Goudsche Courant, woensdag 4 februari 1891

t verschiltooneelcen iend het r A tonin icheo afge de urgentie laarde zich ke eraadnomèn heei fcrisDi M oor ftynk tamtade ir jma rop dM steeki relcin oohj f eer Crispi Sophie en de mathematische methode zqa intrede in de wetenschap deed maken Vervolgens wees h den infloed aan dion de methode van onderzoek onderging door Bacon Desca tes later Newton Huyghens Le Sage Kant om ten slotte de ontwikkeling der methode in de negentiende eeuw te sobetsen en aan het eind eenige voorwaarden op te sommen waaraan de omstandigheden te midden waarvan de experimentator arbeidt te voldoen hebben wil z JD arbeid vrucht dragend iqo By zijne toespraak tot autoriteiten en studenten weiden de woorden die de heer Julius richtte lot prof Van der Waals aan Wiens geleerdheid en werkkracht hij hulde bracht met warme toejnichingen begroet De commissaris des konings in Koord Holland woonde de plechtigheid bq Volgens den regenmeter der rijMandbouwscbool te Wageningen bedraagt de regenval over de afgeloopen maand 41 6 mM regen en sneeuw tegen 85 5 mM over dezelfde maand van hot vorige jaar Aan de firma Kloymans Hoogerwerf t Botterdam is het Zaterdag 11 ter beurze van Botterdam m Amsterdam gelukt by een tiental firma s een voldoend bedrag bijeen te krqgen ten einde feu waterweg Bottördsm Gouda Amsterdam te laten openbreken door den qsploeg van de tfBlaauwe Star kapitein de Jong Dezc is daarmede2ondagochtend 9 nur h onnen en was reeds te IS oren te Oooda Daaromtrent bericht de N S Ct het volgende Scheen de poging om te trachten het verkeer te water tnssehen Botter m en Anuteidam te heritellen aanvankelijk leek het een overboiKge moeite liet was open water wat men zag met hier en daar een onbeteekenend ijaschotsje Eerst bij de Kalkovens dreef een groot ijsveld Heeren slaat wat vast zei de wakkere kapitein De Jong en een oogenblik later stoomde de flinke boot hijiend en tnUend door de ijsmassa die stootend en a mpend tegen den boeg opwerkte maar als glas verbrijzeld WCTd al hadden de door den ploeg opj orpen lehotsen eene dikte van 30 40 of 60 centimeter Baama was het weer open water tot den Usel en ook zoover men van daar in de richting van Dordrecht zien kon Vaart was er echter volstrekt iet geen enkel stoomend of zeilend vaartuig was r te zien Voort ging het echter den Usel op die weldra Ueek nog geheel vast te zitten terwijl het ijs zoo terk nog was dat hier en daar eenige honderden aeter voor de boot een enkele zich het genoegen gunde nog eens voor het laatst over ta loopen Buateloos en gestadig als deed het de IJtpheg zelve genoegen te toonen wat stoom tegan de elenenten vermag baande zq zich eenon weg en een halve minuut later was het looppad van den stonten wandelaar in dansende ijsschotsen veranderd Aan weerszgden liepen de huizen leeg en stonden honderden met blijkbaar welgevallen toe te zien hoe de hvier opgebroken werd Wat verder kl gan wy een stoomscheepje in het gezicht dat midden in den Usel het op had moeten geven en daar ingevroren lag Hierop werd nn aangebonden bet bleek de Dordrecht II te zijn wij passeerden haar op een paar meter afstand on boden haar zoo de gelegenheid den Usel af te varen als in een droom had zien voorbij zweven Hij vond er een zeker genoegen in naar dit gesloten venster en die blauwe serge gordgnen waarachter het jonge meisje sliep te turen onder dat hij zich rekenschap gaf van de oorzaak der voldoening die hij daarbij gevoelde Jeantonx redeneerde niet In sUes liet bij zich door aandnft en hartstocht meeslepen Er was veel van den wilde in hem Buitensporig in zyn genegenheid en nog veel meer in zijn haat altijd klaar staande om te vechten en aan te vallen zich weinig bekommerend om de grenzen door menschen gesteld geen andere wet erkennend dan zyn wil en niettegenstaande zulk een karakter den indruk gevend van iemand die oprecht waa listig steeds er op uit om een ander lagen te leggen en