Goudsche Courant, zaterdag 7 februari 1891

1H91 GOUDSGHE COURANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Onistrekenm Oe insending van advertentiSn kan geaclueden lot een aur des namiddags van den dag der nltgave E Donhnrn vcd J ia Kilt 88 j 10 b J 6 BMkrud 8 a A M C KiM eJ M B Boadüek 87 j 10 4 A W M Si tB u 4 i OEBUWD Febr W 6 nu den BoMh en S C M na Dem A W Soel en A W Anden O Stoof eo L Wilteabirg Stolwijk OEBORENi Jea Willen oadtn F na Du ea A daa Tooa GEHUWD C Spekmgdar en T na Vliet ADVERTENTISN Mevrouw KONING Ooatharen vnagt met Mei door hawelgk der tegenwoordige eene DIENSTBODE als EEOESNMEID Kr wordt GEVRAAGD een SCniLDEItSJONSEN die met het vak bekend is Adres aan bet Bareaa dezer Conrant OtehrS StoUwerck s Chocolade en Cacao p 4 o ica Doeimati door de nieuwst uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fiiibrteatie en uitsluitend gebruik van jne en fynste grondstoffen garandeeren den verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Krma behaalde S7 Brerets als Hofleverancier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend jn bbrikaat Beedg 1874 schreef de Accademie national de Paris Nona Toua déoemona une Hedallle d r prentlère elMW en oonaldtfration de Totre ezcellento f brioatlon da Ohooolat bonbons vailéa eto 0to Stollwerck a fabrikaat is verkr gbaar bg H H Confiseors Banketbakkers enz enz Qeneraalvertegenwoordiger voor Nederland jBliiu IkttenUodt Amsterdam Kalverstraat 103 Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 francoper poft 1 70 iizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Zaterdag 7 Febroari N 4446 ADVEBTBNTIBN worden gaplaaM van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regijl meer 10 Centen GBOOTE LBTTXRÉ worden berekend daar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratii opgenomen in het ADVERTENTIBBLAD t welk des Maandags verschgnt Openbare Verkooping te G o ü p A op DONDERDAG 26 FEBRUARI 1891 des middags ie 12 oren in bet koffiehois HaiMOHi aan de Markt ten overstaan Tan den Notaris 6 C FORTDUN DROOGLEBVBR te Gouda Van No 1 tot 3 Eene BOnWIANSWOHIRG geteekend Wflk D No 291 8CeüOR HOOIBERG TDIN en ERVEN en eenige perceelen best Wei en Hooiland staande en liggende aan de Gonwekade in den Znidpolder te WADDIiXXVEEM kadastraal bekend in sectie F No 128 129 130 131 132 365 366 459 463 464 465 en 466 te samen groot 10 hectaren 29 aren 66 centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1891 En No 4 Eenige perceelen liggende in de Wellepoort te Berkenwoude kadastraal bekend in sectie A No 26 37 28 29 en 30 te samen groot 2 hectaren 95 aren 99 centiaren Verhoord tot 1 Mei 1892 voor ƒ 100 per jaar Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORT DIJN DEOOGLEEVBR te Gouda Algemeene Hypotbeekbaok te AM8TMBDAM Volteekend Maatschappelgk Kapitaal 1 060 000 Deze Bank geeft nit 3 pet pandbrteven met extra uükeering op de Januarircoupon tot den koers van 99 4 pet en 4 pct panAlyrieven tot den koers van 100 pet beide in stukken van ƒ 1000 en 500 Verkrijgbaar ten kantore van de HH M J OOIMB en Co te Gouda OpeElare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÖUN DROOGLEEVBR op MAANDAG 16 FEBRUARI 1891 des morgens te 11 uren in het Koffiehuis cHABMOMib aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden aangenaam gelegen WOONHUIS met dalimaast gelegen Pakhuis i t Bovenwomng OPEN PLAATS KANTOOR SCHUREN en BERGPLAATSEN voor Kalk en Tras Steenkolen Pannen en Boutwaren en ERVEN alles staande en liggende aan den Bleekerssiflgel te G O V D A Vfgk R Nrs 212 en 212a en aitkomende aan de Boelekade met een in die kade staand PAKHUIS en ERF Wflk R No 162 De perceelen ter gezamenlgke grootte van 5 Aren 1 Centiare welke in éénen koop worden verkocht thans gebruikt wordende voor handel in Bonwmateriale z n zeer gunstig aan de vaart gelegen ea bgzonder geschikt voor allerlei takken van handel en ngverheid Alles te aanvaarden 1 September 1891 No 2 Een goed onderhouden aangenaam gelegen WOONHUIS en ERF waarin 3 Kamers Keuken en Zolder in het Plantsoen tegenover den Flnweelen Singel te Gouda wgk C No 227 Te aanvaarden 1 Mei 1891 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoop des namiddags van 2 tot 5 nren en op dieo dag van s morgens 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTOIJN DROOGLEEVBR voornoemd