Goudsche Courant, vrijdag 6 februari 1891

weet dat deie ün pUn sleohts gaf als een proeve op Tonoek der Kamer en zelf zich er sterk tegen verklaarde en dat deoqfersder bevolking sedert 1887 geheel veranderd zgn Bg art 1 handelende over het opmaken der kielerslysten opperden de heeren Zsayer Uoëll en Smidt zulke gegronde aanmerkingen dat de voorzitter wyseIqk besloot de zitting te verdagen om den minister tijd van benad te geven Heden voortzetting Naar aanleiding van een artikel in de teeme Ct waarin het schaatsrqden als een der meest gezonde lichaamsoefeningen wordt aanbevolen schrijft dr Kooperberg te Leeuwarden iu hetzelfde blad dat op gronden van physiologische wetenschap en medische ervaring op de gezondheid dier vermakel kheid wel wat valt af te dingen Om niet te spreken van de vele gevallen van mie of meer ernstige aandoeningen der ademhalingswerktuigen eo daargelaten mede de vraag of niet de kiem voor menige ernstige en vaak noodlottig afloopende ziekte dier werktuigen op het qs wordt gehaald en of niet de inspanning bq het schsatsenrqden bepaald schadelijk is meent hq de aandacht te moeten vestigen op één feit ten bew ze dat het ijsvennaak fiiet zoo bijzonder onschuldig en niet zoo erg gezond is als velen wel meenen nl op de veelvuldige ongelukken die op het ijs plaats hebben Ten bewijze daarvan deelt hg mede dat hij dezen winter van 28 Nov lot 20 Jan niet lUinder dan vieren tachtig dergelgke gevallen heeft behandeld die door hem zgn ingedeeld als volgt 12 arm en bandbieaken 4 breuken van het been 1 ribbenbreuk 3 verwondingen van het oog 4 van den neus en 5 van den mond en de lippen 47 kneuzingen van verachillenden aard aan borstkas knieën enkels teeneto schouders ellebogen handen vingers enz Hij voegt er ten slotte bg dat zijne ambtgenooten ook wel op een bepaald contingent van ongevallen zullen kunuen w zen Boor de Edison General Electric Company is in een kolenmijn te Philadelphia een electrisch spoor gelegd tot vervoer der kolen Ce inrichting bestaat ait een krachtigen electrischen locomotief die ieder Dr 129 wagens naar de diepte der schacht brengt ledere wagen kan 2 ton kolen laden zoadat in ééa uur tijd circa 300 ton kolen naar boven wordt gebracht Aanvankelijk znllen slechts VOO meter der gangen et geleidingen voorzien warden Later znllen met de verlenging der gangen ook de geleidingen verlengd worden en zal dan eene tweede locomotief van dezelfde kracht als da eerate in gebruik worden genomen Onze dienstboden Als wij in de Fliegende Blatter of immers wg zijn protectionisten in het Humoristisch Weekblad iets over de dwa e schen en pretenties onzer tegenwdordige dienstmeisjes lezen mompelen wij glimlachend die charge is niet onaardig Dat inmsschen de werkelijkheid de charge zelfs nog overtreffen kan blijkt uit het volgende Bij een ons bekende achtenswaardige familie te Amsterdam vroeg een in dienst tredende meid die zooveel medebracht waaronder eep rieten pop voor Zgn hart sloeg hoorbaar hij breidde de armen naar zgne zuster uit en met een kreet die uit de ziel opsteeg riep hij Millette Millette Zg keerde zich om Zij zag hem Zij liep op hem toe en wierp zich aan zijne borst Placide was als uitgelaten Hij drukte zijne zuster in zgne armen zoo vast als wilde men haar aan hem ontrokken Hij kuste haar bij herhaling op de oogen op het haar op de wangen en op den mond Hg koj slechts afgebroken woorden uiten Millette Mijne zuster Mgn goed lief zusje M n kleine Millette En zij was recht gelukkig Een