Goudsche Courant, zaterdag 31 januari 1891

Dqi t66i 15 Februari moeten allen die in andere gemeenten in bet personeel of in de grondbelasting aangeslagen z n en dien aanslag betaald hebben mtt hun biljet voorts de medeëigenoarg van onroerende goederen tMt hun gemeenschappelijk biljet en eindelyk alle kamerbewoners die op 15 Februari langer dan 9 maanden dezelfde kamers bewoond hebtien zich ten stadhuize aanmelden Wie dit niet doet verlieet voor een Keel jaar zijn Ueerecht Wy voegen hierbij den raad aan de belanghebbenden maakt er dadelgk werk van uitstel kan aanleiding geven tot teleurstelling Men heeft b v zgn biljet verlegd en moet het opzoeken men is het kwyt en moet een duplicaat aanvragen het kan bg een ander b v bg een notaris berusteil In al die gevallen heeft men tijd noqdig om vóór 15 Februari gereed te zgn Handelt dus zoo spoedig mogelgk toont dat gg prgs stelt op het recht dat n in het belang des lands bij de wet is gewaarborgd Velen hunkeren naar mondigverklaring op staatkundig gebied laten zg die kiezer kunnen zgn zich de geringe moeite getroosten die do wet van hen eischt BINNENLAND GOUDA 30 Januari 1891 Van de gratia uildeeling van brood en warmen dfvnk aan de volwassenen koffie aan de kinderen melk werd heden gebruik gemaakt door 291 kindelen en 203 volwassenen Dondi ag 6 Februari a st lal het Botterdamsch Tooneelgezelsohap onder directie der hh Le Gras m Haspels alhier opvoeren liiMk Stuakt Treurspel in 5 bedr van Schiller naar de ben erking van Ten Kate Bij deze voorstelling zal voor bet eerst ds eene langdurige ziekie weder optreden Mevr Cath Beenmans Voortr treden op de dames Burlage Verwoert en Coelingh Vorderman benevens de hh J Haspels liC Gras Henri de Vries Tartand van Kerckhoven Bosier Paassen Mijin en van Eqsden Morgenavond wordt hier een nieuwe zaak geopend die een aanwinst belooft te zijn voor onze gemeente bL die der hh E S Cats op de Markt A 96 Maakt reeds de voorgevel met de kolossale spiegelloit en fraai bewerkte pui een prachtig effect het inwendige overtreft alle verwachting Allereerst de hoogst smaakvolle étalage waar een kostbare collectie gordijnstoffen tapijten en tafelkleeden in venchillende genres het oog bekoren waarbij een behang van zgde en satijn de aandacht trekt det bezichtiging overwaard Voorts het msgaign dat een groote sorteering Smyrna Avninster en andere tapijten bevat die tot een ruime keuze in staat stalen Achter het magasijn is het kantoor en daarachter de pakkamer alles even practiach ingericht Achter het magazijn voert een trap door een maakvoUe drapeering gedeeltelijk aan het oog ont De maand Augustus spoedde ten einde De korenvdden waren kale vlakten geworden Het gras op deweilanden reeds eens gemaaid on wederom hoog opgeschoten was doorzaaid met bloemen en wemeldevan sprinkhanen In de schuren was men bezig hetkoren van de pielwn te ontdoen en te zuiveren in den wan want de wijnstokken hingen zwaar van deTapende vracht en belootden een overvloedigen en vroegen oogst Wie op zekeren avond van een dezer dagen liS Queyrie had bezocht zon er papa Lorin hebben aangetroffen gezeten op een bos stroo en met den rug tegen een muur geleund zich koesterend in de stralen van de ondergaande zon de armen over de borst gekruist kijkende met do kalme onverschilligheid den bnitenman eigen naar Mathurin zijn knecht en naar een driej f daglooners die met lange dorschvlegels een dikke laag koren die op den grond lag uitgespreid beukten Het kon omstreeks zes uur in den namiddag zijo en bet was warm weder We zullen morgen geen wind hebben jei hij en de vrouwen zullen niet kunnen wannen Gelooft u vroeg een djr arbeiders Te drommel I ik houd het er voof dat we vooreerst stil