Goudsche Courant, maandag 2 februari 1891

Maandag 2 Februari N 4441 1801 GOUDSGHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De liuendlng van adTertentiön kan geschieden tot eèn aur des namidd s van den dag der nltgave ty als de tvist roortduurt zich zullen begOTen aan boord D de oorlogschepen weWnfi in de hareu liggen De president heeft de diplomaten eohter erzooht bun vertrek nog een paar dagen uit te stellen omdat hjj hoopte den opstand spoedig te kunnen onderdrukken Een beslissing moet dna spoedig Tolgen INGEZONDEN M de Redacteur Naar gister in u r blad werd medegedeeld znllenden 15 februari a s twee achtenswaardige ingezetenen onzer stad de Weleervraarde Heeren P L Dessens en J T Giaaf beiden kapelaans aan den Kleiweg het koperen f t hunner PriesterwijdingTieren Dat hel dien dag vooral beiAKerw Heeranniet ontbroken zal aan talrijke bewijzen van dankbare liefde hiervoor blgven ons hun volhardende arbeid toewijdende ijver en Priesterlijke zorg en liefde met beslistheid borg X SSS Staats loteriJ 6e Klasse Trekking van Vrjjdag 30 Januari No 8136 ƒ 50 000 No 6126 1 500 No 414 2266 2852 S692 15340 16117 17311 en 20694 1000 No 1496 2443 16083 en 18497 ƒ 400 No 6391 12268 14027 19246 en 19814 200 No 733 100 Pryzen van ƒ 70 104 3014 3142 7670 10527 13182 1S8IS 18483 347 3388 6169 7792 10668 13314 16989 18678 513 3407 5217 8023 10651 13368 16997 18600 619 3433 5237 8029 10660 13428 16102 18658 721 3486 6340 8072 10778 13532 16193 18694 763 8616 5372 8100 10879 13545 16203 18783 879 3636 6416 8142 U039 13676 16206 19011 917 3660 6664 8156 11144 13607 16269 19059 1092 3697 5573 8228 11268 13632 16311 19209 1321 3680 6718 8256 U364 13668 16604 19240 1330 3900 5973 8400 11494 13667 16709 19315 1428 3908 6160 8427 11601 13672 16765 19345 1544 4134 6238 8461 11532 13706 16823 19380 1640 4229 6239 8660 11639 13746 16 i46 1960S 1652 4305 6367 8567 11605 13801 17028 19631 1704 4326 6851 8726 11764 13845 17068 19685 1723 4394 6659 8927 11890 13982 17410 19606 1894 4622 6665 8975 11909 14U17 17683 19715 164 4668 6737 9051 U989 14095 17646 19748 2203 4570 6927 9146 11996 14289 17712 19833 2284 4576 7106 9537 12023 14329 177Ï6 19359 2363 4627 7197 9917 12255 14450 17814 19936 J424 4737 7206 9926 12316 14628 17927 20032 2463 4767 7262 9980 12403 14643 17938 202 6 2628 4806 7280 10043 12470 14974 17963 20466 2648 4836 730110048 12767 16010 17969 20700 566 4953 7302 10060 12804 15072 18111 20701 2679 4963 7321 10303 12860 15098 18299 20761 2638 4969 7382 10349 12871 16171 18342 20902 2641 4971 7536 10495 12879 16234 18406 20059 2665 5025 7658 10623 12896 15292 18461 2674 6040 7657 10529 12944 15494 18479 2768 5141 7639 10537 13011 16730 ADVERTENTIÉN K ME14EE SN 8 Dg WITTE Sra I 28 Jan 1891 Heden overleed na een amartelgk doch geduldig Igden mijne geliefde echtgenoote en moeder J SPIJKER in den leeftgd van 63 jaren Mede namens behnwd en kleinkinderen B ViN GAEDEfiEN Saam 28 Janoari 1891 Algemtene kennitgeving Wegens huiienlandtche betrekking eerst heden geplaatst Gondab Snelpertdmk Tan A BiunH iK ie Zoon G IJSSELSTIJN Magazijnen Blauwstraat 4 en 5 SAJETTEN Garen en Band Artikelen EAU DE COLOGNE PARFUJWERIEEN enz MtÊfP Teng evolgpe der verandering der Sl zaak zal van af 1 FEBR as t § Ia g azijn slechts tot s avonds negen uur gpeopend zijn Zaterdagavond 31 Januari OPENING Het Nieuwe Magazjjo Tan Tapijten Gordijnstoffen enz enz van E a CATS ZONEN MARKT A 96 G O V D A TRICOT Wie zeker zijn wü de EcHte en Sokken SCHENK é Zn Eikel CftCaO te ontvangen tesamen teld en na vele projfnemingen in den landel gekomen onde den naam des uitvinders Dr MicbaeliB vervaardig op de beste macbines in het wereldbercemde étabblissement van Qebrik Stollwerck te Keulen elsche J rT12icfeaeIH Eikel eacao in vierkanten bussen van RESTANTEN iitijiitn i contant tegen ¥ el verminderde prezen in het ma zijn b j B r E cTOnsro GOUWE O No 199 200 Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank Toor dagelijksch gebruik een 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij ger van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaamste H H Apothekers enz Vt Ko V go