Goudsche Courant, vrijdag 30 januari 1891

1801 Zaterdag 31 Januari 4440 GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekenm AD r BTENTlEN worden geplaaM van 1 5 regels i 50 Centen leden regel meer 10 Centen GR 00 TE LBTTKE8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENKKBLAD t welk des Maandags verschgnt De Inmading van advertentifin kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Blooker s Cacao t qï nis van het hedendtagsolie Jodoadom Wie eenigermate bekend is met de geschiedenis der Volkeren moet altijd weer opnieuw ïioh verbalen OTer het Tolk der Joden dat over de gansohe aarde renpreid inds 18 eeuwen als balling rondzwerft en overal ec altyd zyn eigenaardig vclkstype bewaart Helaas vele Tergenoegen zich den Jood met verachting te bejegenen en zij hebben ongeligk Er is geen macht onder de beschaafde volkeren van onzen tyd te vergeleken met de macht van den Israëliet Iedere poging om de belangstelling voor den Jood op te wekken verdient toejuiching en waardeering hoeveel te meer wanneer dit geschiedt op eene wgze als in bovengenoemd geschrift Geen dor geleerd betoog maar een boeiend keurig bewerkt verhaal uit het Joodsche volksleven wordt ons hier aangeboden Ontzaggelijk veel onderzoek en kennis is voor zulk een werk noodig doch de lezer wordt nergens vermoeid door geleerde atnhalingen De weetgierige lezer vindt in dien schat van aanteekeningen achter het werk gelegenheid zijnen lust te bevredigen Wie op goede degelijke lectuur prgsstelt ontbiede dit werk Met hartelijken dank aan den schrijver voor zijn kostelijken arbeid en U voor de plaatsing met de meeste hoogachting Uw Dw Dn L TEN BOSCH SSS Staats loterij 6e Klasse Trekking van Donderdag 29 Januari No 7422 100 000 No J734 1000 No 6621 7791 17547 18074 en l8646 ƒ 400 No 951 1546 12188 en 20667 ƒ 200 No 296 2317 2891 2572 2783 3561 6730 6176 6987 9167 1S360 13934 14266 14787 17662 19766 20653 en 20769 ƒ 100 Prijzen van f 70 21 2690 5649 8128 10709 12843 15437 18247 44 2728 6701 8200 10722 13068 15558 18466 68 2867 6827 8222 10900 13160 16696 18482 298 2889 5831 8338 10928 13234 16789 18601 326 2918 5899 8367 10931 13299 15S89 18697 479 3214 6024 8395 10948 13353 15859 18776 556 3216 6171 8430 UI64 13437 15987 18868 644 3245 6176 8630 11314 13540 16001 18976 679 3300 6193 6740 11439 13640 16059 19186 884 3314 6210 8844 11566 13707 16262 19193 980 3436 6234 8920 11660 13784 16364 19250 989 3451 6310 8934 11676 13861 16439 19320 1082 3642 6339 8988 11791 13867 1669S 19465 1169 3764 6609 9257 11899 14026 167U7 19629 1242 3769 6719 9643 11950 14226 16780 19671 1256 3884 6864 9648 12050 14426 16856 19765 1305 3944 6858 9724 12063 14519 16872 19802 1364 4072 6887 9764 12108 14629 16986 19947 1370 4104 6888 9950 12171 14786 17192 19964 1380 4276 7098 9971 12236 14817 17209 20219 1382 4293 7l01 10103 12239 14829 17482 20282 1408 4 533 7249 10203 12332 14871 17570 20295 1581 4748 7309 10217 12559 14876 17624 20512 1766 4821 7528 10221 12622 14887 17707 20657 1801 4983 7563 10282 12677 14916 17709 20568 1903 5022 7695 10418 12719 16002 17954 20591 2088 5089 7696 10442 12735 15015 17977 2 0614 2196 6106 769 8 10448 12761 15037 17991 20840 2212 6431 7961 10509 12793 15275 18007 2087Ï 2424 6469 796010702 12833 16426 18230 20924 2473 6638 8069 Trekking van gisteren No 14360 70 moet zijn n et MARKTBERICHTEN Gouda 29 Januari 1891 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer Handel en prijzen gewoon Vette varkens goede aanvoer handel gewoou 19 a 22 et per half KO Biggen voor Sngeland goede aanvoer handel flauw 15 al6 9 et per half KG Magere Biggen tamelijke aanvoer handel flauw ƒ 0 60 a 0 86 per week Vette schapen en Lammeren geen aanvoer Nuchtere kalveren redelijk aanvoer handel zeer vlug 5 a 18 Gouda Snelpersdruk van A Beunkhan k Zoon Aangevoerd 