Goudsche Courant, dinsdag 3 februari 1891

Dinsdai 3 Pebraart N 4448 1891 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insending van advertentifin kan geschieden tot edo anr des namiddags van den dag der uitgave Gouda Snelpe druk van A Bbikkman fc Zoon p Onovert roffen RWA UTEIT Geg arandeerd zuiver LET OP DEN NAAM VRAAG Fabriek te Westzaan Opgericht 1825 CHOCOLMD GROOTES ME Y s STOrFWASCHE buitangewooQ sterk elegant in het dragen voortreffelijk ea goedkooper d t waachloon voor iinnengoad MEY s STOFFWASCHE irdt na bet gebraik eenvondig weggeworpen zoodat men altyd nieuwe uitstelcei ssende boorden manchetten en Toorhemdjes draagt MEY s STOFFWASCHE vervaardigd uit eene met linnen overtrokken grondstof is van echt linnen niet te onderscheiden I uit eene met linnen o ien SCBIIiIiBB OOBTHB r di iijiil t7 EBBZOG p dezunB S i I COSTA GrootteP IGroottelj GrootteP IGroottelj i doziin j p dozijn II 4 O 5S Gangbaarste dai4liil 44 WAaH EB V 8TBPHAS p dMU liUrooLN B p dorijn Terkrijgbiaar te Qouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W P van EDE van der FAI £ Markt A 107 of direct bij KEY E D L I C H Versand Cieschaft Leipzig Flagwitz Nortliwestem Pacific HypotlieekTjaiik Oenestigd te Amsterdam llAAiscHiimuK Eapitaal lil UILLIOEN 07LDEN waarvan geplaatst ƒ 2 400 000 Gestort Kapitaal f 941 340 Reservefonds ƒ 66 000 DIRECTEUREN H A VA f VALKENBUE Prendmt Sinxtmr m Amerika fv vivm i J recte ren te An lerdau CÓMÜis GARISSEN Commuaaritien m Neierlaml Cammisaarüaen i Amerika M J WAIXEK lid der firma Testas Wallee te Am tordam W EEBEL Jb II II II Wed Gïebebt Kebel Arnhem Us Mut G J ENGELBEETS E C Enoemebts Ss Co Arnhem A M CANNON Oud Burftemeeater der stad Spokane Falls m van de Bank of Spokane Palls te Spok j of Washington U S A J R PLANTEN Consol Generaal der Nederlanden te New Tork De Directie der Northwestern and Pacific Hypotheekbank bericht dat door tusschenkomst van onderstaande Firma s verkrijgbiar zqa 5 pCt FANDBRIEVEN in stukken van 1000 en ƒ 500 bij uitloting inwisselbaar tegen nieuwe stukken voor zoover de voorraad strekt J H T D DcsSEN Jk te Kampen BbOEKKAN HONUEBS E C ENQELBERTa Co Tan Dia Meeb Zolneb Van dek Mandele Zonzm G Vebmkeb Jobz H Orro Dl Kat Zoo Tan Hbh Co C de Quselaab Co Wed Ksox Dobtlakd Hdygems Slotboom Habtooh Heis en di Moinck WeSTEBKATPEL HOOÏD ff F FosTHCHA Zoom 1 D Gebb Gbatama ff A L Bezhebinoeb Zonen J A Zip P Gboen Zoon A NooBDcrN Zonen F J MiNDEBOP Westpbiesche Bank Bbunings Ten Cate C H TiLANts Zoon A J LoEiN Zoon G A E Gbóeneveld Wed J TE Telteüp ScIiZn F F C Bevninbs Cfl DoïEB Kalfp TeeUKarden Leiden Middelburg Nijmegen Rotterdam te Amiierdam II Arnhem ff Breda ff Bel t ff Sevmter ff Dordrecht Goei 6U leTholen Bormchem Sneek Tiel Utrechter te Penlo Winschoten Zaandam Zutphen ZwoUe k Gouda ê Gravenhage Groningen haarlem Harlingen en te Traneker tAN Lansohot t HertogenboKlt V D WOLIT CouBB pH k Zn ff Hoom De Notaris J NOLEN resideerende te Capelle ajd IJsaet is vah meeniug om op WOENSDitGEN 11 en 18 FEBBUARI 1891 Ulkeii8dea voormiddags ten half 12 ure ten Koffiehuize van den Heer J OUDIJK uabg het Station te Meuaerkerk al IJ bg opbod verhooging en afslag publiek te verkoapen Eene in volle werking zgnde welbeklante en in goeden staat van onderhoud verkeereude STEEI7FAEBIEZ bestaande in vier OVENS TÜRFLOODSEN VORM DROOGen TASVELDEN 8TEENMACHINE ooii HUMRMN HU IS KNECHTSWONING KOETSHUIS STALLING TÜIN en BOOMGAARD ARBEIDERSWONINGEN en HAVEN of WIJK zeer gunstig staande en gelegen binnen en buitendijks te Niemoerkerk ajd IJasel op Kortenoord aan de rivier den Hollandscheu IJssel Samen groot ruim 3 hectaren met de daarbg behourende 8 ZELLINGEN gelegen onder Nieuaerkerk a U Samen groot 5 hectaren 08 aren 65 centiaren En eene partfl WEILAND en AARDAPPELLAND gelegea te Nieuaierkerkaj IJ nabj voorschreven Fabriek ter gezamenlijke grootte van ongeveer 4 hectaren Breeder omschreven by boekjes te bekomen ten kantore van genoemden Notaris alwaar cpk nadere inlichtingen zgn te verkregen In de Broodbakkerg van C F WILDENBURG Oostbaven wordt met MAART gevraagd een niet beneden da 16 jaar HEEREN ARTIKELEN Speciale inrichting voor uitzetten A V OS