Goudsche Courant, dinsdag 3 februari 1891

In 1890 itemdt da geheele reohtenqde tsgen de iBkomstenbelaating voorgesteld door de heeren Borgesius en vier andere liberalen De geheele liberale party stemde vóór Hierna geeft het blad eenige voorbeelden op ander gebi In 1871 stemden alle antirevolutionairen tegen de vrqheid der werklieden om lich tot lotaverbetering te vereenigen Namelgk tegen hef voorstel van het liberale miniatane tot opheffing der strafbepaling van den Code Pinal betreffende alle werkliedenvereenigingen van dien aard ook cönder di t z j eenigen dwang op een anders vrgheid of ongeregeldheden bedoelen Op 4 Juli 1874 stemden 26 Kamerleden tegen art 1 van het wetsvootstel Van Houten waarbij de arbeid van kinderen ouder 12 jaar werd verboden Onder die 26 leden waren 11 antirevolutionairen o a dl Kuyper en de meeste katholieke en conservatieve Kamerleden Alle liberalen stemden vóór Be conclusie is nu gemakkelgk te trekken Vóór 1838 hebben de antirevolutionairen en evenzoo de katholieke kamerleden schier alle verbete ringen tegengewerkt Hun kracht zochten zg daarin dat zij belastingen en andere hervormingen bestreden eerst zoüder succes later met succes omdat enkele ontevreden liberalen zich bg hen voegden Na 1888 hebben zij meerderheid geworden getalmd en nagenoeg niets hervormd De reizigers Hederstrom en Wrangel hebben omtrent de ergste winterkoude in Siberië belangwekkende bijzonderheden kunnen mededeelen Ben driedubbele rendierpels is in die streken nauwlgks in staat het bloed voor verstijven te bewaren Elke ademtocht veroorzaakt er een ondragelijk krampachtig gevoel in de keel en de langen De uitgeademde waterdamp bevriest oogenblikkelgk en verandert in fijne ijskristallen die door onderlinge wrijving een bestendig knetteren in de lucht veroorzaken gelijkende op het geluid dat men hoort bij het keeren van droog hooi of bij het verscheuren van fluweel en dikke zgden stoSon De geheele reizigerskar vaan is voortdurend in een dikke blauwe wolk gehuld ontstaan door de ademhaling van menscheu en dieren Ziet men een raaf met trage vlucht de ijuge lucht doorklieven dan laat dit dwr eveneens een dunne streep damp als een draad aehter De hoeven der paarden barsten van de koiide en het ademen wordt dezen dieren zeer moeilijk gemaakt door het ijs dat zich om de neusgaten vastzet door een krampachtig hioneken en schudden met den kop geven zij dan uiting aan hun viees te zullen stikkea Zelfs da rendieren die in het hooge Noorden thuis behooreu zoeken in de bosschen beschutting tegen de koude op de Tundra of vlakte drukken zij zich bij kudden dicht tegen elkander aa om zich door hun uitwasomiog onderling te verwarmen Oude boomstammen barsten ten gevolge van de vorst met oorverdoovend geraas groote rotsblokken raken van de berghellingen los en storten met donderend goweld in de diepte In de Tandra s en dalen scheurt de vorst diepe spleten in den grond waaruit dampende waterstroomen opborrelen om in t volgend oogenblik in ijs te veranderen Dit zijn eenige uitwerkselen van een temparatuur van minus 40 graden C en daar beneden Men zou denken dat menscheu zoo ieta niet kuilinen uithouden n dit zou ook ternauwer Lorin in zijn stoel neer Ken uur daarna was alles vreugde en leven op La Qneyrie Vader Lorin liep in en uit en ong als een leister terwijl moeder Catherine de grootste wanorde in haar huis aanrichtte door bijaa ieder meubelstuk en elk voorwerp van zijne plaats te nemen mot de bedoeling het recht te zetten Millette keuvelde met Fierrills maar was al even onrustig Zij had haar breiwerk ter hand genomen en was bij het licht gaan zitten maar zij was te opgewonden om iets goed te doen waarom zij het werk op