Goudsche Courant, woensdag 4 februari 1891

1801 Woensdag 4 Febraari W 4443 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt GOUDSGHE COURANT J ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Oniatrekenm ear h t FuMlak OBSobadtUJk Dr T Frerlehs bwiijk ti V Seanzonl wcriburg g C Wltt Oopsnhagan Ztfekauep atpttonburg Soederstftdt Katan Lambl Wanctwui ForSter Blrmlooham Onderbuiks organen MDr R Vlrohow Barnjn T Oletl MDiiehM t m Reclam uipiig t V Hussbaum Manctwi K Hertz Amstardam V Korczynski Krakau a n Brandt Klautanbur bU Storingen In de kWAlMi d c IvwvK laat vaa mus do aada varatappUic d Blekard Bnodl nrdtn na bw l Z mb ruien n den Apolbeker r n 5ÏI aankoop te beaehermen i n 1 11 nnn i i j rr J Hl rO rftnat fPryi per dooi met ffebruik aaiiwIUlnir TO nut w ï s a iï H ïii iï 7 ï drïr a t üVn ï netruh ai n J 1J M trac a toulgaatg voort r lt voortkomends oagettéïi Oe inzending van advertentlön kan geschieden tot een uur des namiddags ran den dag der uitgave worden gedaan tot het opmaken der getuigschriften wegen Broederdietut of ran te jyn Benige ITtttiye Zoo en dat belanghebbenden ten bewgte van volbrachten of werkelgken BroederdieHtt daarbjj moeten OTerleggen een fatpoort zakboekje of atleet vm dientt ip plotttevervanging en ïich moeten aanmelden ver geteld van twee met hen bekende ter goeder naam en faam staande ingesetenen die op hiiHHe verant oordelgkheid de vereischte getuigenis kunnen afleggen en bet op te maken getuigschrift onderteekenen Voort dat de benoodigde bew jten ran werkelqken dienst of uittreksels uit het Staapoek voor de belanghebbenden bij de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd indie lij zich voor de loting vervoegen ter Secretarie deser gemeente en de daartoe noodige inlichtingen tydig verttrekkcn en dat ly die beiwaren mochten hebben tegen de wjjie waarop de Loting is geschied die kunnen inbrengen by de Gedeputeerde Staten deier Provincie binnen rfif dagen te rekenen van den dag waarop de Loting heeft plaats gehad bij een op ongezegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewys van ontvang zal behooren te worden ingeleverd by den Burgemeester dezer Gemeente Gouda 2 Februari 189L Burgemeeeter en Wethonden voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN 1 Be Secretarie BROUWER ADVERTEWTIfiN Den 25 December 1890 oyetleeUe Japara op Java onze geliefde zuster JOSEFINE BROUWER Echtgenoote van den Heer J H D VAN DKK PaLK Mr D N BROÖWER L W 1 BROUWER TAH OlDBBBOBOH Gouda 1 Febrnari 1891 V De Heer en Mevronw W C KUUK Eekkrof betuigen hon faartelgken dank roor de Tele bewjzeo ran deelneming dexer dagen ondervonden Tiel 1 Febrnari 1891 ülevrouw VORSTER WESTHAVEN vraagt met 1 Mei eene aindelnk DIENSTBODE kunnende koken Te ItBnr gerraa Ugeo APRIL of MEI a s voor een gezin van drie personen een net Burgerwoonhuis tegen den prjJB van ƒ 250 f 300 Adres Burean van dit blad onder No 2083 Een ware schat voor de ongelukkige slacbtofiérs der Zelibevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondengd l dt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ADVERTENTIEN in alle Btnnen en BuitetUandgche Couranten worden dadelgk opgezonden door bet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda m tm ALLE SOORTEN 20 Caai per pond MANDERIJNEN l per kistje van 25 stuks J GERRITSE van RESTANTEN IlfUIMU ï contant t en libel verminderde prgMn in het magazgn bg ipWJWB C No 199 200 QPNIEÜW ONTVANGEN de eerste qualiteit ZwltaencbO HorlOgM alsook de g koopste soorten Zilveren Dames Horloges vso ar 10 Zilveren Heereo t 10 Gooden Dames 17 Gkmden peeren 25 Koie vao de beate