tweetal arbeiders die den hof overliepen vroeg Pascal Waar is mgne vrouw Hebt gij haar gezien Zg is in de weide zeide eeu hunner Pascal liep naar het terras en van zijne banden een scheepsroeper vormend riep hq tot driemaal toe hola wat Catissou evenwel niet scheen te hooren Vervolgens wendde hij zich tot de arbeiders en zeide op Placide wijzend Daar staat mijn neef Kqk je hebt onlangs over hem gesproken Beynou Daar is hij nu Het is een brigadier niets meer en niets minder Zie hoe hgzgue zuster omhelst Ze mogen er zijn die twee niet waar Een der arbeiders antwoordde Waarachtig tis een stevige knaap het ophangen vaa haar kostuums dat de gang vol stond of er ook gelegenheid was om haar piano te brengen Natuurlgk luidde het antwoord der hoogst verbaasde mevrouw ontkennend tenzg het meisje voor haar instrument plaats kou vinden naast het kookfornius om in afwachting dat de aardappelen kookten een wals van Siniuss of iets dergelgks te speleu Zeer begrgpelqk beantwoordde bg dit model meisjefiu de siècle het eeue aan het andere Zij was namel k eerst geëngageerd met een bakkersknecht niet zoo maar met een gewonen bakkersknecht maar met een knecht van een bakker van en hier spitste zij haar mond tot een coquet ootje pain de luxe t Is ons onbekend om welke redenen dit pain de luxehuwelük niet tot stand kwam maar het engagement werd afgebroken eo de amant vervangen door een arfèvre bediende in een onzer grootste goud en zilvermagazgnen Ter gelegenheid van haar jongsten verjaardag ontving zg van dozen beminde een snoeperig zilveren a jour gewerkt mandje dat zij opgetogen aan haar mevrouw vertoonde Wel Marie want Mietje was dat spreekt vanzelf een veel te ordinaire naam voor zulk eeo hoogst beschaafd keukenprinsesje wol Marie zei mevrouw snaaktch ik vind het heel dottorig maar om ds waarheid te zegeen wel wat onpractisch voor suikermandje want de suiker zal erdoor vallen Maar mevrouw lachte Marie haar mevrouw voor een Gaosohen houdende weet u dan niet dat het voor biscuits moet dienen I Het merkwaardigste in het meisje dat weldrame haren orfSrre in het echtelgk bootje hoopt te stappen is zeker wel dat zij daargelaten haar uuiBgheden haar werk uitstekend verricht zoodat mevrouw volstrekt geen reden heeft om o er baar tè klagen Ï A Te Deventer werden aan de Koninklyke Deventer Tapijlfabriek voor het publiek een aantal verschillende prachtige tapgteo ten toon gesteld die voor het binnenen buitenland bestemd zijn De meeste aandacht trokken een tapijt bestemd voor eene zaal die volgens den stijl van Louis XIV betimmerd is welk tapijt is geweven in de meest zachte kleuren en vervaardigd naar een motief van den bouwmeester Ed Cuypers te Amsterdam een tapgt naar den stgl van Louis XV met eene prachtige bordure en een interieur op lichtblauwon grond bezaaid met bonquetten in een z r zachten toon Dit tapijt bewijtt dat de kunst zeer veel vermag eeu tapijt voor het buitenland bestemd ton sur ton en carmozgn kleur omgeven met een rand van bonquetten in gelijke kleur rood op rood eene imitatie van die veritable Smirnatapijten iu hare voyante kleuren leverde een aardig contrast op Vele beweren dat zulk eeu tapgt een zaal zeer gezellig maakt eindelgk nog een drietal tapgten in fantasie dessins die alle blgken geven van goeden smaak en uitmunten door welgezochte kleurschakeeringen Op de volgende eigenaardige manier spreekt mr L HafFmans iu het Fenl Weekbl zijn oordeel uit over het regeeringsbeleid van het tege jwoordig kabinet Een knaap