wéér zullen hebben Het zal noodig zijn al het koren van de pieken te ontdoen eer met ket wannen begonnen wordt Misschien hebben we f trokken naar de bovenvertrekken Zoowel deze vooral de keurig gemeubileerde salon als de tuinkamer beneden bieden gelegenheid aan om een oordeel te vellon over de bekwaamheid van den deskundige door de hh Cats geëngageerd voor toffeering en drapeering on ieder die een en ander in oogonschouw neemt zal het met ons eens zijn dat dit oordeel hoogst gunstig moet luiden De inrichting van het geheel verdient allen lof terw jl dit ook op de onderdeelen van toepassing is Zoo lal b V de fraaie gaskroon op de étalage een schitterend lioht werpen waardoor het effect verhoogd wordt Nog dient vermelding dat een nieuw soort dakbedekking werd toegepast nl hout waarop een bijzondere verfsoort daarop papier en voorts zand wat uit meer dan één oogpunt aanbeveling schgnt te verdienen Ongetwijfeld kan daze zaak gerust de vergelijking doorstaan met dergelijke in andere steden Diegene onzer stadgenooten welke tot nogtoe voor iets werkelijk fraais op dit gebied zich elders moesten voorzien kunnen thans in onze stad uitstellend terecht De iiedisnde van den boekhandelaar E J geheeten is heden morgen overgeloopon van de Waohtelstraat over de Kromme Gouwe met het gevolg dat hjj door het gs is gezakt Met behulp van verschillende personen door het toesteken van een lat is hij op het drooge gebracht Woensdag werd in het café Vrede Best alhier de 1 6e jaarvergadering gehouden door de SchoenmakersVereenigiug Help u zelven Uit het verslag bleek dat de Vereeniging 50 leden telde terwql ain contributie was ontvangen ƒ 254 20 aan ziekengeld enz was uitbetaald ƒ 139 60 zoodat een batig saldo over was van ƒ 60 30 makende met het nog in kas zgnde geld een saldo van 427 69 Het aftredende bestuurslid werd herkozen Naarlmen verzekert is d n heer mr A J Soest burgemeester van s Gravenhage van liberale zgde de candidatuur aangeboden voor het lidmaatschap der Tweede Kamer ter vervanging van don heer mr H C Verniers van der Loeff den onlangs overleden afgevaardigde voor het distiiot Botterdam De loting voor de T ationale Militie voor de gemeenten Waddinxveen Nieuwerkerk a d Usel Capelle a d Usel Bleisw k Mueroapelle en Zevenhuizen zal plaats hebben op Woensdag den 25 Februari as te Zevenhuizen Uit Rotterdam wordt aan het D D gesohreren Met gespannen verwachting wordt hier de discussie in den gemeenteraad over de plannen tot uitlegging der stad in het Westen te gemoet gezien ofschoon met vrg groote zekerheid te voorspellen valt dat B en W wel weder niet veel over die plannen zullen loslaten Eigenlijk is ket geheim dat de vier leden van den raad wenschen opgeheven te zien geen zoo ondoordringbaar geheim meer als sommigen meeltden Wie over den ouden landweg wandelt die van Rotterdam naar Piet Hein s geboorteplaats leidt langs den i polder CoOl wordt spoedig gewaar dat bet plan bestaat om door dien polder straten dan te p weer goeden wind als dat alles klaar is Dus vroeg Mathurin is het niet noodig datMoriano en haar dochters morgen komen P Ik geloof van niet zei Pascal Je kunt hethaar vanavond zeggen Ik zal het doen Ah cal weet u wel dat het keel mtwi staatmet de druiven op La Queyrie vroeg een der daglooners Die van Batevoul staan lang zoo mooi nieten zijn ook iet zoo vroeg Ja ja zei Lorin met de zelfvoldoening van den grondeigenaar wiens goed men prijst dat stuk vanCadet zal me zoo ongeveer zes okshoofden bestenen evenveel ordinairen wijn opleveren Een best stuk grond zei een boer Vader Pascal ging voor zeer rijk door omdat zgn grond van voortreiffelijke hoedanigheid en zeer uitgestrekt was Toch was hg jvst het geldelgke betreft