Goudsche Courant, donderdag 5 februari 1891

De heer Boreel brsciit de stremming ter sprake die een brak aan 4 S v Noordzeekanaal dezen winter heeft veroorzaakt op den Yelzer straatweg Zeker een pijnlijk geval voor den heer Boreel die er z n buiten en zijn equipages heeft en Toor ziJDe mede Velzenaren die naar Haarlem moeten maar toch niet zoo belangr k dat het ten aanhoqre Tan het Nederlandsche Tolk moest worden behandeld De minister wees op dq ori mtyuere het gevolg van de strenge vorst en zeide voorziening toe Thans waa hel veld weder ruim voor de Stedenvet Twee sprekers vóór nl de heeren Beeken en Heemskerk twee tegen nl de heeren Kutgera en Sanders Natuurlijk nadat eerst de motie van der Peltz tot vernieuwd sectie onderzoek met groote meerderheid was verworpen De h er Seekers groepeerde de argumenten vóór de splitsing der groote steden op niet onhandige wijze terw l de heer Heemskerk zyn kracht vond in de ontkenning dat zoo groote belangen bij dit wetteke betrokken zijn Inderdaad de liberalen gebruiken wel eens te groote woorden bij dit debat Zoo b v de heer Bulgers die diep ingr pende beginselen zocht in dit eenvoudig partq voorstel Toch heeft die spreker met zijn vlijmende volzinnen steeds iets oorspronkelqks Hoor b V zijn verwijt aan de minister Lohman Men mocht zich niat op Groen beroepen zeide de Minister Hg zelf was vroeger tegen splitsing maar thans er voor Waarom zou Groen andera hebben gehandeld Zoo spreekt men Maar Groen was geen standpuntkunstenaar geen politieke koordendanser die eiken dag een nieuwe aria zette op zgn orgel Eu hij zou zich schaamrood van u afwenden als hij zag hoe zijn fier woord in isolement licht onze kracht door u dagelijks wordt omgazet in in coalitie ligt ons bestaan De heer Sanders legde de merkwaardige verklaring af dat hij schoon beslist voorstander van iplitsing der steden tegen deze wet zal stemmen omdat bij geheele herziening wil van het voorloopig kieareglement niet het tomen aan ééa artikel Heden voortzetting Aan H M de Koningin Begentes is het volgend adres gezonden Geeft met verschuldigden eerbied te kennen het centraal bestunr van den NederUndschen BoomschKatholieken Volksbond goedgekeurd bij koninklyk besluit van 29 September 1838 no 19 dat het zich dankbaar herinnert het vele goede dat op voorstel van de Hooge Begeering en in samenwerking met de Volksvertegenwoordiging reedsis lot stand gekomen waaronder vooral de wet van 5 Mei 1889 regelende den arbeid van vrouwenen kinderen dat het tevens met genoegen beeft kennis genomen van het Begeeriogsantwnord op Hoofdstuk IX db Staatsbegrooting waarin het voornemen wordt uitgedrukt dat ook de verzekering van werklieden tegen ongelukken zal worden ter hand genomen door een en ander waardoor de erkenning is uitgesproken dat bescherming van den arbeid voor den Staat noodig is het is dan ook met het oog hierop dat adressant rich met eerbiedig verzoek tot Uwe Majesteit richt met de bede om deze bescherming ook te willen uitstrekken tot volwassen msünelijke arbeiders Immers uit de reeds verschenen verflagen der thans in gang zijnde Enquête blijkt dat het geen lette weg te vluchten of zag hij de patrgzen met een Inid geklepper hunner vleugels opstggen voor zijnen voet Hij behield zich dan het recht voor ze op een goeden dag te komen schieten met den ouden snaphaan die zich op La Queyrie bevond en dien papa Lorin in hooge waarde hield Maar de boer is eigenlgk geen jager Paical besteedde veel liever rijn tijd aan den landbouw aan den wijnbouw en aan het verbeteren van zijne akkers De gebeele buit dien hij van rijne zoogenaamde inspectiereizen thuis bracht bepaalde zich tot de appels en peren die van de boomen afgevallen waren waarmede hij dan rijne zakken vulde en die hij om beurten in het boezelaar