zijde legde na het versclirikkelgk verbroddeld te hebben Waarlijk zei Pierrille lachend ik heb je nog nooit zóó gezien Pierrille liep haar overal na Hij was even verheugd als zij en beschouwde don terugkeer van Placide als een gelukkige gebeurtenis in de familie Hoewel hij den broeder von zijne verloofde niet kende was hij overtuigd in hem een vriend te zullen vinden was tij er zeker van hem genegen te zullen zijn om de eenvoudige reden dat het hem niet mogelgk toescheen niet te houden van iemand dien Millette lief had Te midden van al dezo vroojijkheid gevoelde Jeautoux zich alles behalve op zijn gemak Hij had veel lust om heen te gaan maat nog meer om te blijven want Millette bezat op dit oogenblik voor hem eene nieuwe bekoorlijkheid die hem bijzo der aantrok Hij beschouwde haar met een soort van verbazing en oj zijn ruw gelaat toekende zich do bewondering die kq voor haar gevoelde af Al zgne gedacht hortten nood het geval ign aU zulk een vreeselgka koude niet steeds bij ongeveer Men rekent dat gedurende dezen winter in Friesland meer dan SOO hardrgdergen op schaatsen zgn gehouden en dat de gewonnen prgzeu gezamenlijkruim ƒ 16 000 hebben bedragen Ër zgn personen geweest die achtereeavolgens verscheidene honderden guldens bg die wedstrijden hebben gewonnen óónweinig minder dan 1000 Neemt men biecbg in aanmerking hoeveel duizenden guldens die hardrgdergen buitendien aan uitgaven van allerlei aardhebben gekost en hoeveel geld vooral ook door debezoekers uit andere plaatsen werd verteerd dankomt men tot het besluit dat al moge koude engebrek tgdeas den winter zgn geleden er echterook een aanzienlgk bedrag aan geld in de wandelingis gebracht De voorgestelde wgzigingen in da wet op het oopyreoht in Amerika die nog op bekrachtiging van den Senaat wachten zgn voor alle behalve voor Engelsohe uitgaven geldend De Duitscho boekhandel heeft daarbg het mee te belang omdat nadruk al zgn er zeer groote kosten aap verbonden kan Worden geweerd De wüt zal voorschrgven nl dat om nadruk te weeren de uitgever buiten Amerika ia Amerika moet laten zetten en drukken twee exemplaren aan den bibliothecaris van het congres te Washingtoft tot verkrijging van het copyrtcht moet inzenden roet vergoeding voor te maken onkosten terwijl uit hot rgk waar de oorspronkelijke uitgaaf verscbgnt geen exemplaar mag worden ingevoerd De Amerikaanscbe uitgaaf zal binnen den tgd van 3 of 6 maanden na de oorspronkelijke moeten verschgnen De uitgever van gravures enz zal zijn kuustbladen zelf mogen invoeren mits hij ook door inzending van 2 exemplaren te Washington zich de bescherming tegen nadruk verzekert heeft De nadrukker van wettelgk beschermde uitgaven wordt gestraft met verlies van alle exemplaren ten gunste van den wettelgken eigenaar en zal voor ieder bij hem gevonden afzonderlijk blad of plaat 10 dollars te betalen bebben van Welk bedrag de helft aan den wettelijken eigenaar zal worden uitgekeerd De heer F A Ackermann die in hpt Borsenblatt de nieuwe wet bespreekt stelt voor dat door de nBorsenveiein een autraal Bureau in New York zal worden opgeriohti dat de belangen van den Dttitschen boekhandel zal behartigen en tevens zooveel mogelgk als controle dienst zal doen noodig door de groote uitgestrektheid van deJtf ereenigde Staten De nieuwe wet kan reeds 1 Juli in wer king treden NU t d B Op de Hebriden wekt het vinden van een groot aantal omsjlfewks het jaar 900 geslagen Ëogeïsche ifiunten groot opzien Zekere William Brown was omstreeks zeven mglen van Portzee bezig met het graven naar konijnen toen hij naast een konguenhol iets zag schitteren dat een zilverstuk ter grootte van een gulden bleek te zijn weinige dagen later vond hij nog een