17 partijen kaas handel vlug 1ste qualiteit ƒ 25 a ƒ 27 2de qualiteit ƒ 22 a ƒ 24 Boter goede aanvoer Handel vlug Gooboter f 1 60 a 1 60 Weiboter ƒ 1 25 a 1 40 PËTROLEUM NOTEËRINGËN van de Makelaars Cantziaar SohalkwiJki RoUerdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 8 Geïmporteerd fust 8 06 Januarilevering ƒ 8 Februari levering ƒ 7 86 Maarten April levering ƒ 7 86 Burgerlijke Stand OEBOREM 6 Jan Adriuma Francuciii oadm A de Korte en £ Ton der Liia 87 beertiaida Jicobi ouden J A a Hoir en H on U m Heleni Oerarde oudere A ao Maareu ea H O aa der Kee 28 Coroelia Catharia oudere i H Neef en D Bomer Frederik Oyabertua oudere F O Nieuivland eo C de Bruin OVE SLtDEN 87 Jao K van Leeuwen 67 j 11 m 28 J C Götle 7 m GfcHUnUs 88 Jao B l vaa Baag A M M Scboateo Stolwijk GEBOREN Willen ouder W Molenaar ea H Boager Adriaua Frcdcriea onderi D Moleoaar en J E Uoobemtua Klaaa oudere B vau der Wal en J Moleuaar Zevenhuizen OVERLEDEN 6 W P ol 3 m GEHOrtDi W Snoek en N W van Tilbsrg T de JoDg au A R de Groot ADVERTENTIEN De Heer en Mevrouw tk BOSCH ScHOLTENs betoigen bannen bartelgken dank voor de vele bewezen van deelneming ontvangen by het overlgden hunner veel geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevr de Wed A TïN BOSCH DOÏDKS HEEREN ARTIKELEN Speciale inrichting voor uitzetten A V OS AZe Kleiweg £ 73 eii73 AAUBESTEDmS Op DINSDAG den 3n PEBBDABI 1891 des voormiddagg ten 11 ure zal de Heer D C W VAM DKB LAAB ten zgnen kantore aan de Markt te Oouda aanbesteden het bijna geheel AFBREKEN van de HOIZEN No 12 en 13 aan den Tiendeweg te Gouda en het ter elfde plaats bouwen van een WOONHUIS en KANTOOBQEBOUW waaromtrent inlichtingen zullen gegeven worden door den Architect W C tak GOOB te Rotterdam Aanwgzing wordt gegeven ZATEBDAG den 31n Januari 1891 Afdrukken van BESTEK en TEEKBNINGEN zgn tegen betaling van 2 50 bet exemplaar verkrggbaar ten Kantore van den aanbesteder en bg bovengenoemden Architect aïdI TTetentien in alle binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda van RESTANTEN lAflJIÜEI i contant tegen veel vermiuderde prgzen in het magazyn bg B IDE J OÜTO GOUWE C No 199 200 Iedereen die tot zyn hoogate jaren zonder bril wil werken make eer het te laat is gebruik van Dr diantomelanus Oogenwater en na een korte proefneming zal men de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Prgg per flacon met gebruikiaanwgzing 60 cents verkrggbaar bg Wed Bosman OUda i Wed N Sanders teiden A Prins Zcenbuisen W Ligthelm Voorburg Wed O Wilhelmus Woertl U Bos Berkel Qeen grijs Haar meer l De nieuwe LONDON ia m Cè de beste van alle bestaande parA H fumeriên om het grgze haar binnenenkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 8B cent pet flacon en l SO per dubbele flacon Alleenverkrögbaar te Gouda bü I A OATS en J H C HUINCK F Hz Zeer ITette G esteendrukte NAAUEAARTJES worden GELEVERD door A BRINRMAIV en Zn Algemeeo erkend ls het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los irorden der tanden tandpijn ontgteking zireren bloedend tandvleesch onaangename euk uit den mond kalkvorming worden zeker yoorkomen en genezen door het dagelgks gebruik an bet eohte K K Hof Taadarts Dr PO PP S ntJ ter in aanmerkelijk vergroote flesschen voor 60 cenU ƒ 1 80 en 1 76 hetirelk gelijktijdig aangewend Aet Dr POPP g Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezand en schoon houdt Dr POPP a Tandplomheersel Ur POFP s Kruiden Zeep tegen eiken bniduitslag en voortreffelijk voor baden I Veuus zeep en Zonnebloemenzéep FOFF S GekrlgtalUgeerde en Trangparan I Glycerinezeepen ü jn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te Weeg brengen tt De namaaksels van AnatheriB Koudwater verwoesten de tanden binnen korten tijd VS Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland nste merk