niet veel verder gekomen dan de andere landbouwers Intnsschen had hij er niet tegen dat men hem voor rgker hield dan hij was niet uit dwaie ijdelheid maar omdat het nu eenmaal zjjn nut en voordeel had te worden gehouden voor iemand die er goed bij kan Daarom hoe verstandig hg ook was deed het he mgoed te hooren hoo een der daglooners de waarde van het geheele terrein van La Queyrie stuk voor stuk ophemelde De komst van Hiltette maakte een einde aan het gesprek Het jo ge meisje droeg een mand vol bladeren die voor de konijnen in de hokken bestemd leggen want het begin van deze straten is er reed Men heeft namelgk tusschen de huizenrij aan de linkerkant van dien weg hier en daar eindjes stroa aangelegd en daaraan zelfs namen gejievon Die eindjes straat zijn van het weiland afgesloten maar natuurlijk is het de bedoeling om ze door te trekken Hoelang moet het eohter nog duren véór dat dit bijna onafzienbare weiland aan de bebouwde stad zal worden getrokken P Er moeten daar niet alleen straten worden aangelegd maar ook vaarten gegraven De bedoeling namelijk het is reeds vroe fer medegedeeld is om eene nieuwe verbinding te maken tusschen Maas eu Schie Dit is eene der redenen waarom Delfshaven werd ingelijfd en waarom het weiland in den polder Cool word aangekocht Men wist nu wel dat de grootsche en kostbare plannen niet dadelijk zouden worden uitgevoerd maar bet duurt dan wel wat heel lang vódr er een begin mee wordt gemaakt B en W schijnen niet te bedenken dat het leven kort is Het uu levend geslacht wenscht van de nieuwe stad in het westen waarvan het zich zooveel voorstelt nog iets te zien Vandaar waarechijnlijk het voorstel van de vier raadsleden Zij wenschen een zachten drang uit te oefenen Stoute Hitwerpen kunnen hier soms zeer lang op verwezenlijking wachten Vele jaren is bet reeds geleden dat op de Hoogstraat tegenover de Korte Hoofdsteeg door de gemeente een paar buizen werden aangekocht met ds bedoeling eene straat aan te leggen die een verlenging worden zou van de Hoofdsteeg tot de Jonker Fransstraat Ost was oen uitnemend pUn want het verkeer in de stad zou er een gemakketgken weg bij winnen en men zou de gelegenheid hebben eene der onooglijkste en voor bewoning minst geschikte buurten door te breken zoodot daar ruimte eu frische lucht werd gomsakt Van de verwezeulgking van dit plan wordt echter niets meer vernomen Zoo dreigt het ook te gaan met het denkbeeld om de stad in het wasten uit te breiden en Uotter dan aan Delfshaven te doeii aansluiten met alles wat daar verder nog mee in verbjind staat Het sohgnt te meerftgewonscht om daarmede niet langer t6 talmen omdat als de voorgenomen inlgvingeu van Kralingen en Charlois bij Botterdam tot stand komt weder nieuwe uitgeb de openbare vlerken zullen ondernomen moeten worden wil de stad van deze groote uitbreiding haré grenzen bet genot hebben dat zü er zioh van voorstelt Staten Gcoieraal Twimi Kama Ziuing van Donderdag 30 Januari Het memi van en laataten dag der llgemeene begr y tingsdebatten was uit den aard der zaak niet bijzonder uitlokkend Voor het meerendeel opgewarmde schotels Vele sprekers die replieken leverden doch hun bijzondere inzichten handhaafden De ministers Mackay Lohman en de Beaufort voerden insgelijks ten tweeden male het woord Mackay met bijzondere omzichtigheid ten einde zijne handen niet te binden voor de toekomst Lohman zich verdiepende in wijsgeerigebe schouwingen over t kiesrecht alsof hij thans niet in de eerste plaats geroepen was een man der practgk te zijn de Beautort zijn bedoeling verduidelijkende met de tarisbherziening die v x ral booger invoerrecht van luxe artikelen moest brengen Men was nu aan het einde De beer Haffmans vroeg