van zijne vrouw of van zqne nicht wierp Dien dag hield de oude landbouwer zich meer dan twee uren in de velden op om hier en daar een neergebogen wijnstok op te binden om een tak te buigen of om de bladeren die het rijpworden koiulen beletten af te plukken Hg ging zoo geheel in deze kleine berigheden en zorgen op dat hij geen aandacht schonk aan wat er om hem heen gebeurde toen hij opeens zijn hond hoorde blaffen luid en achtereenvolgens Het geblaf dat eerst uit de verte gehoord werd klonk al meer en meer van nabij en werd hoe langer hoe luider Pascal bukkend bij een wijnstok dien hg van het onkruid dat er welig omheen groeide zuiverde richtte zich op en floot den hond Ik wed zei hij bij zich zelf dat Caressant weer aan den gang is met den dog van Casto B to overdrijving is te zeggen dat ook deze onder menig opzicht bloot staan aan hamlalingen die hen schade doen aan lichaam en geest en dus tot nadeel strekken voor huisgezin en maatschappg daar echter op het oogenblik eene algemeene regeling van den arbeid nog te veel inde bestaande toestanden zoude ingrijpen en dus vooralsnog voor veten ongewenscht kan worden geacht meent adressant toch dat niets de voorbereiding van zoodanige regeling in den weg staat en wel om reden dat de Staat in deze het voorbeeld kan geven door bi werken die door den Staat worden aanbesteed alsook bg die waaraan de Staat door subsidie of concessie indirect zijn steun verleent in de bestekken of voorwaarden te omschreven dat de werktijd hoogstens mag zijn twaalf uren par etmaal met don noodigen rusttijd of dat wanneer het werk wegens grooten spoed deze beperking niet toelaat de aflossing der werklieden zooveel mogelgk zóó worde geregeld dat ladger werktgd voor één persoon niet mag worden toegelaten en dat tevens het loon in billijkheid worde geregeld UBkr den aard van het werk Vervolgens dat ook aan de gemeentebesturen de verplichting kan worden opgelegd voor zoover mogelijk dezelfde voorwaarden te stellen by werken van gemeentewege alt hierboven bg werken van staatswege is aangegeven hierdoor toch zoude een voorbeeld worden gegeven en dan kan het niet uitblgren of vele particuliere ondernemers zouden dit voorbeeld navolgen waardoor allengs een betere toestand zoude worden geboren in zake den arbeid dis op heden voor zeer veieu onhoudbaar ia redenen waarom adressant rich tot Uwe Majesteit richt met eerbiedig doch dringend venoek om deze zaak in Uwer Mqeateits goedguastige overweging te willen nemen Hetwelk doende enz De IJtgoHg waartegen velen on begrgpelijk mot angstige spanning opzagen is geëindigd voor vele plaatsen zooder schade of ongeval Van vervjhUlende zqden wordt een zucht v n ve lichting geslaakt nu het gevaar voorbjj is Dit is echter oog niet overat het geval Zoo te Pooderoyen waar men kistingen langs den dijk aanbrengt en zeer vreest dat de Maas doorbreken zal Te Benkum heeft men een tamelijk belangrijke overstrooming gehad Zondagnacht omstreeks 4 uur kondigdan achtereenvolgens 3 kanonschoten aan dat bet ijs in de Bijn zich voor die gemeente in beweging had gezet Het dreef met v el geraas en groote snelheid vdorbg doch om 8 our zette het zich weder vast om 11 uur geraakte het s opnieuw los en drijft thans langzaam af Vermoedelijk door eene ontstane gsstopping in den beneden Bgn wies het water zoo ontrustbarend dat alle aan de rivier gelegen uiterwaarden en binnenvelden in den zeldzaam korten tijd van 2 uren geheel zgn overstroomd en diep onder water zijn gezet De rivier had zulk een hoogen stand bereikt dat de gsscbollen over de hooge oevers op de uiterwaarden zijn geworpen ook aan de overzijde der rivier zgn alle uiterwaarden ondergeloopen Later is het water langzaam gaan vallen en de vrees voor gebeele overstrooming geweken Maar ik hoor de ander niet