Az Kleiweg E 73 en73 van RESTANTEN mijftiii a contant tegen veel verminderde prgzen inhet magazgn bij B X B CTOUTO GOUWE C No 199 200 PDIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk Verkrijgbaar bij M PEETERS J N B Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE NIOHTOAP De uitgave dezer Courant geschiedt dsgelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco p r post 1 70 Ifzonderlgke Nommers VUF CENTSN BINNENLAND GOUDA 2 Februari 1891 Tan de gratis uildeeUng van brood en warmen drank aan de volwassenen koffie aan de kinderen tnelk werd Zondag gebruik gemaakt door 318 kinderen en 177 volwaasenen Heden door 314 kinderen en 197 rolwasaenen In het geheel heeft nu de uitdeeling plaats gehad in de drie weken dat zij plaats heeft 9896 kinderen of volwaaaenen Woensdagmiddag a st ten 2 uur heeft in de Sociëteit Ons Genoegen van wege de JJaclub tot ondersteuning ean minvermogenden weder eene uitdeelicg plaats eu wel aan p m 102 huisgezinnen die ieder krggen 1 bon voor H L steenkolen 3 pond brood 3 pond rijst 1 pnlid spek en 3 kop bruine boenen rwfen of oapncijnders üet ondanoel va het water der Waterleiding isaldus 9 Jan 13 9 Mg permanganas kalious per 1000 cc 17 ff 21 ff ff ff ff ff ff 23 ff 16 ff ff ff ff ff ff 29 ff 14 6 ff ff ffffff Bq da Bijkspostspaarbank werd aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteorende hulpkantoren gedurende de maand Januari 1891 ingelegd ƒ 4 72 84 j terugbetaald 8063 32 Hot laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt hst nummer 2Ei37 De hnipspaarbank der Afdeeling Gouda rau het Nederlandsoh Onderwijzersgenoottehap keert over 1890 uit eene rente van 3 284 per mille per maand of 3 904 per holiderd per jaar FEVJfLLETOIM JVow iet Franaeh TWEEDE GEDEELTE HOOFDSTUK I 13 Drie kroten van vreugde drie uitroepen van geluk klonken te gelijk Moeder Catissou wierp zich in de armen van Pascal en Pierrillo stoof naar Millette toe die langzamerhand hare aandoening meester werd Aflen waren bleek geworden zij waren ontroerd zij beefden schreiden en lachten en waren gelukkig Jeantoui keek dit tafereel met eou bijna onvat chilligen blik aan Hij had slechts log voor Utt ding en dat Waa het zuivere en schoon gelaat An Millette dat door het licht werd besohji in Hjj had een kind verlaten en vond een vrouw terug een jong meisje groot en schoon wier stem hom al dadelijk in verwarring had gebracht wier trekken een ongekendea ijrfruk op hem maakten ongeveer gelijk aan een trUJtng zooals die hem reeds door het bloed pvaren wi bq de aanraking van het kleine poezele handje itanUlillette S n blik was dan ook uitsluitend op haar gevèajigd Om hetgeen er om hem heen ge 0 Zaterdag middag is uit de Mallegatsluis opgehaald het lijk vao de vrouw van J de Rooij Men vermoedt dat zij door bijziendheid daarin is goloopen Gisterenmiddag ten ruim 5 uur is aan den Bleekersingel het 12 jarig zoontje van den heer D dat over het ijs wilde gaan er dootjezakt doch werd gelukkig door twee jongens gered De omstandigheid dat id Nederland jaarlüka meer dan en vierde ge leelte li r overledenen in Het eerste levensjaar bezwijkt heeft de ambtenaren voor het geneeskundig staatatoeticht doen besluiten tot een onderzoek naar de kindersterfte iu Nederland in verband met de voeding Daar dergelyk onderzoek echter slechts dan deugdelijke uitkomsten kan geven als alle geneeskaodigon daartoe hunne welwillende medewerking verleenen is door don geueiskundigeu inspecteur van Zuid Holland aa heereBataeeskundigen een vragenlijsy toegezondeïv niet t Kl d vereoefc daarop vóór 16 Februari te antwoorden Bevragen betreffen de verschillende wijzon van voeding van kinderen onder het jaar binnen den werkkring van de geneeskundigen hetzq met moedermelk alleen dan wel gepaard mot kunstvoeding of uitsluitend kunstmatig en in het laatste geval met welk kunstmatig voedsel hoe het wordt verstrekt met lepel ofzuigflessohen en van welke soort en hoe het reinigen dier flesschen geschied welk soort van water eu hoe het wordt gebruikt hoe de melk wordt toebereid op welken leeftijd hot kind gewoon voedsel krijgt en eindelijk welke andere oorzaken als nadèelig voor de ontwikkeling van het