aen doortrapte veinsaard kwam zyn ware geaardheid alleen in buien van woede en woestheid aan den dag Het was intusschen ongemerkt dag geworden De baan kraaide vroolyk in het kippenhok het eigenaardig keelgeluid voortbrengend dat aan het aanstooten van een klarinet doet denken Jeantonx hoorde eenig leven in de hoeve en spoedig daarna draaide de groote deur van Batavoul op zijn hengsels met een scherp gelnid en ging langzaam open Hij zag Catisson die het eerst van allen was opgestaan op den drempel verschijnen zij begroette hem met een gorden margen Jeantoux dat hy met een r goeden dag mama Catissou beantwoordde Bijna op hetzelfde oogenblik werd het venster van Hillettes kamertje geopend en zag bq het jonge meisje Na even geatopt ta hebben om met de bemanning der ingevroren boot te spreken werd de tocht voortgezet TWeer vlogen er scheuren van 100 en 200 M lengte in het ijs weer kruide het op vele plaatsen nq g zeer gezonde dikke sterke ys tegen den ploeg op om in vele stukken verbrijzeld ter weerszijden van de boot over het ys te stuiven terwijl de zuiging en deining door da boot veroorzaakt het ijs achter de boot verder scheurde en brak Slechts tweemaal in de ergste krommingen moest de boot even achteruit daar zy ineens den draai niet krÜBren kon Maar dan ging het weer telkens manmoedig en onvei saagd voort en eenige minuten voor twaalven meerde de nlJi eg aan den wal door honderden nieuwagierigen afgewacht vlak bq de schutsluis te Gouda Kapitein De Jong hoopte Zondag nog goschut te worden om Maandag morgente 7 nron dov tocht naar Amsterdam te vervolgen Dankbaar en voldaan over den belangwekl enden tochk dien wij binntu 8 uren volbrachten ofschoon de ijtel nog ieheel j tt op een kleiu atukiej i a namfnj wq abcheiii van den wakkeren kap tëi i en zqnei Bemanning jijj i K nt ónze rege IrnK dqt IJtplo 1 Wat initiatief en voor Veiening van een kielt afntal sten unsche en Rottirdamache fi o s gvseniedl dat piet op haren W bP Waarom jwordt idtt d enz fmet zoo n paw bruikbare ploe eii opi ken y Zou het openea der rivierel n utlbersl van het verkeer ta water m kraohti en liti lin korten tqd niet een der Mate fUddtlen i t m aan de gedwoagan werkloosheid vat dnizai n lie daardoor veroM aakte nqpegide ihnoeda JBn perk te sollen 1 len om teveii N den geregel f voer van de dreigei ide qamasaa ste bevorderel ivKog eens Jk t onze regeering de IJifleig j Met het begin van het laatste tiental jaren onzer negenUende eeuw welke zoo ryk is aan grootsohe scheppingen ia de geschiedenis der locomotieven met een werk verrqkt geworden dat ala een roemrijke gedachtenis aan deze gouden eeuw w I eeif woord van vermelding verdient De door den heer J A MafTei te Munchen voor een Gothardspoorweg vervaardigde reuzenlocomotief de grootste locomotief welke ooit in Europa vervaardigd of in gebruik gekomen is ia gereed Voor ongeveer twee weken heeft het moeielqk transport door de stad Munchen plaats gevonden en op de l n der Beiersohe Staatsspoorwegen volbracht de bruid van den ouden St Gothard te midden van snecNlw ea haar bruidstocht Ondanks hwe kolossale afmetingen zyn alle deelen der machine in volmaakte evenredigheid met elkander en maakt z j op den beschouwer volstrekt geen ongunstigen indruk Do heele lengte over de buffers gemeten bedraagt 14 meter terwql de plaats van den ketel welke met het vuur in aanraking komt 168 M lang is Eveneens hebbon de radstanden stookplaats en verdere onderdeelen der machine omvangrijke afmetingen De locomotief is volgeus het systeem van den te Parijs woonachtigen ingenieur Anatole Mallet uil Geneve in de fabrieken van den heer Maffei te Munchen vervaardigd Zooals wel te voorzien is zal deze machine der Gothardbaan de voorloopster zyn voor vele andere groote bergspoorwegen reeds zyn nienwe bestellin i half gekleed naar de Inoht kijken om het weer te raadplegen Het loshangend haar viel in golven langs bare bloote schouders neSr en deed