De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prjJB per drie maanden is 1 25 franco per posé 1 70 Afzoaderljke Nommera VIJF CENTEN Het hoofd dezer gemeente heeft weder volgens de bepalingen der wet de mannelijke inwoners welke meenen gerechtigd te zgn als kiezer te worden beschouwd uitgenoodigd voor 15 Februari a s van hun verlangen te doen blgken en hunne aangifte te doen vergezeld gaan van de noodige bewgsstukken Daar niet ieder op de hoogte is van de voorschriften der wet op dit stuk kan het zgn nut hebben nog eens daarop de aandacht te vestigen Het is toch van belang dat de burgers zooveel mogeIgk gebruik maken van de hun verleende bevoegdheid laat men den wettelgken termgn verstrgken dan is et ooor een geheel jaar niets aan te doen En dit jaar is een verkiezingsjaar zoodat het er nn vooral op aankomt bg tgds te zorgen dat men op de lijst gebracht worde Het ligt zeker op den weg der kiesvereenigingen te waken dat geestverwanten deze formaliteiten niet verzuimen zg kannen achterblijver persoonlijk waarschuwen doch het kan geen kwaad te dezer plaatse te herinneren wie alzoo zich ten stadhuize hebben te vervoegen om inschrijving op de kiezerslgst te vorderen Aangifte is niet noodig wanneer men alleen in de gemeente waar men woont is aangeslagen in de personeele of in de grondbrfasting Dan wordt men ambts halve op de kiezerslgst gebracht wanneer men in de termen valt deze categorie van personen hebben zich eerst na de voorloopige vaststelling der FEVILLETOIM tlaar het Tranteh IN EEDE GEDEEtTFi HOOFDSTUK I 11 De dag van morgen gelijkt op dien van heden even als de dag van heden geleek op zijne voorgangers Wat altijd aan de orde is dat is de arbeid die dagel jksche afmattende strijd zonder glorie maar niet zonder belooning de onafgebroken volhardende wreede arbeid Pierrille zou welhaast zijn twintigste jaar bereiken Hy zag de dagen en maanden elkamler opvolgen en den tijd naderen wanneer Millette zijne vrouw zou zijn Hij kwam als voorheen dagelijks op La Queyrie en na ieder daar gebracht bezoek voelde hij zich gelukkiger De Lorins behandelden hem reeds als een lid der familie en ontvingen hem steeds met open armen want hij bracht altijd een opgewekte temming en een goed humeur met zich MiUetle en hij beminden elkander meer dan ooit het was den jongen lieden een feest elkaar te zien en met elkaar te praten kiezerslgst te overtuigen dat zij niet zgn over het hoofd gezien De volgende categoriën van personen hebben zich wel op te geven Ie Zij die over bet dienstjaar 1889 90 niet in de gemeente hunner inwoning maar elders in de personeele belasting waren aangeslagen zonder remissie en hua aanslag ten volle hebben betaald Zij hebben over te leggen het gequiteerde aanslagbiljet 2e Zij die elders of in meerdere gemeenten te zamen over het dienstjaar 1890 voor een bedrag van minstens tien gulden de Rijksopcenten daaronder begrepen in de grondbelasting waren aangeslagen en hun aanslag ten volle hebben betaald Ook zg hebben over te leggen het gequiteerde aanslagbiljet Zg die niet op het kohier vermeld zgn maar die niettemin tien gjilden in de grondbelasting beialen als modc eigeuaars van onroerend goed leggen over het aanslagbiljet of authentiek afschrift daarvan een opgaaf van t bedrag van hun aandeel en de be cheiden betrekkelgk het gemeenschappelijk bezit Een model hunner aangifte is kosteloos ter secretarie verkrijgbaar De man mag den aanslag zijner vrouw in rekening brengen de vader dien zijner minderjarige kinderen voor de goederen waarvan hg het vruchtgenot heeft Wie uit anderen hoofde reeds kiesgerechtigd zgn kunnen natuurlijk deze aangifte nalaten 3e De zoogenaamde lodgers of zg die Mama Catissou zou dolgaarne hunne gesprekken waarin de zuiverheid van hun gemoed zich in al haar frischheid openbaarde hebben