dien moedor steeds thuis had gehouden uit vrees dat hg een ongeluk zou krijgen ver Ik heb hem gekend toen hij klein was zei de andere Het was wel te voorzien dat hij flink zou worden Wat is hg knap geworden En brigadier En gedecoreerd Pascal ging naar zgn neef eo nam hem bg de hand Dit is Eeynou zei hij Hg heeft je klein gekend Die daar is Jonillon Zij kennen je Toen zich tot Millette wendend Daar is hij dus die broer Ah ah daar is bij Je bent gelukkig is het niet En jg Placide kun je haast wel gelooven dat dit je Milletounette is Catissou Catissou Ze komt maar niet Ah als ze wist dat je hier waart kameraad Catissou kom dan toch Ik ga haar opzoeken zeide bij eindelijk Kn hij liep den weg op naar de weide De beide jongelieden volgdon hem Millette had den arm van haren broeder genomen en gevoelde zich recht gelnkkig Hij zag haar met voldoening aan en zeide Znsjelief je bevalt me best Je bent groot enmpoi geworden juist zooals ik hoopte Vervolgens terwijl een glimlach een rij paariwitto tanden onder den donkeren knevel te voorsohgn deed komen vroeg hij En ik wat zeg je van mij Zij antwoordde ernstig Als ik aan je dacht zag ik je altgd zoo maakte zich op het gs met eene slede welke hg zelf met twee prikken voortdreef Nooit had het jongske zoo n pret gehad Plotseling ziet hg eeu bgt voor zich recht voor zich eene gapende bgt Dit jaagt hem zoo n schrik aan dat hij zgn hoofd verliest In plaats van links of rechts af t draaien of eenvoudig te stoppen gaa hg door met prikken in dezelfde richting luidkeels roepende Dat gaat de bgt in Dat gaat de bijt in Eu hg ging de bgt in Ziedaar het regeeringsbeleid van het tegenwoordig Kabinet Even goed als de kleine jongen wist dat hij in de bgt ging verdrinken wist het ministerit dat het met eene militaristische legerwet voor tt stellen zich zelf een strop om den hals legde Eb toch deden beide wat het meest alledaagbch gezand verstand eo ingeboren zucht tot zelfbehoud ten sterkste ontried Den jongen is dit nog te vergeven als zijnde zoo van angst bevangen dat hg niet meer wist wat h deed Maar het Kabinet bestaande uit acht vroede mannen die op hun doode gemak gezamenlijk kouden overwegen wat raadzaam was eu wat niet daar staat je verstand bg stil Niet eeo van de acht ministers niet een die uitriep Laat ons dat toch niet doen want daarmee gaan wg naar den kelder Het ergst is dat daarmee niet alleen het ministerie maar ook de meerderheid en de heelc anti liberale partg naar den kelder gaan Op grond hiervan verzekert mr H dat al deze speeches aan de linkerzgde over de tekortkomingen van het Kabinet slechts waren voor de Viezer dien aan het verstand moet worden gebracht dut de antiliberale niet regeeren kunnen Au fond zijn dt heeren zeer ingenomen met eene regeering die zorgt dat zij weer baas worden Of zg gelgk hebben Wj hebben een juweel van een ministerie dat moet gezegd zijn Voortrelfelgker kon er nooit gevonden worden Altgd voor dn liberalen De heer H C Bergsma conaul generaal der Nederlanden te Pretoria heeft in de Transvaalsche yolkmttm onder dagteekening van 7 Januari de volgende advertentie geplaatst Uit verschillende zqden der Zuidafrikaansche republiek zgn ons de 6ewyzen geworden van belangstelling in het verlies door het Huis van Oranje en het Nederlandsche volk bij het afsterven van koning Willem den Derde geleden Hoogstwaarschijnlijk zijn er daarom in ZuidAfrika wel Nederlanders en Oud Nederianders te vinden die den wensoh in zich hebben voelen levendig worden om