haar gelaat als tegen een gouden achtergrond uitkomen Zq nam het haar op en Jeantoux zag hare blanke armen woelen in de blonde lokken Hetzij bij toeval betzij omdat hy onwillekeurig de gewaarwording die hem overmeesterde in een kreet had geuit zij merkte hem op en trok zich haastig en blijkbaar verontwaardigd terug Jeantonx kon een gevoel van spyt niet onderdrukken Er begon overal leven te komen De venstars werden geopend Vader Pascal kwam weldra beneden tegelijk met Mathurin die een vroolijk lied zong De landiwuwer vond Jeantoux nog in den hof Wel vroeg bq heb je goed geslapen P Nogal antwoordde de jonge man Maar te veel zeker niet zei Mathnrin tot Pascal Hij was al op toen het pas begon te schemeren Dat ben ik gewoon zei Jeantoux Oh zoo zei Pascal een oogenblik later Je hebt je geheel gebeterd naar je zegt Maar wat duivel I ben je van plan hier in Saint Alrèra te koinan uitvoeren f Ik hoop een dienst te zullen vinden Heel goed Maar bij wie Bij den eersten den besten bij mynheer Plumardie als hij me hebben wil Mijnheer Plumardia heeft zyn personeel al bq elkaar Ik zie waarachtig niet waar je aan heenkomen gen iogekoi de resultatei II terwijl andere maatschappijen eerst Hwillen afwaohte4 van deze locomotief diohtbezette strijd toeji geschenken In de rolS wers wederal stem en gi De gehele zoowel de als de Burll bury van di Heer Ti Heer De Hoe hoo Mevrouw Beersmans bij het Botterdamsoh publUlK staat aangeschreven bleek Zondag 1 avond opnieitw too i zij hü haar eerste optreden na eene laii nrige ongesteldheid een op alle rangenlal voor zich zag waar allen haar om ten terwql een aantal fraaie bloemlar werden aangeboden n Maria Stuart bracht zq de toesohouin verrukking door hara welluidende enspel pvoering was bijzonder wel geslaagd beth van Mevr Burlage Verweert van den Heer J Haspels de ShrewsHeer Le Gras de Mortimer van dea en vooral ooki de Leicester van den i Battiijlaldscb lOverMcht Niet eed Itnde ovem suur zyq een geJqkL Pfousl heéli velardi ds i voor ÏDe laft twee foorstellen geii tot afsohi ffing dai FransoUei Kataicr ed was tjdoor iden l i door dep Boi lae s J Beiden frugen Uvtw van opdsrwQs vi wel t geh de lagin De iMentie werdi daaml Ani De l ransol blBaen juichen l nn d de IttllsaDsoyi miljister pr sifleqtf ih rqks jrgston tWenstander weidjphotdi Ujk aUen Wrisbi u geratien ui eUr fo HW gevallen daar de Ki hij n id8flt l uniien rekenen hem heeft lat i M InJ dergelljken geest de tméin FraWhee bladen maar of ié nu voorgoed is gevallen is nog volstrekt niet zeker Ziehjer de lU racht der zaak Toen do heer Crispi bq de verkiezingen de overwinning behaalde verwierf de minister in de Kamer een sterke meerderheid maar deze bestond uit zoo vele verschillende elementen dat reeds terstond twqfel werd geopperd of het Crispi wel zou gelukken deze bqeen te houden Spoedig na de verkiezingen kwam de begrooting en daaruit bleek dat de nieuwe minister van fioanoién Orimaldi het evenwicht tusschen uitgaven en inkomsten evenmin als zijn talrqka voorgangera zonder verhooging der belastingen kon dekken Nauwelijks waren de financieele plannen van den heer Gnmaldi bekend of de meerderheid smolt weg als sneeuw voor do in In het laatst van November na de verkiezÏDgen telde de regeoringsparlq 410 leden voor Kerstmis 192 en Zaterdag daalde dit aantal tot 123 een minderheid van 63 stemmen Aan de orde was het voorstel om de invoerrechten te verhoogen De reohtarzjjde welke Crispi steeds steunde wilde ook nu de verhooging dor invoerrechten toestaan maar ten opzichto van de alcoholbelasting wilde zq nog geen beslissing namen omdat zq daarvoor een bezuiniging van 15 000 000 lire op de begrooting voor leger en vloot verlangde Da leider der partij de heer Badini legde Zaterdag een verklaring in dezen geest af Er was dus nog niets beslist maar toen bedierf de heer Crispi alles door zijn heftigheid Oeheel onverwacht hield de ministar een uiterst heftige zult vinden