stemming Het oogenblik voor de dissidente waren Zij liep op haren oom toe dien zij t den arm nam en Isich vervolgens tot de arbeiders wendende zeide zq Komaan msnneq het is tijd voor het avondetea Goed juffrouw Zij hadden spoedig hel koren op een hoop geveegd en hun vesten aangetrokken Zij volgden het jonge meiqe en den landbouwer die mot fierheid leunde op den arm van zijn nichtje Het eten was in de keuken aangerecht De soep waarin stukjes eiwit rondzwommen dampte in oe terrine en de pruimenwg n gligsterde in de glazen bekers Kom dan toch zei moeder Catissou Alles zalkoud worden dat is zeker Dan zuilen wg ons zelven daarvan de schuldgeven en niet de kokib zeide Pascal Men zette zioh aan tafel Iedereen at met grooten eetlust en alles van de soep af tot de salade en het brood toe werd overheerlijk gevonden want honger is de beste kok Na het maal zei Pascal tot Matburin dat hij nog een grooten pompoen die in het kastanjeboscb op twintig minuten van de hoeve geplant was moest gaan zieti Ga mee zei Pascal Beiden gingen heen Zg waren nauwelijks tien minuten weg of Caressant begon te blaffen Worit tenolgd Katholieken om der Begeeriug het vertrouwen op te zeggen wat blijkbaar aangebroken en wederom is haar het leven gered door de genade der liberale partij Uit een oogpunt van politiek beleid o i terecht Negen liberalen stemden tegen Voor de hoeren Borgesius Kerdijk Heldt en Hartogh door wie aan invoering van t algemeen stemrecht overwegende waarde wordt gehecht schijnt de houding der Regeering ten opzichte van dit vraagstuk bet hoofdmotief te zgn geweest De beeren Zylker Schepel en Lieftinck zullen wellicht door dezelfde overweging zgn geleid Bg de beeren Van Houten en Seyffardt heeft men misschien meer nog aan outbindingslust te denken Aan de 9 liberalen sloten zich behalve de heer Nieuwenhuis 9 afgescheiden katholieken aan Mutsaers De Ram Haffmans Travaglino Van Vlijmen Van Nunen Lambrechts Harte en Vermeulen D hoer Van der Schrieck blgft voorloopig de Regeering steunen Overigens waren vele katholieken afwezig o a de beeren Ruland Sqhreinemaoher d Olne Bahlman Heden Stodenwet In zijn brief aan de Zu k Cl wijst de Haagsche correspondent er op dat tusschen de ministers groot verschil van gevoelen bestaat over de quaestie van vrijhandel of bescherming De ministers Ruijs en Havelaar zijn bekend als protoctionisten de ministers Mackay en Hartsen als vrijhandelaars Do minister Gjdin de Beaufort stond tusschen beiden in en schijnt nu eens meer naar deu vrijhandel dan weer meer naar de protectie over te hellen Zgn laatste stadium is blijkbaar weer meer bescbermingsgezind want geheel ongevraagd heett hg VnjJag gezegd dat naar zijne meening nu de tijd aanbrak waarin ernstig mocht worden overwogen of uitvoering zou worden gegeven aan dat deel van het program van actie dat luidt Herziening der tarieven in verband met de handelspolitiek van andere Mogendheden £ n hg voegde er bg als zijne meening dat wij zoodra wg door opzegging van traktaten onze vrijheid van tarief en accjnswetgeving weder zullen hebben herkregen goed zullen doen oéze tarieven te herzien en in fiscalen zin Wat in dat verband fiscale zin beteekent begrijpt natuurlijk ieder Als wij de tarieven gaan herzien om ons sterk te maken tegen den vreemde kan men natuurlgk onmogelijk het vaarwater der protectie ontzeilen En dat de Minister Godin nog wel iets meer beoogt dan een kleine fiscale verhooging blijkt ook duidelijk uit het slot zijner rode waar hy zeij t De vraag velk gebruik wij van die berkregen vrijheid ten opzichte van onze tarief en aeoijnswetgeving lullen maken is zeker eene van de belangrijkste omtrent welk bet pays legal zieb in Juni zal kunnen uitspreken