aan da beminde jeugdige Koningin van Nederland en aan bare doorlucbte en hooggeachtte moeder de Koningin regentesse een blijk te doen toekomen van de innige deelneming welke ia dit verre land veler hart getroffen heeft Het voornemen bestaat om namens d Nederlanders en Oud Nederlandere uit geheel Zuid Afrika naar Holland een bloemkrans ie zenden bestemd om te worden neergelegd op het grafgesteente van Koning Willem III Zg dia met dit voornemen instemmen kunnen voor zoover zij in de Zuidafrikaansche republiek toeven hunne bijdragen aan den ondergeteekende doen geworden door wien zelfs de kleinste gave met erkentelgkheid zal worden verzameld voor me i Toen de weg afgewaudeld was zei Pascal terwgl hg eenUik op de weide wierp TOl ik zie haar niet Zg zal aan den vliet zijn zei Millette Laten wg maar voortloopen dan kunnen we haar roepen Toen zij in de weide gekomen waren zeide Millette tot haar broeder Verschuil je Zg wees op den tronk van een wilg waarachter de soldaat zich verdekt opstelde Oh die kinderen die kinderen mompeldePascal Boep nu zei het jonge meisje Dat is er eene zei de landbouwer die met ma omspringt zooals ze wil Toen riep hij Catissou Catissou Ze is ginds zei Millette Catissou Catissou I herhaalde Pascal De goede vrouw had ditmaal gehoord Zg zagen haar op hen afkomen met opgestroopte mouwen in de eene band het waschbord en in de aqdere het goed dat zij in den vliet had gewasseben houdende Welnu vroeg zg wat is er gaande Kom maar tante zei Millette Vrouw zei papa Lorin er is iemand die naarje gevraagd beeft Wofdt venolgd BDlteolandscli Overzicht In de sfdeslingen der Belgische Kamer werd gisteren het voorstel behandeld van de heeren Jansou eu Buis waarbij herziening der grondwet voor noodzakelijk wordt verklaard Drie sfdeelingeu waren voor de verwerping van het voorstel omdat vele clericalen de ontbinding der Kamer te gelijker tgd uillen doen plaats hebbon mot de gewone aftreding van een deel der leden in het volgende jaar In de drie andere ufdeelingen zal do beraadslaging over acht dagen worden vooitgezet De verhouding tusschen dou minister president Beernaert eu den leider der rechterzijde in de Kamer den heer Woeste is zoo gospauuon dat het uitbreken van eeu ministerieele crisis niet onmogelqk wordt geacht De heer Woeste verklaarde dat hij ofschoon tegenstander van elke herziouiug der grondwet in de Kamer niet tegen het voorstel Jauson zal stemmen maar zich vau deelneming aan de stemming zal outhouden Deze verklaring welke tegen de regeering gericht is trekt zeer de aandacht Dinsdag werd een vijftigtal soldateu van het regiment grenodiers wegens deelneming aan het opstootje van Zondag jl of wegens weigering om de gevraagde inlichtiugeu over de schuldigen te geven met arrest gestraft De onUeroflioiereu van het regiment moesten iu plaats van om 11 uur gelijk gewoonlijk uu om 9 uur in de kazerne terug zijn Iu den nacht zougen de gestrafte soldaten in de provoost allerlei liedjes en later bespeurde men dat rook opsteeg uit het lokaal waarin de arrestanten waren opgesloten Het bleek dat de soldaten hun stroomntrasson en dekens in brand hadden gestoken Slechts met moeite kon de brand gebluscht worden Vgf der brandstichters wordeu naar de gevangenis overgebracht Meu spreekt er reeds vau dat bet regiment grenadiers uit Brussel naar een andere garnizoensplaats zal worden overgeplaatst Te Manage ziju bij gelegenheid van de lotingernstige ongeregeldhedeu voorgevallen De lotelingen vergezeld door een talrijke