dergelijk stuk evenals het eerste is goeden staat maar en stootten in zgn brein als rollende keisteenen en hij kon het zich bgna niet begrijpen dat zij die bij voor zoo weinige jaren nog nauwelijks aankeek die hij gewoon was de kleine Millette te noemen zulk een schoon en bekoorlijk meisje was geworden Zij droeg een bruine japon die haar Hals geheelen haar armen halverwege bloot liet zij had grooteoogen en zUlke witte tanden Het is verwonderlijk dacht bij zoo als die is opgegroeid t Is een vrouw op dit oogenblik en nogwel eene zooals er niet vele zgn Wie zou ooit gedacht hebben dat die zoo fier Jcon zijn a a zo zichnu houdt Dat komt omdat er niet vele dames zijn diehet van haar zullen winnen En het is mijnheer Pierrille die mot haar gaat trouwen Maar vervolgde hij jn gedachten wat gaat het mij bij slot van reke I ning aan I Hij beproefde toen zijn geest afleiding te geven door zijne gedachten bij iets anders te bepalen maarhet gelakte hem niet zg keerden telkens tot het zelfde Onderwerp terug Telkens verzonk hij opnieuw in de beschouwing van Millette die deed en sprak zonder op te erken dat zij aldus werd gadegeslagen Toen het raetreeks tiell aur geworden was zeiPascal Mija kinderen het is tgd om naar bed te gaan I Jg gaat naar Casto Rasto niet waar Pierrille j Zojtorj mijnheer Lorin antwoordde deionge man Ik groet u jJI Hij schudde vader Lorin de hand kuste illette dun en licht van gewicht Zg werden in bandea gesteld van een gerechtelijk ambtenaar die de munten naar Edinburg zond De munten schenen te bebooren tot de Samian dyaastie en bleken voor het Nationaal Muaeum van waarde terwgl Brown de waarde van het zilver ruim vijf gulden ontving De omstandigheden waaronder de vondst had plaata gehad deed het vermoeden ontstaan dat terzelfder plaatae nog meer stukken begraven zouden zijn waarom de autoriteiten een onderzoek deden instellen Een groote hoeveelheid aarde werd weggeruimd waarna men onder een rotsblok in een nauwe kloof nog 150 zilveren munten en 23 stukken zilver schgnbaar vau een baar afgebroken vond Nadat de munten behoorlgk gereinigd waren bleken zij in uitmuntenden staat te verkeeren 90 dezer stukken waren Engelsohe munten uit den tijd van Athelstas of Eduard den Belgdor of een zgner onmiddellgke voorgaqgers daar dit door het ontbreken van een jaartal niet met verzekerheid is vast te stellen De munten zgn dun en licht en hebben de grootte van een schelling Sommige dragen in oud Engelsche letters het opschrift Athelstan BeXiBrit andere Eduard Bex Brit Slechts één draagt een borstbeeld van Eduard op verschillende stukken ziet men aan de keerzijde een gebouw waarschijnlgk een kerlc afgebeeld en op elkander gelgkende enblemeu zal waarschijnlgk een gewgd karakter hebben Daar het bekend is dat Atheïsten het munten van geld aanmoedigde en dat aartsbisschoppen bisschoppen en zelfs abten het privilegie hadden geld te munten vermae lt men dat sommige dezer stukken door geeatelgkon geslagen zijn Hoe zg verzeild zgn geraakt op de plaat waar zg gevonden werden is een raadsel Vgftien van de andere stukken kwamen met de twee eerst gevondene overeen men vermoedt dat zij uit het Oosten afkomstig zijn Van de ongemunte stukken zilver was ééa een gewrongen staaf van een gewicht van 6 oz de andere waren kleiner en wogen la 2 oz Een grooter stuk was sterlgk gegraveerd De vondst is als staatseigendom naar Edinburg overgobracht Onder de sne w in leven gebleven In den strengen winter van 1708 9 is op een landweg in Engeland eena arme vrouw eenige dagen onder da sneeuw bedolven geweest Zij had vannet eene dorp naar het andera vlas gebracht en op baar terugweg was zg plotseling ongesteld geworden Hoewel zg eenigen tgd in een