Goudsche Courant, woensdag 4 februari 1891

NO 4444 NIELWE EIGENE VINDINGEIN Donderdag 5 Febraari 1891 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Gedeponeerd Fabriekmerk J dé JONG Az Zoon Gouda K UIPEBSTJRAAT 227 KABNBMMLKSLOOT 647 Zniveraars Tan VEE BOOM en BLOEMGEWASSEN HUIZEN SCHEPEN SLAAPKAMERS AMEUBLEMENT enz Stellen Terkrggbaar EISTEN waar men s morgens de Ratten Bonsings en Wezels verdronken uithaalt hoe meer nachtbezoekers hoe meer drenkelingen Oebraik an vergift wordt door deze Eisten orerboaig en rerdwgnt hierdoor alle gevaar Kleinere Eisten zelfde constractie verkrggbaar tot bet vangen van Maizen in Kamen en achter Behangsel onaangename lacht van de doode dieren is niet te vreezen T i n r a efe Tl Onmisbaar voor Huismoeders Geurige Zuivehngs Pomade voor zaivering in 4 a 5 dagen van Onrein Insect onder in en op het vel en baar Lost Roos en Schilver op en is onscbadelgk bg bet goed inwrgven op het vel voor wonden Geeft door de reinheid het vel en haar nieawe groeikrachi Bg het diereargk doet het dezelfde krachtige uitwerking ook voor de Schurft 10 Cents de doos Afnemers RabaU Genoemde kisten en doozen zullen in den handel worden gebracht onder bovenstaand gedeponeerd fabrieksmerk Alles biervan niet voorzien is namaak of vervalscbi wm De Inzending van advertentiön kan gescbieden lot een uur des namiddags van den dag der uitgave FBANSCEH ST00MVEE7ERU Ghemische eo Zwitsersehe WasseherjJ Gebreveteerd door Z M den Eoning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Gedurende FEBRDARI en MAART tegen veel verminderde prgzen Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieawe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kan ten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bleven en worden onschadelgk voorde gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen a leverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiw A No 73 Mevrouw KONING Oosthaven vraagt met Mei door hnwelgk der tegenwoordige eene OIBliSTBODE als KEUKENMEID Meyrouw an GELDER GOÜWE C 175 VRAAGT tegen 1 MEI Een Kindermeid die ook 8TRUKBN kan Zich in persoon aan te melden 6 Fl COGNAC 48 voor ƒ 6 90 6 Citroen Punch 6 90 12 COGNAC 48 13 12 Citroen Punch 13 levert alles vrg aan huis na toezending van postwissel of onder rembours f G J VEBKERK te VIANEN a d Lek Waarschuwing 11 II Daar het ons gebleken is dat er zich bg onze geachte clientèle personen vervoegen die bandelende in JPoetspomade PoMom MlddeUiea tegen roeet en dergeÜJke voorwenden voor ons te reizen en zich zelfs niet ontzien op den privé naam van een onzer firmanten goederen te koopen zoo brengen wg hierdoor ter algemeene kennis dat wij genoemde artikelen miBT verkoopen en bedoelde personen NIBT in de minste betrekking tot onxe firma staan R a STOEVIS ZONElSf BOXXBBDAM Mevrouw IJsseldb Scheppeb vraagt tegen 1 MEI eene bekwame Zeukenmeid tevens voor huiswerk Men zoekt plaatsing voor een jonge flinke lie t 2 2k 3 dagen vast per week Reflecteerenden gelieve zich te vervoegen aan het Bureau dezer Courant Er wordt gevraagd tegen half Maart ineen stil gezin een fatsoenlgke DIENSTBODE niet beneden de 16 jaiir Te bevragen aan bet bureau dezer courant van RESTANTEN iiiumiiB il contant tegen veel verminderde prgzen in het magazgn bg GOOWB C No 199 200 Snelpernlmk van A BRINKMAN ih Zm Govda Te hm ms tegm Mil of MEI a s voor een gezin van drie personen een net Biirgerwoonhuis tegen den prgs van ƒ 250 i 800 Adres Bureau van dit blad onder No 2083 Doet SALFs BAARD TINCTUUR Z geeft de natnurlgke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af Prijs 1 20 per flacon Verkrggbaar bg I A CATSonJ fl G DnKF ez te Oouda Alom te bekomen DE QOÜSSCBE MM of de besehryvins der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ttr Ooude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eo Wouter Crabeth Prü s 80 Cents HEEREN ARTIKELEN Speciale inrichting voor uitzetten A 7 os Az Kleiweg E 73 e 73 Algemeeo erkend als hei beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten looals het los worden der tanden tandpqo ontsteking zweren bloedend tendrleeaoh onasng euania renk uit den mond kalkvorming worden zeker Voorkomen ea genezen door Uet dageiykt gebruik van het echte K K Hof Tsadartt Dr POPP s tS r in aanmerkelijk vergroote fleaaohen voor 60 cent 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktüdig aangewend met Dr W PPi Tudpoeder of Tandpailta ateeda de tanden gezond en schoon bondt Sr POPF a Tandplomheerael l r POPP s Kruiden