lorichtingen van ons land van Horlogea Qarantie ran twee tot vgf jaar Passage 12 Rotterdam B J A VAN DIJK Bekroond met Gouden Medailles lami udüe a stuIbofltf d l i Mt KraoMlia n antartaaS ICIq wljo Aaalaraba daar UI tu tiaan aa MtnIaaSaaka Si a inÉli wa VMkfUtkaar la iMiakn a lSS a fX KHABPSU HOUf iKtMlin MUL Depot voor OotMla bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Alom te bekomen BE mrni OLAZSN of de beschrgving der beroemde geschild fi e Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ttr Ooude benevens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wooter Crabctb Prijs 80 Cents A BRINKMAN LIRDOORKS XMtknobbels Hoomylte Huideelt Wratten enz worden in 7 ït 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te verooruken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Pr per con tnet penseel SO etê AlUén JlWtg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de haudteekening van A v TOIJLL Algemeen erkend als het beste HONDWATER der wereld 40jarige roem I Monden Tandziekten HKHils het loa irorden der tanden tandpijn ontsteking iveren bloedend tandvleesch onaangename renk uit den mond kallcrarniing worden zeker voorkomen en genezen door het dagel jka gebruik van het eohle K K Hof TaadsrU Dr POPP s n o wV in aanmerkelyk vergroote flesachen voor 60 centa 1 20 en 1 7S hetwelk gelijktjjdig aangewend mot Or TOPP Tandpoeder of Tudpaata steed de tanden gezond en schoon hondt Dr POPP s Tandplombeersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eikenbnidnitslag en voortreffelijk voor baden I Teniu zeep en Zonnebloemenzeep POFF S i ekrUtalUseerde en Transpannt r eiycerlnezeepen zyn de fijnate Toilet on gezondheidazeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen H De namaakaela van Anatherin HondwatCr verwoeaten de tanden binnen korten tjjd W I r J G POJPP Weenen Depota te OOVDA J C ZELDENRIJK Droost Verder in alle Drogist en Parfiimeriewinkels van Nederland Sociëteit Ons Gfeaoegen 5 Abonnemml Voorttetling DONDERDAG 5 FEBRUARI 1891 Vereenigde Rotteidamsehe Tooneelisten Directie LB GRAS m BASPELS Maria Stuart Treurspel in 5 Bedr uit het Hoogduitsch van SCHILLER Vertaling van J J L TII1KATE Aanvang 7 nnr Ipy Gewone bepalingen en prgzen Snelpersdmk van A BRINKMAN bn Zn Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke NominerB VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 3 Febraari 1891 Van de gratis uitdeeling van brood en warmen drank aan de volwaaaenen koffie san de kinderen melk werd beden gebruik gemaakt door 283 kinderen en 193 volwassenen Heden margen werd ten kantore van de Water laidingMaatsehappü sanbeateed het bqna geheel afbreken van de huizen No 12 en 18 aan denTien deweg te Gouda en het terzelfde plaats bouweu van een Wuonhma en Kantoorgebouw Ingeaobrereo weid doorj J de Jong 8 68i W de Jong ƒ 7 718 D Ameas 6 912 L L vanDorat 6 89 J de Jong Az 6 878 N vao Wqk 6 796 O H WUdenbnrg ƒ 6 645 C W den Hoed ƒ 6 482 H J Nederhorst ƒ 6 897 en P Vermeer 6 83fi BelangsteUenden warden attent gemaakt op achterstaande advertentie van onse atadgenooton de heeren J de Jong Az en Zoon die als zuireraars zulk een goeden naam hebben verworven Het betreft twee nieuws vindingen van de goede resultaten der eent aangekondigde waren wy hedenmorgen getuigen Uit een kist gisterenmiddag in werking gesteld vond men bedenmorgen drie en in een andere kist vier verdronken ratten ui waren er twintig aanwezig gewesat zonder twqfel waren allen verdronken gevonden Het eigensardige is er oppervlakkig geen toegang aan de kist zichtbaar is Het iaonnoodig verder op het doelmatige dezer vinding te