huis aan den weg doorbracht mocht zij daar niet den geheelen nacht blijven en toen zij weer heenging kon zg niet verder voort en viel uitgeput bij eene heg neder Het sneeuwde hard dus was zij weldra met sneeuw overdekt maar een buurman die toevallig dien weg langs kwam Hielp haar op en wist haar te bewegen eene poging te doen om hare woning te bereiken Zg was echter nog niet veel verder gegaan of zij zag zich genoodzaakt weer de beschutting van de heg te zoeken maar de man liep door en scheen toen van bet g vul geen melding gemaakt te hebbeu Al spoedig was zg weder met sneeuw overdekt en men zegt dat zg minstens zeven dagen daar bg de heg heeft gelegen Hare afwezigheid wekte groote verbazing maar ofschoon hare buren onderzoek naar haar deden konden zij niet ontdekken waar zij gebleven was Na verloop van eenigen tijd op bet voorhoofd en zeide op vroolgkeu toon terwijlhij Mathurin en Jeantoui groette goeden avond mama Lorin goeden avond iaM Vervolgens vertrok hg een bekend yroolijk liedje aanheffend W Men hoorde zgn stap en gezang ili de verte wegsterven Komaan dan zei vader Lorin wel te rusten allen I Jij slaapt bij Mathurin Jeantoux Voor dezen nacht ja mijnheer Lorin antwoordde Jeantoux Ik dank u zeer voor uw gastvrijheid Niet te bedanken zei vader Pascal terwgl bgde houten trap die naar de slaapkamers der hoeveleidde opklom Komaan dus tot morgen Millette wenschte op hare beurt Jeantoux goeden nacht en volgde baren oom Kom mee zei Mathurin tot den jongen man die als vastgenageld aan zijne laats bleef staan terwglhij met wijd gespalkte oogen Millette nastaarde Watis er toch waar je zoo naar kijkt Ik Wel er is niets antwoordde Jeantout Vooruit maar I Mathurin sliep aan het andere einde van de hut in eengebouwtje dat aan het bakhuis belendde Hijhad daai en ruime kamer die hij dikwijls genoegmoest deolen met de daglooners op La Quoyrie Wordt vervolgd droomde eene vrouw of beweerde gadroomd te hebben dat het voorwerp van hunne nasporingen opzekere plaats bg eene heg lag maar t is wel tevooronderstellen dat de man in quaestie de vrouwdaar een wenk van ha4 gegeven om zijn eigen geweten gerust ta stellen Het gevolg was dat de bureA naar die plek gingen en met stokken de sneeuw wegruimden totdat zij eindelijk de ongelukkige vrouw vonden Toen zg er uit kwam bleek hot dat zij het grootste gedeelte van hare bovenkleederen had opgegeten Zg vertelde haar redders da l zg zich zeer warm had gevoeld en den moesten tgd geslapen had In Februari 1799 was een vrouw Elisabeth Woodcock genaamd tusschen Impington en Cambridge op dezelfde wijze door de sneeuw ingesloten geweest Zg reed van de markt komende naar huis toen haar paard van een meteoor schrikte en achteruit drong naar een sloot De vrouw steeg af en nu liep het paard weg maar zij werd het weer meester en leidde het aan den teugel voort totdat zij zoo Vermoeid was dat zij aan den kant van dm weg moeJ gaan zitten om te rusten waar zij van afgematheid in slaap viel Spoedig was zg door do sneeuw overdekt en hier was zij in een soort van grot acht dagen lang levend begraven Den eersten dag van hare insluiting wist zij een tak uit de heg te breken en daar bond zij haar zakdoek aan en stak hem door een opening in de sneeuw Den geheelen tijd door was zij bij haar bewustzijn en zij hoorde eenige voorbggangors spreken maar hoewel zij heu toeriep hoorden zij haar niet Op den tweeden Zondag ontdekte haar een bo r wiens opmerkzaamheid door den zakdoek gelrokken was en toen zij uit de sneeuw verlost was vertelde zij een schaapherder die haar te hulp was gekomen dat zij tweemaal do kerkklok had hooren luiden Zij had al dien tijd niets anders gegeten dan sneeuw Men had wel naar hnar