volkimenigte trokken in optocht naar het stadhuis onder hut roepen van weg met de onrechtvaardigheid Leve de werkliedenpartij Leve het algemeen stemrecht eu dealgemeene werkstaking Vóór den optoctft werdeen vergadering gehouden waarin tegen de loting werd geprotesteerd De benoeming van Graaf Waldersee tot kommandant van het 9de legerkorps met ontsthg als chef vsn den generolon staf wordt in vele üuitsche bladen weer besproken op eeu voor den Keizer minder aangename wijze Het bigkt dat Z M t met zijn vroegoran iutiomen vriend Waldersee evenmin op den duur kon vinden als met Bismarck Waldersee was te zelfstandig on de minder aangename verhouding tusachen den Keiler en dan chef van den generalou staf dagleekent voornamelijk na de Sileziache manoeuvres Waldersee was aangewezen om do bewegingen van het korps te critiseeren door den Keizer aangevoerd en hg deed dit zeer streng wat deu Keizer te meer hinderde omdat het geschiedde in tegenwoordigheid von den Keizer van Oosteurgk De Keizer wilde sedert dieu tgd Waldersee uit zijn omgeving verwijderen en hiug hem op zijn verjaardag den koten om van do HohenzoUern orde met de bijvoeging dat hij hem benoemd bad tot kommaudani van het 9e legerkorps Waldersee bedankte voor de onderscheiding maar voegde er terstond bg dat hg die benoeming niet kon aannemen als zijnde een vermindering in rang Naderhand schijnt Waldersee te hebbeu toegegeven en do benoeming gaat vergezeld van een eveu lang als vleiend schrijven De Kreuzzeitung die doorgaan goed onderricht is over t geen in de hooge kringen voorvalt is over hot verploalsen van Waldersee zeer ontstemd en spreekt van een sinds langen tijd bestaande spanning tusachen Waldersee en Caprivi Hot is thans buiten twijfel zegt het blad dat de Keizer ook zijn eigen gene raalstafchef zal zgn In de n ilitaire kringen te BerIgn wordt beweerd dat een dergelgk woord gevallen 18 Maar het Binnenland en het Buitenland zullen niet blind kunnen zijn voor het feit dat met Waldersee s aftreden wederom een der hoekstoeneu uitgebrokkeld is waarop bg de troonsbestijging van den tegenwoordigen Keizer de bouw van jiot Duitsche rijk rustte Waldersee die in 1881 als plaatsvervanger van Moltke optrad is 58 jaar oud voor een Pruis dus oog betrekkelijk jong Hoezeer Moltke graaf Waldersee op prijs stelde bIgkt uit het feit dat toen onder Keizer Triedrich s bewind Waldersee wilde aftreden de grijze veldinaaraohalk verklaarde dan mede zijn ontslag te zullen nemen Wolderaeo wordt als chef van den goneralen staf opgevolgd door Grnaf Von Sohlic en II oppor kwartiermeester van den generalen staf Uit nadero berichten die officieel heeten en dus met geacht kunnen worden gekleurd te zjjii in het belang van de auti ministerieele partij blijkt dat de liberale en republikeinsohe oppoiitie in de Kamer iet grooier zal zgn dan eerst opgegeven werd De oppositie Tan allerlei richting zal namelijk 120 leden tellen op een totaal van 427 afgevaardigden Tot de gekozen republikeinen behoort behalve Emilio Castelar Pi y Margall Hij is zelfs door f wee districten naar de Kamer gezonden door Barcelona en Valencja Ook de republikeiusche balling Buiz Zorilla is te Barcelona gekozen Salmeron een republikein van andera richting dan Buiz Zorilla is te Madrid niet herkozen In de hoofdstad hebben 60 percent der kiezers gestemd daaronder omstreek 10 000 ambtenaren Dit kan de overwinning der regeering te Madrid waar de oppositie gewoonlijk vasten voet heeft verklaren Het karakter der nieuwe