Goudsche Courant, donderdag 5 februari 1891

Vrijdag 6 FelfBari 1801 N 4445 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iiuendlng van advertentien kan gesclüeden tot eea aur dei namiddags van den dag der altgave ME Y s STOFFWASCHEs buitengewoon Rterk elegant in het drageo voortreffèlUk en goedkooper d t waachloon voor linnengoed MEY s STOFFWASCHE jrdt na het gebrnik eenvoudig weggeworpen zoodat men altgd nienwe nitstekeikssende boorden manchetten en voorbemdjes draagt MEY 8 STOFFWASCHE ndstof is rai modetien vervaardig uit eene met linnen overtrokken grondstof is van echt linnen niet tonderscheiden 6 fe Gangbaarste © 0 © I r n w m Li ï jy pTfi H 4 WAOiriiB J r saSFOAS 4 ya t r do l Mri 7 t ia fa 1l V inrooLN B p doi i Sf p L Verkrijgbaar te Ootlda bij den Heer C A B BANTZINOEB Korte Tiendeweg D 17 J W P van EPE van der PALS Markt A 107 of direct bij MET EDLICH Versand eschaft Leipzlg Plagwitz Snelpersdmk van A BRINKMAN b Z Govda dat koning Milan geheel uit Tryen wil afstand deed Tan de regeering en dat de regenten ernstige poging en hebbe n aangewend om hom ran dit besluit aft houden Voorts heet het dat indien al de konine lich verbonden heeft zich niet in de openbare aang gelegenheden te mengen hy zich het recht voorbehouden heeft de opvoeding van zyn zoon te leiden en dat dit recht door de tegenten is erkend Wyi de koning den invloed vjla koningin Nathalie verdsrfelyk acht zal bet der olDeder niet vergund zijn haar zoon te ziai dan jaar jj la op een bepaalden tijd of in bet buitenland Daitentegen kennen de regenten den ei koiiing het reöht toe in Servië te wonen en verpliohïen zy zich hem met alle koninklijk eerbewijzen ijBit behandelen in zooverre deze niet strijden met de relhten aan den jongen koning verschuldigd Eindelglc en dit is de kern der overeenkomst bepaalt jfeen der artikelen t maandelijks 30 000 frca ë de oivi ie Jijst vïor den exkoning Ijvordt uitge okkei betaalbaar ioor iedere bank i lke koning Milan lal ianwij on J I Vctor IServie is bet te bppen dat kcAin Milan an ab hem toegekende sommen nu vocfloofig geho heeft om lijn Parijsche vermaken t bestrijden n ee n matig gebruik zal laakeni van depyenge bepajKn n der overeenkomst wljilke ODH enzegfijk er gunstig voor hem uitvielen i t Il a I il PËTROLKUIHiI IOT ëRI va de Makelaafs t Oafltz i ar SehalkwUli te ot iirdan I DMikt as heden fiauw 1 1 i l Blnkfust ƒ 8 Geimpo eerd fu t 8 06 va de Makeli en AprilUravering F bruari ferering ƒ 7 80 Maart ƒ 7 50 ptember levering ƒ 8 335 Staats loteriJ 6e Klisse Trekking van Woenbdag 4 Februari No ÏMl 3457 11032 11491 en 18229 ƒ 1000 No 3206 6346 8661 en 10049 ƒ 400 No 329 6094 8794 9218 11696 11948 14067 16570 17011 en 17361 ƒ 200 No 328 2284 3574 614 6973 7188 7908 11765 12227 16486 16129 17107 en 209U ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 6 2706 4786 7160 lOïlS 13029 16216 18139 34 2719 6104 7378 10240 13069 16293 18143 231 2715 S186 7404 10383 13161 16302 18182 290 2744 6212 7438 10530 13201 16415 18192 336 2762 6244 7452 10713 13270 16461 18295 384 2772 5293 7612 10743 13378 16467 18555 431 2810 6354 7642 10 66 13446 16550 18661 647 2835 6409 7677 11034 13609 16642 18770 550 2878 6436 7706 11187 13563 16710 18826 642 2883 6493 7722 11191 13587 16728 18907 657 2968 5578 7742 11206 13665 16656 18934 715 2960 6608 7775 11611 13701 16998 19006 789 2990 5722 79ld H6 8 13763 17148 19217 946 3153 5829 7932 11641 13916 17233 19492 948 $ 199 5953 7946 11733 13918 17248 19560 966 3276 5 72 8102 11739 13969 i7S0fi 19669 1094 3347 5999 8607 11829 14019 17359 19770 1406 3401 6030 8576 12026 14514 17392 19789 1461 