prcefbusjes ADVERTENTIÉN in alle Binnen en JBuitenlandsche CoU ranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBareau van A BRINKMAN en ZOON te Goudal f 1 80 c 0 90 c 0 35 Generaalvertegcnwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Ealveistraat 103 De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met nitzondaring van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden is 1 25 franco per port 1 70 Aiconderlgke Nommers VIJF CENTEN By deze Conrant behoort een Bijvoegfgel BINNENLAND GODDA 31 Januari 1891 Van de gratis uitdeeling van brood en warmen drank aan de Volwassenen koffie aan de kinderen melk werd heden gebruik gemaakt door 816 kinderen en 187 volwawenen AU obet van het detachement van het ie Beg Inf dat gedurende de maand Febraari te Woerden de gamizoensdienat zal waarnemen i aangewezen de Ie Luit de Bidder Se heer mr M M Schim van der Loeff heeft gisteren den eed afgelegd als advocaat en procureur b j den Uoogen Baad Maandag 2 Februari a 8t nam S uur zal Dr W H Julius benoemd toi buiteogswoon hoogleeraar in de faculteit der wis en natuurkunde aan de Universiteit te Amsterdam zijn hoogleeraarsambt openlgk aanvaarden met het uitspreken eener rede in de groote gehoorzaal van het gebouw van den Werkenden Stand In Maart 1876 toen het water in de rivieren eene ongekende hoogte bad bereikt en groot gevaar bestond voor doorbraak en orerstrooming vormde ziel te Schoonhoven eene commissie onder den naam van Watersnood commissie voor Schoonhoven en omstreIcen die terstond handelend zou optreden wanneer zich in de Krimpener Lopiker of Alblaaserwaard het ongeval mocht opdoen en Schoonhoven als het hoogstgelegen punt een toevluchtsoord zou zijn voor duizende bewoners van het platteland Gelukkig FEVILLETOK tittar het Franich TWEEDE GEDEELTE HOOFDSTUK L 12 Wie mag daar nu aankomen f zei Catissou Millette liep naar t venster Zij zag een man in een blauwe blouse met roeden kraag wien een soort van lederen tasch aan een riem over den schouder hing Het is Jean Ni ard zei zij Ni ardl En wat komt die hier doen Jeane Ni ard was de postbode van SaintAlvère Hg weerde Caressant die tegen hem opsprong met den voet af waarna hij zich bukte om den hond over den rag te streelen Caressant ging liggen kwispqi i staartend terwgl hg den postbode met zijne goedige groote oogen aankeek Wel wel gg hier Ni ard zei Millette doorhet venster Kipard rees haastig overeind eb nam zijn vilten hoed af Ja juffrouw Millette en ik heb een brief voor V meegebracht bleef onze treek toen gesbaard en behoefde de Commissie destijds niet nrsrtidadig op te treden Met het oog op den toeMSnd der rivieren en de heerschende vrees dat bg 1 11 opkomend water de dgken mogelijk Aiet den no Igen weerstand zouden kunnen bieden heeft de Burge oester van Schoonhoven als voorzitter van bovengenoe Ide commissie gemeend de leden tot eene samenkonl op te moeten roepen ten einde bij eventueel ongOTil terstond te kunnen gereed zijn Deze vergaderilfc had Woensdagavond in het Heeren Logement puts en werd geleid door den Burgemeester den leer S P H Noordendorp als vooizitter terwm de overige leden van het bestuur zgn de heeren t Teginok onder voorzitter A Hoogenboezem eeeretaris J F Versteeven penningmeester en N Kooiman Nadat het doel dezer bgeeokomst was uiteengezet deelde de voorzitter mede dat de commissie gedurende het tgdsvertoop van 15 jaren sedert zg het laatst samenkwam vele v g Xare leden door overlijden vertrek of andere redenen had verloren en het beetttur haar bad aaagp jjid met hen die hier mede ter vergadering tegenwoordig waren en wel naar hij vertrouwde zouden willen medewerken om het goede doel te holpen bevorderen Alsnu werd den aanwezigen medegedeeld in welke afdeeling zg door bet bestuur geplaatst waren om bg evonttteel ongeval de noodige hulp te kunnen verleenen welke afdeelingen later in de vergadering onderling Weder een voorzitter benoemden Schoonh a Bg eene gasontploffing in eene mijn bg Mount Pleasant in Pennsylvanié zgn naar men vreest 76 werklieden omgekomen Beeds waren 50 Igken boven gebracht Se rechtbank te Botterdam heeft den 59 jarigen zaakwaarnemer