wqzen Voor het gratis ontvangen van onderwijs in de Oymnaatiek uitgaande van de Oymnaatiekvereeni Ijing Exoelsior alhier waartoe de Directeur dier FEVILLETOX Naar het Franich TWEEDE GEDEELTE HOOFDSTUK 1 U In dergelijke omstandigheden sliepen z ne gasten op matrassen die langs de wanden op den grond waren gelegd Daarheen bracht hg Jeantoux en toen zij het huapvertrek betreden hadden zeide hij Mijn vriend daar ia je bed Tracht het je daarin zoo gemakkelijk mogelijk te maken Hier is het mijne Meteen wees hij Jeantoux op een groot ledikant van notenhout voorzien van een paar stevige matrassen en de noodige kussens dekens en lakens Wel bedankt zei Jeantoux terwijl hij zijn hoed op een der matrassen wierp Mathnrin kleedde zich uit en zei toen hij te bed l g Goeden nacht Gooden nacht zei Jeantoux die door het venster naar het woonhuis van La Queyrie keek waarop een der kamers nog een flauw licht brandde Vereeniging de heer H Ouderkerk zioh welwillend bereid heelt verklaard de leiding op zioh te nemen zijn reeds 88 leerlingen ingeschreveD Daar bet daarvoor beatemde lokaal op de Gouwe te klein is voor dat aantal zijn de 88 verdeeld in tweeën en zal de eene helft Vrijdagavond en de andere helft Zaterdagavond van 7 tot 8 uur onderricht ontvangen Uit Zevenhuizen schrijft men ons Nu door de dooi beslist doorgegaan is blijkt het dat aan de wintergewassen veel schade is toegebracht AUeen van de rogge kan gezegd worden dat de stand goed is doch van de tarwe en gerst hebben sommige soorten veel geleden en zal het de vraag zijn wat daarvan nog terecht zal komen Ook het koolzaad is op sommige plaatsen totaal bevroren De waterstand in de polder is hoog loodat hier sterk naar wind wordt verlangd om het overtollige water te kunnen we schsffen de geheele Ki ijsbrekers hehbei dienst kunnen schietsehouwen Hoewel het vjs pi de Lek tot uabij Streefkerk van beneden af lo i zit het hoven Streef kerk langs yerder nog vast De teren wegens de mist geen De overtocht geschiedt met Dr W H Jqllivs sanvaardde gisteren het buitengewoon hoogleelraarsambt aan de universiteit te Amsterdam me t eene openbare rede in het gebouw der maatschappy voor den werkenden sland over de methode van onderzoek in de natuurkunde De korte inhoud daarvan was de volgende De veelomvattende vraag op welke wijte tegenwoordig de natuurkunde moet beoefend worden eene vraag die elk beoefenaar der natuurkunde zich bij den aanvang reeds dadelijk heeft te stellen on die misschien zijn gansche levsn onbeslist blijft zou ook hij niet pogen to beantwoorden Alleen wilde hij I Ga je nog niet naar bed f Zoo aanstonds Zooals je wilt Mathurin vroeg de jonge man wie bewoont de middonkamer van La Queyrie P Dat is ook een idee zei de boer die reeds half onder zeil was wel de juffrouw I Millette mompelde Jeantoux terwijl hij voortdurend naar het licht tuurde dat hem toescheen als een ster te schitteren Togen het raamkozijn geleund atoarde hij op het Uchtende punt Jeantoux was ander geen droomer en dacht slechts zelden aan liefdeszaken maar dat licht fascineerde hem Hü keek er naar met ingehouden adem sprakeloos en gedachteloos Op een oogenblik zag hü een schaduw glijden tusschen het licht en zijnen blik en dat gaf hem een schok Dat moest de schaduw van Millette rijn maar hij stond te ver af om het te kunnen onderscheiden Evenwel hij vermoedde het en dat was genoeg om zijn bloed in beweging te brengen Daarna ging het licht opeens uit Hij slaakte een zucht en wierp zich op de matras Langzamerhand kregen slaap en vermoeidheid de overhand hij loot de oogen en sliep in Het was t pfuwernood dag toen Jeantoux