Snelpersdruk van A BRINKMAN bn Zk Gouda NEEREN ARTIKELEN Speciale inrichting voor uitzetten A V OS Az Eleiweg E 73 en 73 ANTON WECK Horlogemaker Korte Oroenendaal 201 Gouda Reparatiën van Horloges Klokken Brillen Pincenez enz enz Solide en goedkoop Openbare Verkooping te REEUWIJK op WOENSDAG 11 FEBRUARI 1891 dei s morgens te 11 uren in da herberg van K RADEMAKER aan de Beenwykscbe Brug ten overstaan van den Notaris G C FORTÜUN DBÜOGLBBVBR to Oeuda van No 1 Een goed onderbonden gemakkelijk ingericht WOONHUIS met annex PAKHUIS twee ruime KAASPAEHDIZEN met annexe PAARDENSTAL en WAGENSCaUDR grooten TUIN en ERVEN alles zeer gnnstig gelegen aan deUeenwgksche brug te Reeuieijk Wyk B No 42 kadastraal bekend in Sectie C No 965 groot 27 aren 40 centiaren Te aanvaarden 1 April 1891 Nos 2 tot 5 Vier nevens elkander staande goed onderbonden EUIZES en EUVEN gelegen als voren Wgk E Nos 55 56 57 en 58 met den grond daarachter kadastraal bekend in Sectie C Nos 234 235 692 880 949 950 951 en 995 te samen groot 20are n 70 Cent Verhuurd hg de week voor 4 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoepdag van des morgens 10 tot des namiddags 3 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVBR te Gouda ADVERTENTIEN in Me Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda DE JACHTWET In de laatste weken is door Mr de Kanter herhaaldelgk de aandacht g evestigd op den schadelgken invloed dien de niet meer met onzen tgd overeeokomeDde bepalingen der Jacbtwet op ons volksteven uitoefenen Op zqn initiatief znl er een algemeen petitionnement op het getouw gezet worden aan de Tweede Kamer ten einde aandacht te vragen voor die wet en te trachten de Regeering door den drnk der openbare meening te doen besluiten de hand te slaan aan eene herziening der wetgeving op dit stuk Op de vesting zal met kracht worden iosgestormd wel is het niet te denken dat zg bg den eersten aanval bezwgken zal maar ten slotte zal er tocb wel een bres in geschoten worden Door Mr de Kanter is in overleg met enige andere besren een adres ontworpen dat aan de belangstellenden is verzonden en dat ook binnen kort hier te stede naar wg vernemen zal circuleeren of ter teekening worden gelegd Het mag dus niet ondienstig geacht worden dat wg de hoofdzaken van dit verzoekschrift mededeelen opdat onze lezers knnnen beoordeelen of zg zich bg die adres beweging willen aanslniten Het adres vraagt wgriging der vigeerende Jachtwet wet van 13 Juni 1857 Staatsblad no 87 in de eerste plaats omdat die wet niet beschermt een Staatsbelang maar eenvoudig het genot van enkelen Het financieel voordeel dat de staat trekt nit de jachtaeten FEVILLETOIX Aaor iet Fratuci TWEEDE GEDEELTE HOOFDSTUK II 17 Het oude moedertje werd bleek en begon te beven Welnu welnu wat wil jelui ran me Niet Unte er i Er is een heer die naar je vraagt ziedaar 1 Eon heer Ach goede God wat zeg jelui dssr Een heer Placide Placidel Hier is hij moeder riep de jonge man te voorschijn tredend Ach goede God riep zij uit Aeh lieve Jezus Zij werd al bleeker en bleeker en zeeg bewusteloos in do armen van haren neef Catissou I Cntissou riep Pascal Vrouw hij is Detl Kom wees nu niet bang Water kinderen water Daar is ons ouJje waarachtig van haar stokje gevallen Millette sfioedde ziöh naar de beek waar zij eens de wonde van Pierrille had verbonden zij maakte haar sakdoek nat en bette daarmede de slapen en hot aangezicht der oude vrouw weegt op verre na niet op tegea de kosten die de bescherming van het jachtvermaak na zich sleept Het in wezen hemden van den vrildstand op zich zelf kan evenmin een staatsbelang heeten daar hierdoor nochtfter wille van de industrie noch ter wille van het volksvoedsel gelgk de visscherg nnt gesticht wordt doch integendeel groot en onoTerkomeIgk nadeel Dit nadeel wordt in de tweede plaats aangevoerd als argument Landbouw tuinboaw en bloementeelt Igden er onder daar bet wild leeft en onder bescherming der jachtwet kunstmatig wordt voortgeteeld van hetgeen deze takken van indnstrie met de grootste kosten uit den gronS te voorsohgn brengen Vereenigingen die deze industr e8n vertegenwoordigen hebben reeds herhaaldelgk ook in adressen aan A Kamer dese uadwien in bgsonderbeden uiteengezetgZoodat het onnoodig mag geacht worden daarover m tbreede uit te weiden Alleen dit welk StaaUMttn eischt dat