Goudsche Courant, maandag 2 februari 1891

Maandag 2 Februari 1891 Dames HEMDEN yan 75 ets af Kinder yoor 3 jaar 32 ets in alle opvolgende grootten Dames PANTALONS met strook 70 ets Iw fijne itrook 45 ets Dames NACHTPONNEN Satynstreep met kant gameerd 1 60 Dito van effen perc l met fijn strookje ƒ 1 50 Meisjes NACHTPONNEN zeer goi koop in diverse grootten PIKEE Molton Dames ROKKEN 0 50 ALLE OE MAAKTE GOEDEREIV zijn sóliede afg ewerkt 10 4 WATERTWIST voor Lakens 32 et de el Groote Toorjaars Uitverkoop van alle voorradige JAP01NST0FFEI ZWARTE STOFFEN Thibets KamgareDs eo Bucskins èn verdere Manufacturen tot buitengewoon lage prijieen i contant Goederen of Stalen worden niet opzicht gezonden MARKT 53 Hoek Kerksteeg Snelperedrnk van A BRINKMAN e Zk Gouda G HOUT MAN r Groote Voorjaars Opruiming Door aankoop van partijen BALANS GOEDEREN bij div fabrikanten kunnen wij vele WITTE GOEDEREN aanHeden 1 ene den fabrieksprijzen Kenken TAFELLAKENS 25 en 40 ets Halfl HANDDOEKEN doz 2 25 Zniver Linnen HANDDOEKEN ƒ 3 75 ï fi 0 Ta n X V stel 4 50 Znirer Linnen Dito ƒ 6 Fgn Halfl DAMAST prachtige dessins 7 VINGEEDOBKJES met franje doi 1 ONTBIJT STELLEN met gekleurderand 12 VingerJoekjes en 1 OntbëtserTet gtel ƒ 2 25 Gezoomde 8T0FD0EKEN roode rand doz 90 et Gez k d Witte ZAKDOEKJES doz 55 ets Groote Witte ZAKDOEKEN van 9 ets af Eene ongeregelde partg f ij n e SERVETTEN TAFELLAKENS en HANDDOEKEN tot zeer goedkoope gelegenheidaprifxèn 10 4 Geheel LINNEN voor Lakens 62 et de el Verder zijn alle voorhanden gfereg elde WITTE GOEDEBE a contant beduidend In prijs verminderd IDE VOOK Rz A DIO E m TE EN mmm jafonstoffen worden tot ong ekeüde lagfe prijzen ü contant OPGERÜIIUD 8CHËIIK Ë Zn De ondergeteekende heeft de eer zgne geachte clientèle te berichten dat hg zgne zaak in Drogerijen Chemicaliön en Verfwaren heeft VERPLAATST van Marki A 139 naar de Overzyde MABKT A 97 naast het Hotel cDE ZALM Dankende voor het vertrouwen dat hg ia zpn vorige woning heeft genoten beveelt hn zich in zjjne nieuwe beleefdelgk aan L A DE VLETTER voorh firma J C Zeldenrijken i Weder voorhanden het bekende middel tegen HOEST en JBLOOfDPIJN Verkrflgbaar B O R S TE L W E R K fflnn en ordinaire SPONSEN enz enz Spotprijsen OPRUIMING van Gorsetten Pirma Wed Bosman Sociëteit Ons Genoegen 5 AbonnemtnU Voorttelling DONDERDAG 5 FEBRUARI 1891 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie LE GRAS in HASPELS Maria Stuart Treurspel in 5 Bedr uit het Hoogduitsch vanSCHILLER Vertaling vanJ J L TÏNKATE Aanvang 7 uur Gewone bepalingen en prezen I Baltenlandscli Overzlcbt Do ïransche Kamer is ten opïiclite vnn de interpellatie van den heor Reinach over het verbod van Thermidor overgegaan tot de or ie van den dag en wel met 316 tegen 112 steramen Dat men deRegeoring niet wilde laten struikelen over eeii komcdiestuk Itan men bogrypen want men zou leelijk met de handen lu t haar zitten indien het Ministerie aftrad In do Kamer moge de Rogeering om politieke redenen het pleit gewonnen hebben of althans zonder kleerscheuren er af komen bij al wat niet rood is heeft die Regeoring een nederlaag geleden die haar als een smpt zal