Jan van Noord die den veearts G Voor ons Een brief vroeg Millette Ach lieve GodI Zij verliet haastig het huis en ging naar den postbode toe Een brief I Geef hier geef hierl Zij nam den brief driftig aan en bekeek het adres Wie kan het zgn die ons schrijft zei Catissou die ook naar buiten was gekomen t wie kan t zgn lieve Jezus De stem van de oude vrouw was bewogen KHfc eens goed moeder misschien is de brief van hem zei Millette bekgk het schrift eens goed Maat je weet toch dat ik niet lezen kan Wist ik maar hoe zgn schrift er uit ziet ikzoude bet wel herkennen zei het jonge meisje Jij kant dus den brief niet open maken P vroeg Nicard lachend Hij is aan mijn vader geadresseerd Moeder Cattieson was ook in tweestrgd 1V Ja ja laat ons wachten mijn kmd Als het en niet van hem wasi Dankjewel Nicard dank AcV moeder zei Millette ik ben er zeker van dat het een brief van Placide is I Je windt je te veel op mgn kind Als je het eens mis had Ik kan niet meer Ik kan mot staan op mijne boenen Dat Pascal nu ook zoolang j is naar het dennenbosch zei Millotte ik ga hem opzoeken ADVEKTENTIBN worden geplaatet van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meer 10 Centen O BOD TE LSTTKBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gr stil opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Bugs bad bewogen hem ruim ƒ 7000 af te geven voor het innen eener vermeende erfenis van 1 mil lioen veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf De reotor magnificus der Leidsche univeraitsit ontving dezer dagen deb volgenden btief jAan den WelEdele Heer den heer Proreior dar studentenschool Leiden Zeer fTelMdele Jcktb Heer vDaar ik zoo vrg ben VKi een Paar lettere te schrijven aangezien ik giestere een Heer gesprooken te Hebbe daar ik Zoo een Groote Prachtieg Ulmer doch Hond heb gepant rt nog geen Jaar oud reu Zindelgk en zeldzaam mak voor Kinder en bekroond te Scheeveninge reeds over de taohtig contiemeeter Hoog en in ver Wjuihtiug hg Noch Hooger word die Men Heer heeft mg het adres opgegeefen van een der Heere studente en ben ik kweit geraakt dus ben ik zoo vrg van een der Heere per omgaande iets teweete en bigva met Hooge achting UËd dw dn Phs Willebrand Korte Pankoek straat 21 Botterdam de Hond iauit Berlgk ofkomstig uit do toeterg De brief is door een der studenten die den irprovezor zgne hulp beloofde om den bedoelden persoon uit te vinden in het studentenweekblad Minerva geplaatst Uit Atjeh is te Batavia aangebracht een luitenant der infanterie onder verdenking van ongeoorloofden handel te hebben gedreven met de Atjebers Da verdenking moet zgn ontstaan doordat de fimu Kauffmann en Co te Oleh leh hem per telefooa zou gevraagd hebben of hg reeds de wapenen had verkocht Deze telefonische vraag zou zijn gedaan terwijl niet de luitenant D in de benting aan het toestel Atond maar een zijner minderen Dit heeft aanleidmg gegeven tot de verdenking dat de luitenant aan Atjehors wapenen verkocht voor rokaoiag Je bent dwaas MiUette BIgf blgf dan todi hier Millette I Millette I Maar het mei e wh gevlogen als een dolle Ën geheel ontsteld bijna maohlelooa liet ig uA op een bank neervallen Millette liep zoo hard als zij kon langs het smaUa pad dat naar het bosch leidde en tusschen twee schninten liep aan de eene zijde beplant met eikaboomen aan de andere zijde met mispelboomen en sorben Het was reeds bgna geheel tlonker maar zg was niet bang en bovendien had zij geen tgd om aas bang zgn te denken Hare voeten raakten den grond als t ware niet met zooveel haast spoedde zij zich voort en haar bart klopte met hamerslagen Na eenige oogenblikken stond zg stil Zg wat buiten adem geraakt en zocht steun tegen een boom Zij kon haast niet meer ademhalen Mijn God dacht zij toen als die brief nu eens niet van Placide was Zij hield hem in de hand Zij bekeek hem bg hetsoort van schgnsel dat de schemering als een weotschgn van het daglicht in zich bevat Het schrift waa grof een weinig bevend en bigkbaar van een ong oefende hand Oh dat ik hem lezen mocht teide Millette Ik bon alleen maar bang vader Lorin verdriet ta doen Als ik me eens bedroo tar naen naak