Carestant Hier üarnsaant De hond gehoorzaamde aan de stem van zijnen meester hoewel altijddoor blaffend en voortdurend den kop omdraaiend Wat duivel welk soort van wild heeft hg nu opgestoten zei Pascal On hetzelfde oogenblik kwam een man uit bet boicKe voorschijn De oude landbouwer werd bleek en uitte een kreet De andere hoorde dit en gaf er weerklank op Het was een man van omstreeks dertig jaar oud flink gebouwd en gekleed in de militaire uniform Hij snelde op den ouden man toe die hem met een verbijsterden blik aanstaarde doch hem zonder een voord te niten rijne armen opende De soldaat wierp zich aan zijne borst met een ah I dat uit het hart oprees Beiden lachten en weenden tegelijk Zij zagen bleek van aandoening en vrengde eu drukten elkaar aan het hart Pascal hoefde over al rijne leden Zijne oogen staarden zijn gelaat zag wit als een doek Hij hield de beide handen van den jongen man in de zijne gevat en drukte ze met al zijne kracht Zijn lippen bewogen zich hg wilde spreken maar zijn snikken maakte het hem onmogelgk een woord uit te brengen Deze aandoening hield lang aan en bedaarde slechts De buitenpolders van Baordwljk eu Waalwijk zij ook geheel ondergeloopen zoodat het verkeer zee bemoeilijkt wordt In den dankstond van het Leger des Heils Vrgdagavond te Londen verklaarde generaal Booth dat de bgdragen voor rgn plan het cijfer bereikt hebbeu van f 1 231 000 Hij bracht dank aan de gevers en teekende een aote waarbij hem het beheer der fondsen wordt opgedragen doch tevens bejfaald dat hg de bestemming der gelden niet kan wyzigen dan onder goedkeuring van een commissie bestaa tde voor de helft uit ofiicieren van het Leger en voor de andere helft uit een aantal geestelijken en personen door deze aan te wijzen Een oud heer die na Booth het woord voerde vertelde o a dat hg b $ t lezan der oritick der Timen dodelgk ƒ 12 000 aan Booth had gezonden en later dat bedrag om dezelfde reden had verdubbeld Daarna bleef hij eensklaps steken en viel dood neer De vergadering van het departement NoordHdland der Vereeniging van leeraren aan inrichtingen yan M O ter bespreking van de wenacheIgkheid eener vereenvoudiging van het eindexamen der hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus went Zaterdag te Amsterdam gehouden Do vergadering werd geleid door dr J H Strieker Het vraagpunt werd ingeleid door dr J Campert D vergadering werd bggewoond door het eerelid der vereeniging dr D de Loos Op voorstel van bet bestuur werden de gedetailleerde vragen van het hoofdbestuur niet alle indiscussie gebracht Na uitvoerige debatten werd met algemeene stemmen verwotpen het voorstel dat het eindexamen sat worden afgenomen door directeuren en leeraren ten overstaan van gecommitteerden met een beslissende stem Eveneens werd met algemeene stemmen verworpen een schoolexamen zander controle van staatswege Met algemeene stammen op é n na bevestigend beantwoord de vraag van het hoofdbeslunr luidende Is het wenach gk de tegenwoordige eindexamens der 11 B scholen althans in hoofdzaak te behouden zoodat steeds de leerlingen geëxamineerd worden door een commissie Jgrootendeels samengesteld uit leeraren van de scholen wier leerlingen door die commissie worden geëxamineerd Mei 14 tegen 9 stemmen werd daarop het voU gende voorstel De vereenvoudiging van het eindexamen geschiede in overeenkomst en ten gevolge van vereenvoudiging en inkrimping van het leerplan Eindelijk werd met 16 tegen 9 stemmen uitgesproken Hot is wenschelijk dat het eindexamen vereenvoudigd worde desnodds mot behoud van het leerplan De inspecteur van de artillerie heeft eenige voorstellen aan den minister van ooriog voorgelegd nopens delacheering van subalterne ofBcioren bg de verschillende ondentselen van het wapen der artillerie welke voorstellen