3627 6084 8620 12062 14679 17396 19803 1698 3840 6142 8685 12055 14712 17416 19845 1700 3841 188 8731 12131 14963 17IS29 1990 3 18$4 3916 6189 8801 12257 15136 17646 19924 2086 398 6288 8824 12364 16154 17876 20020 2146 4024 6340 8918 12396 15216 17878 20077 2287 4163 6393 9071 12397 15235 179f8 20080 2369 4174 6522 9U2 12420 16507 17923 20120 2375 4241 6634 9181 12465 15587 18043 20474 UO 432a 6617 9231 12744 16836 18097 20671 25 4S38 6724 9464 12822 15837 18183 20727 262S 4708 7063 9478 12837 160S2 18122 20947 2684 4762 7119 9777 12896 16069 18126 4902 2696 4767 714110184 12961 16107 APV RTEWTffiN Sociëteit Ons Genoegen Commissariggen der Sociëteit cOms Qenokoeio brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg ge egenfaeid van de 5 Abonnements Toaneelvoorgtelling op DONDEBDAG den 5 PBBEÜABI 1891 de SOCI et eIT van des avonds ZUS UUB af al GXSSLOIBN zijn Namens hei Bestuur J C IJS8ELSTI JN Seeretarit Gouda 4 Februari 1891 De Heer en Mevrouw TEMMINCK HiuLB betaigen hun hartelgken dank voor de vele bewHzen van deelneming onderjAonden bg het OTeriydën van hunne Behnwdmpeder en Moeder Mevrouwde Wed HEOLE Seeetjeiee te s Gravenhoffei Osudoy i Februari 1891 ievronw FortuijB Droogleever rai Julpen vraagt met Mei eene KEUKE1 MEID 1 Mevrouw KONING ithaven vraagt met Méi door huwelgk der mwoordige eene t i ËBDKENMEID 1 van RIESip fEN itiuiiii ca t8nt tegen veel vetroinderde prgae4 inhet igazgn bg 1 B IDE crobra eOÜWB C No 199 20Ö By W A Bllzewsi Spoorstraat A gearftveerd eene collectie Saltsische RANARIËVOGËLS zingende zoowel bg avond ati bg dag af komstig van den bew WIOLSTI OOBTHS p Aotliut M AN ZUTFEI De Notaris M 1 JfOLENAAR te Wéddinxveen zal in bet openbaar verkoopen bg veiling en afslag op WOENSDAGEN 4 en U MAAET 1891 ten 11 dre des morgens bg D VAN NIEKERK aan het dorp te Het Kofflef uis MET VMBGUÜyiliG een INRIJSTAfc benevens SJ perceejen TÜINGtfOjND of BOOWTERREiJi alle aanenbg ell ai der gelfgen aan t Dorp dr den hoek va de Znidplaspolder binnen W inxveen benevens het recht van Erfpacht vaiudeu grond WMtrop de jnrgstal staat Een enüander te zimen groot 19 Aren 10 Centiaren Behooilende aan J ZWANENBÜRGen K nderel Te vefleu n 3 perceelen en te coitfi neeren Breeder iii billetten Nader ondttricht bg ften Notaris fl De Notani M I MOLENAAR jte Wadj inxveen za in het openbaar verkjctopen bg yeiling en afslag in Eéne Zitting op MAANDAG 2 MAAET 1891 ten il ure des borgens bg K EADEMAKEB aan de neeuwüksche Brug te RËËUWlJI 1 II i f lil met groeten BOOMGAARD benevens ERF en WEG gelegen binnen Reeumjk aan de weg van Reeuwijk naar Sluipwijk Eigendom van L C VERMEIJ en begrensd door Eigendom van G R BOüMAN en J KER8BEBGEN IM C ter gbotte van 15 Aren 60 Centiaren Breeder in billetten IB p dosUnS 4S Nadere informatiSn bg den Notaris De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen 0 prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alioaderlgke Nonfmen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 5 Februari 1891 Van de gratls uitdeeUttg van brood en warmen drank aan de volwassenen koffie aan de kinderen melk werd beden gebruik gemaakt door 816 kinderen en 197 volwasaenen Heden nacht is ontvreemd ait een in aanbouw zgod buit aan de B C begraafplaata alhier een hoeveelheid lood waarvan de daden onbekend zjjn De poHtie doet ondenoek Te Rotterdam is overleden dr F J Dupont een van de eenten die zich bqna twintig jaar geleden hier te lande aau het wetensohappeiyk onderzoek der bacteriën wqdde Tot kort voor zyn dood heeft de heer Dupont die bacteriolagiaohe atudien voortgetet Z jn stoffelqk overschot tal te Gotha