de wet dezen ngveren lieden die van de opbrengst hunner gronden leven moeten gedurende 8 maanden van het jaar geheel eertótft gedierte te dooden dat deze voorname takken van ons volksbestaan voortdurend benadeelt om Uu gedurende 4 maanden maar ondt r zci i bezwarende voorwaarden tot het dooden daarvan te mogen overgaan En dan nog alleen indien zg uiet gebukt gaan onder heerlgke jachtreobten en in een tgd als het wild weinig schade doet omdat de oogst van het veld is In de derde plaats toont het adres aan dat Sapristi I zei Fasosl wie weet wat er gebeurdzou zijn als je eens niet teruggekeerd waart mijn jongen P Na eenige oogenbtikken opende Catissou de oogen die zij op Placide richtte Zg slaakte een langen zucht van vreugde en het hoofd van de jongen man tusschen beide handen nemend bedekte zg zgn gelaat met kussen Van dien dag af had La Qneyrie een feestelijk aanzien gekregen Wanneer vader Lorin door de velden wandelend oen zijnor kennissen tegenkwam vroeg hü hun Wel heb je mijn neef al gezien En als zij neen zeiden voegde hy er bi Ga mee En dan troonde hij zulk een domoor mee naar La Queyrie waar Placide aau hem werd voorgesteld Trouwens er word in de geheele streek heel wat over Placide gesproken Iedereen wilde hem zien en de bengels die hem zijn roode broek benijdden en nog veel meer zijn ridderkruis klauterden tusschenbeide togen het hek van La Queyrie op alli en om Placide met zijn oom en tante of met zijne zuster te zien keuvelen Ook Je intoux was op de hoeve gekomen om kennis te maken met mijnheer Placide gelijk hij hem noemde maar misschien ook met de bedoeling om juffrouw Millette nog eens te ontmoeten de bescherming van het jachtvermaak het volk demoralUeert Men gehoorzaamt onwillig aan eene wet die onnoodige offers vergt vooral indien er geen algemeen belang doch slechts een particulier belang mede gediend wordt Men kan het niemand duidelgk maken dat het misdrgf is ongedierte te verdelgen dat krachtens de burgerlgke wet het eigendom is van hem op wiens land het zich bevindt en dat daar alleen komt om schade aan zgn eigendom toe te brengen eene schade welke men Igdelgk moet aanzien om aan anderen het genot te laten van dat ongedierte te dcoden Die overtuiging kan ons alleen worden bijgebracht door d raffende hand der overheid doch wanneer dat geschiedt dan komt het volksgeweten in verzet Men zoekt op allerlei wgzen die wet te ontduiken en gaat de overheid haten die deze wet handhaaft onder sommige omstandigheden kan dat verzet zoodanig worden geprikkeld dat de voorbeelden zijn trouwens talloos misdaad het gevolg wordt Aan die drie hoofdargumenten voegt het adres nog toe de overweging dat het zedenbederf verergerd wordt lo door het veelvuldig uitreiken der bevoegdheid van onbezoldigd rgksveldwachter zoodat een heirleger van po litieambtenaren in dienst zgn van enkele particulieren waardoor het ontzag voor de politie afneemt 2o door het premiestelsel dat maakt dat rijksambtenaren als t ware omgekocht worden om de wet streng toe te passen ten bate der particulieren die de meeste fooien geven Het was Donderdag dus markt te Siint Alvèra Prscal zou zijn vetweiders verkoopen om zich de voor den naderenden winter bonoodigde trekossen te kunnen aanschaffen We gaan allen naar Saint Alvère had hg den vorigen avond gezegd En den volgenden ochtend stonden Millette en Placide al van zes uur afgekleed en gereed Zij in haar aardig boerinnenoostuum tuUe muts korte rok rood boezelaar blauwe kousen en schoenen met gespen Hij in uniform de knoopen glimmend gepoetst de strepen op de moawen en het eerekruis op de borst f Pascal was bezig zich in zijne kamer te kleeilen Moeder Catissou zou thuisblijven om op het huis te passen Mathurin was in de stal bezig met de ossen firoeder en zuster liepen al pratend den hof op en neer Wel vroeg Placide zou mijnheer Pierrille vandaag komen of niet Stellig antwoordde Millette Hij heeft het beloofd Weet je wel zusje dat ik dat heer nog niet heb gezien Er is gedurende de laalste drie dagen genoeg over hem gesproken om mij nieuwsgierig te maken hem tH leeren kennen Dat is waar Maar hg kon niet komen want hjj is zijne moeder gaan bezoeken Die woont in den omtrek van Bugue Hg zou giaterenavond terugkomen Je zult hem dus dezen morgen wel ontmoeten BestI Zeg Placide ik hoop datje hem zult mogen Igde