zgn goedgekeurd en bevatten Eenige kapiteins en luitenants der bereden artillerie die hoog in ranglijst staan de kapitein voor 6 maanden de luitenants voor een jaar te detacheeren bij een der regimenten vesting artillerie aanvangende 1 April a 8 terwijl de kapiteins in den winter volgende op hunne detacheeriug de belegerings ongemerkt Oom en neef hadden elkander nog geen woord toegesproken tranon waren hunne Voorden geweest Maar wat deed het er toe zij hadden elkander immers begrepen Placide was de eerste die sprak Mijne tante P vroeg hy Zij wacht u Millette i Millette ook antwoordde Pascal terwgl hg zich het zweet van het voorhoofd voegde Wij allen wachten u Maar rie je je hadt ons geschreven binnen twee dagen zal ik bg n zijn Vandaag wij wisten niet Wy meenden eeral morgen Ah Goede God wat heb je me een geluk verschaft mijn jongen De landbouwer bleef sprakeloos vpor zijn neef staan en z hem met blijkbaar groot welgevallen aan Het was zoolang geleden rinds hij h am gezien had en wat was Placide sedert zijn vertrek niet veranderd Toen hij wegging was hij eep groote jongen lang en mager baardeloos en met een eenigazins bleeke gelaatskleur Op het oogenblik was hij een volwassen man krachtig gebouwd als een Hercules met een door de orandende zon van Afrika gebronsd gelaat Hij droeg het mouwvest van het klein tenue de rijbroek en de policiemuU der Afrikaaneche jagers Wordt tenolgd oefeningen op de kaart moeten bijwonen bg een regiment vestingartillerie Zooveel luitenants als van de bereden artillerie bij de vesting worden gedetacheerd zullen van de vestingartillerie voor 1 jaar bg de bereden artillerie worden gedetacheerd aanvangende 1 April a s Genoemde detacheeringen zulten twee jaar achter elkander beproefd worden Een luitenant van de vesting artillerie voor 1 jaar bg het korps pontonniers op 1 November a s een of meer luitenants van 1 April tot 1 October van bet korps pontonniers bg de bereden artillerie een luitenarit van 1 April lot 1 October Een luitenant van de vesting artillerie en een van de bereden art voor den tgd van een jaar op 1 April bij de constructie werkplaatsen Twee luitenants van de vesting artillerie voor den tijd van één jaar op 1 April bij de pyrotechnische werliplaatsen De officieren der twee laatste afdeetingen kunnen zoo zg dit verlangen eenige lessen aan de Polytechnische School bijwonen Een luitenant van de bereden of de vesting artillerie voor den tijd van zes maanden op 1 November bij de geschutgieterg tevens by do commissie van proefneming Een luitenant der vesting artillerie op 1 April voor een jaar by de commissie van proefneming deze detacheeriug is slechts eene proef JJ D A Naar het Ilaniiliblad verneemt heeft het bestunr der Hollandiche Spoorwegmaatschappg aan den minister van Waterstaat enz een ontwerp ingediend tot belangrijke verlaging der persaneutorieven Het Hongaarsche zÓHenof kringentarief ia daarbg niet tot voorbeeld genomen omdat dit geschikt kan zgn voor een land waar vroeger weinig gereisd werd maar niet doelmatig wordt geacht in ons land met druk spoorwegverkeer Het voorgedragen stelsel berust op den afstand in kilometers Bg afstanden tot 50 kilometer blgveu de tarieven ongeveer als thans bjj grootere af lauden echter wordt trapsgewgze een belangryke verlaging ingevoerd Daar 86 pCt van de reizigers op dén Holl Spoorweg met retourbilletten reizen is de prijs voor heen eu terug als grondslag genomen Het kringenlarief kent geen retourbiljetten zoodat men daarbg voor heen en terug dubbel moet betalen Ook de verhoogiitg voor sneltreinen dié in het Hohgaarsche tarief voorkomt neemt de Holl Maatscha py niet over Als thans blgven de prijzen voor gewone en sneltreinen dezelfde alleen met dit verschil dat enkele sneltreinen geen reizigers Se kl