Kamer zal etreng protectionistisch zijn De aooiallBtische partij is de eenige die in ds Kamer niet vertegenwoordigd zal wezen De miuiaterieele crisis iu Italië is nog niet veel gevorderd Na ziju onderhoud met den conservatieven leider Di Budeni ontbood koning Humbert den gewezen minister van justitie Zanardelli maar het is zeer de vraag of deze liberale leider de hem toegedachte taak om een Kabinet te vormen zal aannemen De groote moeilijkheid ia dat er geen partij ia in de Knmer machtig gonq om een Kabinet uit haar midden te vormen Er is dus een schikking noodig tusschen verschillende groepen en deze is niet gemakkelijk te treffen De meeste kans schijnt te hebben een combinatie van oonservotieven en gematigde liberalen maar ook zgn er die een vereeniging van de liberalen met de meer geavanceerde groep niet onmogelijk achten Het Opperste Bondsgerechtahof in de Vereenigde Staten heeft zich bevoegd verklaard in hooger beroep uitspraak te doen over de inbeslagneming van het Canadasche visschersvaartmg W P Sayward verbeurd verklaard krachtens eeue beschikking van hot distriotagurechtahof van Alaska Men zal zich herinneren dat deze bevoegdheiddoor den procureur generaal betwiat was geworden De verklaring ia dus eene eerste beslissing iu hetvoordeel van Engeland Maar het geschil zelf over de kust politie iu de Behringzee wordt er niet door beslecht ofschoon de Engelsche diplomatie zich van den aaqvang af op den goeden uitalag ook daarvan verlaten heeft Het Engelsche Lagerhuis heeft hel voorstel Gladatone om aan Katholieken tè vergunnen den post van kanselier van Engeland of dieu van onderkonin van Ierland te bekloeden bg tweede lezing met 256 togon 223 stemmen verworpen Indien dd 0la dard goed is ingelicht is de vrede tuasohen de lersche nationalisten hersteld De heer M c Carthy blijft voorioopig de leider der partij terwijl de beer Parnell een reis naar de Vereenigde Staten zal ondernemen en met den heer O Brien daor htt inzamelen m gelden voor het lersoho fonds voortzetten De afgevaardigde Dillon tegen wien evenala tegeu O Brien een proces aanhangig is zal zich teratond ter beschikking stellen vnn de justitie Zoodra de heer Dillon zijn gevangenisstraf heeft ondergaan zal hij in plaats van M c Carthy de leiding der partij gedureude deze zitting van het Lagerhuis op zich nemen Ook blijft de Standard beweren dat de heeren Gladstone en Morley de eischen der nationalisten betreffende de regeling der landquaestie en het opperste toezicht op de politie hebben iugewilligd maar dat de heer William Harcourt die ook tot de liberale hoofdleiders behoort jich legen deze concessie bigft verzetten De Baili News ofschoon volatrekt niet tevreden dat de heer Parnell ten alotte toch meester van hetterrein is gebleven bepailt zich tot de verklaring dat de heer Glad tone nooit eeu Home rule ontwerp zal steunen dat niet door de natioualiaten wordt goedgekeurd Wil er dus iets van de zaak komen dan moeten beide partijen het in de eerate plaat eens zijn maar wie zal toegeven zegt ia Daily Nem nog niet ING E 2 O N D E W M de liedacteur Door omatandigheden kreeg ik eerst heden morgen Uw nummer van gisteren in handen en zag daarin het stukje der Volksklasse van Excel aior Onbekend is het mij wie het U toezoud of de gegevens verschafte maor wel weet ik dat men U wat den tijd der te geven lessen betreft verkeerd heoft ingelicht Zoosls door ü gemeld is zijn de 88 deelnemers ingedeeld over Vrijdag en Zaterdag avond en wel Vrijdag s avond