gezocht maar vruchteloos Ongelukkig is zij nooit geheel herstelil maar stierf den ISden Juli van hetzelfde jaar In 1758 waren drie vrouwen vijf weken lang onder de sneeuw bedolven maar iu dit geval in eenstal 2g hielden zich in t leven van kastanjes en de melk van eenige geiten die met haar ingesneeuwd waren Een aantal hoenders en dieren in den stalstierven voordat er hulp kwam Wat zonderling was een broeder van een der aldus bedolven vrouwendroomde dat zijne zuster nog leefde en toen menaan t graven was gegaan vond men ze allen nog levend Zondagsblad BuUeolaodscb Overzicht In Italië is overwacbts eene miuisterieele crisis ontstaan Het wetsvoorstel tot voorloopige toepassing eener verlioogiug van de inkomende rechten en eei r belasting op de alcoholische dranken gnf iu de Kamer tot eene langdurige beraadslaging aanleiding Bij de stemming verklaarden zich 1S6 tegen 123 voor Na afloop der zitting bood Criapi deiv koning het outslag van het kabinet aan In Portugal beginnen de republikeinen het hoofd op te steken Beeds sedert geruimeu tijd vooral toen het tractaat met Engeland over de verdeeling van het Zambesi gebied in het geheele land zoo groote ontevredenheid verwekte hebbeu de republikeinen zich bijzonder geroerd Het tractaat was natuurlgk koreif op hun molon want op grond daarvan brachten zg togen de regeoring do beschuldiging iu dat zg de eer en de waardigheid des lands niet met Ae noodig kracht Ifist op te houden Aanvankelijk dreigde toen een algemeene beweging legen de regeering te ontstaan maar spoedig week dit gewaar De Bngelsche regeering nftar men wil door do Duitsohe regcering gewezen op het gevaar dat de Poiitugeesobo monarchie en daarmede het algemeene monarchale regeeringsstelsel in Europa zou loopeu indien bet tractaat werd gehandhaafd gaf toe en daarbg sloegen do oonservatleveu en de liberalen de handen ineen ten einde het gevaar dat de monarchie dreigde af te wenden Er trad een nieuw ministerie op dat uit beide partijen werd gevormd en nieuwe onderhandelingen met P ngeland opende Het tractaat dat den nationslen ot8 der Portugeezen krenkte word herroepen en allengs keerde de vorige kalmte in heiland terug De republikeiaoq zeju echter hun arbeid voort en wilden het voorbeeld navolgen hun door do Brazilianen gegeven die den blodvorivant van koning Carlos Dom Pedro in het vorige jaar Verdreven De rejreeriiig maakte zich echter niet ongerust over hun drijven omdat de republikeinsche partij in Portugal hoewel steeds druk in du weer nog nimmer getoond heeft dat zij groolen invloed in het koninkrijk oefent Do beide voornaamste partijeu liberalen en consorvatieven die steeds om den voorrang strijden betoonden zich steeds ondanks huu onderling geltibbel voorstanders van de monarchie Ingeval van nood zullen zeker beiden front maken tegen de republikeinen loodat het vooruitzicht dat Portugal eeft repabliek zal worden nog niet zeer groost is Te oordeelen naar hetgeen tot dusver over de beweging bekend is heeft men dan ook niet te doen met een algemeene republikeinsche beweging maar met een pronuuciamiento dal door een gedeelte van het garnizoen der handelsstad Oporto is begonnen Indien koning Carlos de jeugdige koning die voor twee jaren den troon besteeg er in slaagt dit oproer te onderdrukken bestaat er alle kans dat het uitbreken van eene algemeene revolutionaire beweging nog wordt voorkomen Evenwel is bet uitbreken vandit militair oproer een ernstige waarschuwing voor de verdeelde monarchale partg en welke lot dusver den invloed dor republikeinsche leiders op de volksmenigle wellicht te licht hebben geteld Tot dusver gold do meening dat de republikeinenin Portngal die met de Spaansche republikeinenstreven