Goudsche Courant, maandag 2 februari 1891

Toen zij op de hoeve kwamen vonden zij Pierrille naast moeder Catisson gezeten De jonge man stondop om Millette te omhelzen en vader jLorin de handte drukken Deze wees hem toen op JeantoulHl zondereen iet teu Kh en 3 li t duiop gevolgd onderzoek is hq in mat genomen Volgens een bericht uit Kotta Bsdja aan de liocomotier wordt hq verdacht van twee revolrers en een groot actuiir iwart katoen aan Atjehers te hebben verkocht en eou hq deswege voojt den krqgsrsad worden gebracht Staten Oeneraal Twudi Kauk zitting van Vrijdag SO januari Be Stedenirét waarmede al zoo gesold is was aan de orde De eerste spreker was een verdediger die blqkbaar sprak om in zqu rol van voorstander der Begeering te blijven namelijk de heer Th Mackay Doch ook van liberale zgde werd door een lid met klem geantwoord op de geopperde bezwaren zoodat de minieter van binnenl saken zich hoofdzakelijk aan diens rede kon refereeren Het was de heer Veegens die aldns den wei effende voor Mr Lohman De andere redenaars Butgers van Bozenburg Boell Viruly en Tan der Feltz war n het eens dat het ontwerp eene partijwet it ia den sleohtsten zin van bet woord Hun bezwaren kwamen in hoofdzaak oveieen mot hetgeen wij onlangs in ons hoofdartikel over deze wet schreven De verdediging door den Minister voor het ontwerp geleverd was zeer mat en van den gewonen agressieven toon was weinig te bespeuren Gevoelt de Min dat zulk werk toch eigenigk beneden zgn talent staat of was hij getroffen door de opmerking van den heer Veegens dat het een groot deel der rechterzijde niet om de zaak te doen was maar om een conflict dat mogelykerwijze uitbarstende naar aanleiding van deze voordracht waarover zy het eens ia zal vergunnen de groote verschillen over tal van belangrijker zaken met den mantel der liefde te bedekken Het is wel alsof men er zich op toelegt nik een conflict uit te lokken daar bij nota van wqziging een bepaling is voorgedragen die tot toepassing bij de verkiezingen van 1891 dwingende ook de Eerste Kamer dwingt bet ontwerp iii behandeling te nemen De heer Van der feltz stelde ten sIott8 nMr aan leiding der pas ingediende wijzigingen voor het onderzoek in de afdeelingen te heropenen Daarover wordt Dinsdag beraadslaagd In den loop der vergadering heeft de heerBoreel verlof gevraagd en verkregen om aan d n Min van Waterstaat eenige vragen te doen over de stremming in het verkeer over het Noordzee kanaal nabij Velzen Op voorstel des Voorzitters is besloten Dinsdag aanst bij den aanvang der vergadering te behandelen lo de interpellatie Schepel toepassing der militiewet en 2o die van den heer Boreel Da heer Armand Sassen directeur der Bijkspost paarbank heeft zich bereid verklaard mede te werken aan eene nieuwe rubriek Spaarbankiaim in het bekende Weekblad voor PromHciaU Gemeente e Waler ckap Obligatm onder redactie van den heer Jnlius ÜpiMuheim te Groningen De eerste bqdrage Tan dezen aard door den heer Sassen geleverd bevat eene aankondiging van de Statistiek der philanikropisohe spaaren leenbanken in Nederland over 1886 1888 uitgegeven door het departement van waterstaat handel en ngverheid Aan deze aanInmdiging ontleenen wij het onderstaande vervolgde zij deze brief is van mijn broeder Ik weet niet waarom maar ik ben er zeker van Toen hoorde zij op eenigen afstand van daar het geluid van stemmen waaronder zij die van haren oom onderkende Zij ging verder en zag voor haar een weinig in de schaduw drie personen die al prat nd voortwaudelden Vader riep zij Wat bon jq daar antwoordde Pascal Watduivel heb je hier te doenP Zg kwam nailer en Pascal haar bij de hand nemendr telde baar voor aan een lang jongmenscb waarvan m in het duister alleen den athletispben lichaamsbouw en de hooge gestalte kon opmerken Herken je dezen heer niet vroeg Pascal Neen volstrekt niet antwoordde zq Aha zei het jonge mensch U hadt vroeger eenbeter geheugen dan tegenwoordig naar het schqnt juffrouw Millette Jeantoux I riep zij nit Ja zeide Pascal het is Jeantoux Biedt hem de hand komaan Hij heeft Mussidan verlaten