Met andere woorden bij de stembus moet z i die quaostie worden beslist en zoo zou de Minister toch zeker niet spreken als het hier eenvoudig gold eenige fiscale rechten I Nasr wij vernemen is uit de ingevolge Proe blad van Gelderland No 68 van 1889 ingekomen beriohten opnieuw gebleken hoeveel misbruik van sterkon drank ook gedurende 1890 op de kermis is gemaakt Immers gedurende de enkele kermisdagen werden in Gelderland niet minder dan 359 processen verbaal ter zake van openbare dronkenschap opgemaakt Daarvan werden o a 43 te Kuilenburg 13 te Dreumel 16 te Heerde S3 te Ngmegen en 29 te Tiel opgemaakt Daarenboven werden ook in die dagen 78 bekeuringen ingesteld ter zake van andere overtredingen meestal wegens mishandeling of veciiten Ook hierbij speelde bijna altijd de sterke drank eene hoofdrol Mochten toch maar meer gemeentebesturen gaan inzien dat het de tap E ers en kroegbouders zijn die het meeste belang bget behoud der kermissen hebben terwgl de algemeene welvaart en orde grootelijks door de afschaffing zou worden gebaat En boe velen zouden de inde kermisdagen verbraste penningen vooral gedurende dezen winter niet beter hebben kunnen besteden Jrnh a Uit Rotterdam wordt aan het l tr Dagblad geschreven De enquCte commissie heeft zooals bekend is ook bier een onderzoek ingesteld meer bepaald den toestand betreffende vKn de werklieden die bij het lossen en laden van schepen en stoombooten werkzaam zijn en waarbij van zelf de groote leerhtttkint onder de bootwerkers en bare oorzaken en gevolgen ter sprake kwamen De verhooren leverden veel belangrijks op Eene bijzonderheid uit het verslag der verhporen dient in den ruimst mogelijken kring te worden bekend gemaakt omdat daardoor een groot nut kan worden gesticht MeE zal zich uit de geschiedenis der werkstaking Piet Sar herinneren Hij beeft op het punt gestaan een groot man te worden want hij werd te Londen begroet als de kojiing der Hollandsche bootwerkere Met m der Kot speelde Piet Sas de voornaamste rol bij de werkstaking Beiden hadden hel voorrecht eene zekere radheid van tong te bezitten en vrijmoedigheid om in het openbaar te spreken Daardoor waren zg de aangewezen woordvoerders in de vergaderingen en zoo werden zij ook de leiders der beweging Piet Sas nam bovendien eenigermate eene onaf bankelijke stelling in Hij was kras op eene graanboot maar kon er des noq i die betrekking aan geven want hij had vroeger altijd gevaren en bezat zooals hij zeide zgne water aarzen nog Wat kon het hem dan v d hij ging als het moest weer naar zee Piet Sas bad aanvankelijk weinig vertrouwen in de sociaaldemocraten hg woü er die lui liever buiten Kouden Van der Kolk echter was op de hand van de sociaal democraten maar op zijn manier was hg een diplomaat nij wilde de belangstollende hoeren die de beweging trachtte los te maken van de sociaal democratische propaganda niet voor het hoofd stooten en hield zioh daarom alsof hg geen sociaal democraat was maar in het goheim werkte hij voor do sociaal democratische beginselen Toen de Engelsche dokwerkers aansluiting zochten met de Rotterdamscbe sjouwers en er bier eene afdeeling van de bnion werd opgericht werd van der Kolk daarvan president en Piet Sas secretaris en die betrekkingen werden uit de contributie iler werklieden ruim bezoldigd Nu behoefden zg niet meer de schop te hanteeren hielden kantoor en leefden als beeren Ook Piet Sas begon nu gemeene zaak te maken met de sociaal democraten Bg de werkstaking der arbeiders uit de ijzerfabrieken speelde hg een groote rol hg en van der Kolk waren weder de voornaamste redenaara in de vergaderingen Me i droomde in die dajien van eene algemeene aaneensluiting der werklieden en van hunne