naar het vestiigon van één Iberische republiek welke Spanje en Portugal omvat slecht eenuiterst geringe kans hadden om met eigen middelenden Portugeoschen troon te doen vallen Wellichtbevestigt de afloop der revolutionaire beweging te Oporto deze meening maar in elk geval js het feit dat de republikeinsche beweging ook reeds het legerheeft aangetast een waarschuwing welke de voorstanders der monarchie in Portugal wèl zullen doen niet iu den winil te slaan I Veel wordt in verband met do lersche quaestie in de Engelsohe bladen gesproken over het verslag over den toestand van den handel te Dublin in het afgeloopen jaar uitgebracht in de jaarlgksche vergadering van do Kamer van Koophandel een vergadering door ongeveer 1200 kooplieden bijgewoond In het verslag wordt gezegd dat de standvastige handhaving van de wel zeer bevorderlgk was geweest aan de onbelemmerde uitoefening an handel en bedrijf de politieke agitatie die gedurende verscheiden jaren zoo sterend had gewerkt op het nak mep van verptlchtiugen en het rustig uitoefenen van rechten had nagenoeg opïfehouden De Kamer sprak daarom haar overtuiging uit Tlat elke beweging die leiden dbest tot verbreking of verzwakking der unie met Groot Britannie ten sterkste moesly worden bestreden door iedereen wien de matïrieele welvaart van het Koninkrijk ter harto ging Het verslag werd door al de aanwezigen waaronder de voornaamste kooplieden van Dublin met algemeene stemmen onder toejuching goedgekeurd Het geschil over Thermidor is in Frankrijk nog steeds aan de orde Ofschoon allo republikeinen de regeering bij de stemming steunden zoodat men met 309 tegen 192 stemmen kon overgaan tot de orde van den dag betoogt toch de République tranqaiae dat duidelijk is geblekon dat de raeerderneid ler Kamei het verbod van Sardou s stuk afkeurt Het is dus noodig dat do regeering op de een of andere wijze een schikking treffe Het opporiunistsch orgaan vertrouwt dat de hoer De Freycinot er wel in zal slagen beide partijen tevrede te stellen De Républiqïte Frani ke verzekert dat de quaestie weer ter sproke zal gebracht worden bij do behandeling der begroeting voor 1892 zoodra do sudsidieu voor het tooneel aan de orde komen Zoo lang zal men echter oiol behoeven te wachten want nu reeds heeft de heer ntonin Proust bekend gemaakt dat hij dezer dagen hij de Kamer een voorstel zal indienen tot afschafling van de theator oensuur De geheele quaestie komt dan natuurlijk weer ter tafel In do zitting van Donderdag werd het besluit der regeering behalve door den minister Bourgeois ook verdedigd door den minister Constans en den leider der radicale i tij den heer Clémenceau terwijl van de anti republikeinen graaf De Mun een heftige rede tegen het veybod hitld De regeering haif de overwinning ook nu weer hoofdzakelijk te danken aan don ministerpresident den heer De Freyoinet die op zijn gewone handige wijze de meeste republikeinen bijeen wist te houden Dat het rumoer ook in de straten blijft voortduren daarvoor zorgen de studenten Gisteren trokken zg weer in huu ganzenpas uit ditmaal tegen de radicale Hgalité die hun vgandige houding jegens Lissagaray en andere vrienden van Bobespicre had afgekeurd De redactie vau den aanval verwittigd riep de hulp barer lezera in maar de politie voorkwam het Bij de Pont Neuf jo g de politie de drie hsnderd studenten uiteen en toen zich een hoiidertal tochden weg naar de Bue Lelong waar de Egnlité hbist wist te banen vonden zij deie straat door een talrgke politie macht afgezet De betooging beantwoordde dus niet aan het doel Vermoedehjk al Thermidor de Pariizeuaar nu wel eenige dagen met rust laien INGEZONDEN M de Bedacteur Hoevole klachten daarover misschien