vervoeren Hel Hongaarsche tarief kont ook nog eeu zoogenaamd NttcUar of buurtv rkeer met lage tarieven verdeeld in twee kringen Tot den eersten behoort het eerstvolgend station tot den t weedo het daaraanvolgend station Zoo zouden b v van nukrdam uit in de eerste zflne buurtverkeer vallen de stations Halfweg 11 K M Zaandam 10 K M en Weesp U K M en in de tweede zflne Haarlem 19 K M Koog Zaandijk 14 K M eu Naarden Bussum 23 K M Van ITormeneer uit zou do eerste zone omvatten KoogZaandgk 3 K M en Krommenie 3 K M en de tweede zitne Zaandam 6 K M en UitKoest 8 K M Hieruit kan men opmaken hoe onevenredig dat tarief werkt Van Wormerveer naar Koog Zaandgk betaalt men denzelfden prgs als van Amsterdam naar Weesp Het tarief voor buurtverkeer is in Hongarge alleen toepasselgk bg vervoer met locaal en zoogenaamde omnibustreinen Wil men met een sneltrein naar het eerste of tweede nabggelegen station reizen dan njoet men een sneltreinkaart afstandzflne nemeq In de laatste vergadering van de Britsche vereeniging van geneeskundigen heeft dr Geo C Kingsbury voorgesteld dat er eene oommissie van twaalf medici zou worden benoemd om do waarde van het hypnotisme voor de geneeskundige praktyk te onderzooken Dit voorstel is door de schier driehonderd aanwezigen met eenstemmigheid aangenomen en dr Kingsbury zelf is uitgenoodigd goWorden met elf andere beoefenaren der geneeskunst een onpartijdig verslag uit te brengen Men mag zich 4u8 vleien binnen een korten tgd een belangrgk rapport onder oogen te zullen krijgen In welken zin dat stuk zal uitvallen wanneer dr Kingsbury er in slaagt zgne zienswgze in den boezem der commissie te doen zegevieren kan men reeds thaus bespeuren door de lezing van een artikel van zgne hand in hot jongste nommer van The nineteenth Century Dr Kingsbury pleit daar tegen het denkbeeld dat de hypnotiseur aan zgn sujet alles kan laten doen wat hg verkiest hem te bevelen De gehypnotiseerde persoon is zegt hg in menig opricht hjdeiyk maar als regel kan men tellen dat hg zoo hg ten minste in zgn gewonen staat eenig zedelgk gevoel heeft volhardend weigeren zal te doen wat misdadig of zelfs maar onvoegzaam is Verder betoogt hg op grond van zijne ervaringen dal het sujet in verreweg de meeste gevallen nt tot zgn gewonen toestand te zgn teruggekeerd zich wel degelgk herinnert wat er met hem gedurende de hypnose is voorgevallen Een enkele zegt hg mag zich op bevel later iets meenen té herinneren wat nooit is voorgevallen maar dat is eene groote uitzondering En dat de hypnotiseur nadat de proef is afgeloopen macht over zya sujet zou behouden en hem iets zou kunnen laten doen door posthypnotische suggestie wat het slachtoS er belachelgk maakt is alweder volgens Kingsbury iets wat hoogst zelden voorkomt Het publiek oordeelt over het hypnotisme op grond van malle vertooningen welks verboden moesten zgn daar zg een degradcerenden invloed uitoefenen ec voor welke meestal telkens weder dezelfde sujetten gebruikt worden die den iypnotiseur op zgne reizeu volgen soms zelfs naar vreemde landen Het is waar zegt hg dat die ergerlgke vertooningen nut hebben gesticht want zij hebben de mannen der wetenschap genoopt zich mgt de zaak te bemoeien en bun de erkenning afgepent dat hier niet maar kwakzalverg in het spel was Doch een fatsoenlgk man zegt Kingsbury zal het hypnotisme geUjk thans reeds dikwyis geschiedt aanwenden tot heilzame doeleinden om b v den dronkaard van den kroeg terug te houden hem die door slapeloosheid gefolterd a n zelfmoord denkt den gezonden slaap zyner kinderj en en zyn levenslust terug te geven een persoon die zich vóór den tgd oud en traag gevoelt energie in te storten en eene nieuwe jeugd te geven tDaar het niet juist geneesheeren behoeven te zgn die hypnose op zoo zegenrijke wgze