blijven aankleven Journal des Débata Temps en République Praugaise die t anders nooit eens zijn zijn buiten zich zelf van verontwaardiging Wanneer eenige levenmakers voldoende zijn om de schijnbaar zoo vaste Regeering to dwingen terug te wijken wal moet er dan an Frankrijka aanzien rust en vrede worden dio zoo ikwerf Europa s cijd hebben opgewekt Zal ipeu niet en met recht zeggen krabt den Fransehman af en go vindt den revolutionair Zoo de Temps De Rupublique FraiKjaise noemt hot verbod onbegrijpelijk en iiun peu rémUante Golyk bekend is werd Donderdag het stoiïolijk overschat van prins Boudowijn van Vlaanderen ter narde besteld De pleêhtighoid was zeer eenvoudig en treffend Men schat bet aantal vreemdelingen op dien dag naar Brussel gekomen op 100 000 Er was den geheelen dag oen ontzaglijke volksmenigto op de boen welke dicht opeengodrougen langs den gehoeleu weg dien de stoet zou volgen geschaard stond jP e nieuwe Italinansche minister van financiën de iHw Grimaldi heeft in de Kamer zijne millioenenrede gehouden De slotsom der becijfering was dat van vorige jaren een tekort is te wachten ton bedrage van 46 000 000 Ure terwijl voor het jaar 1891 92 nog een tekort van 20 600 000 lire dreigt Bovendien moesten de inkomsten voor 1891 93 aanmorkelijlc lager geraamd worden dan in het vorige jaar zoodat in het geheel op dozen dienst een tekort van 30 000 000 lire te verwachten is Om nu gelijk het ernstig atroven der regeering is voorgoed een einde te maken aan dezo tekorten en hel iinancieol ovenwicht op deugdeljjken grondslag te herstellen wensoht de rogeering dal voorgoed een maximum voor de bnitengowone uitgaven worde vastgosteld Dit hoogste cijfer is nu bepaald op 85 000 003 lire Alle ministers vereenigden zich met dit voorstul van den minister van financiën in do oerste plaats de ministers van oorlog en marine voor wie doorgaans het grootste gedeelte dor buitengewone uitgaven bestemd ia Nu echter stelden deze minUters zich voor dit jaar met 25 000 000 lire tevreden z6odat nog 60 000 000 lire voor werken van openbaar nut overbleven Bovendien zal de regwring niet alleen de uitgaven bezuinigen maar ook Me inkomsten vermeerderen Dat de staatsinkomsten gedurende de laatste jaren zijn afgenomen schreef de hoor Gnn aMi vooral toe aan de ongunstige oogsten bonevens aan de criftaaen welke eenige stodeu en vooral de fabrikanten moesten doorstaan maar ook in dit opzicht is verbetering in hot verschiet Door uitbreiding van de belasting op parafineolie chemische praeparatou en andore olien door vermeerdering van de fabrikaat belasting op alcohol door herziening van de lotorijwot en door oenige andere hervormingen welke de ministor torstond reoda bij de Kamer indiende wordt een vermeerdering dor inkomsten vorkregen van 33 600 000 Ure zoodat hot tekort daardoor geheel gedekt ia Over hot algemeen maakt do begrooting van den ministor Grimaldi in Italië oen guhatigen indruk Alloen do organen der oppositie gelijk de Tnhuua zijn niet tevreden en wyzon er op dat hot financieel program van den minister niet zoozeer strekt tot bezuiniging dan wel lot vorhooging der belastingen Do meerderheid