Ik geef je de vaizekaring dat het niet verstandig van je geweest is nu terug ta komen Ja hadt moeten wachten tot het volgende seizoen al het volk is nu al gehuurd ik begrijp dus niet waar men je zal kunnen gebruiken Maak u daarover niet ongerust mynheer Lorin ik zal er mij wel uitredden Hyn jongen het is jou zaak Maar je kent het spreekwoord Eén vogel in da hand is meer waard dan tien vogels in de lucht En ik vrees datje dien eenen ook nog hebt laten vliegen om de eene of andera reden Wat zeg je daarvan Jeantonx zweeg en keek naar den grond Hy scheen verstrooid te zijn en de laatate woorden niet te hebben gehoord Na eenige oogenblikken hief hy bet hoofd op en zei met een opgewondenheid waarvan Pascal da oorzaak niet begreep Misschien heeft u gelijk en zou ik verstandiger gedaan hebhen met te Mussidan ta blijven t Is goed t is goed I zei Pascal De tyd zal het loeren Vader vroeg Millette tarwjjl zq op haren oom toeliep om hem te omhelzen komt hü van daag al f Oh die ongeduldige zeide de oude man Denk je dat men zoo gauw al van Marseille kan komen f t Is aar zeide het jonge meisj Wordt vervolgd ede tegen de vorige conservatieve regeeringen welke niet alleen de financieele politiek maar ook wegefls liaar afhankelijkheid van Frankrijk de buitenlandgohe staatkunde in de war brachten Deze aanval deed een verschrikkelijk rumoer ontstaan De leiders der conservatieve protesteerden eenigen hunner waaronder do minister voor openbare werken Finali verlieten de zaal en inmiddels poogde de voorzitter tevergeefs de orde te herstellen Crispi zijn fout inziende trachtte zyn uitdrukkingen te herroepen maar de minister kon niet meer aan het woord ko men en onmiddellijk werd zelfs het voorstel tot verhooging der invoerrechten dat de conservatieven wilden toestaan met 186 tegen 123 stemmen verworpen Natuuriyk bleef den heer Crispi nu niets anders over dan zijn ontslag in te dienop maar eeft dus den toestand nog verwarder gemaakt dan deze reeds was Een oplossing zal zeker zeer moeilijk zgn en daarom is men er reeds op voorbereid dat de crisis zeer lang zal duren Voorloopig zal wel een cabinet d affaires worden benoemd om de loopende zaken af te doen De groote vraag zal dan echter zyn of het koning Humbert inmiddels zal gelukken een levensvatbaar niinisterie te vormen dan of bij weer bij den beer Crispi moet tereoht komen Voor het oogenbljk sti n toker Crispi s kansen niet zeer best I I De berlohtgver v4n da Time te Lissabon die naar Oporto ging iohat Mt getal der dobdeo en gew9nden tijdens het kWstondige oproer op minstens honderd Niet vele burgers namen er aan deel ofschoon de lagere klasse te Oporto ontegenzeglijk republikeinscbgezind is hoofdzakelijk door het toedl en van eene ban elooze dagbladpers aldaar die dagelijks anarchie en revolutie predikt De overheid legde dan ook beslag op het bureel der RepuUica Mrluguesa Intusschen droeg hot oproer hooflzakelyk een militair karitkter voortspruitende uil de ontevredenheid van onbevorderJen De boofdstryd V tind plaats in eene lange straat voerende naar het DonPedroplein De fraaie winkels in die straat leden belangrijke schade evenals het stadhuis op Don P roplein waarin de insurgenten nadat zq de republiek hadden uitgeroepen eene voorloopige rogeering gevormd hadden en twee uren lang een bonibardement door de getrouwe staatstroepeu uithielden hetwelk de kostbare schilderijen sterk beschadigde Een verwoede kamp vond plaats binnen het stadhuis en in den tuin daarvan Hq eindigde met de gevangenneming der muiters nadat zij eerst nog getracht hadden het gouvernementsplein en het telegraaf kantoor te bezetten s Namiddags te vier uur was het oproor bedwangen De regeering had omvangrqke maatregelen genomen o a door het gereedhouden van eene pantservloot en transportsohepen Eergisteren was het ta Oporto kalm Eene sterke troepenmacht bezette het stadhuis en troepen doorkruisten de stad om samenscholingon uiteen te jagen