voor hen die avond of herhalingssohool niet bezoeken van 8 tot 9 j uur terwijl de overigen Zaterdag avond van 7 8 uur gelegen beid wordt verschaft te turnen Beiden lessen worden gegeven in het lokaal aan de Gouwe C 174 Ten einde eene mogelgk ontstane verwarring bij de jongelui omtrent den aanvangstgd uit den weg te ruimen verzoeken wg U beleefd bovenstaande in Uw blad van heden avond op te willen nemen U bg voorbaat dankende heb ik de eer te ign Uw Dw Dr C J VEESCHOOE yERBETERING In ons nummer van Zaterdag 31 Jan 11 hebben wij opgenomen een uittreksel uit het verslag der SchoenmakersVereeniging daarin is eene fout ge slopen De uitgaven bedroegen niet ƒ 139 60 maar ƒ 193 90 PETROLEUM NOTEERINGUN van de Makelaars Caotziiitr Schalkwük te Rotterdam De gisrkt was heden onveranderd Loco Tankfuat 8 Geïmporteerd fust ƒ 8 05 Pebruarilevering ƒ 7 80 Maart en April levering ƒ 7 60 335 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Donderdag 5 Februari No 97ti6 ƒ 2000 No 1907 4642 14091 ƒ 1000 No 1173 6382 7003 8035 16857 ƒ 400 No 1521 17063 17756 ƒ 200 No 887 3830 7100 fl61 7647 8372 9627 9979 10237 12765 12770 13175 15395 15944 16827 18272 20487 20811 20892 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 41 1683 4064 7315 9902 12712 15661 19088 75 1703 4163 7323 9920 12792 15705 19111 123 1726 4367 7369 10009 12992 16968 19223 125 1738 4374 7449 10023 13008 16124 19298 200 1948 4463 7614 10075 13077 16154 19306 268 2044 4476 7693 10168 13083 16162 19393 264 2063 4536 7741 10266 13230 16210 1942Ï 287 2066 4675 7834 10335 13254 16286 194T0 293 2336 4788 8144 10366 1S266 16478 19867 297 2417 4876 8168 10414 13337 16833 19873 340 2493 4973 8192 10419 13411 16993 19921 637 2679 6012 8332 10422 13452 17083 20012 666 2700 5063 8363 10435 13464 17325 20063 686 2752 6077 8385 10614 13486 17371 20066 711 2766 5183 8641 10680 13614 17459 20110 760 2832 5236 8721 10650 13661 17466 20139 897 2917 5343 8737 10726 14258 17706 20147 922 2926 5365 8778 10764 14368 17810 20201 1062 3099 6370 8795 10913 14403 17893 20285 1073 3121 5707 9039 11084 14442 17928 20833 1078 3164 6826 9111 11130 14546 17935 20334 1150 3240 6146 9153 11147 14688 18072 20492 1215 3257 6437 9233 11374 14737 18367 20636 1223 3278 6450 9248 11786 14770 18637 20657 1293 3288 6699 9429 12167 14834 18759 20661 1507 3373 6837 9473 12217 14996 18819 20692 1514 3447 7007 9701 12276 16004 18823 20743 1571 3654 7028 9726 12318 15174 18846 2076S 1576 3874 7031 9729 12330 15281 18874 20874 1601 3939 7116 9737 12370 15317 18887 20962 1660 4023 7226 9824 12489 15600 19068 MARB TÏJERICHTBM Gouda 6 Pebruari 1891 Veemarkt Melkvee goede aanvoer Handel en prijzen houden goed staande Vette varkens tameIgke aanvoer handel vlugger 20 a 23 ct per half KG Biggen voor Engeland tamelgke aanvoer handel gewoou 151 a 16 por half KG Magere Biggen weinig aanvoer handel gewoon ƒ 0 50 s ƒ 0 86 per week Vette schapen en Lammeren geen aanvoer Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 4a ƒ 14 Aangevoerd 16 partgen kaas handel vlug 1ste qualiteit ƒ 26 a ƒ 27 2de qualiteit ƒ 22 a ƒ 24 Boter weinig aanvoer Handel vli Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Weiboter ƒ 1 10 a 1 30 Hur8 erlijlEe Stand GEBOREN 2 Febr Cornells Marit Mirgiretlu ouden J aa der Burg en J M fiaouik S Jobiauea Withelmu ouders A Brskel en M C B Naber Wilhelmini CorneliB oudurs A C Steenwinkel eo H J fta VsureD i Aana Mant ouders P van Weetel eu J M vau Asteo OVEaLEDLN 2 Febr D au der SUm 10 m S