toepassen zou Kingsbury vensehen dat er in deze zaak gelgk by de vivisectie gehandeld werd welke ia Ëogelai d niet aan Jan en Alleman wordt toegestaan maar voor welke leder die zekere waarborgen van ernst en humaniteit kan even van de bevoegde autoriteit verlof kan krijgen Windlhorst als Chineesoh afgodsbeeld Aan het in Bremen verschgnende k kelijite blaft jQer Emngdiat zendt do prediker Lurung de volgende mededeeling Mgn zoon Ëmil schrgft in een zgner laatste brieven uit AAoy in China Gisteren bezochten Dr West eu ik de Cbineesche stad op het tegenover ons gelegen eiland Op Ónze wandeling door de Doodelibergen ontwaarden wg een klein rotseiland aan de zeven Geniën gewgd Ik trad naderbg en zag daar onder een groot aantal kleine a odsbeelden nu wat denkt u wel een oud gebroken beeldje vaa gips waarSit ik terstond Dr Windlhorst het hoofd van je centrumportg iu den Bgksdag herkende Dit üguur in een rok de rechterhand tusaoiien de jas op de borst beide voeteii zoek geAakt togen het altaar leunende te midden van de Boeddhistische beeldjes iq hunn zittende waardigheid Hoe dit beeldje hierheen gekomen is kan ik niet zeggen waarschgnlgk echter heeft een Europeaan het weggegooid omdat het stuk was terwgl een wat al te bijgeloovige het vermoedelgke afgodsbeeldje bier heeft neergezet De speelzucht in de Engelsche groote wereld Dat de speelzucht in de zoogenaamde iBngelsche groote wereld met groote schreden vooruitgaat blgkt overal De groote lui stellen zich niet meer tevredeii met een rustigen robber of verliezen van een paar pond bg een partg écarté wanneer de dames naar bed zgn gegaan Het grove spelen is in de voorname families die zich in dezen tgd van het jaar op de buitens bevinden gewoonte geworden dames en heeren nemen er aan deel Sedert de politie de fashionable speelholen in het Westend heeft opgeheven wordt veel meer in de particuliere woningen gespeeld dan ooit te voren Een rgke gast wordt uitgenoodigd de bank bg het bakkarat over te nemen en hg mag niet weigeren zouder voor gierig door te gaan Haar geld wordt gewoonUjk niet gebruikt De verliezen worden meestgds met schuldbekentenissen gedekt en wanneer de dames verliezen en schuldbekentenissen onderteekenen dan loopt de winner gevaar den volgenden morgen een scène te beleven Eeu beroep op zgne grootmoedigheid kan hg niet weerstaan en hg geeft de schuldbekentenis terug Dat ook tegenwoordig nog talsch gespeeld en bedrogen wordt weet iedereen Dat het grove spelen in de eerste huizen nog wordt geduld is nog door niemand openlgk gewraakt De toestanden zgn in zooverre nog erger dan in Monte Carlo omdat daar slechts haar geld wordt op het spel gezet Buitenlandscb Overzicbt Do leden der rechterzgde uit de Belgische Kamer en den Senaat hielden gisteren weer een bgeenkomst ten huize van den voorzitter ran den Senaat teneinde een besluit te nomen over de horaiening der grondwet Men kwam echter tot geen overeenstemming Ds noodzakelgkheid van de herziening der grondwet werd algemeen erkend maar meu kon het niet eens worden over den tgd waarop de herrioning tot stand moest worden gebracht noch over de juiste bepalingtot hoever men zou gaan i Wat den gd betreft waten de meeste er voq de herziening uit te stellen tot 1892 eu Atde i ziening zelve aangaat waren de meesten tè n de invoering van algemeen stemrecht De ministers verklaarden zich voor een herziening der grondwet mits alleen strekkende om het kiesrecht aanmerkeiyk nit ie breiden De Norddeutsche Atlgemeine Zeitung deelt een kabinetaorder des keizers mede gericht tot graaf Waldersee waarin don generaal ontslag wordt verleend als chef van den generslen staf en waarbg hg benoemd wordt tot commandant van het IXe legercorps Het pronunciamiento te Oporto is nog niet geheel verklaard maar toch schgut het