heeisehappij in den staat Itttusscben begon het de bootwerkers te hinderen dat van dor Kolk en Sas den brani uithingen van hun centen De afdeeling der Union begon to verloopen De beweging onder de werklieden van andere vakken stootte af op den weerzin bjj de groote meerderheid tegen de sooiaal demoorateu En waarmede eindigde de glorie van Van der Kolk eu Piet SasP Zij werden als bestuurders van de Uniitn weggejaagd omdat zg zich de kas hadden toegeëigend en het geld opgemaakt Zóó werd voor de enquêtecommissie verklaard door den tegenwoordigen secretaris der vereeniging die tevens mededeelde dat do betrekkingen van pjesident eu secretaris niet meer bezoldigd worden en dot de vereeniging al draagt zij nog een Engelschen naam niet meer met het buitenland in verbinding staat Deze geschiedenis is bij uitnemendheid leerzaam voor werklieden die onnadenkend genoeg mochten zijn om zich door personen die eene gladde tong hebben en zich als leidslieden opwerpen te laten medesleepen He vont die zich in Daitsohland pas weer liet gevoelen is voor deu stand van bet gs en water op de rivieren niet nadeelig geweest Op den Duitschen Rijn scheen nergens gevaar vapi belangrijke opstoppingen Te Duisbürg en te Buhrort zijn ladingen steenkolen weer aan boord genomen De aanvoeren uit de mgnen zgn echter gering Met den ijsgang is het beter gesteld Het water valt langzaam Het gevaar schijnt geweken De Seine bij Pargs valt In België houdt de daling aan De haven te Antwerpen is nu ijsvrij lu de haven te Hamburg is de ijsvlakte tot stilstand gekomen maar in de Beneden Elbe bleef hot ijs drijvend In de baveu zelf was echter alle verkeer onmogelijk daar de Elbe geheel dicht lag Door den dooi is nu hel ijsvlak in de haven losgeraakt Het zal nog wel eenigo dagen duren voordat de haven van Hamburg geheel open is Ook in de golf van Travemiinde biedt bet gs tot dusver weerstand aan den 4 iooi Te Lubeok is de haven weken lang gesloten geweest het vervoer der goederen voor het noorden bestemd ging door Er is nu baast geen plaats meer om goederen op te slaan Nader wordt omtrent het gebeurde te New York gemeld dat Zaterdag avond eu Zondag ochtend een geweldige sneeuwstorm groote verwoesting aanrichtte Het verkeer in de straten was geheel gestremd door do dikke sneeuw die spoedig door regen ondoorwaadbaar werd Alleen de luchtspoorweg kon nog treinen laten loopen Alle geleidingen voor het electrische licht de telegraaf en de telcphoon waren verbroken omtrent irgfiienhonderd telegraafpalen lagen in het zuldelgk gedeelten der stad tegen den grond en versperden lang den doortocht Brandweer nog politie konden opgeroepen worden door gebrek aan gemeenschap Zaken werden niet gedaan want alle kantoren en makrlaars waren afgesneden van bun klanten De telegraaf had een schade van 500 000 dollars De telcphoon maataohappij vaa 150 000 dollars Sedert de sneeuwstorm in 1888 is te £ ewYork zooveel sneeuw niet gevallen ala nu De schade wordt op igillioenen begroot De storm begon in Alamaba en werd heviger naarmate bij noordelijker kwam Ulh steden en dorpen op zijn weg leden schade BuitenlaDilscb Overzicht Te Parijs blijft Sardou s drama Thermidor aan de orde van deu dag De redicale bladen doen hun uiterate beet om te betoogen dat het verbieden van Sardou s stuk volkomen gerechtvaardigd is Het voornaamste argument dat hiervoor wordt aangehaald is dat het land rust verlangt De opvoering van een stuk als Thermidor waariu het schrikbewind en Rubespierra worden gehekeld moet in een republiek wel aanleiding geven tot ongeregeldheden en daarom is het de plicht der regeering de opvoering te verbieden Deze verklaring wordt echter door de andere partijen niet voor goede munt aangenomen