Nadere berichten uit Oporto melden dat de regeering de provincie in staat vsn beleg beeft verklaard £ r zqn 360 personen gearesteerd Vela vluchtelingen bereikten Qalioie Volgens bericht uit New York werd eene groote hoeveelheid entrepotwaren tot 1 Eabruari volgens de tariefwet terugtrekbaar teruggetrokken o a 4 000 001 kilo Sumatra tabak Do Belgische miliciens dor twee klassen die onlangs onder de wapenen geroepen werden zyn weder met tijdelijk verlof naar hunne haardsteden gezonden met uitzondering van hen die tot de regimenten behooren welke in garnizoen liggen te B ussel Dit heeft aanleiding gegeven tot ontevredenheid onder hes en op geheimzinnige wijze bijeengeroepen tot eene samenkomst Zondag namiddag op het Luxemburgscheplein kwamen oen 300 a 400 man daar bqeen Do militaire overheid had echter de lucht daarvan gekregen en toen de soldaten van alle kanten naderden ronden zij daar kapitein Poodis en de f endarmes Op het gezicht daarvan en toen de apitein tot arrestaties wilde over gaan vluchten de soldaten in verschillende richtingen Vier soldaten werden niettemin in arrest genomen Volgens geruchten zijn de troepen in de kazernen geconsigneerd Volgens de Nation zouden de soldaten die gisteren opnieuw wilden samensoholen ditmaal op de Place du petit Sablon door de politie uiteengedreven zyn Wanordelijkheden werden er niet gepleegd en alle manschappen keerden naar hunne kwartieren terug Er heersclit overal volkomen rust Hot Oppergereohtshof te Washington heeft zqn beslissing omtrent het appèl der Canadeesche Regeering aangaande de inbeslagneming van de Sayward De Times verneemt uit Lamoa dat de vredesvoorwasrden tusschen de Engelschen en Witoe werden vastgesteld Er zal een algemeene amnestie zijn waarvan echter zijn uitgesloten en twaalf vermoedelyke aanleggors van den moord op de Duitachers gegepleegd en van andero misdaden Witoesche hoofden moeten dadelijk al het geroofde teruggeven j g krqgsoperatién zullen aan beide zqden terstond ophouden de dorpsbewoners naar hun woonplaats terugkeeren den akkerbouw weder aanvangen eindelijk neemt de familie van den gestorven Sultan aan zich onvoorwaardelijk te stellen in handen der Engelschen na vooraf verklaard te hebben dat zij berust iu de schikkingen betreffende troonsopvolging PETROLEUM NOTEERIIVGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfuet 8 Geïmporteerd fust 8 06 Januarilevering ƒ 7 80 Februari levering ƒ 7 76 Maarcen April levering 7 66 September Oc tober November en Daoember letering f 8 20 GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Januari 1891 zijn de vi tobrwerpen ala gevonden gedeponeerd aan het bureau van politie 1 portemonnais inhoudende f 0 13 4 handdoeken gemerkt 8 V W 1 bloedkoralen oorbelletje 1 zwart achortje 1 zilveren vingerhoed 1 beschadigd gouden medaillon 1 rood kraagje 1 gouden oorbelletje 1 onderstuk van een gouden oorbel 1 sneeuwspoor 1 patent ten name A Os 1 bont schortje 1 portemonnate l portemonnaie inhoudende 2 sleuteltjes en 1 soepbrieQe 1 bruin glacé handschoen Do gevonden voorwerpen in de maand Juli 1890 ën niet door de verliezers afgehaald zijn ter beschikking van de respectieve vinders met inachtneming van art 2014 Burgerlijk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelqk geopend van 11 1 uur s morgens De Commissaris van Politie te Gouda W N VAN GABDEBEN 335 Staats loteriJ 6e Klasse Trekking van Dinsdag 3 Februari No 840 16 000 No 4198 8219 lOOO No 8108 ƒ 400 No 12179 18357 1415 16483 18706 20510 200 No 4339 6426 7821 11266 11329 11767 12247 12692 14447 14 £ 6 16016 17905 en 19852 ƒ 100 Prijzen van 70 483 2349 5006 7970 10631 12402 15134 18081 3377 6009 7973 1068iï 12670 16244 18098 2336 5146 7981 10602 12890 16261 18296808 2406 6410 8188 10607 13110 15377 18388 842 2457 5437 8286 10613 18186 15414 18430877 2612 5498 8397 10880 13206 16674 18466 978 2613 6519 8483 10686 13413 15758 18474 1044 2629 5532 8492 10763 13444 16138 