welke de regeoring in de Kamer ibezit is echter groot genoeg om aan do oppositie het hoofd te kunnen bieden Hot zal dus slechts de vraag zijn of het den heer Criapi zal gelukken de verschillende elementen waaruit de regeeringameerderhoid bestaat voor dit financieel program te winnen i osTESK jcrsisr LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Januari 1891 en terug te verkrijgen door tusachenkomst van het postkantoor te Gouda F Bolle Araeloo H de Grnil Amsterdam Wed Wouterse Middelburg M v d ioach Rotterdam H Hooglugt Buurloo i Willems Utrecht J do Honn Brussel J Frank Luik BRIEFKAARTEN Mevr Nieuwenhulzen Nijmegen G Stekolenburg Werkhoven Mevr Hoogorwerff L E Heijdelaar Van WADDINGSVEEN Erfatrnat Gouda Gouda 80 Januiri 1891 De Directeur van het Postkantoor VÜRSTER B PETROLKUM NOTKERINGE van de l akelaars Cantzliiar Sohallwijk te Rotterdam De markt was heden ooreranderd Loco TankfuBt ƒ 8 eimporteerd fust ƒ 8 05 Januarilevering ƒ 7 90 Pebruari levering ƒ 7 80 Maarton April levering J 7 65 Uurgerlljke 8tan$i GEBOREN S9 Jaa Willepiaa ouders J van Eijk en A an de Woeoflel OVt tLEDEN 28 Jan P A Kerrebija 8 j SO S Visser 5 1 J van der Saoftfin 72 j ONDURTBOUWD 30 Jani K Megér 82 j en S de WlUe 29 W F WiUaRliag 24 j en F vu den Knd 28 j A F Liage te Loosduinen 29 j en C C Hoogenboou 18 i Haastrecht GEDOREN I Kaatje ouders C Eijkelboooi es J Jansen Neeltje ouders P de Jong en A van Batura Cornelia ouders A bteehouwer en T Hoeksel VliSt OVERLEDEN J Romyn 9 j GEHUWD i J van der Hee en T Oatam Advertentiën ia thans tteer goedkoop Bederft niet maar gaat in kwaliteit door ouderdom voornit Franco thuis Potten van 200 stuks ƒ 2 75 300 4 Vaatjes 400 5 Ëenig adres Aux Primeurs KALVERSTRAAT 102 AMSTERDAM Een LEERLING GEVRAAGD in een KRUIDENIERSZAAK Adres aan bet Barean dezer Courant ƒ 100 w belooning aan ieder die na gebruik van Prof LEFRIES LIKDOOBNTISCTUUS nog last van Likdoorns Eeltknobbels of Wratten heeft Alleen verkrijgbaar b dep Depöthouder L A DB VLETTER ii 60 Cent per flacon met penseeL gebruik JDBOPuitd BLIKKHy XBOMMJEIi van Handelsmerk N KATER CO GRONINGEN Elk stukje DBOP heeft de voim van een zittende KAT Alom verkrijg baar EENie DEPOT TANTSEE Hen wordt verzocht op t IIEHK te letten UIT HET MaOAZIJN VAN M RAVENSWAAY ZONEN OOBINCHEan Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van n twt n een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Pr B voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREE AART LZ Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J K SOMMER Voor den ALLEEN VERKOOP vwi een zeer winstgevend Artikel dat in groote hoeveelheden verkocht wordt verlangt men voor Gouda een Agent of solide Firma die in staat ts zich van dit Artikel voor 1000 a contant te verbinden Fr Br onder No 8862 aan SEYFFARDT s Centr Ann Bnr Am bterdam Vraag g normaal ondergoederen het bestsyvoorbe hoedmidden tegen verkoudheden en tegen onvoldoende huidnitw aseming Alleen echi wanneer met nevenstaand waarborgmerk gestempeld met heti j =ïi op8chrift W Benger en ondet aU lMa4l k Mtav TegM nauk wordt dringwri l wavMhuwd Depot by ö Hoogenboom Cz Wgdstraat te Gouda