De gematigde bladen ook de republikeinsche met de Hm h aan het hoofd zijn er zeer verstoord over dat de ministers zich zoo bang hebben laten maken en onmiddellgk toegaven zoodra de communist Lissaragay met een vijftigtal lumoermakers ter verdediging van Robespierre in het strijdperk trad Vooral van den heer Constans den minister van binnenlandache zaken die gelijk bij de geschiedenis van het Boulangisme meermalen is gebleken voor geen kleintje vervaard is heeft deze snelle terugtocht bij het vertoon der roode vlag zeer bevreemd Toen de zaak in den ministerraad werd besproken verklaarde de minister van onderwijs de beer Bourgeois die het recht der censuur uitoefent dat hij Thermidor zeer nauwkeurig had gelezen maar daarin niets had gevonden dat als een beleediging der republiek kou beschouwd worden omdat de heer Ssrdou alleen Robespierre en het schrikbewind hekelt Niettemin wist de heer Constans die voor de bandhaving der openbare orde aansprakelijk is door te drijven dat de heer Bourgeois de opvoering moest verbieden Vandaar dan ook het gerucht dat het doel van deu heer Constans is geweest zijn ambtgenoot met wien hg niet best overweg kan een beentje te lichten want natuurlgk blijft da heer Bourgeois de verantwoordelijke minister eu moet hij de gevolgen dragen welke de aanval in de Kamer kan hebben Daar de aanval tegen dit besluit der regeering geleid wordt door den opportunist Beinaoh die niet tot de heftigste tegenstanders van bet Kabinet behoort verwacht men van de interpellatie niet dat het ministerie doordoor in moeilijkheden zal gebracht worden Evenwel zal de minister Bourgeois een moeilijken dag hebben en het is niet onmogelijk dat hij als slachtoffer valt Do heer Clémenoeau de leider der radicalen is voornemens zelf aan den strijd deel te nemen zoadat zonder tvrgfel weer een hevig gevecht tusschen den gematigden en den radicalen vleugel der republikeinsche partij te wachten is De verhouding tusschen Engeland en Portugal wordt er weer niet beter op Om den Jüngelschen onaangenaam te tcgu zou Portugal bezig zjjn in Hindostan te stoken en aanspraak maken op een landstreek bg Goa De ministeriéele Portugeesche Dia schrgft rDe verklaringen dei Engelsche Begeering in het Lagerhuis betreffende bet charter van de Mozambiquemaatschappij schgnen beleedigend voor Portugal s waardigheid en voikstrots In dit geval kent de Portugeesche Regeering haar plicht Het hoogste gerechtshof te Washington zal dezer dagen uitsgraak doen over bet protest dat door den Engelschen gezant is ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank in Alaska die de inbeslagneming van den Engelschen schoener Say ward bekrachtigde De advocaatgeneraal Miller betoogde uitvoering dat het Hof niet bsvoegd is om in hoogste instantie over dit vonnis te oordeelen maar de advocaat der Engelsche Regeering gaf dit niet toe Volgens zijn oordeel bestond er geen politieke verklaring door de Regeering der Vereenigde Staten afgegeven waaruit bleek dat de Regeering de Behringzea als een geslopen zee beschouwde In dit opzicht bestond er dus geen bezwaar legen een behandeling der zaak door het hof on evenmin erkende de advocaat bet argument van den heer Miller dat geen beroep van oen rechtbank te Alaska op het i hoogste gerechtshof kon gedaan worden In Chili begint de beslissing te naderen Te oordeelen naar hetgeen te Londen over den staat van zaken in deze republiek is vernomen kan het niet lang meer duren of president Balmaceda zal moeten toegeven De tegenstanders van den presidentdictator winnen steeds veld en hebben reeds de voornaamste havens in hun macht De vertegenwoordigers der andere suten te Val paraiso hebben president JMoiaceds doen weten dat