steeds zonder gunstig succes zijn ingebraeht kan ik piet nalaten da mijne door desa publiek te maken ten einda toch eenmaal een einde te krggen aan de gevaarlgka en onverantwoordelgke wgie waarop steeds op t schietiveld buiten Gouda wordt geechotan bij t pasaeeien van paarden B eds veraoheidena malen en ook weer gistervn morgen heb ik t gemerkt toen ik langs Goudarak naar Gouda kwam rijden dat ze steeds bleven schieten alsof er geen paard voorbijging Gelukkig had ik een paard waarmede men boa bang t daarvoor ook is niet gemakkelijk een ongeluk zal krggen doch onwillekeurig kwam bg mg de gedachte op dat een ander of ik later daar passeeren kan met een paard waarmede men in een dergelijk geval van den hoogen IJseldgk of op hol zou gaan en wat zullen dan de gevolgen zgn Indien de autoritrtten daarvan niets afweten of daaraan geon paal en perk kunnen stellen of dat de soldaten t zoo druk hebbon dat ze daarvoor niet even kunnen wachten dan leg ik mg gram a bg dien bastaanda treurigen toestand neder maar daar ik t omgekeerde gerust kan aannemen kan ik er niet genoeg op aandringen dit voortaan gelaten wonlt tot groot genoegen van t daar passeerende publiek JU Mgnheer de Bedacteur dankzeggende voor da plaatsing dezer nuttige regelen teekene ik gaarne UEd Dr Dr 31 Jan 91 S PETROLEUM IVOTEERIIVGEI van de Makelaars Caotzlaar ScbalkwUk t Rotterdam De maikt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 Geïmporteerd fust 8 05 Januarilevering ƒ 8 a ƒ 7 90 Februari levoring ƒ 7 80 Maart en Apnl levering ƒ 7 65 KEMMiSGEB ilMG INRICHTINGEN WELKE EVAAB SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Get op art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1876 Staatsblad no Brengen ter algemeen ennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van K Jonker en Zonen om Vergunning ter uitbreiding van hunnen krijtmoleu in huu pakhuis gelegen aan den Turfüngel Wijk P No 121 Kadaster Sectie E No 61 den bestaanden stoomketel door oen anderen te vervangen Dat op Zaterdag den 14 Februari 1891 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenhaid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóórdian dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zal e ingekomen Schrifturen kan worden keunis genoman GOUDA den 31n Januari 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN LIZENDOOBN iDe Secretaria BROUWER L O T I 1 G 00R D Nationale Militie EEBSTE Openbare EennisgeviDg BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda voldoende aan att 28 der Wet van den 19n Augustus 1861 Staatsblad no 72 en aan art 20 van Zijner Majesteils besluit van dea 8n Mei 1862 Staatsblad no 46 brengen ter algemeene kennis dat de LOTING dor in het vorige jaar voor de Nationale MiUtie ingeschrevenen in deze gemeente zal plaats hebben op Dinsdag den 24n Februari aanstaande lat de ingeschreven naar atphabetische orde opgeroepen zelven hun nommer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteling de trekking kan gasohiedeif door zgn Vuder Moeden of Voogd terwgl dit bij hunne afwezigheid door den Burgimeastw of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belang iebbenden tka einde te loten eu opgaaf te doen van de redenen van vrijstelling dieig ter zake van de Militie meeneu te hehlien zich op voormelden dag zullen moeten bebinden ten Baadhuize dezer Gemeente on wel zg wier gealachtanaam begingt met de letter A B C D E F G H I J K of L des voormiddags ten 9 ure en die wiiir geslachtsnaam aanvangt met de letter iP M N O P Q R S T U V W X IJ of Z dU voormiddags ten Ui j ure Dat op MAANDAG den 16n FEBBÜABI 1891 van des voormiddags 10 tot dis namiddag 1 e van 3 tot 5 ure op hel Baadhuis aanvriag ka