorstendommen in de politiek van Europa spelen Daarbg herinnerde het conservatieve Engelsche blad er aan hoe toen nauwelgks de groothertog Adolf van Nassau de regeering had aanvaard do quaestie eener militaire conventie tusschen Duitschland en Luxemburg weder te berd e werd gebracht en vooral een goed onthaal vond bg do diplomatieke praatjesmakers te Berlg n Der langen Rede kurzer Smn ten het Standariartikel was dat zulk een militaire conventie echter niet zou gesloten worden lo wgl de Luxemburgers haar niet wenschen 2o dat er de regoering te Berlijn veel aan gelegen moet zijn haren goeden naam te handhaven als het aankomt op loyauteit voorsichtigheid en eer nied voor de traotaten Eene militaire conventie als do bovenbedoelde zou ongetwijfeld door Frankrgk als een provocatie worden beschouwd misschien ook wel door andere mogendheden en de Duitsohe keizer heeft steeds zijn uiterste best gedaan om zich te vrgwaren tegen de verdenking dat hg handelingen in den zin heeft die in strgd zouden zgn met de Europeesche traotaten Thans wordt gemeld dat er te Luxemburg geruchten loopen over niet meer of minder dan de opname van het groothertogdom in de triplo alliantie De keizer zou besloten zijn alle belemmeringen welke de verwezenlijking van dit plan in den weg staan op te ruimen Van het groothertogdom vereenigd mot Elzas Lothariugen zou dan een koninkrijk Lotharingen men prins Heiurioh s keizere broeder als souverein gevormd worden Van den groot hertog of diens zoon zonden geen moeilgkheden te wachten zgn De reis van den erfgroot hertog naar Engeland had geen ander doel dan lord Salisbury voor dit plan gunstig ta stemmen Hoewel verzekerd wordt dat men in Luxemburg zelve niet aan de verwezenlijking er van gelooft zoo brengt men aldaar toch dezen nieuwen toekomstdroom van keizer Wilhelm II in ïerband met diens denkbeelden over een algemeene ontwapening Een nieuw koninkrijk Lotharingen zou den grondslag voor de Toorstellen aan Frankrijk vormen Geloofwaardig klinkt dit alles niet Hoogstnoarsohijnlijk is het dan ook niet reel meer dan een canard door een of ander Franscb journalist losgelaten INQEZONDEN M de Redacteur Van de hand van Dr J H Gunning J Hzn verscheen dezer dagen een hoogs interessant geschrift gctit De Cbasidira eene bladzijde uit da geschied