Hij komt weer te Saint Alvère naar het schqnt on wel als een bezadigd man Pascal legde de nadruk op de laatste woorden Millette stak Jeantoux hare hand toe die de jonge man aannam en wat al te stevig drukte hoewel bq misschien meende die slechts even aan te raken Zq kon een kleine schreeuw niet onderdrukken Wat scheelt er aan vroeg Pascal Met inbegrip vin de rgkspostspaarbank was het getal spaar nVen op het einde van 1888 266 of 12 minder dan op bet einde ran 188S Er zqnnl eenerzqds 2 spaarbanken waarvan in 1388 voor het eerst melding wordt gemaakt doch anderzqds zijn 14 spaarbanken opgeheven en wel 6 in NoordHolland 2 in Zuid Holland 1 in Zeeland 1 in Gelderland 2 in Groningen en 2 in Friesland De reden van de opheffing van deze banken is voor de meeste dat door de Rqkspostspaarbank thans voldoende gelegenheid tot sparen wordt gegeven Wat het getal en bedrag der inlagen aangaat heeft men om te kunnen beoordeelen in hoeverre van de banken gebruik wordt gemaakt overeenkomstig het eigenlqke doel sparen ook ditmaal aan de besturen opgaaf gevraagd van het gslal inlagen in een zeker aantal rubrieken verdeeld en wel a inlagen minder dan ƒ I bedragende 5 van ƒ 1 tot ƒ 10 c van ƒ 10 tot ƒ 100 d an 100 tot ƒ 1000 e van ƒ 1000 of meer Van 223 particuliere banken bq welke in 1888 eene som van f 8 673 385 79 werd belegd zgn de gerraagilo opgaven ontvangen van 39 banken i met ƒ 6 370 133 66 aan inleg ontbreken zij De ontvangen opgaven heeft men eene eigenaardige baworkini d en ondergaan die op bladzijdan 89 en 90 van 1 et verslag in bijzonderheden is uiteengezet De slotsom der berekeningen zód luidt dü r ter plaatse bet rapport is dat van de ruim 15 millioen gulden in 1888 bq de particuliere banken gestart ruim on van de ruim 9 millioen gedurende dat jaar bq de Rijkipostspaarbank in gebracht ruim moet worden geacht spaarpen ningen en het overige t en g of respectievelqk bijna 6 millioen en roim 2 millioen gulden belegde gulden te zijn geweest Ds spaarbank van het Nederlandsch Ondorwqzersgenootschap werd óók hier wegens het speciaal karakter dier instelling buiten beschouwing gelaten De Duitsche Vereniging voor de openbare gezondheid en de VeiesBiging lot bevordering van het welzijn van den werkman hebben besloten twee prqsvragen uit te schrijven eene van 1000 mark voor de beste oonstructie van eene kamarkookoveo geschikt om in arbeiderswoningen gebruikt te worden en eene van 500 mark voor de besta verhandeling over het ventileeren van arbeiderswoningen Eene misdaad lang geledon gepleegd is eindelqk aan den dag gekomen Achttien jaar geleden kwam een Goesch jongelia A Snoep geheeien die te Zieriksee in betrekking was aldaar op noodlottige wqze aan zijn einde Men vond hem verdronken of gestikt in eene moddenioot en algemeen was men van meeoing dat zijn dood het gevolg was van eene misdaad Naar luid van een dezer dagen te Goes ontvangen schrqven waarbq geïnformeerd werd of nog betrekkingen van A S aanwezig zqn blqkt uu naar de O Cl meldt dat werkelqk eene misdaad in het spel is geweest en dat bij door 3 ndera jongelieden in de bewuste sloot geduwd en gesmoord is Een der daders die ernstig ongesteld was en sinds gestorven is heeft de misdaad bekend Vau da beide andere misdadigers is er een reeds vroeger overleden en bevindt de tweede zich in Amerika Cit Werkendam wordt van 29 Januari gemald Ook hier is een detachement goniesoldaten onder Heb ik u pijn gedaan juffrouw P Een beetje het is niets Pardon mgnheer Jeantoux Vader zeide zg tot Pascal Nifard heeft een brief voor u gebracht daareven en het was daarom Een brief voor ons zei Pascal Van Placide misschien ♦ De landbouwer stiet een doffen tiéet uit enstond stil Wat zeg je stamelde bij Ik zeg vader dat het misschien een brief van Placide is Goede God wie heeft je dat in het hoofd gebraoht Waar is bq die brief Hier is bij Maar het is donker Kom vader kom vroeg i 9t Wtw lenflbet Zq nam hem aan de hand en trok hem mede Is het onbescheiden als ik u tot Batevoul gezelschap houd vroeg Jeantoux ♦ Volstrel t niet twoordde Pascal En hij herhaalde eenim