verbrand worden Door Gedep Staten van Zaid Holland i bepaald lo dat de uitoefening der jacht op waterwild wordt gesloten op Vrijdag 13 Maart a a Zo dat de uitoefening van het weispel van kwartelen met ateekgaren of vlieguet is toegelaten van 26 April a a tot en met 4 Juli d a v doch dat het vliegnet in geen geval tot het tirasaeeren van kwartelen mag orden gebruikt 3o dat ds visscherij in de binnenwateren waaronder ook worden ventaan rivieren door ilniien afgesloten tal n gealoten van 16 Maart a e tot en met 1 Juni d a v met uitzondering van a de visschery door middel van fuiken aalsoharen aalkorven dobben en door peuren naar aal en pa FBVILLETOIM Haar het Iranutk TWEEDE GEDEELTE HOOFDSTUK II 16 Laat me je eens goed opnemen I zei Pascal Wat ben je stevig geworden sapristi Je ziet eruit aU een wolf Het is warm daarginds niet waar Ah dat kruis wat staat het kranig en dat roode lint en die strepen I Maar je hebt immera nog een andere uniform een groot tenue F Ja oom iei Flacide Mijn valies is te Pézuls Maar we gaan immers naar La Queyrie niet waarP Dat ia waar ook Je hebt gelijk Ik sta daar zonder aan de anderen te denken Kom mgn jongen Ah lieve Jezus Wat zullen ze gelukkig zijn je te zien MiUette is zeker groot geworden P Goede God I het ia een vromw I Ze spreekt haut over niemand anders dan over jou Wat een idéé 1 Het is de waarheid Haar broer PlaoideP Ikwil het wel gelooven Maar weet je wel dat je ling i de visscherij met de gebbe om kleine vitohjea te scheppen tot aas voor dobben 4o dat het visschen met kuilnetten waaronder ook behooren ankarkuilen en staalboomen van 1 April s s tot 15 Jnni d a v is verboden 6o dat de kooilieden hunne kooieenden in dit jaar moeten opsluiten of ophakken van het tijdstip der sluiting van de jacht op eenden tot en met 21 April en van S Juli tot de opening der jacht op waterwild De schildwacht dia op post stond voor de hoofdwacht op het Buitenhof te s Hage is ia een der vorige nacbten beleedigd ea aangerand door een beschonken persoonOm den dronkaard van het lgf te houden zag de aoldaat zich genoodzaakt hem een slag met de kolf van het geweer toe te brengen en toen de kerel den militair hierop wilde aanvallea bracht deze hem een bajonetsteek toe Gewond Moest de beachonkene toen naar bet Ziekenhnia wofi overgebracht De adaistent der poster en X J M is te Groningen gearresteerd Hij was werkzaam bij de afdeeling postpakketten en ontving van het publiek als zoodanig de adreskaarten en het geld voor de frsnkeering In plaats van nieuwe postzegels plakte hij dan reeds gebruikte op die kaarten stempelde ze zelven af en verzond ze daarna Om steeds in het bezit te zijn van postzegels die niet te erg bestempeld waren verzond hq alle stukken waarvan hij wist dat ze na gebruikt te zijn aan hot postkantoor terug kwamen slechts wanneer h in de gelegenheid was geweest de postzegels zeer weinig en dan nog in een hoek to bestempelen Het ia gebleken dat hü deze praotijken reeda maanden volgehouden heeft Men schrijft aan de Zaifl Ct uit Dinksperloo ons lang op tijding van je hebt laten wachten Ik heb u niettemin geschreven Maar we waren zoo wat in het binnunate van den aardbol Heeft u dan geen brieven ontvangen Twee op zijn hoogst in al dien tyd met de laatate meê drie Laten wi daarover thans niet meer spreken We hebben je nn heelemaal terug Ah op mijn woord voor altijd Ik heb genoeg van het soldaatjespelen t Gaat op den duur vervelen Maar gij mijn vrienden hoe is het u gegaan Heel goed kameraad en ook wij bebben onze strepen verdiend Maar niet zonder er voor te werken dat begrijp je Toenjeweggingt waren de lasten zwaar