reeds zeker dat dit oproer slechts een gedeelte is geweest van eene algemeene revolutionaire beweging welke reeds sedert geruimen tyd was voorbereid Hft oproer te Oporto is te vroeg begonnen De leiders der republikeinsche party bevonden zich niet eens ter plaatse en waren zeer ontsteld toen zy de ontydige uitbarsting vernamen Koning Carlos is nu op zgn hoede en daardoor zgn de kansen voor hot gelukken der revolutie natuurlgk veel verminderd Voorloopig bepaalt de regeering zich tot het opsporen der schuldigen en het nemen van strenge maatregelen tegen de republikeinen Zoo o a zgn niet alleen te Oporto maar ook te Lissabon de republikeinsche bladen voorloopig geschorst De organen der regeeriugsgezinde party dringen aan op strenge bestraffing der muiters Do ministerraad heeft hierover nóg geen besluit genomen maar vermoedetyk zullen Ie oproerige regimenten ontbonden en de deelnemers aan het pronunciamento gedeporteerd worden De mittisterieele crisis in Italië neemt het gewone verloop Koning Humbert heeft de voorzitters van Senaat en Kamer bg zich ontboden en raadpleegde nu de leiders der verschillende partggroepen Indien de Koning gelgk waarschgnlgk is besluit voorloopig zgn toevlucht te nemen tot een Cabinet d affaires zal do heer Di Eudini de conservatieve leider diu Crispi deed vallen voor de vorming van een dergelgk ministerie in de eerste plaats in aanmerking komen De Constitueerende Baad in het kanton Tessin komt bgeen De voornaamste wgzigingen van de kantonnale grondwet naar het voorstel der Commissie van rapporteurs zgn verkiezingen voor den Grooten Kantonualen Baad naar een stelsel van proportioneele vertegenwoordiging benoeming der rechters in eerste instantie door het volk benoeming der regeeringsleden door den Grooten Baad zonder bepaling dat de oppositie in de regeering vertegenwoordigd moet zyn invoering van een proportioneel stelsel voor gemeeutelgke verkiezingen Eene 4 epaling omtrent het stemrecht der buiten het kan ton verbUjfhoudende of woonachtige Tessiners is in het ontwerp ter wgziging niet opgenomen Ook in Servië is een ministerieele crisis uitgebroken hoewel het bericht dat het geheele kabinet zou aftreden gebleken is onjuist te zyn Alleen de minister van binnenlaudsche zaken zal zgn ontslag nemen Als aanleiding lot deze wgziging noemt men verschil van gevoelen tusscheu de regeering en de radicale club vooral over een bepaling in de nieuwe wet op de drukpers waarbg ex koning Milan als lid van het koninklgke huis byzoodere bescherming wordt gewaarborgd tegen heftige aanvallen op zgn persoon Sedert koning Milan de regeering heeft neergelegd bracht de Servische regeering regentschap e n ministerie reeds dank zy diens persoon menig kommervol uur door Bovenal zgn het de financieele aangelegenheden van Z M welke groote moeilgkbeden aan alle kanten verschaffen Ex koning Milan is zeer prikkelbaar vooral in geldzaken en wanneer hg meent dat men hem kort wil houden dan is hg spoedig bg de hand met allerlei boosaardige plannen welke den Servischen patriotten ernstige bezorgdheid inboezemen Zoo hangt den regenten steeds als het zwaard van Damocles s konings terugkeer boven het hoofd Wanneer zg uu dit gevaar kunnen afwenden met een klein offer van een paar duizend francs dan is het zeer begrgpelgk dat zg dit naar beste kracht beproeven Inderdaad schyut het den regenten gelukt te zgn eindelgk met den ex souverein een accoord te treffen waarbij de Ignen vastgesteld zgn binnen welke hg zich bewegen kan en deze zgn zeer ruim hem toegemeten Het Servische ofiicieele blad maakt althans den inhoud van een overeenkomst openbaar tusschen hel regentschap en koning Milan gesloten In hoofdzaak geven de regenten op vele punten toe aan den souverein Zg verklaren in de eerste plaats plechtig