malenfbet vroolqke stem Een brief van Plaeider bevel van den Itten Isitenant Frenckel en bestaande uit 4 onderofficieren 4 korporaals en 12 minderen aangekomen om bq eventueele gsverstoppingen op de Merwede en Nieuwe Merwede werkzaam te zijn Verschillende proeven zgn door hen op kleiner of grooter schaal ondernomen Van de proeven die heden middag genomen werden en waarvan ik mq persoonlijk overtuigd heb zgn de resultaten als volgt Op ongeveer 100 of 150 M afstand van de Zomerkade werden twee gaten in het gs gemaakt door dynamiet waarna jian eene lat van oneereer 2 meter lengte mot eene dwarslat daaraan verbonden eene buskruitmgn in eene kruik oen inhoud hob bende van 16 kgr buskruit op respectievelqk 1 5 M en 1 M diepte onder het ijs dat enne dikte van ongeveer 50 cM had werd neergelaten Bg het springen dezer mijnen bleek dat de ragn gaplaatst op ééa meter diepte een trechter t an 8 M middellgn vormde zoodat de oppervlakte van het verbrqzelda gs ongerekeud de talrgke scheuren op 64 M mag gerekend worden terwgl bg het springen der mijn op l i M diepte een nog gunstiger resultaat verkregen werd namelqk een trechter van plus minus 9 i middellijn of eene oppervlakte van verbrijzeld gs van 66 M Ook hierbij zijn de talrijke straalsgewgze loopende scheuren niet in berekening gebracht Nog kan als eene bijzonderheid vermeld worden dat op bet oogenblik dat de lading sprong zeer duidelijk viel waar te nemen hoe de geheele gsoppervlakte in den omtrek der lading werd opgeheven om na het ontploffen der mgn weder te dalen Gisteren ochtend vertrok met de Staatsspoor naar Nijmegen eene afdeeling genietroepen onder bevel van den laten luitenant J L H van Kolk sterk 1 officier 1 sergeant majoor inatructour 3 sergeanten 3 korporaals eu 12 geniesoldaten n einde werkzaam te zijn bij de qsopruiming op de Boren Waal Het boooodigde kruit zal worden verstrekt uit de magazijnen te Westorvoort Tot aanvulling van den voorraad dynamiet van de afdeeling belast met de qsopruiming in den IJael bij Zalk is 100 kilogram dynamiet in een wagen bespannen met paarden derwaarts gezonden onder geleide van den sergeant A Q L Panhugzen en 1 geniesoldaal Dit transport hield gisteren avond nachtkwartier te Putten om heden zqne bestemming te bereiken terwql mede 1 sergant en 3 gnniesoUlaten naar Putton waren vertrokken om de wacht gedurende den naoht bij dat dynamiet te betrekken Een zeer belangrijk werk zal te Rotterdam ondernomen worden de aansluiting namelgk van den spoorweg op Feyenoord aan de petroleum terreinen onder Charlois De aardenbaan van dezo spoorwegverbinding is reeds gedeeltelijk gemaakt bare voltooiing eu tevens het maken van eene vaste brug ten behoeve dezer verbinding over de haren van Charlois is thans aanbesteed De laagste inschrgver voor de werken eene som van van ƒ 63 840 De petroleum inrichtingen daar te plaatse hebbeu zich in de laatste jaren meer en meer uitgebreid en beslaan thans een zeer uitgestrekt terrein De loodsen met hare uitgeschilderde daken vormen als het ware met de terreinen en inriehtiogen voor de bewerking der petroleum da reusachtige gzeren reservoirs de los en ladingsplaatsen de bergplaatsen der woord te spreken achter hem stond en een weinigstuursch keek Daar staat Jeantoux dia teruggekomen is mijn jongen zei Pascal Pierrille uitte eau kreet van varrassiag en moeder Lorin schrikte onwillekeurig een weinig terug Jeantoux had zqn hoed afgenomen en groette moeder Lorin on Pierrille Goedlp avond Zei Pierrille Je ziet ilt ben eeq beetje gegroeid ik heb gewerkt ook En hg stak hem zonder eenige terughouding de hand toe In vrede en vriendschap Jeantoux In vrede en vriendschap zei de ander Millette sloeg de beide jonge mannen een weinig verontrust gade Toen zij zag hoe de ontmoeting afliep loosde zq een zucht van verlichting Toen ging zij ritten en den brief dien Ni ard gebracht had te voorschijn halenit vroeg zij Zal ik hem voorlezen I Lees riepen de Lorins efl Pierrille tegelijk nit Zij schoof naar het licht toe nam den brief op aarzelde een oogenblik brak daarna met een rnk het cachet