en was er niet veel voorraad linnen in huis zooals je misschien nog wel weet Op het oogenblik kunnen we het beter stellen geld in overvloed is er wel niet maar de kasten zgn goed voorzien God zij geloofd ü is dus gelukkig Dat waren we acht dagen geleden bijna Nu zijn we het heel En dat waarom vroeg Placide Omdat jij teruggekomen bent jongen riep de landbouwer uil Komaan zei Pascal een oogenblik later we naderen kameraad Herken je hier nog alles Of ik alles herken Wat zegtu daar Ik ben nog geen boom uit deze streek vergoten geen enkele AD7SETENT1KN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere ieg l meer 10 Genten GROOTS LETTIB8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versohgnt Onzo raadsleden hebben den arbeid gestaakt Zaterdag 17 Januari venohenen zg niet Toen tg nu krachtens art 49 alinea 1 der Gemeentewet tegen den 19de wederom opgeroepen waren aan welke uitnoodigmg zy evenmin gevolg gaven volgde met hetzelfde negatieve resultaat de derde invitatie bij art 49 al 2 der wet bedoeld Daarmede waren de middelen door de Wet aan de band gedaan uitgeput Na een rusttijd van tien dagen kon het spelletje Zaterdag opnieuw beginnen Een vrij talrijk publiek was opgekomen de burgemeester had bericht door ziekte verhinderd te zgn en de raadsleden bleven tonder kennisgeving weg Eene nieuwe vergadering is tegen hedenmiddag belegd Op die wjjte krijgen wij eene treurige variatie op de nooit eindigende vertelling uit ds oude doos In eene kamer zaten een uil en een boer De boer zat in den eenen hoek de uil in den anderen Ds boer zag den uil aan de uil zag den boer aan Nu maar weer van vonn aan In eene kamer zaten enz Staten Qeneraal Twima Eaxib Zitting van Woensdag 4 Februari Men is thans in de Kamer gekomen tot de behandeling der artikelen van de Stadenwet en daar mede aan de practische vragen die met dat onderwerp in verband staan Het eerste deel der zitting dat nog aan algemeens beraadslaging gewijd was leverde geen nieuwe gezichtspunten op De heeren Hartogh Boell Veegers en Virul deden weinii andera dan hun gevoelen nader adstrueeren lerwgl de minister van binnenl zaken zich tot het opnemen van enkele argumenten bepaalde overtuigend was hij voor de tegenpartg zeker niet Tegen hetverwgt dat partijbeUng deze wet in taanzqn riep beriep hij tioli weder op het feit dat hij eenvoudig de indceling van Heemskerk he ft overgenomen schoon ieder plant zelfs Hier heb ik de geheele streek ziet u zei Flacide terwijl hg naar zgn voorhoofd wees Ah I Ah zei Pascal hg houdt vol met u tegenme te zeggen £ n dat iemand die de Bedouïnen als hazen heeft laten loepen Maak ik je soms bang ik Zeg jij en jou tegen me als ik je verzoeken mag Kijk zeide hg stilstaande zie je haar Zg waren La Queyrie op enkele passen gfsnaderd en de landbouwer wees op Millette die zich midden in den hof bevond omringd door hare kippen Zü wierp hun de gant toe en lachte over de haastigheid van de kiekens die onder het loopen over elkaar heen buitelden en met hun zwakke stemme es kakelden Mijne zuster stamelde Flacide terwjjl hq riek achter een boom verschool om haar ongezien gade ta kunnen slaan Oh wat is ze groot geworden 1 Vind je zei vader Lonn Zij gelijkt op mijne moeder zei de soldaat wiens oogen zich met toanen vulden Ze is juist zooala ik me heb voorgesteld dat zij wezen zoude Is ze lief f Ze is goed is t niet Het is een hart van goud Mijne kleine Millette En u zegt dat ze mg lief heeft Wel komaan daar sta ik waarachtig te huilen Ahl zulke tranen doen geen kwaad Ik ga haar omhelzen riep Placide uit Hij nam een sprong zoodat hg in drie passen midden in den hof was