Zeep tegen elkeabuiduitalag en voortreffelijk voor baden I Vemw ïMp en Zonneblecmen Mci PQrr S CiekrtstalUMerde en Truupanut 1 lycerinezeepen zijn de fijnste Toilet on gezondheidazeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen 0V De namaakaels van AmtheriB Hondwater verwoesten de tanden binnen korten tgd VB Dr J G POPP Weenen üepota te GOUDA J C ZELDENRUK Droost Verder in alle Drogiat en Parlumoriewinkela van Neierlani Sociëteit Ons Genoegen 5 Ahonnement VooTiUÜing DONDERDAG S FBBEÜARI 1891 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie L E GRAS m BASPELS Maria StuarL Treurspel in 5 Bedr uit bet floogduitsch van SCHILLER Vertaling van J J L mKATE Aanvang 7 i nnr W Oewone bepalingen en prgzen De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 jLiionderlflke Nommers VIJP CENTEN BINNENLAND GODDA 4 Februari 1891 Van de gratia uitdaeling van brood en warmen drank aan de volwassenen koffie aan de kinderen melk werd heden gebruik gemaakt door 302 kindaren en 190 volwaasenen Da ie luit L F Duymaer van Twiit van het ie rog inf die bij het Ie reg vest art te Utrecht is gedetacheerd geweest is weder naar zijn garnizoen alhier teruggekeerd Bq do behandeling van het kohier van den hoofdelijken omalag in den gemeenteraad te Oudewater bleek dat Burgemeester en Wethouders den aanslagvan een der ingezetenen ondanks eene onlangs gevallen beslissing van Gedeputeerde Staten wederom verhoogd hadden Hiertegen kwam de heer D Boer op Hg achtte zoodanige handelwijze in strijd met het respect voor de pas gedane uitspraak van dat College en sprak als zg n gevoelen uit dat zulks bij een te voorzien protest van den betrokken persoon op nieuw tot moeilijkheden en onaangenaamheden zou aanleiding geven nog daargelaten de onvermijdelijke en naar hij meende geheel nuttelooze uitgaven aan hat wederom afvaardigen eener raadsoomftissie naar den Haag verbonden Daar de stemmen over deze aangelegenheid staakten zal zg in eene volgend vergadering op nieuw aan de orde komen Dezer dagen vergaderde te Groningen onder presidium van prof dr v d Lith het hoofdbestuur van de vereeniging tot oprichting van een asyl voor dranklijders en werd daarna een bezoek gebracht aan Hooghullen waar de officieele installatie van de bestuurders van het asyl plaata had FEVILLETOX oor rf Fraitêci TWEEDE GEDEELTE HOOFDSTUK I IB Zij wendde zich tot Jeantoux die haar vaat aankeek en groette hem sender een woord te spreken Goeden morgen juffrouw zeide hg langzaam Pascal zag zgne nicht met welgevallen aan en lachte haar toe Op mijn woord Millettounette ik heb je zelden zoo frisoh en bekoorlijk gezien ie ziet er uit alseen roos van morgen Men kan wel zien dat men op JOU leeftijd nog slaapt als de jonge vogeltjes in hun nest Vindt je niet Jeantoux f De jonge man durfde er niet veel op zeggen en Mülette bloosde tot achter de ooren Zij haastte zich te zeggen Toch heb ik geen twee uren achtereen geslapen en ik heb bijna den geheelen nacht door aan Placide gedacht Maar het schijnt dat het geluk dezelfde uitwerking heeft aU de slaap Wel zei Pascal heb je ooit gehoord I Je bent Ër zijn thans daar reeds uit alle oorden dea rijks zes lijders aangekomen en komen bgsa dagelijks nieuwe aanvragen om plaatsing bij het bestuur in zoodat vermoedelijk spoedig alle plaatsen bezet zul j len zijn riet asyl is geheel gereed op lie verblijlzalen is kunstmatige ventilatie aangebracl t voor badinrichting recreatiezaal bibliotheek orgel en gereedschappen voor den veldarbeid is zorg gedragen terwijl mede een timmermanswinkel is ingericht Aan bet hoofd der inrichting is dr Westerhof geplaatst die tor zijde wordt gestaan als vroawelyk hoofd door mej De Vries hoofdverpleegater van het Witte Kruis met de administratie en het toezicht op don arbeid is belast de administrateur de heer Marringa Het hoofdbestuur bestaat thans door toetreding van vertegenwoordigers van verschillende vereenigingen uit de heeren prof v d Lith dr Buysch H Hoijer dr Nijhoff Kooh mr Geemau Borgesius en dr V Deventer Weder Lebben Vrain Lucas Shapira en de maker ven het Oera Linda bok een navolger gevonden Ia November 1890 kocht een student uit Munster in Westfnlon van den herbergier Korte te Bevergen een codex die hij Luther s eigenhandiges Betrachtungsbuch uber das Leiden Chnstl noemde De codex bestaat nit zilvergravurea afwisselend met bladen perkament De eerste bevatten ornamenten voorstellingen van Christus lijden en den tekst de laatste teekeningen Het geheel zou volgens een opdracht van den