los en zocht do onderteekening Toen werdzij bleek en liet zich op haar stool vallen God Is t niet van hem vroegen zq Het is niet van hem arme Mill te I Zq mompelde met een zwakke stem t Is van hem i i Wj rdt venolgd tot hooge bergen opgestapelde tonnen eu een dorp op ïichiülf OBmiddeïijk aan de Maas gelegen en aan ds landz ile afgestoten door ecue sloot Het vervoer geschiedt thans grootendeels per scheepseelegenheid waarvoor afzonderlgke zeebooten en Eijnbooten worden gebezigd De nsnaluiting aan het terrein van den Staatsspoorweg zal het vervoer over land in thankwaggona belangrijk vergemakkelijken Dat het gemeentebestuur daarvoor onbekrompen zorgt bewijst weiler dat niets verzuimd wordt om den handel te gerieven Rotterdam trouwens heeft aan deze Amerikaansobe brand en lichtstof een groot vertier te danken Weder heeft zich in Engeland een ernstig geval van gebrek aan krijgstucht voorgedaan Te North Tort Weymouib had Ziiterdagnvond een gevecht plaats tusschen militairen en burgers waarin de eersten hot onderspit dolven zij keerden naar de kazerne terug van waar zij tot een vqf en zeventig man versterkt weder de stad in gingen en iedereen dien zij teijenkwamep met hun sabels bedreigden Het vo k vluchtte in alle richtingen maar een mift werd aan de dij en een ander aan de hand gekwetst Da commandeerende officier kon zijn gezag over de onruststokers niet doen gelden en boewel zij opgeroepen werden naar de kazerne terug te koeren weigerden zij De zaak wordt van hooger hand gestreng onderzocht Voor de arrend rechtbank te s Gravenhage had zich Donderdag te verantwoorden C W beklaagd van in den avond van 11 October des vorigenjaars als conducteur dor H IJ S M op de tramlijn Leiden Katwijk nabg Poelbrug onder de gemeente Oegstgeest nadat hg een wissel gesteld had het srin gegeven te hebben tot doorrijden toen er gevaar bestond ifaardoor eeno botsing heeft plaats gehad tusschen een trein van de Bqnlandsche stoomtram waarop bekl conducteur was en die van Leiden naar Katwijk reed en een trein van da NoordZuidhol landsche stoomtram die van Leiden naar Hillegom ging en door welke botsing de treinen zgn beschadigd en gevaar voor personen is ontttaan De sttbstituut ofBcier van justitie meende dat als oorzaak Wn het ongeval moet beschouwd worden de haast der beambten om naar huis te komen Opzet aohtlo hij in deze niet aanwezig Beklaagde had nalatigheid gepleegd Hij eischto veroordeoling in eene hechtenis van 7 dagen Uitspraak 9 Pebr a e ADVERTENTIËN Ondertrouwd ADOLF F LANGE EN COaRY C HOOGENBOOM eo ï 29 Januari 1891 Heden overleed tot onze diepe droefheid voorzien van de HH Sacramenten der Kerk onze geliefde Echtgenoot en Vader JASPER T D BANDEN in den ouderdom van 72 jaren en 9 maanden Dit aller oaam Wed J V D SANDENV D Bebk Gouda 30 Januari 1891 Heden overleed ons Zoontje JAN byna 5 maanden oud N VA KRIMPEN M TAN KRIMPBN Bbaat Gouda 31 Jan 1891 mimmmm Er kan terstond een KNECHT geplaatst worden tegen vast werk benevens een D PUIJK OUDE GENEVER ▼ erkrggbaar hg M X DE GBAAF HOOGE GOUWE 255 Schoenen en Laarzenmagazijn 11 1 11 ILAêMB Aanstaande DI SDAG begfinl de GEOOTE VOORJAAES UITVEREOOP waarin alle voorhanden SCHOE Ei en LAAR ZE1 tegfen ongekend Lag e Prijzen k contant wordeo Uitverkocht Gedurende de maand Februari Groote Voorjaars Opruiming van alle nog voorhanden zijnde t JAPOUSTOPFEIT met GAEirEEHtHGEIT Dames en Kinder j WINTER zo i ER m im mmm Tricot Tailles en Kinderjurken JOIVGËNSPAIiJËS DEi ll SAlS0N8 eo OVERJASSEN eene groote partij 2v£©ij Toel3 a eteld oe3s ©i x SERVETen alle soorten WITTE GOEDEREN alsook eöne groote partij lic tot extra lage prijzen wordeo OPGEBUIiMD BAHLMAIXIV é C GOUDA Markt 100 Depots 50 Bodega s IN OVER UM de Wereld J i IROPA Onze Port Sherry Madera Tokayer en Mfylaga iVijnen zUn in de Vboroaamste Hospitalen van Europa onmisbaar geworden de Firma I CBBBA8 Verkrflgbaar te Ooudtf ADVERTENTIEN in alle £ nn n aBuUenlandsche CoUranten worden da del opgezonden door hei AdreriëntieBureaa ran A BRINKMAN en ZOON te Gotula 0 Een fatsoeniyk R C GEVRAAGD Adres Markt A 70 P