18638 1158 2811 5671 8568 10776 18467 16348 18623 1248 2902 6893 8767 10787 13468 16399 18752 1281 2935 6909 8764 10834 13489 16614 18784 1346 2939 6010 8890 10868 13638 16690 19080 1349 8063 6038 8947 10903 13637 16639 19263 1360 3172 6059 9017 10949 13886 16778 1930S 1466 3200 6173 9023 1098 13S08 16870 19463 1489 3280 6212 9311 11069 13810 16884 19535 1525 8328 8294 9383 11092 13836 16963 19786 1629 3336 6383 9430 11098 13839 17025 19816 1748 3340 6722 9550 11173 13847 17170 19974 1776 3352 6726 9659 11186 13856 17183 20007 1860 3411 6743 9789 11467 13876 17225 20129 1879 3513 6806 9854 11462 13881 17251 20140 1910 3696 7112 9897 11669 13889 17277 20202 1978 3704 729110006 11570 14040 17281 20284 1981 3819 729410061 11612 14058 17587 20366 1983 8933 7435 10070 11637 14093 17605 20505 2007 8935 7684 10089 11797 14164 17606 20509 2018 4041 7695 10151 11807 14278 17677 20542 2061 4062 7733 10247 11877 14304 17704 20672 4147 778410261 11878 14393 17773 20750 4167 7766 10308 12035 14499 18041 20839 2147 4593 778410332 12075 14639 18067 20388 2262 4651 7888 10363 12364 16044 18069 20990 2337 4764 Vorige Iqst nog bqgekomen No 4272 ƒ 70 BnrRerlIJke Stand GKBOBEN 29 Jan Headrik onder B Kaptein en T Zomer SI Neellje ouders J Wykhoiien en W Hoegee Harm ouder K Schollen en H Veldman Antonn ondei M h Heerkena en J Broekhoisen Haria Marnpje onder L W Innaari en M M van Duivendyk Andreas Willem Maria ouden F Sigmina en J E lan Wankom I Febr Maria Jobanna ouders B Weeldenbnrg eo G Wiezer 2 Adriana ouders N Tan Eyk en J A Radii Bernardina Bernsrda Maria ouder A B P a en J Boer OVERLEDEN 31 Jan 1 tu Krimpea 4 a C Tboltna baiatr van J de Boog 47 j A Stalenbaij wed A aan Klogven 68 j 1 Fabr L Jongeneel wed J Schriek 81 j H Nienwenbaiaea S sa 8 C T vag den fitrgb 10 m C J Boaeb 6 w W na Egk 4 d Moordrecht GEBOREN Janna ondera P Groeneitld en M Verbsrg Boibert oudera H T Tier en L Veratoep OVERLEUEN T Plak 5 m R A Voa 4 m GEHUWD A Badder nonende le Gooderak en J T Baa Zeven hulzen GEBOREN Lena Stjgje ouder A Karreman ca J Kaaakant Maria ondera P Verboer en M Prin ADVERTENTI N Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon M C E BRAKELNabu Oou 3 Febrnari 1891 V De Heer en Mevrouw W 0 KUIJK Kekkhoi betaigen hnn hartelyken dank voor de vele bewjzen van deelneming dezer dagen ondervonden Tul 1 Februari 1891 Voor de vele bewezen van belangstelling ontvangen bg het overlgden van ons geliefd Zoontje betaigen wg onzen hartelgken dank J C GöTTE K e F W GöTTE BiBTZ Gouda 3 Febr nari 1891 Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland brengen by deze ter openbare kennis 1 dat de Igsten der stemgerechtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 1891 van den eersten Donderdag in Febrnari 1891 af gedurende veertien dagen voor ieder ter lezing zullen liggen als volgt de Igsten van al de zestien distrieten ter Secretarie van Rgnland op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags 4 ure alwaar zg tevens tegen betaling van 10 cents voor elke igst verkrggbaar zgn die van het derde district aan de Cruquius die van het vierde district aan de Lynden die van het zevende district aan de Leeghtoater die van elk der wer erfistnctón ter Gemeentesecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende on Hnkiesdistricten 2 dat zg die vermeenen dat de Igsten niet nanwkenrig zgn opgemaakt gedurende veertien dugen na het aanplakken dezer kennisgeving het recht hebben hnnne bezwaren met overlegging van de vereischte bewgzen aan de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering te onderwerpen welke op den eersten Donderdag in Maart omtrent de ingekomen bezwaren zal beslissen 3 dat door of vanwege het Hoogheemraadschap deze kenni3gevingop4 Februari 1891 zal worden aangeplakt Dgkgraaf en Hoogheemraden voornoemd Van nEB BRËGGEN Dgkgraaf Mr EGBERT de VRIES Secretaris Terstond GEVRAAGD Eene Dienstbode of yOODHULP P G Adres GOUWE C No 56