keurvorst Joachim Nestor door de Aldegrevers bewerkt en door den keurvorst aan Lulher geschonken zijn De echtheid van het werk werd niet betwijfeld De hertog van Saksen Coburg en zelfs het Pruissische CultusMinisterium trachtten het te koopen doch te vergeefs De eigenaar wilde er serst met een hoogleeraar ib de kunstgescldedenis eene studie over wel gelukkig meisje dat je niet slapen kunt van vreugde ik kan dikwijls niet slapen maar dat komt van den ouderdom En dat geeft dun mensch niet zulk een frissche kleur mijn kind I Men hoorde in de hoeve de stem van Catharine die riep De soep is heet kindoren zeide de landbouwer men moet ze niet laten koud worden Mg nheer Lorin zeide Jeantoux hem volgend ik moet u verlaten ik vraag u daartoe verlof Vertrek je dan op staanden roet mijn jongen Ja dadelgk Na dan maar toch eeist na het ontbijt Ga binnen I Waarlgk vervolgde hg terwgl hg Jeantoux op den rug keek je hebt ook len tijd niet ongebruikt gelaten en als je karakter even flink is ontwikkeld als je lichaam mag je gerust een volwassen man genoemd worden Jeantoux kon een beweging van ongeduld niet onderdrukken Pascal zag het niet maar Millette merkte het op Kom zei het jonge meisje om den indruk dien de laatste woorden van den landbouwer misschien op den jongen man hadden gemaakt te verzachten spreekt niet meer over het verleden dat vergeten is vader Jeantoux is nu een vriend van ons tenminste dat geloof ik ADVERTENTIEN worden geplaai rt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adver ntien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt geven en reeds waren met dit doell eenige bladen van het werk gephotografeerd 1 Nu werd het boek ta Munster tentoongesteld en een jong graveur Karl Fluthe herkende de antiquiteit met verbazing als zijn werk Volmaakt onschuldig aan het bedrog deelde hg mede dat zijn meester hem torwgl hij als leerling bij hem werkte al jclie gravures op zilvef en zelfs den antieken ivoren band had laten maken Dr Wormstall leeraar aan het Gymnasium te Munster die reeds dsdelgk de echtheid van het werk betwistte heeft zich verdieBstehjk gemaakt met deze zaak tot klaarheid te brengen De graveur H de leermeester van Karl Fluthe en de vorkooper van het werk zgn gearresteerd Spectator Staten Oeneraal Twbede Ka hek zitting van Donderdag 3 Februari Alvorens de beraadslaging over de Stedenwet te vervolgen wijdde de Kamer de aandacht aan een paar interpellatiën die onzes inziens niet veel om t Igf hadden Da heer Schepel voelde zich bewogen door het lot van een paar miliciens die voor herhaliogs oefaningen opgeroepen zich na afloop niet bg den burgemeester hadden aangemeld en nu krachtens art 137 gy straft waren met beitiieuwde oproeping onder M wapenen t Geval was zeker hard en de Minister had dan ook reeds het zijne gedaan om de straf te verzachten De heer Schepel was hiermede wel tevreden maar toen de Minister met klem vasthield aan de meening dat de boosdoeners terecht gestraft waren kon de heer Schepel dat maar niet toegeven Oolc andere sprekers mengden zich in het debat o a de heeren Boosoboom en Van Houten om aan te toonen dat het bedoelde wetsartikel niet door duidelijkheid uitmunt en de nieuwe wet daarin zeker behoort te voorzien Terwgl zij dit zeide keek zij Jeantoux met vasten blik aan Ook hij zag haar strak in het gelaat en zeide langzaam en als wendde hij zich alleen tot haar Ja u heeft gelgk ik ben uw vriend Zijne stem had een vreemde en sombere klank welke het jonge meisje een koude rilling langs da leden joeg Op welk een toon zegt hg dat I mompelde zij HOOFDSTUK II Een klein uur later was Jeantnux naar Saint Alvère vertrokken had Mathurin de trekossen voor den ploeg gespannen en was Pascal op weg gegaan om wat hg zijn inspectiereis noemde te ondernemen Het tijdstip van den wijnoogst naderde Het was dus zaak nauwkeurig acht te slaan op den graad van rijpheid der druivso opdat ze op het juiste oogenblik geplakt werden lederen morgen nam Pascal zijn stok op stak een stuk brood bg zich toog op weg en bracht ongeveer oen uur in zgn wijngaarden door hier en daar een druif plukkend Dan verlustigde hij zich in den aanblik der wijnstokken die bogen onder het gewicht der rijpende vrucht in de beschouwing der witte of blauwroode trossen zwaar en goed gevuld en beschenen door de warme zon die ze rijp stoofde Caressant volgde hem of liever rende hem voorait door de velden Somtijds verraste hij een haas in het leger dien de hond met zijne vunge oogen be jffmm m n mu m a wi immmimm