afgeluisterd I Maar zjj spraken meest op zaohten toon Verliefden doen als gierigaards zij behouden hun schatten voor zichzelf Zoo droomden zij samen sohoone droomen en lieten zich het pad der toekomst door de hoop die fee der twintigjarigen aanwijzen Weet je wel zei Milletta dat de zomer al haastom is Met het volgende jaar zal je van den dienstplicht ontslagen zijn en dan trouwen we tegen Paschen Onze bruiloft zal heel prettig liJn men zal er dansen evenals op die van NellonenMariannette siet waar Laat ons eens nagaan met zijn hoereleu zullen wezijn Pierrille Zij telde op haar vingers terwijl de jonge man zeide Of er veel of weinig menschen zullen zijn ofer gedanst wordt of niet zal my tamelijk hetzelfdezijn want het feest komt er minder op aan als ikmaar je man ben Ah zeide Millette meen je dat het dansen voor mij de hoofdzaak is f God beware me ik bekreun erme voor mij zelf niet veel om Maar ik zou gaarnezien dat onze gasten zich amuseerden en dien dagnog lang in prettige herinnering hielden Je hebt gelijk Millette Ik denk ook wèl om onze gasten maar aangezien er nog acht volle maanden moeten verloopen eer het zoo ver is hebben we nogal den tijd om dit alles in orde te brengen Jawel maar ik heb er pleizier in dat al vaat sedert 15 Mei 1890 of vroeger van een inwonenden eigenaar of eersten huurder een zelfde kwartier in huur hebben gehad en nog in huur hebben waarvoor zij niet in t personeel zijn aangeslagen maar waarvan de huurwaarde ongemeubeleerd wordt geschat op minstens ƒ 44 terwijl het geheele perceel voor minstens ƒ 88 huurwaarde moet zijn aangeslagen t Model hunner aangifte is kosteloos ter secretarie verkrggbaar en de vereischte schatting geschiedt kosteloos Lodgers die reeds het vorige jaar op de kiezerslgaten voorkwamen moeten hun aangifte wederom doen anders worden zjj geschrapt Bg dit overzicht hebben wij weinig meer te voegen De personen onder no 1 genoemd zullen in ons midden weinig talrgk zgn het zgn de vermogende lieden die s zomers buiten en des winters in de stad wonen Mochten deze er zjjn dan zullen zü zich zelf wel redpen De onder no 2 genoemde zijn talrgker mochten vq twijfelen of het bedrag dat zij in verschillende gemeenten of als hun aandeel in gemeenschappelijk grondbezit betalen vpldoen de is dan kunnen zij zich ten stadhuize vervoegen om er naar te informeeren wg raden denzulken aan er in alle gevallen werk van te maken Hetzelfde geldt voor de onder no 3 genoemde Laat allen die op kamers wonen zich aanmelden indien het bedrag der huurwaarde niet voldoende is dan blijkt dit later wel uit de schatting die kosteloos is men verliest er niets by vooruit te doen dan verbeeld ik me dat die acht maanden al om zijn dat alles morgen zal gebeuren Goede Millette I Ach I ja Pierrille ik zal goed en liefhebbendvoor je wezen want je bent een beste man die veelvan ma houdt Wü zullen hun die rijker zijn danwg niets te benijden hebben en ons huishouden zalmodel zijn Ons huishouden ons huishouden Pierrille denk eens aan Wel Millette weet je dat ik al gold op zijde gelegd heb en dat de buidel langzamerhand grooter wordt Des te beter Ik weet wel dat men niet laiom het geld moet doen maar wat de welvaart van het huis waarborgt moet heilig worden gehouden én daarvoor zullen we zorgen Ik ben een beetje op da penning weet je Dat weet ik waarachtig wel Maar niemand heeft er sohade of leed van opLa Qaeyrie Je vleit je zelf niet Millette en wat je zegt iswaar K ijk ik geloof dat ik heel verstandig habgedaan met je aJ zoolang te beminnen want ik zou in de gebeele streek geen voordeeliger partij kunnen vinden dan jq bent Komaan zei Millette Ijkend trouwt u soma uit eigenbelang mijnheer FieffiUe Kn hij lachend op zijne beurt kuste haar op het voorhoofd en zeide met den vinger dreigend O jou onclpugd j e bent een ondeugd