wakker werd en pond Hij was geheel gekleed Hijging zonder gerucht te maken naar buiten in den hof Zijn hoofd was iwaar zoodat de buitenlucht hem goed deed ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 CenUn GROOTE LETTSB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni wijzeaiop de noodzakelijkheid dat de beoefenaar zich telkens rekenschap geve van zijn standpunt gelgk het door de vorderingen op het gebied van het natuurwetenschappelijk onderzoek voortdurend gewijzigd wordt en de vraag stellen welke overwegingen ons leiden moeten bij het doen der keuze van den weg dien wij zullen inslaan Kc dan is dat vooreerst de zuiver persoonlijke voorkeur deze moet den doorslag geven bij het kiezen van het toch begrensde arbeidsveld want het is slechts aan weinigen gegeven alle onderdeelen der wetenschap tegelijk tot een vak van studio te maken Maar toch moet het algemeen plan van den bouw der wetenschap aan ieder beoefenaar der natuurkunde bekend zijn en daarnevens de veranderingen die het in den loop der tijden ondergaaa heeft En dit wilde spreker thans doen daarbij gaande den rang dien de wijsgeeng bespiegelende de wiskunstige en de experimenteele methode voor en na elkander hebben ingenomen Na in herinnering te hebben gebracht hoe ds Indiërs de Chaldeeers en de Ëgyptenaren de natuur uitsluitend in verband brachten met de naythologie wijdde de spreker eenige beschouwingen aan de Grieken als de grondleggers der physics aan wis aanvankelijk da proefondervindelijke methode geheel onbekend was en die toch in de hypothese ter uitlegging der materie bij de moderne physioi niet ver ten achter stonden van wie Aristocles de vertegenwoordiger was der wiskundige methode voorts aan de Bomeinen en daarna aan de eerste opkomst van het met een bepaald doel ondernomen proefondervindelijk natuurkundig onderzoek bij Claudius Ptolemaëns van Aleiandrié Op die wijze beschouwde da spreker achtereenvolgens de natuurkundige wetenschap onder den invloed van volksverhuizing christendom en Arabieren in de kloosters en tijdens de scholaatieken om daarna de opkomst der proefondervmdslijke methode te schetsen door Oalilei die de eerste was welke het experiment naaat de philo De grond was nog nat van den dauw en de morgen wind die in dit jaargetijde reeds firiech is suisde door de boomen Maar Jeantoux wiens bloed verhit waa was deze frissohe wind als een verkoelende balsem Alles sliep nog op La Queyrie Een kalme zachts stilte en rust omringden het huis De jonge man liep voor de hoeve op en neer nauwelijks aandacht schenkende aan het schouwspel dat hij voor zich had In de verte schudde de zon de laatste slippen van den sluier van den nacht af zy wierp hare str len op de boomen in het bosch en uit den vliet steeg een nevel op die al ijler en ijler werd en zich ten laatste oploste in den dampkring De natuur levert twee grootsche schouwtooneelen op het opgaan en het ondergaan van de zon Zoowel bij het een als bg het andere vervult kalmte stilte en msgesteit de bosschen Msar het verrijzen der zon heeft de poesie der hoop haar dalen slechts die der herinnering Jeantoux liep van den eenen kant naar den anderen te vergee trachtende de soort van koorts die zich van hem had meester gemaakt te doen bedaren H liep haastig hij maakte allerhande gebaren en sprak soms in zichzelf Vervolgens stond hij stil zotte zich op een boomstam om na te denken doch stond drülig op om het heen en weer loopen opnieuw te beginnen Maar hij bleef altijd in den omtrek der hoeve de oogen gericht op het venster waar hij den vorigea avond de schaduw van Millettes bokoorlgke gestalte 3