kind worden beschouwd Naar aanleiding van het jongste begrootingsdebat waarbij de anti revolutionaire kamerleden vooral beurde bekommerde hij zich weinig Loos had Millette tot Pierrillo gezegd terwijl zij hem den brief toereikte die in haar hand Pierrillo nam den brief aan en laa met een hel dee stem hoewol niet zonder aandoening ffMarseille 24 Augustus 185 Ik heb u in den laatsten tijd versc tiden brieven uit Afrika geschreven maar waarschijnlijk hebt gö die niet ontvangen want gij hebt er igeen antwoord hoegenaamd op gegeven Moge deze geworden Hij zal u verteUen dat ik het vechten on hot sabelhouwen eindelijk moede geworden mgn ontslag heb genomen en naar het vaderland terugkeer om den pendant te worden van den soldaat landbouwer Ik ben reeds op weg en zal dezen tegenwoordige dien gij naar ik hoop in welstand zult ontvangen op twee dagei stands volgen Wilt gij wel gelooven Bat ik hoe meer ik nadorkom bang ben u niet allen te zullen weer vinden Het is al zoolang geleden sinds ik tijding uit het vaderiand kreeg Zoo heel lang Enfin bereid u er op voor op La C ueyrie te zullen zien veischünen een brigadier van de Afrikaansohe jagers en gü tante Lonn om door éaint Alvère te wandelen mot een ndder van het legioen van eer En mijne kleine Millettoune wat zal ze groot ADVEUTBNTIBN worden gsplaatil van 1 5 regela a 50 Centen iedere i gal meer 10 Centen G BOO TE LKTTSRB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advert t n gratig opgenomen in het A DVEBTJ flSBLAD t vrelk des Maandags verschgn hunne partij in de hoogte staken en den liberalen hun stilzitten verweten herinnert het HandeMlad eens aan hetgeen in de laatste veertig jaar op parlementair gebied voorviel en wel in de eerste plaats ten opzichte van ons belastingstelsel Daaruit blykt het volgende In 1852 stemden Groen en de geheele rechterzijde tegen de rentelielasting door den liberalen minister Van Bosse voorgedragen tevens om de acoqnzen op brood en brandstoffen af te schaffen of te verlagen In 1356 stemden Elont on z n geestverwanten Groen was toen geen lid der kamer tegen de afschaffing van den accijns op het brood Alle liberalen stomden vódr In 1863 stemden Groen en zijn meeste partjjgenooten tegen do afsohaffinng der heffing op turf ea steenkolen Alle liberaffrstemden vóór Tn 1866 stemden alle antirevolutionaire kamerleden tegen de opheffing der plaatselijke aoqjnien Alle liberalen stemden vóór Iu 1872 stemde de geheele reahterzijde ook de antirevolutionairen tegen het ontwerp Bluaé M invoering eener ryksinkomsten belasting voorgesteld om het patent eu de acoijnzen op zeep en vleenfik te kunnen afschaffen De meeste liberalen stemden vóór In 1881 bestreden de anti revolutionairen de rentebelasting van den minister Vissering De meeste liberalen waren er vóór In 1884 stemde nagenoeg de geheele rechterzijde waaronder 17 anti revolutionairen tegen de klassen inkomstenbelasting van den minister Grobbée Nagenoeg alle liberalen waren er vóór Mod ziet uit dit eenvoudige lijstje dat nagenoeg alle maatregelen tot belastingverbetering sedert 1848 door de anti revolutionaire kamerleden zgn tegengewerkt maar door de libemlen öf tot stand gebracht of door de moesten hunner voorgestaan geworden zijnl Tot spoedig weerzien I Uw neef Placide Lobin Ah de deugniet riep Pascal uit weenende ran vreugde Hij hij hierl brigadier Abt Groote God Maar wat scheelt u toch Lorin t zei Catissou Mijl niets Hoegenaamd niets I Gij ziet bleek En gij dan I Haar bedenk vrouw bedenk die jongen die terugkeert En ridder Ja Hij komt binnen tweedagen Goede God zei Pascal mijn neef Je hebtimmers goed gelezen Pierrilla Kr staat immenPlacide LorinP Het is je broer mijne kleineMillette J Mijn broer Ah ziet n npf vader riep Milletteuit dat ik wel wist dat hij zóu terugkeereul Omhels me zei Pascal En hij sloot het jonge meisje in zijne amen Laten w j heengaan zei Mathurin tot Jeantonl Integendeel blijf Lorin blijf Mathurin ja behoort tot de familie En jij Jeantoux blijf ook Je bent een brave kerel je bent t aggekamen jqook Blijf Jeantoux Oh mijne kinderen mijne kinderen wat beaik gelukkig voegde hij er bq En overstelpt door zijae aandoenngen viel vader